Home Map Help Contacts Feedback Profile Български
 
Font
 
0.17916139323963132
PPA Legislation and Methodology Methodological Council Control and Monitoring Document Forms and Lists PPR and e-Services Contracting Authorities Contractors

PP Register
 
Keyword of the procurement description:


Unique Procurement Number
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Keyword of contracting
authority/entity name:


Advanced search and Search patterns
Statistics
Dossiers, published yesterday
Awards, published yesterday
Information for published small announcements
Useful Links
  Government of the Republic of Bulgaria
  Ministry of Finance
  Portal for open data
  Concession Register
  EU Funds
  PP in EU
  Public Procurement Network
Login
 
Username  
  Password  
 
  Sign up
  Forgot password
 
 
EUROPEAN UNION
 
 
 
 
This Public Procurement Portal was developed with the financial support of the PHARE Programme and the Operational Programme Administrative Capacity co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Home> News
12 November 2019

Стартира нов Портал за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) предостави на своите потребители изцяло нов Портал за обществени поръчки (ПОП).

Добавените функционалности и реорганизацията на разделите с информация целят да улесняват потребители. Една от най-често използваните услуги „Бързо търсене“ е позиционирана в горната и най-видима част от страницата, където може да се избере и опцията за промяна на езика.

Данните са структурирани в отделни секции в заглавната лента.

Основна част в новия Портал заема страницата на АОП. В секцията, посветена на Агенцията, се съдържа цялата информация относно институцията, целите, мисията и визията ѝ, Профилът на купувача, както и конкурсните процедури за работа.

Една от най-значимите функции на Агенцията е свързана с оказване на методическа помощ, което е отразено чрез отделяне на секциите „Законодателство“, „Методология“, „Стратегически документи“ и „Предварителен контрол“. По този начин достъпът до необходимата информация е опростен. С цел възможност за търсене на информация, която вече не е актуална е предвидено поддържане на „Архив“. Всеки потребител може да потърси стари указания, правила и закони, които не са приложими към сегашния ред за възлагане.

Секциите „Образци и списъци“ и „Е-услуги“ съдържат различни видове документи – стандартизирани образци, договорни клаузи, информации, които се изпращат към АОП, бланки и шаблони, както и приложението „Редактор на форми“. В „Е-услуги“ са приложени и технически указания за ползване на Регистъра на обществени поръчки, услугата „Електронен подател“ и информация за Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В заглавната лента са поместени и секциите „Възложители“ и „Стопански субекти“, от където всеки потребител може да получи информация за партидни номера и контакти на възложителя, както и за поддържания от АОП списък на стопански субекти с нарушения.

Друга функционалност на новият дизайн е реализираната в дясно вертикална лента, която дава възможност за изготвяне на индивидуални търсения, справки и преглед на бюлетин за пазара на обществените поръчки. В същото пространство са осигурени хипервръзки за достъп до двата регистъра (действащият Регистър на обществените поръчки, поддържан от АОП, и Регистър на ЦАИС ЕОП).

Фиксираната лента най-долу на екрана позволява запознаване с условията за ползване на интернет адреса, както и настройване изгледа на страницата.

Новата визия е съобразена с приетите изисквания за поддържане на институционални интернет страници и значително улеснява достъпа на хора с увреждания. Порталът е разработен и с дизайн, който автоматично се адаптира към резолюцията на мобилни устройства.

Порталът за обществени поръчки е динамичен и ще бъде изменян и допълван, за да се постигне опростяване на работата с огромните масиви от данни, както и за осигуряване на най-новата и актуална информация в областта на обществените поръчки на национално и европейско ниво.


11 November 2019

АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП

През изминалата седмица, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Участие в тях взеха представители на Агенцията за държавна финансова инспекция, Държавната агенция „Електронно управление“ и над 40 служителя на Министерството на труда и социалната политика.
Обученията преминаха с голям интерес. Даде се възможност за запознаване с разработените функционалности на системата в реално време. Всеки от присъстващите успя да стартира своя процедура и да стигне до етапа на отваряне на оферти в системата. Подобен тип обучения помага на възложителите да придобият увереност във възможностите си да възлагат електронно обществени поръчки.
Всеки, който желае да получи допълнителна информация относно националната платформа може да разгледа секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП - Актуално“, които са част Портала за обществени поръчки.


07 November 2019

Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки Ви уведомява, че днес на Портала за обществени консултации (ПОК) е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Предложеният проект на график съдържа два  етапа за възникване на задължението за  използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Първият стартира от 1 януари 2020 г. като от тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за:
- възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв  статут;
- кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;
- „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица - изток“ ЕАД, Национална компания “Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ и “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Вторият етап започва от 1 април 2020 г. и включва всички останали възложители. Сред тях са и централизираните органи за покупки, които следва да използват платформата само за публикуване на обявленията и решенията, свързани с възлагане на обществени поръчки.
Проектите на документите са достъпни освен на Портала за обществени консултации и на електронната страница на Министерството на финансите в раздел Проекти на нормативни и други актове, подраздел Проекти на постановления, правилници и наредби на Министерския съвет.
Срокът за приключване на общественото обсъждане на ПОК е 8 декември 2019 г.
Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на електронни адреси: p.dimitrova@aop.bg и cfcu@minfin.bg.


04 November 2019

Европейската комисия прие нови прагове за обществените поръчки

В съобщение от 31 октомври 2019 г. Европейската комисия (ЕК) оповести промени в съответни стойности на праговете, посочени в Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2019/С 370/01).

Промените в стойностите на праговете за възлагане на обществени поръчки са посочени в Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1828 на Комисията, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1830 на Комисията.

Съществени промени са направени при праговете за доставки и услуги от публични и секторни възложители, както и тези възлагани в областта на отбраната и сигурността.

Новите стойности влизат в сила от 1 януари 2020 г.


01 November 2019

Новият портал на Агенцията по обществени поръчки ще започне да функционира през м. ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че през м. ноември 2019 г. ще започне да функционира нов Портал за обществените поръчки (ПОП). Той ще бъде достъпен на електронен адрес www2.aop.bg. Освен нова визия, порталът ще предложи удобна за потребителите организация и структура на данните.
Информацията от текущата страница на АОП ще бъде достъпна за определен период от време, след което отделни подстраници ще са налични чрез новия портал.
Новата визия на ПОП е създадена като част от модулите по разработване, внедряване и поддръжка на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което се осъществява по проект „Изграждане на национална платформа за електронно възлагане на обществени поръчки“ и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


31 October 2019

Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че съгласно промяната в § 131 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), при използване на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица възложителите следва да прилагат Глава двадесет и шеста в редакцията до 1 ноември 2019 г.
Промените по Глава двадесет и шеста от ЗОП и използването на утвърдените от изпълнителния директор на АОП образци със Заповед № РД-53/27.06.2019 г. влизат в сила заедно със задължението на възложителите да използват Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) съгласно график, приет с Постановление на Министерския съвет.


31 October 2019

Експерти от АОП ще обучават крайни потребители за работа с ЦАИС ЕОП

Във връзка с повишения интерес на възложители и стопански субекти да бъдат обучени от експерти на Агенцията по обществени поръчки (АОП), която е администратор на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), уведомяваме всички заинтересовани, че:
Всяка сряда, през следващите два месеца, АОП ще провежда обучения на крайни потребители за работа с ЦАИС ЕОП. Предвижда се обученията да са на малки групи, което да спомогне за по-добрата комуникация между експертите на АОП и потребителите. Обученията ще се провеждат в сградата на Агенцията по обществени поръчки на ул. Леге № 4. За осигуряване на по-голяма ефективност, всеки обучаващ се е необходимо да има на разположение преносим компютър, на който да симулира процесите в реално време.
В допълнение, АОП предлага обучения и на възложители и стопански субекти, които разполагат със собствени зали и оборудване.
Всички желаещи да бъдат обучени от експерти на Агенцията, могат да подават заявки на официалния електронен адрес на АОП – aop@aop.bg.
Стартира се с обучение на лицата, подали заявки от последните месеци.
При подготовка на последващи обучения, експерти от Агенцията ще се свържат със заинтересованите лица и за двата вида обучения.


30 October 2019

Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че на 29.10.2019 г. е актуализирана Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). С направената промяна са отстранени идентифицирани програмни грешки в предходната версия. Всички потребители могат да се запознаят с подобрените функционалности и бизнес процеси.

Освен 16-те базисни модула от Етап I, с обновяването на системата е въведен и един от модулите, предвиден в Етап II. АОП реализира по-ранното въвеждане на модул „Профил на купувача“ с цел избягване дублирането на информация на два различни интернет адреса. Спестяването на време и ресурси за възложителите, както и осигуряването на единна точка за достъп до цялото досие (документация) на дадена поръчка, са част от предимствата на тази мярка.

Въвеждането на ЦАИС ЕОП налага съществена промяна в съдържанието на Регистъра на обществените поръчки (РОП). След 1 януари 2020 г. възложителите, определени по График, приет с Постановление на Министерския съвет ще публикуват в Регистъра всички свои решения, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

В РОП ще се публикуват разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и всички документи, свързани с обществената поръчка. По този начин всички процедури, стартирани в националната платформа ЦАИС ЕОП, ще се обособят в отделни електронни преписки, с които на практика възложителите ще изпълняват изискването за публикуване на информация в „Профил на купувача“.

С направената актуализация възложителите имат възможност да се запознаят и с част от функционалностите на модули „Квалификационна система“, „Динамична система за покупки“, „Подбор“ и „Оценяване“, които са в етап на приемане от АОП. Този подход цели да улесни потребителите в прехода към изцяло дигитално възлагане на процедури за обществени поръчки. Ранното въвеждане на тези модули ще спомогне възложителите и стопанските субекти своевременно да усвоят новите способи и функционални възможности.

Всяко заинтересовано лице, което все още не е регистрирано в ЦАИС ЕОП, може да направи това на електронен адрес – www.eop.bg. Навременната регистрация дава възможност за по-дълъг период на запознаване със системата и приетите решения в сферата на електронните обществени поръчки.

Експертна и техническа помощ може да получите всеки работен ден на националния телефон 0700 17 151, а информация относно напредъка на системата - на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС – Често задавани въпросииЦАИС ЕОП - Актуално“.


28 October 2019

Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП


Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички крайни потребители, че на 29 октомври 2019 г. от 18:00 ч. предстои обновяване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Ще бъдат предприети действия по заличаване на вписваните обществени поръчки, стартирани в платформата до момента.
АОП отправя препоръка към всички възложители да запазят изискванията от вписаните към момента процедури като шаблони, които да ползват след актуализацията.
Потребителите, регистрирани в системата, не следва да извършват действия по пререгистрация. Регистрациите са валидни и след 29 октомври 2019 г.
От началото на 2019 г., когато пакетът от първите 16 модула, осигуряващи базовите функционалности, бе разработен и приет, агенцията проведе активна кампания за представяне на ЦАИС ЕОП на потребителите и заинтересованите лица. На всички участници във възлагателния процес бе предоставена възможност за регистрация и предварително запознаване с разработените функционалности.


От страна на АОП бяха реализирани дейности, свързани с:

  • предоставяне на безплатен, свободен и неограничен достъп до националната платформа чрез Портала за обществени поръчки (www.eop.bg );
  • провеждане на 11 обучения за повече от 1 100 крайни потребители, с лектори от екипа на разработчика на системата;
  • участие на лектори от АОП в обучения по заявка на възложители, на които бе представена системата;
  • публикуване на обучителни видеоклипове, които да улеснят различните видове крайни потребители в процеса по регистрация в системата;
  • предоставяне на ръководства за ползване на системата;
  • поддържане на актуална информация на Портала за обществени поръчки за напредъка на ЦАИС ЕОП;
  • осигуряване на техническа помощ чрез национален телефон 0700 17 151 за връзка с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, както и възможност за обратна връзка.

В периода от 30 октомври до 15 декември 2019 г., всеки регистриран потребител ще има възможност да се запознае на практика с актуализираните функционалности на системата и обновените ръководства за възложители и стопански субекти.
След 15 декември 2019 г. възложителите, определените по График, приет с Постановление на Министерския съвет, ще могат да подготвят документи за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки след 1 януари 2020 г.
Новите предизвикателства, свързани с променените правила и навлизащите технологични решения във възлагателния процес в страната, изискват изграждане на нови умения в крайните потребители. В тази връзка, АОП поддържа национална телефонна линия 0700 17 151, на която експерти оказват съдействие при регистрацията и техническа помощ при работа със системата.
Агенцията по обществени поръчки поддържа актуална информация за системата на ПОП в секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП - Актуално“.


22 October 2019

Обнародвана е промяна в Закона за обществените поръчки относно задължителното използване на ЦАИС ЕОП

С брой 83 от 22 октомври 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана промяна в Закона за обществените поръчки, с която задължителното използване на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) ще става по график, приет с Постановление на Министерския съвет (ПМС).

В следващите два месеца предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане проектът на ПМС.

Всички заинтересовани лица могат да следят за актуална информация на Портала за обществени поръчки.


10 October 2019

Използването на ЦАИС ЕОП ще бъде поетапно по групи възложители

Днес Народното събрание прие изменение в Закона за обществените поръчки.

Промените са свързани със задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). То ще се реализира по График, приет в срок до 15 януари 2020 г. с Постановление на Министерския съвет (МС).

В графика ще бъдат определени конкретните дати, от които отделни групи възложители задължително следва да използват националната платформа за електронно възлагане.

С посочената промяна се цели минимизиране на рисковете и осигуряване на плавно преминаване към изцяло електронен процес на възлагане. Поетапното въвеждане на ЦАИС ЕОП дава възможност сравнително малък кръг от възложители да я използват пилотно, като отстраняването на евентуално констатирани грешки ще улесни прилагането за останалите възложители. Независимо от факта, че за известно време в страната паралелно ще се прилагат два начина на възлагане, се очаква избраният подход да спомогне за подобряване на уменията за ползване на платформата по групи възложители и оказваната помощ да е по-пълноценна.

До влизане на задължението за използване на платформата, съгласно приетия от МС график, конкретните възложители следва да прилагат реда по Закона за обществените поръчки, действащ до 1 ноември 2019 г.

Към момента всички заинтересовани лица имат възможност да се регистрират в ЦАИС ЕОП и да създават документи като прилагат различните методи и способи за възлагане, без действията им да водят до произтичащите правни последици при реално възлагане.


01 October 2019

Приемане на заявления за включване на външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор)

От 1 октомври 2019 г. до 31 октомври 2019 г. Агенцията по обществени поръчки приема заявления на специалисти за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор.

Информация за областите, в които се набират специалисти и указания за реда и начина на подаване на заявленията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в раздел „Външни експерти при осъществяване на контрол чрез случаен избор“.


19 September 2019

Регистрация на потребители в ЦАИС ЕОП

Пълният текст


05 September 2019

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е публикуван за обществено обсъждане

Считано от днес на Портала за обществени консултации (ПОК) и на официалната интернет страница на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
Предлаганите промени са свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронното възлагане на обществените поръчки, считано от 1 ноември 2019 г., което ще се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.
В Закона за обществените поръчки вече са направени съответните промени (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.), част от които предстои да влязат в сила с планираното въвеждане на платформата. В хода на подготовката и разработването на нейните функционалности, предвидени за въвеждане на втория етап, е установена допълнителна необходимост от прецизиране на някои норми на закона, с оглед отразяване на спецификите на електронния процес на възлагане на обществени поръчки и осигуряване на нормативни предпоставки за използването на платформата. Други промени са свързани с констатирана от Европейската комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за т. нар. „вътрешно (in-house) възлагане“. Третата група предложения в законопроекта касаят изменения на действащи разпоредби, за прилагането на които е установена разнородна практика, поради различно разбиране от страна на възложителите.

Публикувани са следните документи:

Срокът за приключване на общественото обсъждане на ПОК е 5 октомври 2019 г.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: p.dimitrova@aop.bg и cfcu@minfin.bg.

 


27 August 2019

АОП проведе обучения за работа с ЦАИС ЕОП за възложители

През летните месеци (юли и август), Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две нови еднодневни безплатни обучения за работа с През летните месеци (юли и август), Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две нови еднодневни безплатни обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Фокус групите на проведените обучения са представители на възложителите в областта на „Здравеопазването“, централната администрация, Държавни горски стопанства и др.

Активната проява от страна на АОП цели възможно най-голям брой участници във възлагателния процес да се запознаят с функционалностите на системата, която става задължителна за ползване, считано от 1 ноември 2019 г. На всички участници в обучителните курсове се напомня както за положителния ефект от ранната регистрация в платформата и определянето на роли в организацията, така и за възможността за подготовката на шаблони и документи.

Участие в двете обучения взеха представители от над 100 лечебни заведения в страната, централна администрация, както и над 40 горски стопанства. Общо обучени са 230 експерти в областта на обществените поръчки. От попълнения формуляр за оценка – „Анкета за степента на удовлетвореност на обучаемите лица“ е видно, че средната удовлетвореност на участниците от проведените обучения е 5.54 при максимална стойност 6.00.

Предвид повишения интерес от обученията, Агенцията по обществени поръчки ще продължи да поддържа установената добра практика. Всички заинтересовани лица от възлагателния процес могат да подават заявка за включване в следващо обучение за работа с националната платформа на официалния електронен адрес– aop@aop.bg. При планиране на последващи обучения, експерти от агенцията ще се свържат със заинтересованите лица.

Отново използваме възможността да напомним, че текуща информация за системата може да намерите на Портала за обществени поръчки, в секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП - Актуално“.


15 August 2019

Завишено предлагане на наръчници и обучения за работа с ЦАИС ЕОП. Позиция на Агенцията по обществени поръчки

С наближаване срока за задължителното ползване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), считано от 01 ноември 2019 г., в публичното пространство се увеличи броят на издания, публикации и предлагани обучения за ползване на системата. В тази връзка бихме искали да заявим, че АОП не носи отговорност за съдържанието и качеството на предлаганите услуги и материали, включително за проблеми, произтичащи от позоваване на тях.

Също така бихме искали да напомним, че на Портала за обществени поръчки е налична достоверна информация, свързана с функционирането на платформата. Агенцията, като администратор на платформата, периодично публикува указания, становища и ръководства за ползването на платформата, както и актуална информация за напредъка по внедряването й.


01 August 2019

Консултации за подобряване на комуникацията с местните и регионални възложители

Като част от усилията на Европейската комисия за подобряване на комуникацията с местните и регионалните възложители във връзка с предоставянето на информация за правото, политиките и инструментите на Европейския съюз (ЕС) в областта на обществените поръчки, се осъществява онлайн проучване, което ще продължи до 30 септември 2019 г.

Проучването обхваща всички 28 държави членки на ЕС. То е насочено предимно към практикуващите служители в областта на обществените поръчки на регионално и местно ниво и цели да установи дали те се нуждаят от повече информация относно правото на ЕС и неговото прилагане и ако да – какъв вид информация, в каква форма и на какво ниво (ЕС/държава членка/друго).

Анкетата дава възможност да се оцени ефективността на комуникационните стратегии, които понастоящем са въведени от Комисията и националните органи, и да се идентифицират възможности за подобряване на комуникацията. Чрез попълването й експертите по обществени поръчки могат да предложат мерки, които считат за необходими, за да изпълняват задълженията си ефективно и в съответствие със закона, и които биха улеснили тяхната ежедневна работа.

Изпълнението на проекта е възложено на PwC, като анкетата може да бъде попълнена на следния електронен адрес: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ReqR4bZuf63Ur3

допълнителна информация


11 July 2019

АОП стартира процедура в националната електронна платформа ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) обяви процедура за обществена поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Поръчката е с предмет „Изработка и доставка на рекламни материали за осигуряване на информираност и публичност по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“.

Провеждането на обществена поръчка в новата платформа дава възможност за тестово използване на функционалностите на системата и практическа проверка на реализираните възможности. Всеки регистриран стопански субект, който има желание, може да добави поръчката в профила си и да подаде оферта за участие.

Разяснения и информация относно напредъка по процедурата периодично ще бъдат анонсирани на Портала за обществени поръчки (ПОП) в секция „ЦАИС – Актуално“ – „Профил на купувача „ЦАИС ЕОП“ – тестови процедури“.

Считано от 01 ноември 2019 г. използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ става задължително за всички заинтересовани лица, които участват в процеса по възлагане на обществени поръчки.

Повече информация относно платформата за електронни обществени поръчки може да бъде получена на национална телефонна линия 0700 17 151 на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, както и чрез секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС – Актуално”.


05 July 2019

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД стартира едновременно процедура в действащия Регистър на обществените поръчки и в новата платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП

Един от най-големите секторни възложители в България – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, обяви реална процедура в Регистъра на обществените поръчки и едновременно с това – тестова в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Пълният текст


02 July 2019

АОП планира обучение за възложители, представляващи лечебни заведения, за работа с ЦАИС ЕОП

На 25 юли 2019 г. в гр. София, Агенцията по обществени поръчки ще проведе еднодневно безплатно обучение на 100 представители на възложители в областта на здравеопазването за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Пълният текст


01 July 2019

АОП представи новата платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП по време на Заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район

На 27 юни 2019 г. (четвъртък) експерт от Агенцията по обществени поръчки (АОП) взе участие като лектор на Заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район. Събитието се проведе в гр. Сандански.

По време на заседанието експерт на АОП представи на членовете на съвета Централизираната автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Участниците във форума се запознаха с част от основните функционалности на системата, възможността за регистрация и обявяване на тестови обществени поръчки преди 01.11.2019 г. Представена бе и възможността за директен достъп до системата от Портала за обществени поръчки (ПОП). Подчертана бе водещата роля на АОП за подпомагане на възложителите, стопанските обекти и заинтересованите лица чрез осигурената национална телефонна линия и Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, както и чрез секциите "ЦАИС ЕОП - Често задавани въпроси" и "ЦАИС ЕОП - Актуално". Презентацията на системата предизвика голям интерес сред участниците.

На събитието, присъстваха представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, Министерство на туризма, Министерство на икономиката, Югозападно държавно предприятие, Областна администрация Благоевград, Областна администрация Кюстендил, Областна администрация Перник, Община Благоевград, Община Банско, Община Радомир, Българска търговско-промишлена палата и др.

 


28 June 2019

Публикуван е нов образец „Информация за стопански субект“

Със Заповед № РД-56 от 28.06.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки е утвърден нов образец на „Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП“.

Считано от 01 юли 2019 г. образецът е задължителен за прилагане от възложителите.

Информацията е публикувана на Портала за обществени поръчки в тематична област „Образци и списъци“ - „Образци“ и е достъпна за всички потребители.

 


28 June 2019

Публикувани са нови образци за обществени поръчки, открити след 01.11.2019 г.

Със Заповед № РД-53 от 27.06.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки са утвърдени нови образци за обществени поръчки.

Пакетът документи включва:

• Решение за откриване на процедура;

• Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение;

• Обява за събиране на оферти/Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП;

• Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП;

• Обявление за приключване на договор за обществена поръчка и

• Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Считано от 01 ноември 2019 г. образците са задължителни за прилагане от възложителите.

Информацията е публикувана на Портала за обществени поръчки в тематична област „Образци и списъци“ - „Образци“ и е достъпна за всички потребители.

 


28 June 2019

Агенцията по обществени поръчки публикува Каталог с добри практики от Швейцария при възлагане на „зелени“ обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки публикува справочник „Устойчиви обществени поръчки. Каталог с добри практики от Швейцария“ в изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Каталогът съдържа примери на добри практики от Швейцария, както и допълнителна информация относно възможностите за прилагането им в контекста на българската правна уредба.

Документът е достъпен в тематична секция „Зелени“ обществени поръчки.

 


24 June 2019

АОП, съвместно с ИПА реализира дистанционни обучения за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

През м. юни 2019 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) стартира дистанционен курс на тема „Възлагане на „зелени“ обществени поръчки“ (ЗеОП). Курсът е в изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, изпълняван от АОП, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Дистанционното обучение е разработено от АОП и се реализира с подкрепата на Института по публична администрация (ИПА), чрез използване на предоставена от тях електронна обучителна платформа.

Съдържанието на курса е разпределено в пет модула: уводна част, която включва съдържание и цели; стратегически модул, в който са разгледани същността и ползите от „зелените“ обществени поръчки, стратегическата рамка и развитието на ЗеОП в България; правен модул с основни аспекти на договорите и актовете на международно ниво, европейската правна уредба и националното законодателство; практически модул, насочен към разглеждане на примери и добри практики за залени критерии на различните етапи от възлагане на обществената поръчка; и модул, който представлява заключение под формата на тест, чрез който се установява доколко е разбрана и усвоена материята.

Обучението е насочено към насърчаване и подпомагане на възложителите в прилагането на екологосъобразни критерии и изисквания при възлагане на обществени поръчки.

Продължителността на дистанционния курс е две работни седмици и включва 12 учебни часа.

Първото обучение, организирано от ИПА се проведе в периода 11 – 24 юни 2019 г.

Второто обучение започва на 25 юни 2019 г. и ще продължи до 9 юли 2019 г.

След обобщаване на удовлетвореността от курса се предвижда и през следващите месеци обучението да продължи.


24 June 2019

Нови обучения за работа с ЦАИС ЕОП

В средата на м. юни 2019 г. се проведоха още три безплатни обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В тях взеха участие представители на органите, осъществяващи последващ контрол върху обществените поръчки, както и органите по обжалване – Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд.

Обученията се изпълняват съгласно сключен договор между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Консорциум „ЕОП България“, който е разработчик на системата. Лектори за събитията са осигурени от разработчика на националната платформа. На тях са обучени над 300 експерти и съдии.

В следващите месеци ще бъдат реализирани още две обучения за крайни потребители.

Предвид високия обществен интерес към новата платформа и успешния формат АОП предвижда организиране на обучения на малки групи за всички заинтересовани страни, които ще анонсираме на Портала за обществени поръчки.


19 June 2019

АОП представи резултатите от изпълнението на проект за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България

Пълният текст


19 June 2019

Предимствата на новия електронен модел на възлагане на обществени поръчки

Пълният текст


18 June 2019

Време за регистрация и тестване на бизнес процесите в националната електронна платформа за обществени поръчки

Пълният текст


11 June 2019

Агенцията по обществени поръчки проведе осем обучения, с участие на експерти от Швейцария на тема „Възлагане на зелени обществени поръчки. Добри практики от Швейцария“

В периода 3-7 юни 2019 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с лектори от Швейцария и представители на изпълнителя изготвил Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки проведоха осем обучения на тема „Възлагане на зелени обществени поръчки. Добри практики от Швейцария“.

Обученията са насочени към всички заинтересовани страни във възлагателния процес и включват представители на осем целеви групи, сред които са централната администрация (министерства и агенции); управляващите органи на оперативните програми в България и централните органи за покупки; публичноправни организации; възложители от местната администрация от Северна и Южна България; стопански субекти и АОП.

По време на обученията бяха представени добри примери от Швейцария за включване на „зелени“ критерии при възлагане на обществени поръчки за текстил; строителство и управление на сгради; примери за проекти, насърчаващи еко-технологиите и иновациите; коментиран е Каталога с добри практики от Швейцария в областта на устойчивите обществени поръчки и други теми.

От българска страна активно се включиха лектори, компетентни по теми, свързани с Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки, правната рамка и добри европейски и национални примери.

Проведените, в рамките на една седмица, 8 паралелни обучения са с продължителност от ден и половина и общо обучени 228 участника. Резултатите от анкетата показват висока удовлетвореност от организацията и лекторите. Инициативата е полезна и успешна.

Обученията са осъществени в изпълнение на специфична цел 2 по проекта на АОП „Повишаване на информираността относно добрите практики за опазване на околната среда при възлагане на обществени поръчки и укрепване капацитета на ангажираните с прилагането на “зелени” критерии лица“.


22 April 2019

Обученията за работа с националната платформа за електронни обществени поръчки продължават

В периода 16-18 април 2019 г. се проведоха три обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), насочени към стопански субекти, номинирани от браншови организации. Сред тях са членове на Камарата на строителите в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара.

Обученията са безплатни и се изпълняват съгласно сключен договор между Агенцията по обществени поръчки и Консорциум „ЕОП България“, който е разработчик на системата. Лектори за събитията са осигурени от разработчика на националната платформа.

Обучените са представители на над 300 стопански субекта. След приключване на обучението, участниците попълниха формуляр за оценка – „Анкета за степента на удовлетвореност на обучаемите лица“. Обобщаване на информацията показа, че резултатът за удовлетвореност на участниците от проведеното обучение е – 5.6/5.7 при максимална стойност 6.00.


16 April 2019

Агенцията по обществени поръчки представи проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

The full text


05 April 2019

Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Пълният текст

Изпълнителният директор на АОП представи Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

На 5 април 2019 година в гр. София се проведе Информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.003-0002-C01 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на събитието представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на изпълнителя по проекта Консорциум „ЕОП България“ представиха пред възложители, медии и други заинтересовани лица напредъка по разработването и внедряването на системата.

„С изграждането на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ ще създадем качествено нова среда за възлагане на обществени поръчки, която ще повлияе положително върху цялостния бизнесклимат в страната. Чрез нея ще се осъществява по-добър мониторинг на публичните разходи, ще се постигне по-добра отчетност и оптимизиране на процесите“, заяви изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова.

Единната национална електронна уеб-базирана платформа ще бъде съставена от 32 модула, които ще се изградят на два етапа до края на 2020 г. На разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители вече са 16 модула от Етап 1. „До 01 ноември 2019 г. системата ще позволява регистрация и запознаване с разработените бизнес процеси, за да се осигури плавен преход към електронно възлагане на обществените поръчки“, обясни Ана Миткова, директор на дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“ в АОП.

ЦАИС ЕОП не позволява манипулиране на документите нито от страна на възложителите, нито от страна на участниците. Изисква се всички документи, които имат правна сила, да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, подчерта представителят на разработващия системата Консорциум „ЕОП България“ Янко Костадинов.

В заключение, се посочи, че за следващия 7-месечен период преди 1 ноември 2019 г., системата ще позволява регистрация, симулиране на процеси и ще осигури възможност на всички потребители да се запознаят предварително с разработените модули, с цел плавен преход към новия начин на работа. Бъдещите потребители могат да получават експертна техническа помощ от Центъра за обслужване на крайни потребители, който вече функционира. В помощ на потребителите са осигурени и електронни Ръководства за възложителите и стопанските субекти.22 March 2019

Агенцията по обществени поръчки реализира успешно проект по Оперативна програма „Добро управление“

Пълният текст


21 March 2019

Предстои провеждане на информационно събитие по проект: „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС ЕОП“

Уважаеми дами и господа, уведомяваме Ви, че на 05.04.2019 г. предстои провеждане на информационно събитие по проект: „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“.


12 March 2019

Достъп без регистрация до услугата „Единeн европейски документ за обществени поръчки“ (ЕЕДОП)

Пълният текст


20 February 2019

Агенцията по обществени поръчки публикува Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

Пълният текст


01 February 2019

Стартират обучения за работа с Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

В изпълнение на договор за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) Агенцията по обществени поръчки ще реализира 11 обучения за над 1 100 крайни потребители за работа със системата.

Обученията са безплатни, като лектори са представители на разработчика на системата – Консорциум „ЕОП България“. С провеждането им се цели да започне запознаване и обучение на различните групи заинтересованите лица в процеса на възлагане на процедури за обществени поръчки. Сред тях са представители на възложители, стопански субекти, контролни органи в областта и средствата за масова информация.

Първите три обучения се проведоха в периода 28-30 януари 2019 г., преминаха успешно и с голям интерес. На тях бяха обучени над 300 представители на най-големите възложители в страната.


11 January 2019

На интернет страница на Българският институт по стандартизация са публикувани два документа на Европейският комитет за стандартизация (CEN) за електронно фактуриране.
Линк към публикацията: http://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3634.html
07 January 2019

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет, с което се предлага приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки и се правят промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки

Предложените промени са свързани с измененията в Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Основната част от тях се отнасят до създаване на нормативна основа за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната.

Проекта на Постановление може да намерите на следния адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4009


14 December 2018

Агенцията по обществени поръчки с проект по ОП „Добро управление“

Агенцията по обществени поръчки направи публично представяне на проекта “Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“, по който работи от няколко месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Като резултат от проекта се очаква да бъде направена актуална оценка на националната система на обществените поръчки, след извършен цялостен обзор.

На пресконференцията присъстваха ръководителят на проекта Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, и Кнут Лейполд, главен специалист по обществени поръчки към Международната банка за възстановяване и развитие и ръководител на екипа от независими външни консултанти, които ще направят оценка на извършената работа.

„В изпълнение на приетата Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014 – 2020 г. осъществихме сериозна реформа в различни направления – вече действа изцяло нова нормативна уредба, съответстваща на последните директиви на ЕС. Осигурени са практически инструменти за прилагане на новото законодателство. Постигнат е значителен напредък по отношение на мерките за публичност и прозрачност, централизираното възлагане, укрепването на административния капацитет и повишаването на професионализма в сектора. Значими са и направените промени в управлението и контрола. В резултат от осъществените дейности и мерки Европейската комисия определи като изпълнено Общо предварително условие 4 към Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.“ – съобщи Миглена Павлова.

„България отбелязва значителен напредък в модернизацията на обществените поръчки. Този напредък се дължи на лидерската роля на Агенцията по обществени поръчки, която е двигател на реформата в различните направления. Искам да изразя удовлетворението на нашия екип, че имаме възможността, чрез препоръките които ще направим, да помогнем на страната ви за още по-значимо подобряване на системата за обществените поръчки “ – отбеляза Кнут Лейполд.

Международните партньори на АОП изразиха задоволство от ползотворното сътрудничество.


Екипът, който работи по проекта


Миглена Павлова - изпълнителен директор на АОП и ръководител на проекта


23 November 2018

Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) информира за промяна в дните на публикуване на обявления за обществени поръчки

Уважаеми дами и господа,

Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) информира, че считано от 1 януари 2019 г. , влиза в сила следната промяна:

Обявленията за обществени поръчки ще бъдат публикувани в дните от понеделник до петък, вместо досегашната практика на публикуване от вторник до събота.


18 October 2018

Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)

В бр. 86 на ДВ от 18 октомври 2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на някои промени, за които са предвидени различни срокове, в зависимост от въпросите, които уреждат. Разпоредбите, които влизат в сила на дати, различни от 1 март 2019 г., както следва:

От деня на обнародване на закона в ДВ (18 октомври 2018 г.) се прилагат измененията в чл. 201, ал. 2; чл. 204, ал. 5; чл. 205, ал. 7; чл. 213, ал. 2; чл. 216а от ЗОП и § 138 от ЗИДЗОП. Те са свързани с производството по обжалване на разпореждания и определения на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд.

От 18 октомври 2018 г. се отменят преходните параграфи в ЗОП, с които се въвежда задължителното използване на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки. Въвеждането на платформата ще се осъществи на два етапа. Тя ще е напълно завършена с всички функционални възможности до края на 2020 г.

От 1 ноември 2019 г. влизат в сила разпоредбите, с които се въвежда задължително прилагане на националната електронна платформа от откриване на процедурите до получаване и отваряне на електронни заявления за участие и оферти включително, както и електронна комуникация в хода на възлагане на поръчките. До тази дата е планирано провеждане на дейности по обучения, тестване и регистрация на потребителите в платформата, с оглед безпрепятственото и плавно преминаване към електронно възлагане.

От 1 януари 2021 г. ще се прилагат и нормите, свързани с въвеждане на всички функционалности на платформата.


17 October 2018

Утре (18.10.) с извънреден брой на Държавен вестник (ДВ) ще бъде обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Линк към електронния адрес на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=8149AB1E7F1DCEEEC8A3E824F9692676?idMat=130598


04 October 2018

Днес Народно събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Предстои издаване на указ на президента и обнародването му в Държавен вестник

Пълният текст


26 September 2018

Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации

Пълният текст


20 September 2018

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проект на аналитичен Доклад за проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки (Етап 1)

Пълният текст


05 September 2018

Агенцията по обществени поръчки публикува одобрени от министъра на финансите стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи

Пълният текст


19 July 2018

Работна среща между Агенция по обществени поръчки и Камарата на строителите в България

Пълният текст


18 July 2018

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е бенефициент по проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“

Пълният текст


28 June 2018

Оказване на подкрепа от възложителите за изпълнение на проект

Пълният текст


20 June 2018

Технически консултации по отношение на предложението за въвеждане на нови стандартни образци за обществени поръчки и концесии

Генерална Дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW) на Европейската комисия стартира втори кръг технически консултации по отношение на предложението за въвеждане на нови стандартни образци за обществени поръчки и концесии.

Целта на тази консултация е да бъде получена обратна връзка относно проектите на новите електронни образци (eForms). Чрез приемането на новите образци се очаква съществено подобрение в данните за обществените поръчки в Европейски съюз.

В тази връзка, повече информация е налична на английски език на следния адрес:

http://ec.europa.eu/growth/content/targeted-consultation-eforms-next-generation-public-procurement-standard-forms-0_en.

Всеки един от Вас може да изпрати своите коментари и предложения на електронен адрес aop@aop.bg.


14 June 2018

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

С предложените чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки промени основно се цели:

• установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната;

• въвеждане в националното законодателство на задължение за възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури във връзка с изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС;

• унифициране практиката по прилагане на закона чрез прецизиране на отделни правила и изисквания на закона и подобряване на сътрудничеството между органите по предварителен и последващ контрол по закона, включително с укрепване на някои техни функции.

Голяма част от промените в законопроекта са свързани с въвеждането на електронната платформа. Предвижда се възлагането на поръчките да става изцяло и само с нея. Изключения са допустими в няколко изрично регламентирани хипотези. Допусната е възможност централните органи за покупки да използват свои платформи, като са регламентирани принципните изисквания към тях по отношение на свързаност с националната платформа. Предвиден е и нов ред за връчване на актовете на възложителите, съобразен със съответните функционални възможности на електронната платформа. Изпращането на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз също ще се осъществява чрез платформата. Част от процеса на електронизация на обществените поръчки е електронното разплащане и със законопроекта се въвежда задължение за възложителите да приемат и обработват електронни фактури, съобразно изискванията на Директива 2014/55/ЕС. По-детайлни правила за използване на платформата при възлагане на поръчки ще бъдат разписани в правилника за прилагане на закона, тъй като там се съдържат конкретните процедурни изисквания.

В законопроекта са предложени и промени, с които се цели развитие на нормативната уредба, както и нейното прецизиране за установяване на еднородна практика.

Предвидено е повишаване на стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП съобразно с новите европейски стойности, в сила от 1 януари 2018 г.

Предложено е прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът на тези лица се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Въвежда се задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки - обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Предложени са промени в предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки. Те се базират на досегашната практика, натрупана в рамките на двегодишния срок на действие на закона и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да уеднаквят правилата и подхода за извършване.

С оглед по-ефективното сътрудничеството между АОП и контролните органи в областта на обществените поръчки е прецизирана основната задача на действащия Методически съвет. Въз основа на резултатите от работата на органите съветът ще приема насоки за съгласуване на практика по прилагане на закона, а не както досега - за осъществяваната контролна дейност.

Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Очакваните ефекти от приемането на закона са подобряване на системата на обществените поръчки в страната и оптимизиране работата на държавните институции, което ще доведе до положително въздействие върху процеса на възлагане.


04 May 2018

Удължаване на срока за публично обсъждане на проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили

Във връзка с постъпило искане от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП), бихме искали да Ви информираме, че срокът за предоставяне на становища и коментари относно публикуваните за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили се удължава.

Вашите коментари и предложения относно съдържанието на документите могат да се изпращат на електронен адрес aop@aop.bg в срок до 14.05.2018 г.

Информация относно проектите на стандартизирани технически спецификации може да намерите тук.


26 April 2018

Съвместна кръгла маса с участието на представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на Комитета по обществени поръчки и финансиране от европейски фондове към Американската търговска камара в България (АмЧам) се проведе на 25 април 2018 г. в гр. София

Представителите на АмЧам споделиха информация за начина, по който различните страни членки на ЕС възприемат прилагането на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕEДОП), ползите от прилагането на документа, както и трудностите, с които се сблъсква бизнесът при използването му. Засегнати бяха и въпросите, свързани с предварителните пазарни консултации, с разходите за целия жизнен цикъл при оценка на офертите и др.

Специално внимание на кръглата маса бе отделено на въвеждането на единна национална електронна уеб-базирана платформа - Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки". В проведената дискусия представителите на АОП отговориха на поставени въпроси за предстоящите действия, свързани с въвеждането на електронната платформа за обществени поръчки и прилагането на ЕЕДОП в България.

След приключване на официалната част от събитието страните се споразумяха за продължаване на сътрудничеството чрез провеждане на срещи по актуални теми.


19 April 2018

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили

Пълният текст


22 February 2018

На 21.02.2018 година се проведе среща-дискусия на представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и членове на специализираната комисия „Право” на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в София

По време на срещата се обсъдиха въпроси, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки. Специално внимание бе отделено на използването на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в България и в други страни-членки на Европейския съюз. Предоставена бе и информация за добри практики във връзка с новото европейско законодателство в областта. Членовете на камарата представиха конкретни казуси от прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки в страните от ЕС като Германия, Австрия, Белгия, Полша, Италия, Франция и Румъния. Представителите на АОП отговориха на поставени въпроси за прилагането на ЕЕДОП, използването на квалификационни системи, оценка на капацитета на изпълнителя и на трети лица, изискванията и параметрите на застраховка „Професионална отговорност“ и други въпроси от оперативен характер.

По време на дискусията представителите на АОП предоставиха актуална информация за проекта „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)“.

Страните се договориха за продължаване на сътрудничеството, чрез организиранe на срещи по актуални теми.


16 February 2018

Информация за проект "Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)", финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансиран от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Пълният текст


02 January 2018

От 01 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти, специалисти в съответната област съгласно Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, приета с ПМС № 251 от 08.11.2017 г.

В тази връзка Ви информираме, че със Заповед № РД–61/21.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки е одобрен Списък на външните експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП.

Утвърдени са и следните образци на документи, необходими за осъществяване на контрола от външните експерти:

1. Проект на договор за външен експерт по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП и приложения към него;

2. Становище за извършена проверка от външен експерт на проект на техническа спецификация на процедура, избрана за контрол чрез случаен избор (чл.232 от ЗОП);

3. Становище за извършена проверка от външен експерт на техническа спецификация на процедура, определена за мониторинг (чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП).


15 November 2017

Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации

Пълният текст


14 November 2017

Today entered into force the Ordinance on the conditions and order for determination of external experts for control of technical specifications when awarding public contracts

The full text


03 November 2017

PPA and WB signed a cooperation agreement for consulting services

On 2 November 2017, the Executive Director of the Public Procurement Agency (PPA) Miglena Pavlova and World Bank Permanent Representative for Bulgaria, the Czech Republic and Slovakia, Anthony Thompson, signed a Co-operation Agreement for the provision of consulting services.

The consulting services to be provided by the International Bank for Reconstruction and Development are aimed at reviewing and evaluating the current state of the public procurement system in the Republic of Bulgaria.

The envisaged activities are divided into three components. These include a functional review of the PPA, a quantitative and qualitative analysis of the available data on public procurement procedures and public contracts, and review, monitoring and control systems covering the functions of the Commission for Protection of Competition, the Supreme Administrative Court, the National Audit Office and the Public Financial Inspection Agency.

In view of the specific ex-post control of public contracts financed by ESIF, the role of the managing, certifying and auditing authorities in the context of the financial corrections resulting from discrepancies in public contracts will also be covered by the evaluation.

The activities will be funded by a project implemented by PPA under the Operational Program "Good Governance".


26 October 2017

Published for discussion a draft list of professional areas where external experts are needed

Във връзка с прилагането на чл. 229а от Закона за обществените поръчки Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви проект на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации. За предстоящото приемане на Наредбата е изготвен Проект на Списък на професионалните области, в които са посочени необходими външни експерти.

Коментари и предложения за съдържанието на списъка могат да се изпращат на електронен адрес: p.dimitrova@aop.bg, в срок до 08.11.2017 г.


03 October 2017

Published for public discussion a draft of Regulation for the conditions and order for appointment of external experts for check of the technical specifications as part of the tender documents in public procurement procedures

Пълният текст

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет по частичната предварителна оценка на въздействието

Справка за резултатите от обществените консултации по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки


04 August 2017

Public Procurement Law amendments concerning the deadline for deployment of the Unified Electronic Platform were promulgated

The full text


21 July 2017

The deadline for the deployment and use of the Unified Electronic Platform was expanded

The full text


10 July 2017

The European Committee for Standardization published information about the standard of electronic invoice

The full text


22 June 2017

The Public Procurement Agency published for discussion the drafts of the standard documents in respect to the award of public contracts for design and construction

The full text


16 June 2017

The PPA to receive European funding for the construction of the National Unified Web-based e-Procurement Platform

The full text


06 June 2017

Institute of Public Administration and Public Procurement Agency signed cooperation agreement in the field of public procurement

The full text

Аgreement


31 May 2017

Commission for Protection of Competition and Public Procurement Agency signed cooperation agreement

The full text

Agreement


19 May 2017

Public Financial Inspection Agency and Public Procurement Agency signed cooperation agreement


The full text

 


17 February 2017

The PPA expanded search options of the Public Procurement Portal

The full text


30 December 2016

The Public Procurement Agency published the Handbook on Application of Public Procuremen Legislation

The full text


29 December 2016

The Public Procurement Agency published the standard forms of contracts and contract clauses for certain public supplies and services

The full text


05 December 2016

Standard documents for supplies

The full text


01 December 2016

Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови договори за строителство и за определени доставки и услуги.

The full text


03 October 2016

New organization of information in the Public Procurement Portal

Пълният текст


14 September 2016

Methodological Council to harmonize practices in public procurement.

The full text


30 August 2016

The Public Procurement Agency will perform ex-ante control of public procurement procedures which will be randomly selected

The full text


15 August 2016

On 01.09.2016, the control based on random selection (Article 232 of PPL and Articles 121 – 130 of RIPPL) becomes effective.

The full text

Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол


28 July 2016

Правителството одобри списък на стоките, които възложителите могат да търгуват на стоковата борса.

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=8422&g=

ПМС № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП


18 July 2016

Обществени поръчки – ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове

Пълният текст


18 July 2016

Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия - Практическо ръководство за ръководители

Пълният текст


06 July 2016

АОП публикува за публично обсъждане проект на Техническа спецификация

14 April 2016

Със своя Заповед № ЗМФ – 297 от 14.04.2016 г. Министърът на финансите утвърди Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

14 April 2016

АОП предостави на възложителите нова версия на специализирания софтуер “Редактор на форми”, който следва да се използва при възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП (обн. ДВ. бр.13 от 16.02. 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.)

11 April 2016

Public Procurement Law amendments concerning the deadline for deployment of the Unified Electronic Platform were promulgated.

Пълният текст


12 November 2015

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1986 of 11 November 2015 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Implementing Regulation (EU) No 842/2011, has been published in the Official Journal of the European Union.

The full text


13 October 2015

На 13.10.2015 г. в Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Пълният текст


21 May 2015

Европейската комисия инициира публична консултация за оценка на ефективността на разпоредбите на Директива 2007/66/ЕО относно обжалването в областта на обществените поръчки.

Пълният текст


05 May 2015

Информационната система за вътрешния пазар (IMI) помага с европейски обществени поръчки.

Брошура

Основна страница


09 April 2015

Проект на нов Закон за обществените поръчки за публично обсъждане до 11.05.2015 г.

Резюме на Проект на Закон за обществените поръчки

Проект на Закон за обществените поръчки


22 October 2014

Публични събития с участието на представители от Агенцията по обществени поръчки

Пълният текст


09 October 2014

Списък с външни експерти след 01.10.2014 г.

Пълният текст


03 October 2014

Спазване на реда за осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки

Пълният текст


30 September 2014

Новата функционалност „Жребий по чл. 34, ал. 3 от ЗОП” е вече налична.

Пълният текст


16 September 2014

Одобрен нов образец на „Заявление за включване на лице в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП“

Пълният текст


11 September 2014

Със заповед № РД-53/09.09.2014 г. бе одобрен образец на „Заявление за включване на лице в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП“.

Пълният текст


10 July 2014

Министерски съвет прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014 - 2020 г.

Пълният текст

Прессъобщение на Министерски съвет

Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014 - 2020 г.

План за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 г.


01 July 2014

На 30.06.2014г. бе отбелязан абсолютен рекорд в 10-годишната история на Регистъра на обществените поръчки по брой вписани документи и публични покани

Пълният текст


14 May 2014

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник.

Пълният текст


07 March 2014

На вниманието на бенефициентите на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Пълният текст


24 January 2014

Европейската банка за възстановяване и развитие ще предостави на българската страна консултантска помощ в процеса на избор на национално решение за електронно възлагане на обществени поръчки.

Пълният текст


07 October 2013

Дистанционни стажове в държавната администрация под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие

Пълният текст


01 October 2013

АОП публикува в секция „Зелени обществени поръчки” на раздел „Практика” превода на български език на критериите за 17 продуктови групи и услуги, които могат да се използват при възлагане на зелени поръчки.

Пълният текст


26 September 2013

Агенция по обществени поръчки стартира публикуването на Бюлетин за обществени поръчки, който ще бъде обогатяван и обновяван регулярно със статистически данни от Регистъра на обществените поръчки и базата данни на публичните покани.

05 August 2013

New presentation of the list of external experts

Full Text


09 July 2013

Препоръки на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА), относно: Ежемесечно разплащане на средствата от продажба на самолетни билети на територията на Република България.


Пълният текст


22 November 2012

Агенция по обществени поръчки бе сертифицирана като пълноправен електронен подател за новите образци в сектор “Отбрана и сигурност”, както и за образците, променени с Регламент № 842/2011г.

12 October 2012

Предстоящи промени в подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗОП

Пълният текст


01 October 2012

Информация за капацитетните възможности на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания се подава съгласно утвърден образец.

Информация по чл. 16 в, ал. 4 от ЗОП, относно капацитетните възможности на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания в PDF формат.

Информация по чл. 16 в, ал. 4 от ЗОП, относно капацитетните възможности на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания в XLS формат.

Наличната информация може да видите в "Област на бизнеса" - "Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания".

 

 


15 March 2012

На 15 март 2012 г. Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз сертифицира Агенция по обществени поръчки като пълноправен Електронен подател за изпращане на образеца “Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или поправка Corrigendum”

Пълният текст


09 March 2012

В мартенския брой на електронния бюлетин за зелени обществени поръчки "GPP News Alert", издаван от ГД "Околна среда" на Европейската комисия, са публикувани като добра практика възложените зелени поръчки от Агенцията за социално подпомагане

линк


06 March 2012

Уважаеми потребители, АОП предостави нова функционалност за търсене на “Публични покани“ по широк набор от критерии. Тя е достъпна за регистрираните потребители чрез модул “Разширено търсене”.

23 February 2012

Council of ministers approved of changes on the rules for execution of the public procurement law and the Statutes of the Public Procurement Agency with decree № 38 in force from 23.02.2012. The decree abolishes the Ordinance on the Award of Small Public Contracts and the rules of exercising preliminary control on public procurement procedures, financed fully or partially with money from the European fonds. The decree comes in force from 26 february 2012.

The full text


03 February 2012

In ‘’Legal framework’’,under the topic of ‘’National legislation” it is published draft of Decree for change and completition of normative acts of Council of Ministers which is in the process of being approved. Rules for the implementation of the Public Procurement Law and Statutes of the Public Procurement Agency are changed and updated with the draft while Ordinance on the Award of Small Public Contracts and the Rules of exercising preliminary control are abolished. The full text of Rules for the implementation of the Public Procurement Law is published in the same unit together with all new rules.

The full text


19 December 2011

In december’s issue of "GPP News Alert", which is published by the environment department of the European Commission, it was published interview with PPA’s executive director in relation to the approval of the National action plan for encouragement of green procurement

The full text


15 December 2011

Public Contract Value Thresholds requiring as of 01.01.2012 Publication of Information Notices into the Official Journal of the European Union

The full text


29 November 2011

The Council of Ministers approved the National action plan for encouragement of green procurement for the period 2012-2014

The full text

National action plan for encouragement of green procurement for the period 2012-2014


22 June 2011

The Public Procurement agency accepts tenders regarding the maintenance of hardware and communicational equipment.

The full text


14 June 2011

The Public Procurement Agency held trainings for contracting authorities

The full text


10 June 2011

According to the Ordinance on the Award of Small Public Contracts, the Public Procurement Agency opened a procurement procedure of a subject-matter ‘Supply of IT Equipment for the Needs of the Public Procurement Agency in Five Lots’

The full text


09 June 2011

The Council of Ministers approved the Draft Law Amending and Supplementing the Public Procurement Law (LASPPL)

The full text


01 March 2011

Public consultation on product groups that will be included in the National Action Plan on Promotion of Green Public Procurement

The full text


14 January 2011

Summary information form for special public contracts, pursuant to the first Paragraph of Article 4 of the Ordinance on the Award of Special Public Contracts

Download the form

Dear contracting authorities, please email the electronic version of the information to the following address:
e-rop@aop.bg


13 January 2011

Archived data on public contracts

The full text


15 December 2010

Public contracts have been discussed on a meeting with the commercial attachés of the Member States.

The full text


18 November 2010

The Benefits of Green Public Procurement, Dnevnik daily, The Velvet Glove of the Purchaser

The full text


19 October 2010

The European Commission launched its information system e-CERTIS on 18/10/2010 at:
http://ec.europa.eu/markt/ecertis

E-CERTIS is an information system that helps identify the different certificates and attestations frequently requested by contracting authorities in procurement procedures across EU Member States.

The full text


24 September 2010

Submitting of information on public contracts falling within the scope of exclusions under PPL

The full text


03 August 2010

Miglena Pavlova, Executive Director of Public Procurement Agency: We are considering ban of annexes to contracts, except in well defined cases.

The full text


09 July 2010

The Law on the Amendment and Supplement to the Public Procurement Law has been promulgated in State Gazette No. 52 dated 9 July 2010.

The full text


28 June 2010

Parliament adopted at second reading the Public Procurement Law

The full text


31 May 2010

PPA took part with a presentation in the International E-Governance Summit for the region of South-East Europe: Webit eGov Summit

The full text


14 May 2010

Bulgarian MPs adopted at first reading the amendments to the Public Procurement Law

The full text


12 April 2010

Training: Application of the EU Public Procurement Directives

The full text


26 March 2010

The PPA Training Centre held a training for The Ministry of Interior

The full text


11 March 2010

Recommendations on searching Prior Notices in the Public Procurement Register.

The full text


10 March 2010

The Council of Ministers approved the Draft Law Amending and Supplementing the Public Procurement Law (LASPPL)

The full text

Draft Law Amending and Supplementing the Public Procurement Law


23 February 2010

Survey ranks Bulgaria in Top 10 in terms of Electronic Public Procurement availability

The full text


23 February 2010

Classa daily: Strict control over contracting authorities introduced

The full text


23 February 2010

Notice of initiation of an anti-dumping proceeding concerning imports of certain cargo scanning systems originating in the People’s Republic of China

The full text


22 February 2010

Amendments in PPL to reduce administrative burden

The full text


22 February 2010

Interview of Ms. Miglena Pavlova, Executive Director of the Public Procurement Agency, for Dnevnik daily

The full text


22 February 2010

On 22 February 2010, the Public Procurement Agency launched a procedure, under the Public Procurement Law, for the award of a public contract with a subject-matter “Software maintenance of the PPA Specialised Software…”

The full text


12 February 2010

Draft Law Amending and Supplementing the Public Procurement Law

The full text


27 January 2010

Archived data on public contracts

The full text


20 January 2010

The PPA has launched the Twinning Light Project “Further development of the mechanisms for ex-ante control of procurement procedures financed by EU funds”

The full text


06 January 2010

The PPA was certified as an Electronic Sender for new notices

The full text


21 December 2009

Up-to-Date Form Editor

The full text


17 November 2009

On November 17, 2009, at Arena di Serdica hotel, Sofia, the National Green Public Procurement Conference Lead the Change was held

The full text


13 November 2009

On November 13, 2009, the Public Procurement Register has published a notice and a decision to open a procedure for the award of public contract with an object: "Award procedure for the additional design and construction of Trakia Motorway".

The full text


09 November 2009

On November 10, 2009, by courtesy of the Embassy of the Kingdom of Belgium, the Public Procurement Agency will hold One Day-Seminar on Different Aspects of Application of European Procurement Directives.

The full text


30 October 2009

On November 17, 2009 in Sofia, Hotel Arena di Serdica will be held a National conference on Green public procurement "Lead the change". http://gpp.itcilo.org/index.php?id=163,167

The full text

Flyer

Registration form


07 October 2009

The PPA Training Centre held a training for The NATIONAL REVENUE AGENCY

The full text


26 September 2009

On 24 September 2009, the PPA Training Centre held a training on “Practical Skills in Operating with the Form Editior Specialised Software and the Public Procurement Portal”

The full text


17 September 2009

Draft Law Amending and Supplementing the Public Procurement Law

The full text


04 September 2009

The number of documents sent by users using electronic signature is increasing

The full text


14 August 2009

Provedena sreha mezdu AOP i Sofiyska targovsko-promihlena kamara

The full text

Sofia Chamber of Commerce and Industry issue 29


04 August 2009

Na 4 avgust 2009 g. v Portala za obhestvenite poracki be publikuvana parvata elektronna dokumentacia za obhestvena poracka.

The full text


03 August 2009

Agenciata po obhestveni poracki realizira Portal za obhestveni poracki v podkrepa na vazloziteli i izpalniteli.

The full text


24 June 2009

Agencia po obhestveni poracki predstavi rezultatite po proekt “Dobri praktiki i efektivno partnaorstvo v oblastta na obhestvenite poracki"

The full text


08 June 2009

Utocnenie: Vav vrazka s publikacii v mediite otnosno spisaka s vanhni eksperti po cl. 19, al. 2, t.8 ot Zakona za obhestvenite poracki, pravim slednoto utocnenie: Otgovornost na vazlozitela e da izbere lice, s kvalifikacia i znania v oblastta na saotvetnata obhestvena poracka.

The full text


12 May 2009

Eksperti na Agenciata po obhestveni poracki se zapoznaha s opita na Litva v oblastta na obhestvenite poracki

The full text


12 May 2009

Obnarodvana e Naredba za osahestvavane na predvaritelen kontrol varhu proceduri za obhestveni poracki, finansirani napalno ili casticno sas sredstva ot evropeyskite fondove.

The full text


12 May 2009

AOP provede kragla masa na cesto dopuskani naruhenia i slabosti pri vazlagane na obhestveni poracki

The full text


28 April 2009

Naredba za provezdane na konkursi v ustroystvenoto planirane i investicionnoto proektirane

The full text


09 April 2009

Na 09 april 2009 g., Ministerskiat savet na Republika Balgaria prie Postanovlenie za priemane na Naredba za osahestvavane na predvaritelen kontrol varhu proceduri za obhestveni poracki, finansirani napalno ili casticno sas sredstva ot evropeyskite fondove.

The full text


03 April 2009

Agencia po obhestveni poracki provede Kragla masa s predstaviteli na branhovite organizacii.

The full text


02 April 2009

V perioda 30 mart - 1 april 2009 g. v Agencia po obhestveni poracki se provede posehenie na eksperti ot Konsip AD - Centralen organ za obhestveni poracki na Italia.

The full text


31 March 2009

Promenite v Zakona za obhestvenite poracki sa obnarodvani v br. 24 na „Darzaven vestnik”, ot 31 mart 2009 g.

The full text


31 March 2009

V. „Klasa”: Miglena Pavlova, izpalnitelen direktor na Agenciata po obhestveni poracki: Hvahame naruhenia v obhestvenite poracki s predvaritelen kontrol

The full text


23 March 2009

Ot 18 do 20 mart 2009 g. v gr. Sandanski se provede seminar na tema “Normativna uredba v Balgaria v oblastta na obhestvenite poracki – novi momenti i prakticesko prilagane”.

The full text


19 March 2009

Na 19 mart 2009 g. Narodnoto sabranie prie na vtoro cetene promenite v Zakona za obhestvenite poracki.

The full text


20 February 2009


The full text

Download it from here or from Thematic area "Practice", sub-menu "Document forms".


16 February 2009

Seminar na tema “Normativna uredba v Balgaria v oblastta na obhestvenite poracki – novi momenti i prakticesko prilagane. Ungarskiat opit pri vazlagane na obhestvenite poracki, finansirani s evropeyski sredstva.”

The full text

 

 30 January 2009

Seminar na tema “Normativna uredba v oblastta na obhestvenite poracki – novi momenti i prakticesko prilagane”

Seminar na tema “Normativna uredba v oblastta na obhestvenite poracki – novi momenti i prakticesko prilagane”


23 January 2009

Na 22 anuari 2009 g. Ministerskiat savet, na svoe zasedanie odobri proekt na Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki

Na 22 januari 2009 g. Ministerskiat savet, na svoe zasedanie odobri proekt na Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki


10 January 2009

In relation to the amendments of Public Procurement Law, in force from 01.01.2009, the Executive Director of the Public Procurement Agency has validated, by Order No RD -2/09.01.2009:  The Form of Decisions for Opening a Procurement Procedure, for Prolongation of Time-limit for Submission of Tenders/Applications for Participation or for Termination of Procurement Procedure;  The Form of Information on Public Contract Implementation.

Forms Validated by Public Procurement Agency Executive Director;

Download it from here or from Thematic area "Practice", sub-menu "Document Forms".


18 December 2008

Ministerski savet prie Pravilnika za prilagane na Zakona za obhestvenite poracki (PPZOP), Naredbata za vazlagane na malki obhestveni poracki (NVMOP) i Ustroystvenia pravilnik na Agenciata po obhestveni poracki

Ministerski savet prie Pravilnika za prilagane na Zakona za obhestvenite poracki (PPZOP), Naredbata za vazlagane na malki obhestveni poracki (NVMOP) i Ustroystvenia pravilnik na Agenciata po obhestveni poracki


16 December 2008

Agencia po obhestveni poracki predstavi oficialno proekt “Dobri praktiki i efektivno partnaorstvo v oblastta na obhestvenite poracki”

Agencia po obhestveni poracki predstavi oficialno proekt “Dobri praktiki i efektivno partnaorstvo v oblastta na obhestvenite poracki”


10 December 2008

Agenciata po obhestveni poracki startira deynostite po izgotvane i poddarzane na spisaka na eksperti po cl. 19, al.2, t.8 ot ZOP.

      Agenciata po obhestveni poracki startira deynostite po izgotvane i poddarzane na spisaka na eksperti po cl. 19, al.2, t.8 ot ZOP.
      Branhovite organizacii i sdruzenia, kakto i otdelni fiziceski lica mogat da podadat v AOP zaavlenia za vklucvane v spisaka, izgotveni saglasno Ukazanieto za popalvane i saotvetnoto metodicesko ukazanie na AOP.


14 November 2008

REHENIE № 6 Sofia, 11 noemvri 2008 g. po konstitucionno delo № 5 ot 2008 g.

REHENIE № 6 Sofia, 11 noemvri 2008 g.po konstitucionno delo № 5 ot 2008 g.


04 November 2008

Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki, obn. v br.94 na "Darzaven vestnik" ot 31.10.2008g.

Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki (ZIDZOP).


22 October 2008

AOP otkri obhestvena poracka za softuerno obnovavane na Registara na obhestvenite poracki i doizgrazdane na Portala za obhestveni poracki.

AOP otkri obhestvena poracka za softuerno obnovavane na Registara na obhestvenite poracki i doizgrazdane na Portala za obhestveni poracki.


16 October 2008

Dnes, 16 oktomvri 2008 g., na svoe zasedanie Narodnoto sabranie prie na vtoro cetene Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki.

Narodno sabranie prie na vtoro cetene ZIDZOP


17 September 2008

Ungarski eksperti po obhestveni poracki spodeliha opit s balgarskite si kolegi po vreme na dvudnevna rabotna vizita u nas. Obmanata na opit se osahestvava po idea na vicepremiera Meglena Plugcieva i ungarskia poslanik v Sofia g-za Udit Lang.

Ungarski eksperti po obhestveni poracki spodeliha opit s balgarskite si kolegi


01 September 2008

Na 28.11.2007 g. Evropeyskata komisia (EK) prie Reglament (EO) № 213/2008, s koyto izmena CPV kodovete na obhestvenite poracki i opisaniata kam nakoi ot tah. Dokumentat e publikuvan v br. 74 ot 15.03.2008 g. na “Oficialen vestnik” na Evropeyskia sauz (ES).

Novi CPV kodove na obhestvenite poracki


18 August 2008

Agencia po obhestveni poracki otkri procedura na dogovarane s obavlenie s predmet: “Uslugi svarzani s realiziraneto na programi za obucenie vav vrazka s izpalnenieto na dogovor po proekta “Dobri praktiki i efektivno partnaorstvo v oblastta na obhestvenite poracki”

Agencia po obhestveni poracki otkri poracka za calostna organizacia na obucenia po OPAK


12 August 2008

Agencia po obhestveni poracki otkri procedura za vazlagane na malka obhestvena poracka s predmet “Osiguravane na samoletni bileti za prevoz po vazduh na patnici i bagaz pri sluzebni patuvania v stranata i v cuzbina za nuzdite na Agenciata po obhestveni poracki”.

Agencia po obhestveni poracki otkri poracka za osiguravane na samoletni bileti


06 August 2008

Na 09 uli 2008 g. na oficialna ceremonia v hotel "Heratan" g-za Miglena Pavlova podpisa dogovor za izpalnenie na proekt “Dobri praktiki i efektivno partnaorstvo v oblastta na obhestvenite poracki” po OPAK.

Oficialno podpisvane na dogovor v izpalnenie na proekt po OPAK


28 July 2008

Na 28 uli 2008 g. v Agenciata po obhestveni poracki se sastoa zaklucitelna preskonferencia za predstavane na rezultatite ot Tuining proekt po programa FAR “Po-natatahno ukrepvane na sistemata na obhestveni poracki v Balgaria”.

AOP prikluci Tuining proekt po programa FAR “Po-natatahno ukrepvane na sistemata na obhestveni poracki v Balgaria”


21 July 2008

Na 18 uli 2008 g. v gr. Blagoevgrad se provede seminar na tema “AOP – garant za pravilnoto prilagane na zakonodatelstvoto v oblastta na obhestvenite poracki”. Oficialno obrahenie kam prisastvahite napraviha ot g-za Miglena Pavlova, izpalnitelen direktor na Agencia po obhestveni poracki i g-n Kostadin Paskalev, kmet na obhina Blagoevgrad.

Na 18 uli 2008 g. v gr. Blagoevgrad se provede seminar na tema “AOP – garant za pravilnoto prilagane na zakonodatelstvoto v oblastta na obhestvenite poracki”.


15 July 2008

Popravki na Reglament (EO) № 1564/2005 na Komisiata, ustanovavah standartni formulari za publikuvane na obavlenia v ramkite na procedurite za vazlagane na obhestveni poracki

Na 10 uli 2008 g., v Oficialen vestnik na Evropeyskia sauz sa publikuvani popravki na Reglament (EO) № 1564/2005 na EK, ustanovavah standartni formulari na obavlenia v ramkite na procedurite za vazlagane na obhestveni poracki v saotvetstvie s direktivi 2004/17/EO i 2004/18/EO. S tezi popravki se vnasat nakoi izmenenia v balgarskia prevod na obrazcite, posredstvom koito vazlozitelite na obhestveni poracki sledva da izprahat informacia za publikuvane v Oficialen vestnik na Evropeyskia sauz.  

Predstoi otrazavane na promenite v prilozimite dokumenti v Redaktora na formi i on layn obrazcite v internet stranicata na AOP

07 July 2008

Nova versia na Redaktora na formi
Iztegli ot tuk
27 June 2008

Ministerskiat savet, na svoe zasedanie prie rehenie, s koeto odobri proekt na Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki (ZIDZOP).
Iztegli ot tuk
25 June 2008

Mezdunarodna konferencia na tema: “Strukturni fondove i obhestveni poracki: Neobhodimost ot efektivna sistema za upravlenie na obhestvenite poracki pri usvoavaneto na sredstvata ot fondovete na ES”
Iztegli ot tuk
30 May 2008

Dnes, 30 may 2008 g. v Ministerstvoto na finansite se provede sreha mezdu rabotnata grupa, opredelena da izgotvi spehni promeni v Zakona za obhestvenite poracki (ZOP), s predstaviteli na nepravitelstvenite organizacii.

Dnes, 30 may 2008 g. v Ministerstvoto na finansite se provede sreha mezdu rabotnata grupa, opredelena da izgotvi spehni promeni v Zakona za obhestvenite poracki (ZOP), s predstaviteli na nepravitelstvenite organizacii. 

Na srehata prisastvaha predstaviteli na: Konfederacia na rabotodatelite i industrialcite v Balgaria, Asociacia "Prozracnost bez granici", Centar za izsledvane na demokraciata, Centar za ikonomicesko razvitie, Balgarska Stopanska Kamara, Nacionalnoto Sdruzenie na obhinite v Balgaria, Kamara na stroitelite, Centar za socialni praktiki. 

Ministarat na darzavnata administracia i administrativnata reforma, Nikolay Vasilev, zaedno s ekipa si saho vzeha ucastie v srehata. Izlozeni baha vizdaniata na nepravitelstvenite organizacii otnosno razvitieto na sistemata na obhestveni poracki v Balgaria. Podcertana be neobhodimostta ot ustoycivost v politikata na darzavata, svarzana sas zakonodatelstvoto i razvitie na administrativnia kapacitet na organite, koito osahestvavat nadzor i kontrol na obhestvenite poracki. Izrazeno be zelanie za po-osezaemo prisastvie na predstavitelite na nepravitelstvenite organizacii v hoda na provezdaneto na procedurite s obhestveno znacenie. Predstavitelite na biznesa izraziha ocakvaniata si ot promeni ne samo v deystvahite pravni normi, no i poemaneto na po-seriozen angaziment ot strana na darzavata vav vrazka s tahnoto spazvane i pravilno prilagane.

Celta na predlagania Zakonoproekt za izmenenie i dopalnenie na ZOP e da se usavarhenstva normativnata uredba po obhestveni poracki, s ogled na postiganeto na po-visoka publicnost i prozracnost v tazi oblast, da se ulesnat subektite v provezdaneto na procedurite za vazlagane na dogovori i da se podobrat usloviata za pravilnoto, tocno i ednakvo prilagane na zakonodatelstvoto, koeto, kato calo, he podobri biznes klimata v stranata. 

Rabotnata grupa e sformirana sas Zapoved na vicepremiera g-za Meglena Plugcieva. Zadacata y e v srok do 5 uni 2008 g. da izgotvi Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki (ZIDZOP) vaz osnova na polucenite predlozenia i proekti ot Narodnoto sabranie, Smetnata palata, ministerstva i nepravitelstvenite organizacii. 

Rakovoditel na rabotnata grupa e g-n Petar Dimitrov, ministar na ikonomikata i energetikata, zam. rakovoditeli sa g-n Atanas Kancev, zam. ministar na finansite i g-za Miglena Pavlova, izpalnitelen direktor na Agencia po obhestveni poracki.

30 May 2008

Nova versia na Redaktora na formi
Iztegli ot tuk
22 May 2008

Dnes 22 may 2008 g., Ministerskiat savet prie rehenie, s koeto odobri godihnia doklad za deynostta na Agenciata po obhestveni poracki kam ministara na ikonomikata i energetikata.

Godihen doklad za deynostta na Agenciata po obhestveni poracki kam ministara na ikonomikata i energetikata.


22 May 2008

Na 15 may 2008 g. Agenciata po obhestveni poracki (AOP) be registrirana kato Elektronen podatel (e-Sender) ot Sluzbata za publikacii kam Oficialnia vestnik (OV) na Evropeyskia sauz (ES). V tazi vrazka, AOP vece ima vazmoznost ot imeto na vazlozitelite na obhestveni poracki avtomaticno da prepraha do Sluzbata za publikacii poluceni v agenciata dokumenti.

Nova elektronna usluga v pomoh na vazlozitelite, predostavana ot Agenciata po obhestveni poracki.


21 May 2008

Proekt za za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki

Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki /proekt/


09 April 2008

Izpalnitelniat direktor na AOP - specialen gost na Kluba na diplomatite - ikonomisti

Izpalnitelniat direktor na AOP - specialen gost na Kluba na diplomatite - ikonomisti


21 March 2008

AOP – garant za pravilnoto prilagane na zakonodatelstvoto v oblastta na obhestvenite poracki

AOP – garant za pravilnoto prilagane na zakonodatelstvoto v oblastta na obhestvenite poracki


30 January 2008

Obrazec na godihen statisticeski otcet

zapoved za utvarzdavane i obrazec


11 January 2008

Novi pragove na obhestvenite poracki, pri koito sledva da se izpraha informacia do EK

Na 04.12.2007 g. Evropeyskata komisia (EK) prie Reglament № 1422/2007, s koyto se izmenat stoynostnite pragove na obhestvenite poracki, pri koito vazlozitelite ot darzavite-clenki na Evropeyskia sauz (ES) sledva da izprahat informacia do Oficialnia vestnik (OV) na ES.                 

Reglament № 1422/2007 na EK ima prako prilozenie v Balgaria, bez da e neobhodimo negovoto vavezdane v nacionalen normativen akt. V tazi vrazka, ot 01.01.2008 g. balgarskite vazloziteli sledva da izprahat informacia do OV na ES pri novite stoynostni pragove.

Metodicesko ukazanie

 

 


15 October 2007

Promeni v NVMOP

S Postanovlenie № 244 ot 08.10.2007 g. Ministerskiat savet prie promeni v stoynostnite pragove po cl. 2, al. 1 i 2 ot Naredbata za vazlagane na malki obhestveni poracki (NVMOP), koito zasagat obhestveni poracki s masto na izpalnenie izvan stranata. Izmenenieto se otnasa samo do vazloziteli po cl. 7, t. 2 ZOP – diplomaticeski, konsulski i postoanni predstavitelstva.

Posocenite vazlozitelite vece sa dlazni da sabirat tri oferti s tehnicesko i finansovo predlozenie, pri slednite stoynosti bez danak varhu dobavena stoynost:

·      za stroitelstvo – ot 500 000 do 1 500 000 lv.;

·      za dostavki i uslugi – ot 50 000 do 100 000 lv.

Kogato stoynostite sa pod 500 000 lv. (za stroitelstvo) i pod 50 000 lv. (za dostavki i uslugi) nama ogranicenie v nacina na realizirane na potrebnostite.

S novata al. 6 na cl. 24 e sazdadena dopalnitelna vazmoznost za vazlozitelite po cl. 7, t. 2 ZOP, v slucaite, kogato procedurata e prekratena poradi lipsa na oferti da udovletvorat nuzdite si, osven crez dogovarane s pokana i po reda na cl. 2, al. 1 NVMOP.

Neobhodimostta ot promanata e svarzana s prakticeskite trudnosti, koito tezi vazloziteli srehat pri provezdane na proceduri izvan stranata saglasno balgarskata normativna uredba. Pricinata e nezelanieto na potencialnite izpalniteli zad granica da se sastezavat v proceduri, v koito ikonomiceskia interes e mnogo po-malak ot obicaynia za tah.

Prietoto izmenenie i dopalnenie na NVMOP he dovede do po-gavkavo i efektivno vazlagane na obhestvenite poracki izvan teritoriata na stranata.

02 March 2007

Vav vrazka s mnogobroynite zapitvania otnosno izgotvaneto na statisticeski otceti...
Vav vrazka s mnogobroynite zapitvania otnosno izgotvaneto na statisticeski otceti, Agenciata po obhestveni poracki informira vazlozitelite za reda, po koyto he se predstavat tezi formi:
Razporedbata na cl. 10 ot Pravilnika za prilagane na Zakona za obhestvenite poracki e v sila ot 01.01.2007 g.
Predvid posocenoto, za vazlozitelite vaznikva zadalzenie da izpratat do AOP parvite si godihni statisticeski otceti do 31 mart 2008 g. Iziskvanite za popalvane danni, he se nanasat v obrazec, utvarden i predostaven svoevremenno ot izpalnitelnia direktor na agenciata.
Za provedenite proceduri prez 2006 g., ne se nalaga izgotvaneto na statisticeski otceti i saotvetno ne vaznikva zadalzenie za tahnoto izprahane do 31.03.2007 g.

02 March 2007

Scitano ot 05.03.2007 god., Vi uvedomavame, ce ekspertite ot Agenciata po obhestveni poracki...

Scitano ot 05.03.2007 god., Vi uvedomavame, ce ekspertite ot Agenciata po obhestveni poracki, Direkcia “Metodologia, analiz i monitoring na obhestvenite poracki” he predostavat konsultacii na dezurnia telefon, vseki raboten den ot 13:00 casa do 17:00 casa.
S ogled postigane na prozracnost, asnota i efektivnost, molim zapitvahite da spazvat slednite iziskvania:
- Pri obazdane na dezurnia ekspert se predstavete, kato posocite ime i organizaciata, ot koato ste;
- Formulirayte i zadayte vaprosa si tocno, asno i kratko.
Ako kazusat e slozen, Vi preporacvame da izpratite pismeno zapitvane do AOP na adres: gr. Sofia 1000, ul. “Lege” № 4.

Blagodarim Vi za sadeystvieto.


18 January 2007

Pri vazlagane na obhestveni poracki na stoynosti (bez DDS) ravni ili po-visoki ot tezi po cl. 45a, al. 1, 2 ili 3 ot ZOP, vazlozitelite trabva da polzvat obrazcite na obavlenia, utvardeni ot Evropeyskata komisia s Reglament № 1564/2005 g.

28 November 2006

Aktualizaciata na naracnika ne obhvaha materiata, reglamentirana ot Naredbata za usloviata i reda za vazlagane na specialni obhestveni poracki, tay kato promenite v tozi normativen akt sa predstoahi.

Predlagame Vi elektronna versia na aktualizirania variant na Naracnika po obhestveni poracki, izdaden ot AOP prez 2005 g. Aktualizaciata e saobrazena s poslednite promeni na zakonodatelstvoto v oblastta na obhestvenite poracki (v sila ot 1 uli 2006 g.).
Naracnikat predstavlava prakticesko rakovodstvo po prilagane na normativnata uredba v oblastta. Razgledani sa  sahnostta, celite i principite na vazlagane na obhestveni poracki. Prosledeno e provezdaneto na vsaka ot procedurite v Zakona za obhestvenite poracki i Naredbata za vazlagane na malki obhestveni poracki ot neynoto otkrivane do priklucvaneto y s vazlagane na dogovor za obhestvena poracka ili s prekratavane.
Aktualizaciata na naracnika ne obhvaha materiata, reglamentirana ot Naredbata za usloviata i reda za vazlagane na specialni obhestveni poracki, tay kato promenite v tozi normativen akt sa predstoahi.
Predvizda se publikuvane na aktualiziranoto prilozenie kam naracnika. To sadarza vsicki zadalzitelni za publikuvane obrazci na dokumenti, pridruzeni s ukazania za popalvane. V prilozenieto sa vkluceni i preporacitelni obrazci na dokumenti, izpolzvani v procedurite, koito sa razraboteni ot agenciata za ulesnenie na vazlozitelite.
AOP podgotva za otpecatvane aktualizirania variant na Naracnika po obhestveni poracki, poradi koeto si zapazva pravoto da vnasa korekcii v nastoahata elektronna versia.

Naracnikat e dostapen na sayta na agenciata v menu  “Praktika”, podmenu “Naracnik po obhestveni poracki”  v PDF format.


18 October 2006

Agenciata po obhestveni poracki ustanovi, ce ot izvestno vreme v internet prostranstvoto se e poavil sayt, narecen Parva castna agencia za obhestveni poracki.

VNIMANIE!  

 

Do vsicki vazloziteli, kandidati, ucastnici, izpalniteli i zainteresovani lica!

 

Agenciata po obhestveni poracki ustanovi, ce ot izvestno vreme v internet prostranstvoto se e poavil sayt, narecen Parva castna agencia za obhestveni poracki.

            Na tozi sayt Parva castna agencia za obhestvena poracki prakticeski e kopirala internet stranicata na Agenciata po obhestveni poracki. Izpolzuvani sa sahite forma, postroyka i vizualni simvoli, crez koeto se celi vavezdaneto v zabluda na vazlozitelite, kandidatite, ucastnicite i vsicki zainteresovani lica.  

        Vav vrazka s predprietite deystvia ot Agenciata po obhestveni poracki, ohe na 17.10.2006 g., naimenovanieto na sayta e smeneno i toy vece se narica Agencia za castni targove, kato ot graficnoto oformlenie e premahnat gerbat na Republika Balgaria. Nezavisimo ot tova, crez tazi internet stranica, avtorite y  nedvusmisleno se opitvat da vavedat v zabluzdenie vazlozitelite, kandidatite i ucastnicite v proceduri za vazlagane na obhestveni poracki.  Kopirani sa punktualno tekstove ot stranicata na Agenciata po obhestveni poracki, bez da e ukazan iztocnikat. Predlaga se metodicesko obsluzvane i redica deynosti, kato cast ot tah sa nedopustimi ot zakonova gledna tocka. Obaveno e, ce he se provezdat targove pri zapazvane konfidencialnostta na vazlozitelite, s koeto se naruhavat principite za publicnost i prozracnost, zalozeni v zakona. Izpolzvani sa termini, koito ne otrazavat pravilno i eticno postanovkite na Zakona za obhestvenite poracki i sapatstvahata go podzakonova normativna uredba.

            S cel predovratavane vazmoznostta ot dopuskane na naruhenia na zakona, AOP preduprezdava vsicki zainteresovani lica za slednoto:

·      Agenciata po obhestveni poracki kam ministara na ikonomikata i energetikata e edinstveniat organ,opredelen
18 October 2006

Naracnikat e dostapen na sayta na agenciata v menu “Praktika”, podmenu “Naracnik po obhestveni poracki” v PDFformat.

    Naracnikat e dostapen na sayta na agenciata v menu  “Praktika”, podmenu “Naracnik po obhestveni poracki”  v PDF format. 

    V aktualizirania naracnik sa otrazeni promenite v Zakona za obhestvenite poracki, v sila ot 01.07.2006 g. Predstoi publikuvaneto na castta, otrazavaha promenite v Naredbata za vazlagane na malki obhestveni poracki i prilozenieto, koeto sadarza  zadalzitelnite i preporacitelni obrazci za obhestvenite poracki.


17 October 2006

On Tuesday 17th October 2006, the Twinning project BG 2005/IB/FI/04 “Further improvement of the public procurement system in Bulgaria” was officially presented

PPA OFFICIALLY PRESENTED THE PHARE TWINNING PROJECT 

“FURTHER IMPROVEMENT OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN BULGARIA ” 

On Tuesday 17th October 2006, the Twinning project BG 2005/IB/FI/04 “Further improvement of the public procurement system in Bulgaria ” was officially presented by the project leaders: Mrs. Miglena Pavlova, executive director of the Public Procurement Agency (PPA) and Mr. Guiseppe Forese, Director of Office I of the Italian Ministry of Economy and Finance. The duration of the project is 24 months, the value of the contract is 1.1 MEURO, provided by PHARE Programme of the European Commission, financed by European Union. 

            The activities in the project started in August 2006 and they are implemented by the Public Procurement Agency (PPA) together with the Italian Ministry of Economy and Finance, CONSIP (Italian Central Purchasing Body), the Italian Public Procurement Authority and the Public Procurement Office of Poland. 

            The objective of the project is strengthening of the public procurement system in Bulgaria , establishing the PPA as the main methodological and information centre in the field of public procurement, increase the effectiveness in the spending of public funds, improvement of the business climate in the country and the macro-economic stability. 

            The achievement of the objective of the project will be reached through the implementation of the activities under the five main components: 

Ø     Further improvement and adaptation of the Public Procurement legislation in line with EU requirements; 

Ø     Further development of the PP System administrative capacity; 

Ø     Organisation and implementation of a public awareness campaign at central and regional level; 

Ø     Elaboration of an Action Plan for PPA Website development and implementation to convert it into an e-portal for the information on PP; 

Ø     External training activities and Training Centre set up.  


13 October 2006

Utvardeniat obrazec ot Agencia po obhestveni poracki za obobhena informacia

Utvardeniat obrazec ot Agencia po obhestveni poracki za obobhena informacia za malki obhestveni poracki, vazlozeni po reda na cl.2 ot NVMOP e nalicen v novata versia na Redaktora na formi.

Izteglete go ot tuk ili ot menu "Obrazci i spisaci", podmenu "Obrazci na dokumenti".


12 October 2006

Na 11.10.2006 g. mezdu predsedatela na Komisia za zahita na konkurenciata g-n Petko Nikolov i izpalnitelnia direktor na Agencia po obhestveni poracki g-za Miglena Pavlova be podpisano sporazumenie za satrudnicestvo.

KZK i AOP podpisaha sporazumenie za satrudnicestvo

Na 11.10.2006 g. mezdu predsedatela na Komisia za zahita na konkurenciata g-n Petko Nikolov i izpalnitelnia direktor na Agencia po obhestveni poracki g-za Miglena Pavlova be podpisano sporazumenie za satrudnicestvo.

Povod za tova e promanata v Zakona za obhestvenite poracki i opredelaneto na KZK za parva instancia pri obzalvane na proceduri po ZOP.

Celta na dokumenta za partnaorstvo e da podpomaga savmestnata deynost na dvete institucii i dopalnitelno da doprinese za podobravane na upravlenieto na obhestvenite poracki. V sporazumenieto sa predvideni sazdavane na mezduvedomstveni rabotni grupi, obmen na informacia, konsultacii, kakto i satrudnicestvo pri razrabotvaneto na normativni aktove.


09 October 2006

Na 11.10.2006g. (srada) v 11.00 c., he bade podpisano sporazumenie za satrudnicestvo

Saobhenie do mediite


Uvazaemi kolegi,
Na 11.10.2006g. (srada) v 11.00 c., he bade podpisano sporazumenie za satrudnicestvo mezdu predsedatela na Komisia za zahita na konkurenciata
g-n Petko Nikolov i izpalnitelnia direktor na Agenciata po obhestveni poracki g-za Miglena Pavlova.
Kanim Vi na caha vino, za da dadem zaedno oficialnia start na savmestnata deynost mezdu KZK i AOP, vav vrazka s novite pravomohia na instituciata pri obzalvane na proceduri po Zakona za obhestveni poracki.
Ocakvame Vi v Zasedatelnata zala na Komisia za zahita na konkurenciata na bul. «Vitoha» № 18, et. 3.
Zelaehite kolegi fotoreporteri i operatori he badat dopusnati v nacaloto na srehata.


14 September 2006

Utvarden obrazec ot Agencia po obhestveni poracki za predostavane na obobhena informacia za malki obhestveni poracki, vazlozeni po reda na cl.2 ot NVMOP

Obrazec po cl.34, al.5 NVMOP

 


30 June 2006

Ot 1 uli 2006 g. vlizat v sila izmenenia v Zakona za obhestvenite poracki, podzakonovite normativni aktove kam nego i novi formi za vazlagane na obhestveni poracki.

Ot 1 uli 2006 g. vlizat v sila izmenenia v Zakona za obhestvenite poracki, podzakonovite normativni aktove kam nego i novi formi za vazlagane na obhestveni poracki.
Osavremenenite obrazci na obavlenia za vazlagane na obhestveni poracki imat za cel da podpomognat calostnia proces na vazlagane na obhestveni poracki, kato otrazat nastapilite promeni v zakonodatelnata ramka i sadeystvat za uednakvavane na izprahanata ot vazlozitelite informacia.
Za ulesnenie na vazlozitelite e izraboten specializiran softuer, narecen “Redaktor na formi”, za popalvane na obavlenia na obhestveni poracki v elektronen vid. Izpolzvaniat XML format e predpocitan ot “Oficialniat vestnik” na ES za obmen na danni.

Novite formi na obrazci na obavlenia mozete da izteglite kato ot podmenu “Obrazci i spisaci”izberete “Obrazci na dokumenti”.

Ocakvame Vahite belezki i signali za eventualni tehniceski neudobstva pri polzvaneto na novata sistema na slednia telefon: 02/ 940-76-90.


06 June 2006

Na 6 uni 2006 g. Izpalnitelniat direktor na Agencia po obhestveni poracki, ( AOP) g-za Miglena Pavlova, ot 18.00-19.00 c.,
Na 6 uni 2006 g. Izpalnitelniat direktor na Agencia po obhestveni poracki, ( AOP) g-za Miglena Pavlova, ot 18.00-19.00 c., he bade gost v predavaneto na radio Nova Evropa “Studio Balgaria”. Osnovna tema na razgovora s zurnalista Vasil Cobanov sa promenite v zakonodatelnata uredba v oblastta na obhestvenite poracki.
02 June 2006

Na 2 uni 2006 g. Agenciata po obhestveni poracki predstavi v Obhina Varna novite funkcionalni vazmoznosti na Registara na obhestvenite poracki i proekt na novite obrazci, predi tahnoto oficialno vavezdane.

Na 2 uni 2006 g. Agenciata po obhestveni poracki predstavi v Obhina Varna novite funkcionalni vazmoznosti na Registara na obhestvenite poracki i proekt na novite obrazci, predi tahnoto oficialno vavezdane. Obhina Varna e edin ot nay-golemite vazloziteli na obhestveni poracki po pokazatel “Broy skluceni dogovori” za 2005 g. - 199 dogovora, s obha stoynost 81 170 264 lv., bez DDS. Registarat na obhestvenite poracki sadarza informacia za tova kak sa priklucili 96 % ot procedurite na Obhina Varna za 2005 g. , koeto e pokazatel, ce sa spazeni zakonovite iziskvania za prozracnost i publicnost. V izpalnenie na zadacata za ukrepvane i razvitie na administrativnia kapacitet ot Nacionalnata strategia za razvitie na sektorite obhestveni poracki i koncesii za perioda 2005-2007 g. obhinata e vklucena v pilotno obucenie na vazloziteli na obhestveni poracki.

Sabitieto se provezda po iniciativa na Agencia po obhestveni poracki, proekt “Iniciativa otvoreno upravlenie” (IOU) i lubeznoto domakinstvo na Obhina Varna. 

Proekt “Iniciativa otvoreno upravlenie” na Amerikanskata agencia za mezdunarodno razvitie, izpalnavan ot DPK Konsulting – San Francisko, finansira sazdavaneto na ueb-bazirania Registar na obhestvenite poracki.

Novite elektronni formi za vazlagane na obhestveni poracki he badat trabva da vlazat v sila ednovremenno sas Zakon za izmenenie i dopalnenie na obhestvenite poracki (ZIDZOP) i podzakonovite normativni aktove kam nego ot 01.07.2006 g. Sled tazi data s novite formi na obavlenia he se poddarza informaciata, koato sadarza Registara na obhestvenite poracki. Sas ZIDZOP se zapazvat nacionalnite pragove i vavezdat evropeyskite pragove, saglasno Reglament na Evropeyskata komisia ot m. dekemvri 2005 g.

Podobrenite obrazci na elektronni obavlenia za vazlagane na obhestveni poracki otrazavat nastapilite promeni v zakonodatelnata ramka, sadarzat ukazaniata v Direktivi 2004/17/ES i 2004/18/ES, osavremenavat i usavarhenstvat procesa po vazlagane na obhestveni poracki, sadeystvat za uednakvavane na izprahanata ot vazlozitela informacia, kakto i za neynata palnota.

Ot vavezdaneto na evropeyskite pragove proizticat i novi zadalzenia za vazlozitelite - da izprahat obavlenia i informacia do Evropeyskata komisia za publikuvane v “Oficialnia vestnik ”na ES, kogato stoynostta na porackata e nad opredelenite evropeyski pragove.

Za ulesnenie na vazlozitelite e izraboten specializiran softuer, narecen “Redaktor na formi”, za popalvane na obavlenia na obhestveni poracki v elektronen vid. Tova pozvolava vazlozitelat da izpraha edna i saha elektronna forma do vsicki publikuvahi organi - Agencia po obhestveni poracki, “Darzaven vestnik” i “Oficialnia vestnik ”na ES. XML formata e predpocitan variant za obmana na danni ot “Oficialnia vestnik”na ES.

 

Sazdavaneto i funkcioniraneto na edna dobra sistema za razprostranavane na informacia za obhestvenite poracki garantira spazvane na principite na prozracnost i otcetnost, nasarcava konkurenciata mezdu firmite, koeto vodi do spestavania pri razhodvaneto na publicni sredstva. Registarat na obhestvenite poracki sadeystva za povi
30 May 2006

Na 2 uni 2006 g. Agenciata po obhestveni poracki he predstavi v Obhina Varna novite funkcionalni vazmoznosti na Registara na obhestvenite poracki i proekt na novite obrazci, predi tahnoto oficialno vavezdane.

Na 2 uni 2006 g. Agenciata po obhestveni poracki he predstavi v Obhina Varna novite funkcionalni vazmoznosti na Registara na obhestvenite poracki i proekt na novite obrazci, predi tahnoto oficialno vavezdane. Obhina Varna e edin ot nay-golemite vazloziteli na obhestveni poracki po pokazatel “Broy skluceni dogovori” za 2005 g. - 199 dogovora, s obha stoynost 81 170 264 lv., bez DDS. Registarat na obhestvenite poracki sadarza informacia za tova kak sa priklucili 96 % ot procedurite na Obhina Varna za 2005 g. , koeto e pokazatel, ce sa spazeni zakonovite iziskvania za prozracnost i publicnost. V izpalnenie na zadacata za ukrepvane i razvitie na administrativnia kapacitet ot Nacionalnata strategia za razvitie na sektorite obhestveni poracki i koncesii za perioda 2005-2007 g. obhinata e vklucena v pilotno obucenie na vazloziteli na obhestveni poracki.
Sabitieto se provezda po iniciativa na Agencia po obhestveni poracki, proekt “Iniciativa otvoreno upravlenie” (IOU) i lubeznoto domakinstvo na Obhina Varna. Demonstraciata na novite dokumenti he bade napravena v prisastvieto na kmeta na grad Varna g-n Kiril Yordanov i predstaviteli na obhinata.


20 April 2006

The amended Law aims at harmonizing Bulgarian legislation with the EU rules and directives in the field of public procurement.


16 March 2006

On 16th March 2006 Bulgarian Parliament approved in principle the project for amendments in the PPL

On 16th March 2006 Bulgarian Parliament approved in principle the project for amendments in the PPL. 129 MPs participated in the vote, 114 voted for the project, 11 were against it and 4 abstained.


16 February 2006

Seminar na tema „Novata zakonodatelna ramka na obhestvenite poracki i koncesiite”

Seminar na tema „Novata zakonodatelna ramka na obhestvenite poracki i koncesiite” be proveden dnes, 16 fevruari, v BSK. Seminarat e organiziran ot Balgarskata stopanska kamara (BSK), Agenciata po obhestveni poracki (AOP) i Amerikanskata agencia za mezdunarodno razvitie (USAID).

Na seminara baha predstaveni vazmoznostite na Registara za obhestveni poracki, poddarzan ot AOP. Ot starta na registara prez oktomvri 2004 g. dosega sa publikuvani 10 552 obavi za poracki, ot koito 6589 po Naredbata za malkite obhestveni poracki i 3963 po ZOP. Nay-mnogo – 4883, sa porackite v sferata na dostavkite, 2208 sa za stroitelstvo i 3424 – za uslugi. Registriranite potrebiteli na Registara za OP sa 2450, a srednodnevnite posehenia sa 1033, koeto govori za serioznia interes.

Predstaven be i proekta za promeni v Zakona za koncesiite, prieti na parvo cetene ot Narodnoto sabranie vcera, 15 fevruari. Zakonat e saobrazen s evropeyskite iziskvania i direktivi i e v sinhron s promenite v Zakona za obhestvenite poracki.

Izpalnitelniat direktor na Agenciata po obhestveni poracki (AOP) g-za  Miglena Pavlova zapozna ucastnicite v seminara s promenite v Zakona za obhestvenite poracki, odobreni na 9 fevruari t.g. ot Ministerskia savet na R Balgaria. Promenite sa izcalo saobrazeni s preporakite i direktivite na Evropeyskia sauz v oblastta na obhestvenite poracki, s akcent varhu sistemata za osporvane na proceduri po obhestveni poracki. Celta na promenite e da se sazdadat po-dobri uslovia za loalna konkurencia i ravnopostavenost mezdu ucastnicite v proceduri po vazlagane i izpalnenie na obhestveni poracki.

Osnovnite promeni v ZOP sa slednite:

• Ot obektite na obhestveni poracki sa izkluceni stroitelnite koncesii i uridiceskite uslugi po arbitrazni i pomiritelni dela;
• Preciziran e kragat na vazlozitelite, kato e predvidena vazmoznostta za sazdavane na Centralen organ za obhestveni poracki, koyto da obsluzva izcalo izpalnitelnata vlast s cel po-efektivno i prozracno upravlenie na publicnite sredstva. Organat he bade sazdaden s rehenie na Ministerski savet po predlozenie na ministara na ikonomikata i energetikata.;
• Definirani sa nakolko novi funkcii na AOP: razrabotvane na proekti na normativni dokumenti i mezdunarodni dogovori v oblastta na OP; koordinirane na obucenieto na subektite na OP; izprahane na informacia kam Evropeyskata komisia v oblastta na OP, vkl. ezegodni statisticeski otceti;
• Formulirani sa iziskvaniata kam subektite na OP, kato podrobno sa opisani obstoatelstvata, koito mogat da dovedat do otstranavane na ucastnik ot procedura po ZOP
• Utocneni sa i dokumentite, koito trabva da predostavat cuzdestrannite lica, zelaehi da ucastvat v proceduri po ZOP u nas.
• Vavezda se nova procedura – sastezatelen dialog, koato he se prilaga samo pri slozni dogovori, kogato vazlozitelat ne moze da definira tehniceskite specifikacii na porackata. Pri tazi procedura vodeh he e pokazatelat „nay-izgodna oferta” i nama da se prilaga pokazatelat „nay-niska cena”. Vavezdaneto na „sastezatelnia dialog” e edno ot vaznite iziskvania na Evropeyskata komisia.
• Nova vazmoznost e sazdavaneto na dinamicni sistemi za pokupki (elektronen pazar za dostavki), za koito zainteresovanite lica he imat svoboden i bezplaten dostap. Predvizda se i vazmoznostta za elektronni targove za poracki, pri koito tehniceskite specifikacii sa opredeleni;
• Vavezdat se novi sredstva za komunikacia – zaavlenia za ucastie v proceduri po ZOP vece he mogat da se pravat po faks, telefon i po elektronen pat, kato tova vodi i do sakrahavane na srokovete;
• Otnosno obzalvaneto na proceduri po ZOP – vece he moze da se obzalvat ne samo rehenia na vazloziteli, no i tehni deystvia
09 February 2006

Dnes, 09.02.2006 g. Ministerskiat savet na Republika Balgaria, na svoe zasedanie odobri proekt na Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki (ZIDZOP).

     Dnes, 09.02.2006 g. Ministerskiat savet na Republika Balgaria, na svoe zasedanie odobri proekt na Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za obhestvenite poracki (ZIDZOP).
Priemaneto na proekt na ZIDZOP e v izpalnenie na poetite angazimenti po glava I “Svobodno dvizenie na stoki” vav vrazka s prisaedinavaneto na Republika Balgaria kam Evropeyskia sauz.
     Osnovnata cel e palno harmonizirane na balgarskoto zakonodatelstvo s pravilata na ES v oblastta na obhestvenite poracki i sazdavane na uslovia za barz i efektiven kontrol na aktove na vazlozitela na obhestveni poracki v hoda na provezdane na procedurite.
Proektat e saglasuvan s Generalna direkcia “Vatrehen pazar” na Evropeyskata komisia. Komentarite na direkciata sa otrazeni i tekstat na proekta e odobren ot komisiata.
      Novite momenti, odobreni na dnehnoto zasedanie na MS sa svarzani sas slednoto:
     Promenena e pravnata uredba na obzalvaneto na procedurite za vazlagane na obhestveni poracki. Celta e da se preodolee neefektivnostta na sahestvuvahata sistema za osporvane na reheniata na vazlozitelite i da se vavedat iziskvaniata na Direktivi 89/665/EIO i 92/13/EIO. Noviat red predvizda obzalvane na vsako rehenie, deystvie ili bezdeystvie na vazlozitela pred specializiran administrativen organ – Komisiata za zahita na konkurenciata. Zalbata se podava s kopie do vazlozitela, koyto do proiznasaneto na KZK moze sam da otstrani dopusnatoto naruhenie. Za postigane na barzina i efektivnost na proizvodstvoto po obzalvane se predvizda Komisiata za zahita na konkurenciata da se proiznasa v kratki srokove – do dva meseca. Rehenieto na komisiata moze da se obzalva pred Varhovnia administrativen sad / VAS /, cieto rehenie e okoncatelno.
     Noviat red na obzalvane vodi do zakrivaneto na Arbitraznia sad kam Agencia po obhestveni poracki. Po-natatahnoto sahestvuvane na podoben specializiran arbitraz e nesavmestimo s principite, varhu koito e izgradena predlaganata procedura na obzalvane. Saglasno proekta aktovete na vazlozitelite, prieti vav vrazka s vazlagane na obhestveni poracki sa individualni administrativni aktove.
     Predvidena e vazmoznost za sazdavane na centralen organ za obhestveni poracki, crez koyto mogat da se provezdat proceduri, da se sklucvat dogovori za obhestveni poracki ili ramkovi sporazumenia za nuzdite na izpalnitelnata vlast. Centralen organ za obhestveni poracki moze da se sazdava ot Ministerskia savet po predlozenie na ministara na ikonomikata i energetikata.
     Predlaganiat zakonoproekt sadarza i promenite ot vece odobrenia ot Ministerskia savet na 08.12.2005 g. ZIDZOP. Po-vaznite momenti v nego sa svarzani sas slednite izmenenia i dopalnenia:
     Ot obektite na obhestveni poracki sa izkluceni stroitelnata koncesia po smisala na Zakona za koncesiite, uridiceskite uslugi po arbitrazni ili pomiritelni dela, trudovite dogovori i priravnenite na tah pravootnohenia.
     Vavezda se nova procedura - sastezatelen dialog. Tazi procedura moze da se prilaga ot vazloziteli v publicnia sektor (t. nar. klasiceski vazloziteli), kogato predmeta na obhestvenata poracka e slozen i neynoto vazlagane e nevazmozno crez izpolzvaneto na otkrita ili ogranicena procedura. Kriteriat za izbor na izpalnitel vinagi e ikonomiceski nay-izgodnata oferta. Sastezatelniat dialog e edna vazmoznost za vazlozitela. Toy ne e dlazen, no moze da vazlozi obhestvena poracka crez tazi procedura pri nalicie na saotvetnite uslovia.
     Uredeno e sklucvaneto na ramkovo sporazumenie ot klasiceski vazloziteli. Saglasno deystvahata v momenta uredba, samo t.nar. sektorni vazloziteli mogat da sklucvat takova sporazumenie. Ramkovoto sporazumenie moze da se skluci s edno il
08 December 2005

On December 8th 2005 the Bulgarian Council of Ministers approved project of an Act for Amendments and Supplements to the Public Procurement Act.

Министерски съвет прие предложения за промени в Закона за обществените поръчки  

Днес Министерският съвет на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. (ЗИДЗОП).  

            В проекта са отразени новите моменти в европейската правна уредба съгласно Директива 2004/18/ЕС и Директива 2004/17/ЕС. Основните промени са свързани със следното:  

          От обектите на обществени поръчки са изключени строителната концесия по смисъла на Закона за концесиите, юридическите услуги по арбитражни или помирителни дела, трудовите договори и приравнените на тях правоотношения; 

          Прецизиран е кръгът на възложителите. Съгласно § 1, т. 21 ДР от проекта на ЗИДЗОП качество възложител има всяко юридическо лице, създадено с цел задоволяване на обществен интерес, независимо от неговия търговски или производствен характер, което отговаря на някое от условията в разпоредбата;  

          От изключенията от приложното поле на закона отпадат договорите на Националната здравноосигурителна каса за лекарства по чл. 45, ал.6 от Закона за здравното осигуряване;  

          Въвежда се нова процедура - състезателен диалог. Тази процедура може да се прилага от възложители в публичния сектор (т.нар. класически възложители), когато предмета на обществената поръчка е сложен и нейното възлагане е невъзможно чрез използването на открита или ограничена процедура. Критерият за избор на изпълнител винаги е икономически най-изгодната оферта. Състезателният диалог е една възможност за възложителя. Той не е длъжен, но може да възложи обществена поръчка чрез тази процедура при наличие на съответните условия;  

          Уредено е сключването на рамково споразумение от класически възложители. Съгласно действащата в момента уредба, само т.нар. секторни възложители могат да сключват такова споразумение. Рамковото споразумение може да се сключи с едно или с няколко лица. Преценката е на възложителя според неговите нужди и предмета на поръчката;  

          Законопроектът дава възможност на възложителите да създават динамична система за доставки. Това е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки. Всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и представи предварителна оферта може да бъде включен в системата по всяко време на нейното действие. Динамична система за доставки се създава само чрез открита процедура;  

          Когато спецификациите на поръчката са точно определени, възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка чрез използването на електронен търг като това следва да бъде указано в обявлението. Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност;  

          Възложителите имат задължение да изпращат обявления и информация и до Европейската комисия, когато стойността на поръчката е над определените в директивите прагове;  

          Документация за участие може да се закупува до изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията. Кандидатите или участниците имат право да разглеждат документацията на място, преди да я закупят;  

          Възложителите може да включват изисквания, свързани с опазване на околната среда при изпълнение на поръчката;  

          Договор за обществена поръчка не може да се сключи преди изтичане на срока за оспорване на решението за избор на изпълнител;  

          Добавени са нови основания за провеждане на процедура на договаряне без обявление. Отменено е изискването за изготвяне на документация и задължително представяне на документи от поканените лица в договарянето. 

          С проекта на ЗИДЗОП в допълнителните разпоредби се въвеждат дефиниции на новите понятия за целите на закона;  

            Промените в закона целят хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки и са в изпълнение на поетите ангажименти от страна на Република България по глава “Свободно движение на стоки” в процеса на присъединяване. 


10 November 2005

The recommendations of the European Commission and SIGMA, reflected in their regular reports for the institutional development of the Public Procurement Agency (PPA) and the public procurement system in the country, as well as the recommendation of the European Commission of joint examination of public procurement and concessions, were taken into account in the preparation of the strategy.

           Today, 10.11.2005 at its meeting the Council of Ministers approved a National Strategy for Development of Public Procurement and Concessions Sector for 2005-2007. 

            The recommendations of the European Commission and SIGMA, reflected in their regular reports for the institutional development of the Public Procurement Agency (PPA) and the public procurement system in the country, as well as the recommendation of the European Commission of joint examination of public procurement and concessions, were taken into account in the preparation of the strategy.

            The main strategic objective is to ensure conditions for observing the principles of publicity, transparency, free and fair competition, equal treatment of all participants and non-discrimination in the process of the public contract award and granting of concessions. The realization of this objective will be achieved through the fulfillment of the following priorities: 

             1.Improvement of the legal framework in the field of public procurement and concessions and bringing it in line with the Acquis Communataire; 

              2.Strengthening and development of the administrative capacity; 

             3.Ensuring publicity, transparency and equal treatment of all participants in the process of public contract award and granting of concessions. 

            The fulfillment of the first priority objective will improve the legal framework which will be in full compliance with the Acquis in the field of public procurement and concessions and thus all conditions for the application of the new legislation will be ensured. The trainings envisaged in the strategy  will improve the professional qualifications of the experts from the PPA, the participants in the process of public procurement and granting of concessions, as well as the competence of the law-enforcing authorities and hence the effectiveness of the controlling activities. 

            The establishment of a uniform practice in the application of the legislation will lead to the prevention of often made errors and violations in the organization and conduct of procedures for the award of public contracts and the granting of concessions. Monitoring the case law in the country and in the Court of Justice of the European Communities and its popularization will help the prevention of violations by all participants in the public procurement process in the organization and conduct of procedures. 

             The functioning of a Public Procurement Register (PPR) and a Concession Register in Bulgaria in accordance with the EU requirements guarantees publicity, transparency and equal treatment of all participants in the process of public procurement and granting of concessions. The conduct of trainings and an information campaign for the functionalities of the two registers and the maintenance of up-to-date and comprehensive information in the field will improve the competence of the participants in the process of public procurement and granting of concessions. Taking concrete measures – amendments to the legislation, strengthening of the preventive and post control, increased sanctions, etc., will prevent the development of corruption practices.

            As a final result the implementation of the strategy will bring about increased effectiveness in the spending of public funds and more guarantees for macroeconomic stability.

             The realization of the strategic objectives will be achieved through active cooperation between the PPA, the responsible institutions, PHARE Programme, USAID, IPAEI, business and other non-government organizations, local and foreign partners. 


11 October 2005

The Public Procurement Agency has prepared a Law of Amendments to the Public Procurement Law (LAPPL).

The Public Procurement Agency has prepared a Law of Amendments to the Public Procurement Law (LAPPL). The purpose of the proposed draft of amendments is to achieve full compliance of the Bulgarian legislation with the legislation of the EU in the field of public procurement, as well as to improve the legal framework in guaranteeing observance of the principles of transparency, equal treatment, free and fair competition and non-discrimination. The main amendments proposed in the LAPPL reflect the new elements in the EU directives and are made with a view to coordination, update and simplification of the procedures for public procurement contract award in the EU, in keeping the main principle of the Treaty of Rome. 

The amendments to the law aim to harmonize the Bulgarian legislation with the EU legislation in the field of public procurement and reflect the fulfillment of the commitments undertaken by Bulgaria in the Chapter “Free Movement of Goods” in the process of accession. 


04 October 2005

Valentin Pavlov, sazdatel na elektronnia registar na obhestvenite poracki, poluci ot prezidenta Georgi Parvanov nagradata “Dzon Atanasov”.
Valentin Pavlov, sazdatel na elektronnia registar na obhestvenite poracki, poluci ot prezidenta Georgi Parvanov nagradata “Dzon Atanasov”. Otlicieto se vracva na mlad balgarin, koyto ima znacim prinos za razvitieto na informacionnoto obhestvo.
Valentin Pavlov e viceprezident na edna ot nay-golemite balgarski softuerni kompanii “Rila Soluhans” EAD. Negovite izsledvania v oblastta na lingvinisticnoto modelirane sa osnova za vodehi proekti na firmata, realizirani u nas, v SAH i Anglia.
Registarat na obhestvenite poracki e savremenna elektronna baza danni, v koato se publikuva i sahranava informacia za obhestvenite poracki, s cel osiguravaneto na publicnost i prozracnost otnosno procesa na tahnoto vazlagane. V nego se poddarza strukturirana informacia za reheniata i obavleniata za vazlagane na vsicki obhestveni poracki, kakto i informacia za skluceni dogovori. Strukturata mu e izcalo saobrazena sas Strategiata za elektronno pravitelstvo na Republika Balgaria za predostavane po elektronen pat na kacestveni administrativni uslugi na grazdanite i biznesa.

13 September 2005

VAZNO! Za publikuvane v Registara na obhestvenite poracki se priemat samo podpisani i podpecatani ot vazlozitela:

• Rehenia za otkrivane na procedura;
• Rehenia za prekratavane na procedura;
• Rehenia za udalzavane na sroka za priemane na oferti;
• Obavlenia za vazlagane na obhestveni poracki;
• Informacia za sklucen dogovor;
• Kakto i vsicki drugi dokumenti, koito podlezat na vpisvane v Registara na obhestvenite poracki;

Ne se publikuvat dokumenti:
• Izprateni po faks;
• Kopia na dokumenti;

Publikuvat se samo dokumenti izprateni po pohata, po kurier ili doneseni licno na adres: Sofia 1000, ul. “Lege” №4, Agencia po obhestveni poracki.


17 August 2005

Vav vrazka s navodneniata v stranata i otpusnatite ot pravitelstvoto na Balgaria sredstva za vazstanovavane na hetite

Vav vrazka s navodneniata v stranata i otpusnatite ot pravitelstvoto na Balgaria sredstva za vazstanovavane na hetite, Agenciata po obhestveni poracki publikuva na stranicata na www.aop.bg, v razdel “Praktika”, kategoria “Metodiceski ukazania” Metodicesko ukazanie otnosno prilaganeto na cl. 90, al. 1, t. 4 ot Zakona za obhestvenite poracki i Struktura na procedurata na dogovarane bez obavlenie.

 

 

 


17 August 2005

Dnes 17.08.2005 g. (srada) Agenciata po obhestveni poracki (AOP) dari na Nacionalnoto sdruzenie na obhinite v Republika Balgaria (NSORB) «NARACNIK PO OBHESTVENI PORACKI».

Dnes 17.08.2005 g. (srada) Agenciata po obhestveni poracki (AOP) dari na Nacionalnoto sdruzenie na obhinite v Republika Balgaria (NSORB) «NARACNIK PO OBHESTVENI PORACKI». 39-te naracnici sa prenaznaceni za kmetovete na 39-te, zasegnati ot navodneniata obhini. Celta na darenieto e da badat podpomognati kmetovete v procesa na vazlagane na obhestveni poracki za otstranavane na hetite ot poroynite dazdove.

Naracnikat sadarza kompleks ot znania, neobhodimi za profesionalnoto ezednevie na vsicki subekti, ucastvahi v procesa na vazlagane na obhestveni poracki.

V knigata sa razgledani osnovnite momenti po prilagane na Zakona za obhestvenite poracki i podzakonovite normativni aktove, v sila ot 1 oktomvri 2004 godina. Predstaveni sa sintezirani modeli za provezdane na vsaka edna ot procedurite, predvideni v zakonodatelstvoto po obhestveni poracki.

Razraboteni sa obrazci na prilozni dokumenti po:

• Zakona za obhestvenite poracki;
• Naredbata za vazlagane na malki obhestveni poracki;
• Naredba za usloviata i reda za vazlagane na specialni obhestveni poracki;

Na stranicata na Agenciata po obhestveni poracki  www.aop.bg v razdel “Praktika”, kategoria “Metodiceski ukazania” sa publikuvani Metodicesko ukazanie otnosno prilaganeto na cl. 90, al. 1, t. 4 ot Zakona za obhestvenite poracki i Struktura na procedurata na dogovarane bez obavlenie.
V slucaite na procedura na dogovarane bez obavlenie, vazlozitelat dogovara konkretnite klauzi na dogovora direktno s predvaritelno opredeleni ot nego lica. Za provezdaneto na tazi procedura ne se publikuva obavlenie v Registara na obhestvenite poracki i Darzaven vestnik, srokovete za sklucvane na dogovor sa po-kratki v sravnenie s ostanalite proceduri – otkrita, ogranicena i procedura na dogovarane s obavlenie. Vazlozitelite sa zadalzeni da izprahat za publikuvane v Registara na obhestvenite poracki motiviranoto rehenie za izbor na tozi vid procedura, kakto i informacia za sklucen dogovor – cena i konkreten izpalnitel.


16 August 2005

Central Finance and Contracts Unit (CFCU) at the Ministry of Finance intends to award a works contract

Central Finance and Contracts Unit (CFCU) at the Ministry of Finance intends to award a works contract for Reconstruction and Refurbishment of laboratories of the State Agency for Metrology and Technical Surveillance (SAMTS) with financial assistance from the Bulgarian National Fund within the Ministry of Finance (National parallel co-financing), in accordance with the rules of Phare programme of the European Communities.
The full Procurement Notice will be published on the Internet on the web site of the Ministry of Finance – www.minfin.bg or could be downloaded from here.  The tenderers will be provided with the electronic version of the tender dossier upon request and it is also available for inspection at Central Finance and Contracts Unit (CFCU) at the Ministry of Finance.
Attn.: Mr Vladimir Valchev – CFCU Director
102, Rakovski Str., Room 512
1040 Sofia, Bulgaria
Fax: (+359 2) 9859 2773
E-mail: cfcu@minfin.bg

The deadline for submission of tenders is 29 September 2005, 16.00h local time.11 August 2005

Agenciata po obhestveni poracki (AOP), savmestno s Asociacia na obhinite v Dania ( LGDK) prikluciha uspehno proekta na Evropeyskia Sauz

Agenciata po obhestveni poracki (AOP), savmestno s Asociacia na obhinite v Dania ( LGDK) prikluciha uspehno proekta na Evropeyskia Sauz “Ukrepvane na administrativnia kapacitet na Agenciata po obhestveni poracki i usavarhenstvane na pravnata ramka v oblastta na obhestvenite poracki”.
S cel ukrepvane na administrativnia kapacitet na AOP, ES osiguri podkrepa crez programata FAR. Tuining proekta ( Twinning Light Project) startira prez noemvri 2004 g. s podpisvaneto na dogovor mezdu partnaorite – AOP i LGDK.

Proektat se realizira v 3 osnovni komponenta:
• Podobravane na pravnata ramka na obhestvenite poracki
• Razvitie na administrativnia kapacitet v sistemata na obhestvenite poracki
• Usavarhenstvane na Registara na obhestvenite poracki

Rezultat ot rabotata na ekspertite po vsickite komponenti ot proekta sa 16 doklada, sadarzahi zaklucenia i preporaki za razvitieto na sistemata na obhestvenite poracki v Balgaria i ukrepvaneto na administrativnia kapacitet na AOP. Po vreme na proekta sa provedeni 8 seminara, s povece ot 150 ucastnici.

Eksperti ot AOP, svarzanite ministerstva i organizacii preminavat obucenie, obhvahaho razlicni aspekti na obhestvenite poracki – IT politiki, izpolzvane na elektronen podpis, standarti za dokumentacia, strategia za covehkite resursi, sravnitelen analiz na balgarskoto s evropeyskoto zakonodatelstvo. Seminarite doprinasat ne samo za povihavane znaniata i umeniata na ucastnicite, no i za sazdavane na kontakti i po-dobra komunikacia mezdu balgarskite institucii, koito izpalnavat svarzani zadaci.

Po vreme na obrazovatelno posehenie v Dania eksperti ot AOP se zapoznaha s rabotata na datski institucii, svarzani s obhestvenite poracki (ministerstva, agencii, organizacii, obrazovatelni institucii i drugi publicni institucii).

Dopalnitelna informacia mozete da polucite ot koordinatorite po proekta:

G-za Marieta Popova
Agencia po obhestveni poracki
Telefon: 00359 2 940 7054
e-mail: m.popova@aop.bg

i

Ms Helle Sehested
Local Government Denmark
Phone 0045 3370 3342
e-mail: hse@kl.dk


11 August 2005

Application of Art. 90, Para 1, Item 4 of the Public Procurement Law
The provisions of Art. 90, Para 1, Item 4 of the PPL give the contracting authorities legal grounds, in the cases when because of a force majeure, they cannot keep the terms for the conduct of an open or restricted procedure, or a negotiated procedure with a prior publication of a notice, to award a public procurement contract by a negotiated procedure without a prior publication of a notice.
 For the application of Art. 90, Para 1, Item 4 of the PPL, the following conditions need to be fulfilled at the same time:
- Existence of an event that has the nature of a force majeure;
- The results of the event impose an urgent conduct of a public procurement award procedure;
- The nature and the consequences of the event make it impossible to keep the terms for the conduct of an open or restricted procedure, or a negotiated procedure with a prior publication of a notice.
The Public Procurement Law does not provide a definition of the concept “force majeure”. According to Art. 45 of the PPL, all unsettled issues related to the conclusion, execution and termination of public procurement award contracts should be dealt with according to the provisions of the Commercial Law and the Law of Obligations and Contracts.
In relation to this, Art. 36, Para 2 of the Commercial Law provides a legal definition of “force majeure”. According to the quoted provision this is an unforeseen or unavoidable event of an extraordinary nature. The event is unforeseen when it is accidental in nature, i. e., the contracting authority could not and was not obligated to foresee its coming. The event is unavoidable when the contracting authority cannot escape its consequences and results.
In the case law the natural disasters are classified as a “force majeure” (Ruling No579 from 17.04.2003 in civil case No1329/2002, civil department of the Supreme Court of Cassation, Ruling No282 from 11.01.2005 in administrative case No9036/2003, 1st department of the Supreme Administrative Court, etc.)
It has to be kept in mind that the negotiated procedure without a prior publication of a notice can be applied only if the prerequisites, explicitly listed in the law, one of which is the existence of a “force majeure”, are fulfilled. This implies that the contracting authorities have to assess carefully every separate case in order to determine whether the prerequisites justifying the application of this procedure are in place.
According to Art. 91, Para 1 of the PPL, in the decision for the initiation of a negotiated procedure without a prior publication of a notice the contracting authority is required to give the reasons for its choice of this procedure, as well as, to provide proof in case of a check-up by the controlling authorities.

01 August 2005

Registarat na obhestveni poracki predlaga nova usluga - on-layn popalvane na obrazcite na obavlenia.

Registarat na obhestveni poracki predlaga nova usluga - on-layn popalvane na obrazcite na obavlenia. Tazi usluga e dostapna za vazlozitelite, koito pritezavat elektronen podpis i sa upalnomoheni potrebiteli na Registara. Instrukcii za registrirane kato upalnomohen potrebitel mogat da se namerat na stranicata na Agenciata v podmenu Praktika/ Prakticeski ukazania.

Pri on-layn popalvane na obavlenia za obhestveni poracki otpada neobhodimostta informaciata da se izpraha na hartien nositel. Po tozi nacin vazlozitelite spestavat vreme i sredstva pri vazlaganeto na obhestveni poracki, a taka saho se namalava vazmoznostta za dopuskane na tehniceski grehki.      

Registarat na obhestvenite poracki /ROP/ e elektronna baza danni, koato sadarza informacia za vsicki proceduri za vazlagane na obhestveni poracki. Registarat e edna ot 20-te elektronni uslugi, koito balgarskata administracia osigurava na grazdanite i biznesa.

Realiziranata vazmoznost za on-layn popalvane na obrazci na obavlenia, podlezahi na publikuvane v ROP e svarzana s izpolzuvaneto na universalen elektronen podpis ot vazlozitelite. Vav vrazka s tova Agenciata po obhestveni poracki uvedomava vazlozitelite, ce cenite za zakupuvane na universalen elektronen podpis sa namaleni.  

V Balgaria dvete firmi-dostavcici na udostoveritelni uslugi Bankserviz AD i Informacionno obsluzvane AD namaliha svoite ceni.

 

Ot 1 uli darzavnata kompania Informacionno obsluzvane AD obavi namalavane na cenata na universalnia elektronen podpis /UEP/, s koyto firmite i grazdanite mogat da izprahat oficialno dokumenti po elektronen pat i da obmenat po-barzo i lesno informacia s darzavnata administracia. Ot 15 do 38% e namalenieto na razlicnite vidove sertifikati. Drugiat dostavcik na elektronen cifrov sertifikat Bankserviz AD obavi svoite promocii prez mesec may.

 


07 July 2005

Vazlozitelite po cl. 7, al. 1 t.3 ot ZOP he vazlagat obhestveni poracki po oblekcen rezim, samo kogato izvarhvat deynosti ot komunalnia sektor.

Vazlozitelite po cl. 7, al. 1 t.3 ot ZOP he vazlagat obhestveni poracki po oblekcen rezim, samo kogato izvarhvat deynosti ot komunalnia sektor.

Vazlozitelite na obhestveni poracki – publicnopravni organizacii -  he mogat da vazlagat obhestveni poracki po oblekcen rezim, predviden za sektornite vazloziteli, kogato izvarhvat sektorni deynosti, posoceni v Zakona za obhestvenite poracki. Tova sa deynostite svarzani s:
-predostavane ili eksploatacia na fiksirani mrezi za obhestveni uslugi, svarzani s proizvodstvoto, prenosa ili razpredelenieto na piteyna voda, elektriceska energia, priroden gaz ili toplinna energia, kakto i dostavkata do tezi mrezi;
-tarsene, proucvane ili dobiv na neft, priroden gaz, vagliha ili drugi tvardi goriva;
-eksploatacia na letiha, pristaniha ili drugi terminalni bazi, izpolzvani ot prevozvaci;
-eksploatacia na mrezi za obhestveni uslugi v oblastta na zelezopatnia, tramvaynia, troleybusnia ili avtobusnia transport, avtomatizirani transportni sistemi ili vazeni linii;
-predostavane na universalna pohenska usluga.
-napoavane, otvodnavane ili drugi hidrotehniceski deynosti, pri uslovie ce kolicestvoto voda, prednaznacena za piteyni nuzdi, e povece ot 20 na sto ot obhoto kolicestvo voda, koato se dostava crez tezi deynosti;
-otvezdane ili precistvane na otpadacni vodi;

V ostanalite slucai, za deynostta si kato publicnopravni organizacii, prodalzava da se prilaga rezima za klasiceskite vazloziteli. Tova predvizdat prietite ot pravitelstvoto izmenenia v Pravilnika za prilagane na Zakona za obhestvenite poracki (ZOP). Spored deystvahata normativna baza vazlozitelite po cl. 7, al. 1, t. 3 ot ZOP, koito otgovarat i na kriteriite za sektorni vazloziteli, vazlagat porackite po reda, prilozim za klasiceskite vazloziteli. Napravenata promana e v saotvetstvie s direktiva 93/38/ES. 
Promenite v ostanalite razporedbi na pravilnika sa v rezultat na prietite izmenenia v Zakona za «Darzaven vestnik». Ot 1 may 2005 g. obavite za obhestveni poracki po Zakona za obhestvenite poracki se izprahat v elektronen vid i se obnarodvat samo v elektronnata stranica na «Darzaven vestnik» do 5 dni sled izprahaneto im.


08 June 2005

Central Finance and Contracts Unit (CFCU) at the Ministry of Finance intends to award a works contract for Reconstruction and Refurbishment of 9 specialized standard, testing and verification laboratories of the State Agency for Metrology and Technical Surveillance (SAMTS) in Bulgaria

Central Finance and Contracts Unit (CFCU) at the Ministry of Finance intends to award a works contract for Reconstruction and Refurbishment of 9 specialized standard, testing and verification laboratories of the State Agency for Metrology and Technical Surveillance (SAMTS) in Bulgaria with financial assistance from the Phare programme of the European Communities.

The full Procurement Notice will be published on the Internet on the web site of the Ministry of Finance www.minfin.bg and on the web site of the Public Procurement Agency www.aop.bg. The procurement notice could be downloaded from here.


31 May 2005

Na 25.05.2005 g. (srada) na oficialna ceremonia Agenciata po obhestveni poracki (AOP) predstavi Registara na obhestvenite poracki.
      Na 25.05.2005 g. (srada) na oficialna ceremonia Agenciata po obhestveni poracki (AOP) predstavi Registara na obhestvenite poracki.
      Razraboten sas sadeystvieto i aktivnoto ucastie na proekt “Iniciativa otvoreno upravlenie” kam Amerikanskata agencia za mezdunarodno razvitie /AAMR/ registarat e savremenna elektronna baza danni,  v koato se publikuva i sahranava informacia za obhestvenite poracki, s cel osiguravaneto na publicnost i prozracnost otnosno procesa na tahnoto vazlagane. V nego se poddarza strukturirana informacia za reheniata i obavleniata za vazlagane na vsicki obhestveni poracki, kakto i informacia za skluceni dogovori. Strukturata mu e izcalo saobrazena sas Strategiata za elektronno pravitelstvo na Republika Balgaria za predostavane po elektronen pat na kacestveni administrativni uslugi na grazdanite i biznesa. 
      V izpalnenie na razporedbite na Zakona za obhestvenite poracki vazlozitelite trabva da izprahat obavleniata na hartien nositel i v elektronen vid. Za tazi cel e sazdaden elektronen paket ot formi, koito se razprostranavat crez Internet stranicata na AOP – www.aop.bg.  S cel maksimalno ulesnenie na potrebitelite sa zapazeni vsicki kriterii za tarsene v dosegahnia Registar na obhestveni poracki, kato se dobavat i novi, naprimer tarsene po kod ot Klasifikatora na obhestvenite poracki.
     Registarat e publicen i dostapat do informaciata v nego e svoboden.
     Izpalnitelite po sazdavaneto na ROP sa:  Rila Soluhans (softuer i obucenie), Oracle (platforma i licenzi), CAPK “Progres”(harduer), i Aksior (izgrazdane na infrastrukturata v AOP). 

19 May 2005

Ot 18 may 2005 g. stranicata na Agenciata po obhestveni poracki e s obnoven dizayn i po-dobra funkcionalnost.

      Ot 18 may 2005 g. stranicata na Agenciata po obhestveni poracki e s obnoven dizayn i po-dobra funkcionalnost. 
      Edna ot novite vazmoznosti e on-line popalvane na web formite na obavleniata  za vazloziteli pritezavahi universalen elektronen podpis. Za celta vazlozitelite trabva da se registrirat v Agenciata po obhestveni poracki. Prakticeski ukazania za registraciata moze da vidite na internet stranicata na Agenciata.
      Potrebitelite mogat da polucavat palna i raznoobrazna informacia za vsicki obhestveni poracki ot registara. Za da polzvat tezi dopalnitelni uslugi te trabva da se registrirat v internet stranicata na Agenciata crez definirane na potrebitelsko ime i parola.
      S vavezdaneto na novite funkcionalnosti,  Agenciata celi usavarhenstvane na registara na obhestveni  poracki i se nadava novite vazmoznosti da sa v polza na vsicki potrebiteli.


29 April 2005

Today, 28.04.2005 the Council of Ministers’ at its session determined Matei Marev for a chairman of the Court of Arbitration at the Public Procurement Agency for a term of 5 years.

Today, 28.04.2005 the Council of Ministers’ at its session determined Matei Marev for a chairman of the Court of Arbitration at the Public Procurement Agency for a term of 5 years.The Public Procurement Law stipulates the establishment of a Court of Arbitration at the Agency. The Court of Arbitration is an alternative out-of-court means for solving disputes over public procurement.With the Council of Ministers’ Decree No 259 from 24.09.2004 the Rules of Procedures of the Court of Arbitration are passed which defines its organization and structure. The chairman of the Court of Arbitration cannot be an arbiter in cases assigned to the Court of Arbitration unless he is elected by arbiters, determined by the parties, for a chairman of the deciding committee. The Rules of Procedure stipulates these limitations of the possibilities for the chairman of the Court of Arbitration to be elected for an arbiter by the disputing parties – as a means of avoiding a possible conflict of interests in the election of a third arbiter by the deciding committee. The chairmen presents the Court in the country and abroad, makes decisions on court organization issues, coordinates the work of the secretariat, summarizes the practice of the Court of Arbitration and presents it to the executive director of the Public Procurement Agency for publication. The chairman of the Court of Arbitration is not an employee of the Public Procurement Agency. Article 20 of the PPL states that a lawyer with more than 10 years of professional experience and of high moral and professional qualities can be appointed at the position of a chairman of the Court of Arbitration. Matei Todorov Marev was born in 1965. He is a member of the Sofia College of Barristers, a part-time lecturer at Trade Law at Sofia University “Saint Kilment Ohridsky”. Marev is an arbiter at the Court of Arbitration at the Bulgarian Chamber of Commerce and a member of the Advisory Committee on the legislation at the National Assembly. He has two published books in the field of law. He has an excellent command of spoken and written English. He is married and has two children.

 

 

 


19 April 2005

On 19.04.2004 at 11.00 o’clock at the building of the National Audit Office an Agreement for cooperation and joined actions was signed

On 19.04.2004 at 11.00 o’clock at the building of the National Audit Office an Agreement for cooperation and joined actions was signedbetween the Public Procurement Agency, the National Audit Office and the Public internal Financial Control Agency. The Agreement was signed in implementation of task 5.2.1. of the Operative Plan of the Programme for implementing the National Strategy for Counteractions against Corruption and aims at providing effective and quality control in the field of public procurement. The document will help the effective spending of public resources and will provide coordination between all the controlling authorities in the field of public procurement.   In signing the Agreement the parties declared their will to respect the independence of the institutions and the authorities given them by the Constitution and the legislation of the Republic of Bulgaria

 

 


14 April 2005

Naracnikat sadarza kompleks ot znania, neobhodimi za profesionalnoto sdruzenie

   Naracnikat sadarza kompleks ot znania, neobhodimi za profesionalnoto ezednevie na vsicki subekti, ucastvahi v procesa po vazlagane na obhestveni poracki.

   V knigata sa razgledani osnovnite momenti po prilagane na Zakona za obhestvenite poracki i podzakonovite normativni aktove, v sila ot 1 oktomvri 2004 godina. Predstaveni sa sintezirani modeli za provezdane na vsaka edna ot procedurite, predvideni v zakonodatelstvoto po obhestveni poracki.

   Razraboteni sa obrazci na prilozni dokumenti po:

  •  Zakona za obhestvenite poracki; 
  •  Naredbata za vazlagane na malki obhestveni poracki;
  •  Naredba za usloviata i reda za vazlagane na specialni obhestveni poracki;

   Celevata auditoria na naracnika sa vazloziteli i kandidati v procesa na vazlagane na obhestveni poracki. "NARACNIK PO OBHESTVENI PORACKI” e oficialno izdanie na Agenciata po obhestveni poracki.

 Izdava i razprostranava - IK “Trud i pravo” Sofia 1000, pl. “Makedonia” № 1  

Za informacia i poracki: tel. 987 51 10, 91 70 467, faks: 987 06 12 e-mail:office@trudipravo.bg www.trudipravo.bg


01 March 2005

Na 25 fevruari 2005 g. v hotel “Kristal Palas”, gr.Sofia, Agenciata po obhestveni poracki savmestno

   Na 25 fevruari 2005 g. v hotel Kristal Palas, gr.Sofia, Agenciata po obhestveni poracki savmestno s proekt "Iniciativa otvoreno upravlenie" kam Amerikanskata agencia za mezdunarodno razvitie provede sreha-seminar za zurnalisti na tema:

   "Novata Agencia po obhestveni poracki v publicnoto prostranstvo - rola i predizvikatelstva"

   Celta na srehata be v otkrita i neformalna diskusia da zapoznae ucastnicite s rabotata i predizvikatelstvata na Agenciata po obhestveni poracki i sas specifikata na novia Zakon po obhestveni poracki.

   Agencia po obhestveni poracki be predstavena ot g-za Miglena Pavlova - Izpalnitelen direktor, g-za Gala Manasieva - Direktor na direkcia "Monitoring, analiz i metodologia na obhestvenite poracki" i g-za Marieta Popova - Direktor na direkcia "Elektronna baza danni" i g-za Meri Dzey Abit - Direktor Programa "Iniciativa otvoreno upravlenie" na AAMR.


 IMPORTANT!
  As of 1 Jan 2018, the ex-ante control activities of the Public Procurement Agency will be helped by external experts
  The deadline for introduction and use of the e-platform is extended
  Communication related to the more frequent questions concerning the introduction of the single electronic platform for awarding of public procurement and the Ordinance, which should govern the conditions for its use
  The deadline for introduction of national electronic platform for awarding of public procurements is extended
  Standardized draft contracts and specialized clauses to contracts, mandatory for application when opening public procurements since 01.03.2017, with the exception of procurements in the areas of defense and security
  How to fill the registration form for the random-based control (video)
  The ex-ante control based on random selection (Article 232 of PPL and Articles 121 – 130 of RIPPL) became effective on 1 September 2016
  New Form Editor
  Standard Form for the European Single Procurement Document (ESPD)
  By Order No ЗМФ – 297 of 14.04.2016, the Minister of Finance adopted the Internal Rules for Monitoring under Article 114 (1), item 2 of the Rules for Implementation of the Public Procurement Law
  Instructions for the creation of an Authorized User in the Public Procurement Register
News
 
12 November 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 November 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 November 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
All news