Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Електронни услуги
 Технически указания
 Виртуално деловодство
 On-line образци
 Електронен подател
 Архив
Електронни услуги на Европейската комисия
 eCERTIS
 
Европейска информационна система eCERTIS
  ESPDs
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 SIMAP
 TED (Official Journal S)
 EK - международна сътрудничество
 dgMarket
 Концесионен регистър
 АПИ-електронно досие на строителен обект
 ИСУН 2020
 Агенция по вписванията - регистри
 Европейски проекти
 Доверен списък на ДУУ в ЕС
 Регистър на ДУУ в България
Начало > РОП и е-услуги > Виртуално деловодство
Виртуално деловодство
Виртуалното деловодство на Агенцията по обществени поръчки
  


Уважаеми дами и господа,

Модулът "Виртуално деловодство" на Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви дава възможност да изпращате цифрово подписани документи до АОП, както и да получавате отговори във връзка с тях.

За целта трябва да притежавате валидно удостоверение за електронен подпис. Той трябва да бъде инсталиран (импортиран) в браузъра на Вашия персонален компютър. Лицензирани издатели на електронен подпис в Република България са:

Информационно обслужане АД StampIT софтуер
БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД B-Trust софтуер
ИНФОНОТАРИ ЕАД InfoNotary софтуер за подписване
Спектър АД Spektar софтуер за подписване
СЕП България СЕП България софтуер  
ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС АД ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС АД - софтуер  

Електронен документ, който не е подписан с електронен подпис, няма да бъде обработен от АОП.

Достъпването на Виртуално деловодство на АОП чрез електронен подпис не означава, че изпратеният документ е цифрово подписан. Необходимо е документът предварително да бъде подписан с използване на специализиран софтуер за цифрово подписване.
АОП уведомява възложителите, че всички документи, подлежащи на вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), не следва да се изпращат чрез модула “Виртуално деловодство”, а чрез специализирания приложен софтуер "Редактор на форми" (актуална версия) или on-line обявленията в Интернет страницата на АОП (https://www.aop.bg).


С изпращането на надлежно подписан електронен документ подателят заявява съгласието си за следното:

 • да получава електронни изявления от АОП;

 • АОП да обработва личните му данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на АОП и за нуждите на деловодната дейност и документооборота на АОП.

Изпратените от Вас документи ще имат статус "чака регистрация". След регистриране в деловодството на АОП, статусът им се променя, при което се визуализират входящият номер и датата на регистриране.
Входящите документи са означени със символа (зелена стрелка, сочеща наляво). Отговорите на Вашите документи можете да намерите като прикачен файл на изходящите документи, означени със символа (червена стрелка, сочеща надясно).

ВНИМАНИЕ: Когато за първи път използвате модула "Виртуално деловодство", Вашите документи няма да се визуализират преди да бъде извършена първоначалната Ви регистрация като кореспондент в деловодната система на АОП.

За улеснение на потребителите сме предвидили възможности за търсене по ключова дума в изходящия номер (поле "Външен Рег. №") или полето "Относно" на документите.

Екипът на АОП Ви пожелава приятна и ползотворна работа!
За препоръки и сигнали за евентуални технически неудобства при ползването на виртуалното деловодство, моля пишете на следния е-мейл адрес: aop@aop.bg.КЪМ ВИРТУАЛНОТО ДЕЛОВОДСТВО
  
ВАЖНО!
  Регистрация на външни експерти за проверка на технически спецификации - методическо указание, видеоклип
  Срокът за въвеждане и използване на електронната платформа е удължен
  Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори, задължителни за прилагане при откриване на обществени поръчки от 01.03.2017 г., с изключение на поръчки в областите отбрана и сигурност
  Публикуване на обявления за обществени поръчки в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС)
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
Анкета
 
Използвате ли безплатната електронна услуга за създаване и попълване на ЕЕДОП, предоставяна от Европейска комисия (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg):Новини
 
16 Февруари 2018
Информация за проект "Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)", финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансиран от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)
02 Януари 2018
От 01 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти, специалисти в съответната област съгласно Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, приета с ПМС № 251 от 08.11.2017 г.
15 Ноември 2017
Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации
Всички новини