Map Help Contacts Feedback Profile Български
 
Font
 
0.17916139323963132
PPA Methodological Council Control and Monitoring Document Forms and Lists PPR and e-Services Contracting Authorities Contractors

Legal framework
 National
legislation
 European
legislation
Policies and strategic documents
  National Public Procurement Strategy
  Plan for Implementation of the National Public Procurement Strategy
 EU policies
 Green Public Procurement
Methodology
 Methodological Guidelines
 PP Handbook
 FAQ
 Rules
Archive
Login
 
Username  
  Password  
 
  Sign up
  Forgot password
Useful Links
 State Gazette
 EUR - Lex
 BG - Lex
 Legal Encyclopedia
 Legal Information System of Council of Ministers
  GPA
  Public Procurement in the EU
  Green Public Procurement in the EU
Home> Legislation and Methodology> Methodological Guidelines
Search results - 20
Title Използване на информацията от обявлението за приключване изпълнението на договор за обществена поръчка като доказателство към основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Full text пълният текст
Date 14 February 2018

Title Задължения на възложителите във връзка с проверката на техническите спецификации от външни експерти
Full text пълният текст
Date 04 January 2018

Title Ограничаване на броя на обособените позиции при подаване на оферта или възлагане на договор (чл. 46 от ЗОП)
Full text пълният текст
Date 24 November 2017

Title Прилагане на чл. 100 от ЗОП
Full text пълният текст
Date 24 November 2017

Title Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Full text пълният текст
Date 16 November 2017

Title Application of the second sentence, first paragraph, Art. 41 of the Rules for Implementation of the Public Procurement Law (RIPPL)...
Full text The full text
Date 13 June 2017

Pages:4
    2 ... Last