Map Help Contacts Feedback Profile Български
 
Font
 
0.17916139323963132
PPA Methodological Council Control and Monitoring Document Forms and Lists PPR and e-Services Contracting Authorities Contractors

Legal framework
 National
legislation
 European
legislation
Policies and strategic documents
  National Public Procurement Strategy
  Plan for Implementation of the National Public Procurement Strategy
 EU policies
 Green Public Procurement
Methodology
 Methodological Guidelines
 PP Handbook
 FAQ
 Rules
Archive
Login
 
Username  
  Password  
 
  Sign up
  Forgot password
Useful Links
 State Gazette
 EUR - Lex
 BG - Lex
 Legal Encyclopedia
 Legal Information System of Council of Ministers
  GPA
  Public Procurement in the EU
  Green Public Procurement in the EU
Home> Legislation and Methodology> Methodological Guidelines
Search results - 26
Title Предоставяне на достъп до документацията в профила на купувача, в случаите при които обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС) в неработен ден
Full text пълният текст
Date 16 October 2018

Title Включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (актуализация на МУ-5/2017 г.)
Full text пълният текст
Date 26 September 2018

Title Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (актуализация на МУ - 5)
Full text пълният текст
Date 17 May 2018

Title Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП
Full text пълният текст
Date 02 March 2018

Title Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (неактуално)
Full text пълният текст
Date 02 March 2018

Title Представяне на документи за доказване изпълнението на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор при участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
Full text пълният текст
Date 26 February 2018

Pages:5
    2 ... Last