Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

АОП
 Структура
 Ръководство
 Устройствен правилник
 Цели и отчети
 Годишни доклади
 Годишни бюджети
 Етичен кодекс
  Харта на клиента
 Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
 Достъп до обществена информация
 Работа в АОП
 Контакти
 Европейски проекти
 Профил на купувача
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Министерство на финансите
 Държавен вестник
 TED (Official Journal S)
АОП
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
  
Начало > АОП
Агенция по обществени поръчки
  

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е създадена на 12.03.2004 г. с Постановление № 56 на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.) съгласно Закон за обществените поръчки в сила от 01.10.2004 г., който предвижда създаването на самостоятелна административна структура в тази област.

Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на Агенцията по обществени поръчки се регламентират от Устройствен правилник.

Агенцията е подчинена на Министъра на финансите и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки.

Като част от органите, които осъществяват методологията и контрола в областта на обществените поръчки, правомощията на агенцията са регламентирани в част седма от Закона за обществените поръчки (чл. 229, ал. 1 ЗОП, обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., доп. ДВ, бр. 34 от 3.05.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.).

Приоритет на Агенцията по обществени поръчки е да осигури ефективност на системата за обществени поръчки в България, съблюдавайки принципите за:

 • равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
 • свободна конкуренция;
 • пропорционалност;
 • публичност и прозрачност.
Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор и е организирана в четири дирекции:
 • Дирекция “Финанси, човешки ресурси и административна дейност”;
 • Дирекция “Законодателство и методология”;
 • Дирекция “Контрол на обществените поръчки”;
 • Дирекция “Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг”.
 •   

  ВАЖНО!
    В рубриката „Въпроси и отговори“ е публикувана информация, свързана с еЕЕДОП.
    Европейска електронна услуга за работа с ЕЕДОП, видеоклип, методическо указание
    Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
    Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
    Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации - методическо указание, видеоклип
    Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори, задължителни за прилагане при откриване на обществени поръчки от 01.03.2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност
    Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
  Новини
   
  22 Февруари 2018
  На 21.02.2018 година се проведе среща-дискусия на представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и членове на специализираната комисия „Право” на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в София
  16 Февруари 2018
  Информация за проект "Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)", финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансиран от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)
  02 Януари 2018
  От 01 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти, специалисти в съответната област съгласно Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, приета с ПМС № 251 от 08.11.2017 г.
  Всички новини
  Анкета
   
  Използвате ли безплатната електронна услуга за създаване и попълване на ЕЕДОП, предоставяна от Европейска комисия (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg):