Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Нормативна уредба
 Национално
законодателство
 Европейско
законодателство
Политики и стратегически документи
  Национална стратегия за ОП
  План за изпълнение на Националната стратегия
 Политики на ЕС
  "Зелени" обществени поръчки
  Ръководство за обществени поръчки в областта на иновациите на английски език
Методология
 Методически указания
 Наръчници
 Въпроси и отговори
 Правила
Международни споразумения
Споразумения за сътрудничество
Архив
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Държавен вестник
 EUR - Lex
 BG - Lex
 Юридическа енциклопедия
  Правна информационна система на МС
  GPA
  ЕК за обществените поръчки
  ЕК за зелените поръчки
Начало > Законодателство и методология > Въпроси и отговори > Въпрос 9
Персонален или професионален да е електронният подпис, с който следва да е подписан еЕЕДОП

 

С какъв електронен подпис следва да е подписан еЕЕДОП - личен или с титуляр дружеството участник, т.е. на кого трябва да бъде електронният подпис, - на дружеството или на неговия управител /управители?

Подписът, положен върху даден документ трябва да идентифицира лицето, което е оправомощено да направи волеизявленията, отразени в документа. Това правило е валидно и за електронния ЕЕДОП, който следва да се разглежда като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и да бъде подписан с електронен подпис.

В чл. 4 от ЗЕДЕУУ са дефинирани понятията автор и титуляр на електронното изявление. Съгласно тази разпоредба автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител, а титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

Отнесено към ЕЕДОП това означава, че приемането или не на определен тип подпис е зависимо от това какви данни и информация се съдържат в документа, който е подписан. Така например за обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП е достатъчно да се установи, че автор на подписа е съответното задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 във връзка с чл. 40 от ППЗОП. За обстоятелства обаче, които ангажират юридическото лице (отнасящи се до дружеството), трябва авторът на подписа да е лице, което притежава необходимите правомощия да декларира тези обстоятелства.

Примери:

а) Подписване на еЕЕДОП от лицата, които представляват съответното дружество участник

Тези лица могат да декларират както данни, които се отнасят до тяхното лично състояние, така и обстоятелства, свързани с дружеството участник. От тази гледна точка няма значение дали подписът е личен (на физическо лице) или е с титуляр дружеството участник. И в двата случая той ще идентифицира физическото лице (автор), а позицията и правомощията на лицето в конкретното дружество могат да се установят чрез справка в съответния регистър по вписване.

б) Подписване на еEEДOП от лицата, които не представляват дружеството,но са членове на Управителен или Надзорен съвет

В тези случаи личният подпис е безусловно допустим. Подпис с титуляр дружеството участник също може да се приеме, но само по отношение на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Дата на публикуване 26.03.2018 г.

  

Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини