Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

АОП
 Структура
 Ръководство
 Устройствен правилник
 Цели и отчети
 Годишни доклади
 Годишни бюджети
 Етичен кодекс
  Харта на клиента
 Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ
 Достъп до обществена информация
 Работа в АОП
 Контакти
 Европейски проекти
 Профил на купувача
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Министерство на финансите
 Държавен вестник
 TED (Official Journal S)
АОП
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
  
Начало > АОП
Агенция по обществени поръчки
  

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е създадена на 12.03.2004 г. с Постановление № 56 на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.) съгласно Закон за обществените поръчки в сила от 01.10.2004 г., който предвижда създаването на самостоятелна административна структура в тази област.

Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на Агенцията по обществени поръчки се регламентират от Устройствен правилник.

Агенцията е подчинена на Министъра на финансите и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки.

Като част от органите, които осъществяват методологията и контрола в областта на обществените поръчки, правомощията на агенцията са регламентирани в част седма от Закона за обществените поръчки (чл. 229, ал. 1 ЗОП, обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., доп. ДВ, бр. 34 от 3.05.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.).

Приоритет на Агенцията по обществени поръчки е да осигури ефективност на системата за обществени поръчки в България, съблюдавайки принципите за:

 • равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
 • свободна конкуренция;
 • пропорционалност;
 • публичност и прозрачност.
Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор и е организирана в четири дирекции:
 • Дирекция “Финанси, човешки ресурси и административна дейност”;
 • Дирекция “Законодателство и методология”;
 • Дирекция “Контрол на обществените поръчки”;
 • Дирекция “Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг”.
 •   

  ВАЖНО!
    Срокът за въвеждане и използване на електронната платформа е удължен
    Съобщение във връзка със зачестилите въпроси, касаещи въвеждането на единната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки и наредбата, която следва да уреди условията за използването й
    Удължава се срокът за въвеждане на национална електронна платформа при възлагане на обществени поръчки
    Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори, задължителни за прилагане при откриване на обществени поръчки от 01.03.2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност
    Публикуване на обявления за обществени поръчки в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС)
    Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
    От 01.09.2016 г. влиза в сила контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП и чл. 121 – 130 от ППЗОП)
    Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
    Със своя Заповед № ЗМФ – 297 от 14.04.2016 г. Министърът на финансите утвърди Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
    Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Новини
   
  04 Август 2017
  Обнародвано е изменение на Закона за обществени поръчки, свързано с промяна в срока за въвеждането на единната електронна платформа
  21 Юли 2017
  Срокът за въвеждане и използване на електронната платформа е удължен
  10 Юли 2017
  Европейският комитет по стандартизация публикува информация за стандарт за електронната фактура
  Всички новини
  Анкета
   
  Считате ли, че въвеждането на национална платформа за електронни обществени поръчки ще допринесе за повишаване на участието на малки и средни предприятия?