Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

АОП
 Структура
 Ръководство
 Устройствен правилник
 Цели и отчети
 Годишни доклади
 Годишни бюджети
 Етичен кодекс
  Харта на клиента
 Други документи
 Работа в АОП
 Контакти
 Европейски проекти
 Профил на купувача
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Министерство на финансите
 Държавен вестник
 TED (Official Journal S)
АОП
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
  
Начало > АОП
Агенция по обществени поръчки
  
  • За нас

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е създадена през 2004 г. с постановление на Министерския съвет, издадено на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за администрацията.

Агенцията е самостоятелна административна структура към министъра на финансите. Тя се ръководи и представлява от изпълнителен директор – второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.

Агенцията подпомага министъра на финансите при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки, като правомощията й са регламентирани в чл. 229, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на АОП са определени с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

  • Мисия

Мисията на АОП е защита на публичния интерес при разходване на средства чрез обществени поръчки.

Ролята на агенцията при провеждане на държавната политика в областта на обществените поръчки е свързана с развитие на нормативната уредба и установяване на законосъобразни практики, осигуряване на публичност и прозрачност и насърчаване на професионализацията.

В дейността си агенцията се ръководи от следните принципи:

• законност;

• откритост и достъпност;

• отговорност и отчетност;

• ефективност;

• субординация и координация;

• предвидимост;

• обективност и безпристрастност.

  • Визия за развитие на АОП

Модерна и професионално работеща администрация, която е:

- основна движеща сила на инициативи, насочени към подобряване на системата на обществените поръчки в България, и

- доверен партньор на публичните институции, частния сектор и гражданското общество в общата кауза за използване на потенциала на обществените поръчки, с цел постигане на устойчиво развитие и ефективно разходване на ресурсите.

  

Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини