Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Електронни услуги
 Технически указания
 Виртуално деловодство
 On-line образци
 Електронен подател
 Архив
Електронни услуги на Европейската комисия
 eCERTIS
 
Европейска информационна система eCERTIS
  ESPDs
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 SIMAP
 TED (Official Journal S)
 EK - международна сътрудничество
 dgMarket
 Концесионен регистър
 АПИ-електронно досие на строителен обект
 ИСУН 2020
 Агенция по вписванията - регистри
 Европейски проекти
 Доверен списък на ДУУ в ЕС
 Регистър на ДУУ в България
Начало > РОП и е-услуги
РОП и е-услуги С лице към хората Информацията за РОП е идентична с предоставяната от АОП административна услуга №291 от Регистъра на услугите: „Вписване на данни в Регистъра на обществените поръчки“
  

Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя няколко електронни услуги, най-важната от които е вписването на информация в Регистъра на обществени поръчки (РОП). В регистъра се съдържа информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки, която се визуализира съгласно сроковете, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Информацията в РОП се въвежда автоматично, с използване на функционалността "Импорт" на специализираното софтуерно приложение "Редактор на форми", предоставяно безплатно от АОП. Тази функционалност е достъпна само за регистрирани потребители от типа "Упълномощен потребител".

Друга важна електронна услуга е възможността за изпращане на "Информации за обяви", чрез която АОП позволява на всеки възложител да публикува информации за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Тези обществени поръчки се провеждат по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП. Модулът дава възможност на потребителите да видят пълния списък с информации, а чрез функционалността "Разширено търсене в РОП - информации за обяви" регистрираните потребители могат да извършват търсене по определени критерии. Реализирана е възможност възложителят да оттегли своята информация за публикувана обява чрез административната част на портала.

"On-line образци" e услуга за управление на on-line образци, свързани с провеждането на обществени поръчки. Тя е достъпна чрез вътрешна страница на Портала за обществени поръчки, предназначена за управление на документи (обявления, заявления, регистрационни форми и др.). Тази услуга е допълнение на предоставяния от АОП специализиран софтуер "Редактор на форми". Чрез нея потребителите могат да подават информация относно включване на лице в списъка на външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, да попълнят информация за теглене на жребий за избор на външен експерт от списъка във връзка с провеждането на конкретна процедура за обществена поръчка, да регистрират предстоящи процедури за обществени поръчки за целите на контрола на случаен избор по чл. 232 от ЗОП и др.

"Електронен подател" (е-Sender) е безплатна електронна услуга, чрез която АОП препраща за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз обявления за обществени поръчки при спазване на Общите условия за предоставяне на услугата „Електронен подател“.

"Виртуално деловодство" е електронна услуга, предоставяна от АОП, чрез която потребителите могат да изпращат цифрово подписани документи до Агенцията, както и да получават отговори във връзка с тях. Тази услуга изключва изпращането на електронни документи с разширение fed, предназначени за вписване в РОП.

  
ВАЖНО!
  Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации - методическо указание, видеоклип
  Срокът за въвеждане и използване на електронната платформа е удължен
  Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори, задължителни за прилагане при откриване на обществени поръчки от 01.03.2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност
  Публикуване на обявления за обществени поръчки в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС)
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
Новини
 
02 Януари 2018
От 01 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти, специалисти в съответната област съгласно Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, приета с ПМС № 251 от 08.11.2017 г.
15 Ноември 2017
Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации
14 Ноември 2017
От днес е в сила Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Всички новини
Анкета
 
Използвате ли безплатната електронна услуга за създаване и попълване на ЕЕДОП, предоставяна от Европейска комисия (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg):