Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители Изпълнители

Регистър на ОП
 
Ключова дума от предмета на поръчката:


Номер на поръчката
(nnnnn-yyyy-xxxx):


Ключова дума от името на
възложителя:


Разширено търсене и шаблони
Статистика
Поръчки, публикувани вчера
Договори, публикувани вчера
Информации за публикувани обяви
Бюлетин на АОП
  Данни за пазара на обществени поръчки
  Външни експерти при осъществяване на контрол чрез случаен избор
 

Актуалeн списък

Външни експерти
 

Актуалeн списък

  Списък до 30.09.2014 г.
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Правителство на РБ
  Министерство на финансите
 Комисия за защита на конкуренцията
 Върховен административен съд
  Портал за отворени данни на Република България
  Административен регистър
 Концесионен регистър
 Фондове на ЕС
 ОП в ЕС
 Мрежа за ОП
Начало > Новини
12 Ноември 2019

Стартира нов Портал за обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) предостави на своите потребители изцяло нов Портал за обществени поръчки (ПОП).

Добавените функционалности и реорганизацията на разделите с информация целят да улесняват потребители. Една от най-често използваните услуги „Бързо търсене“ е позиционирана в горната и най-видима част от страницата, където може да се избере и опцията за промяна на езика.

Данните са структурирани в отделни секции в заглавната лента.

Основна част в новия Портал заема страницата на АОП. В секцията, посветена на Агенцията, се съдържа цялата информация относно институцията, целите, мисията и визията ѝ, Профилът на купувача, както и конкурсните процедури за работа.

Една от най-значимите функции на Агенцията е свързана с оказване на методическа помощ, което е отразено чрез отделяне на секциите „Законодателство“, „Методология“, „Стратегически документи“ и „Предварителен контрол“. По този начин достъпът до необходимата информация е опростен. С цел възможност за търсене на информация, която вече не е актуална е предвидено поддържане на „Архив“. Всеки потребител може да потърси стари указания, правила и закони, които не са приложими към сегашния ред за възлагане.

Секциите „Образци и списъци“ и „Е-услуги“ съдържат различни видове документи – стандартизирани образци, договорни клаузи, информации, които се изпращат към АОП, бланки и шаблони, както и приложението „Редактор на форми“. В „Е-услуги“ са приложени и технически указания за ползване на Регистъра на обществени поръчки, услугата „Електронен подател“ и информация за Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В заглавната лента са поместени и секциите „Възложители“ и „Стопански субекти“, от където всеки потребител може да получи информация за партидни номера и контакти на възложителя, както и за поддържания от АОП списък на стопански субекти с нарушения.

Друга функционалност на новият дизайн е реализираната в дясно вертикална лента, която дава възможност за изготвяне на индивидуални търсения, справки и преглед на бюлетин за пазара на обществените поръчки. В същото пространство са осигурени хипервръзки за достъп до двата регистъра (действащият Регистър на обществените поръчки, поддържан от АОП, и Регистър на ЦАИС ЕОП).

Фиксираната лента най-долу на екрана позволява запознаване с условията за ползване на интернет адреса, както и настройване изгледа на страницата.

Новата визия е съобразена с приетите изисквания за поддържане на институционални интернет страници и значително улеснява достъпа на хора с увреждания. Порталът е разработен и с дизайн, който автоматично се адаптира към резолюцията на мобилни устройства.

Порталът за обществени поръчки е динамичен и ще бъде изменян и допълван, за да се постигне опростяване на работата с огромните масиви от данни, както и за осигуряване на най-новата и актуална информация в областта на обществените поръчки на национално и европейско ниво.


11 Ноември 2019

АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП

През изминалата седмица, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Участие в тях взеха представители на Агенцията за държавна финансова инспекция, Държавната агенция „Електронно управление“ и над 40 служителя на Министерството на труда и социалната политика.
Обученията преминаха с голям интерес. Даде се възможност за запознаване с разработените функционалности на системата в реално време. Всеки от присъстващите успя да стартира своя процедура и да стигне до етапа на отваряне на оферти в системата. Подобен тип обучения помага на възложителите да придобият увереност във възможностите си да възлагат електронно обществени поръчки.
Всеки, който желае да получи допълнителна информация относно националната платформа може да разгледа секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП - Актуално“, които са част Портала за обществени поръчки.


07 Ноември 2019

Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки Ви уведомява, че днес на Портала за обществени консултации (ПОК) е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Предложеният проект на график съдържа два  етапа за възникване на задължението за  използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Първият стартира от 1 януари 2020 г. като от тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за:
- възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв  статут;
- кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;
- „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица - изток“ ЕАД, Национална компания “Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ и “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Вторият етап започва от 1 април 2020 г. и включва всички останали възложители. Сред тях са и централизираните органи за покупки, които следва да използват платформата само за публикуване на обявленията и решенията, свързани с възлагане на обществени поръчки.
Проектите на документите са достъпни освен на Портала за обществени консултации и на електронната страница на Министерството на финансите в раздел Проекти на нормативни и други актове, подраздел Проекти на постановления, правилници и наредби на Министерския съвет.
Срокът за приключване на общественото обсъждане на ПОК е 8 декември 2019 г.
Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на електронни адреси: p.dimitrova@aop.bg и cfcu@minfin.bg.


04 Ноември 2019

Европейската комисия прие нови прагове за обществените поръчки

В съобщение от 31 октомври 2019 г. Европейската комисия (ЕК) оповести промени в съответни стойности на праговете, посочени в Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2019/С 370/01).

Промените в стойностите на праговете за възлагане на обществени поръчки са посочени в Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1828 на Комисията, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1830 на Комисията.

Съществени промени са направени при праговете за доставки и услуги от публични и секторни възложители, както и тези възлагани в областта на отбраната и сигурността.

Новите стойности влизат в сила от 1 януари 2020 г.


01 Ноември 2019

Новият портал на Агенцията по обществени поръчки ще започне да функционира през м. ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че през м. ноември 2019 г. ще започне да функционира нов Портал за обществените поръчки (ПОП). Той ще бъде достъпен на електронен адрес www2.aop.bg. Освен нова визия, порталът ще предложи удобна за потребителите организация и структура на данните.
Информацията от текущата страница на АОП ще бъде достъпна за определен период от време, след което отделни подстраници ще са налични чрез новия портал.
Новата визия на ПОП е създадена като част от модулите по разработване, внедряване и поддръжка на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което се осъществява по проект „Изграждане на национална платформа за електронно възлагане на обществени поръчки“ и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


31 Октомври 2019

Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че съгласно промяната в § 131 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), при използване на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица възложителите следва да прилагат Глава двадесет и шеста в редакцията до 1 ноември 2019 г.
Промените по Глава двадесет и шеста от ЗОП и използването на утвърдените от изпълнителния директор на АОП образци със Заповед № РД-53/27.06.2019 г. влизат в сила заедно със задължението на възложителите да използват Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) съгласно график, приет с Постановление на Министерския съвет.


31 Октомври 2019

Експерти от АОП ще обучават крайни потребители за работа с ЦАИС ЕОП

Във връзка с повишения интерес на възложители и стопански субекти да бъдат обучени от експерти на Агенцията по обществени поръчки (АОП), която е администратор на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), уведомяваме всички заинтересовани, че:
Всяка сряда, през следващите два месеца, АОП ще провежда обучения на крайни потребители за работа с ЦАИС ЕОП. Предвижда се обученията да са на малки групи, което да спомогне за по-добрата комуникация между експертите на АОП и потребителите. Обученията ще се провеждат в сградата на Агенцията по обществени поръчки на ул. Леге № 4. За осигуряване на по-голяма ефективност, всеки обучаващ се е необходимо да има на разположение преносим компютър, на който да симулира процесите в реално време.
В допълнение, АОП предлага обучения и на възложители и стопански субекти, които разполагат със собствени зали и оборудване.
Всички желаещи да бъдат обучени от експерти на Агенцията, могат да подават заявки на официалния електронен адрес на АОП – aop@aop.bg.
Стартира се с обучение на лицата, подали заявки от последните месеци.
При подготовка на последващи обучения, експерти от Агенцията ще се свържат със заинтересованите лица и за двата вида обучения.


30 Октомври 2019

Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че на 29.10.2019 г. е актуализирана Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). С направената промяна са отстранени идентифицирани програмни грешки в предходната версия. Всички потребители могат да се запознаят с подобрените функционалности и бизнес процеси.

Освен 16-те базисни модула от Етап I, с обновяването на системата е въведен и един от модулите, предвиден в Етап II. АОП реализира по-ранното въвеждане на модул „Профил на купувача“ с цел избягване дублирането на информация на два различни интернет адреса. Спестяването на време и ресурси за възложителите, както и осигуряването на единна точка за достъп до цялото досие (документация) на дадена поръчка, са част от предимствата на тази мярка.

Въвеждането на ЦАИС ЕОП налага съществена промяна в съдържанието на Регистъра на обществените поръчки (РОП). След 1 януари 2020 г. възложителите, определени по График, приет с Постановление на Министерския съвет, ще публикуват в Регистъра всички свои решения, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

В РОП ще се публикуват разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и всички документи, свързани с обществената поръчка. По този начин всички процедури, стартирани в националната платформа ЦАИС ЕОП, ще се обособят в отделни електронни преписки, с които на практика възложителите ще изпълняват изискването за публикуване на информация в „Профил на купувача“.

С направената актуализация възложителите имат възможност да се запознаят и с част от функционалностите на модули „Квалификационна система“, „Динамична система за покупки“, „Подбор“ и „Оценяване“, които са в етап на приемане от АОП. Този подход цели да улесни потребителите в прехода към изцяло дигитално възлагане на процедури за обществени поръчки. Ранното въвеждане на тези модули ще спомогне възложителите и стопанските субекти своевременно да усвоят новите способи и функционални възможности.

Всяко заинтересовано лице, което все още не е регистрирано в ЦАИС ЕОП, може да направи това на електронен адрес – www.eop.bg. Навременната регистрация дава възможност за по-дълъг период на запознаване със системата и приетите решения в сферата на електронните обществени поръчки.

Експертна и техническа помощ може да получите всеки работен ден на националния телефон 0700 17 151, а информация относно напредъка на системата - на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС – Често задавани въпросииЦАИС ЕОП - Актуално“.


28 Октомври 2019

Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП


Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички крайни потребители, че на 29 октомври 2019 г. от 18:00 ч. предстои обновяване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Ще бъдат предприети действия по заличаване на вписваните обществени поръчки, стартирани в платформата до момента.
АОП отправя препоръка към всички възложители да запазят изискванията от вписаните към момента процедури като шаблони, които да ползват след актуализацията.
Потребителите, регистрирани в системата, не следва да извършват действия по пререгистрация. Регистрациите са валидни и след 29 октомври 2019 г.
От началото на 2019 г., когато пакетът от първите 16 модула, осигуряващи базовите функционалности, бе разработен и приет, агенцията проведе активна кампания за представяне на ЦАИС ЕОП на потребителите и заинтересованите лица. На всички участници във възлагателния процес бе предоставена възможност за регистрация и предварително запознаване с разработените функционалности.


От страна на АОП бяха реализирани дейности, свързани с:

  • предоставяне на безплатен, свободен и неограничен достъп до националната платформа чрез Портала за обществени поръчки (www.eop.bg );
  • провеждане на 11 обучения за повече от 1 100 крайни потребители, с лектори от екипа на разработчика на системата;
  • участие на лектори от АОП в обучения по заявка на възложители, на които бе представена системата;
  • публикуване на обучителни видеоклипове, които да улеснят различните видове крайни потребители в процеса по регистрация в системата;
  • предоставяне на ръководства за ползване на системата;
  • поддържане на актуална информация на Портала за обществени поръчки за напредъка на ЦАИС ЕОП;
  • осигуряване на техническа помощ чрез национален телефон 0700 17 151 за връзка с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, както и възможност за обратна връзка.

В периода от 30 октомври до 15 декември 2019 г., всеки регистриран потребител ще има възможност да се запознае на практика с актуализираните функционалности на системата и обновените ръководства за възложители и стопански субекти.
След 15 декември 2019 г. възложителите, определените по График, приет с Постановление на Министерския съвет, ще могат да подготвят документи за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки след 1 януари 2020 г.
Новите предизвикателства, свързани с променените правила и навлизащите технологични решения във възлагателния процес в страната, изискват изграждане на нови умения в крайните потребители. В тази връзка, АОП поддържа национална телефонна линия 0700 17 151, на която експерти оказват съдействие при регистрацията и техническа помощ при работа със системата.
Агенцията по обществени поръчки поддържа актуална информация за системата на ПОП в секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП - Актуално“.


22 Октомври 2019

Обнародвана е промяна в Закона за обществените поръчки относно задължителното използване на ЦАИС ЕОП

С брой 83 от 22 октомври 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана промяна в Закона за обществените поръчки, с която задължителното използване на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) ще става по график, приет с Постановление на Министерския съвет (ПМС).

В следващите два месеца предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане проектът на ПМС.

Всички заинтересовани лица могат да следят за актуална информация на Портала за обществени поръчки.


10 Октомври 2019

Използването на ЦАИС ЕОП ще бъде поетапно по групи възложители

Днес Народното събрание прие изменение в Закона за обществените поръчки.

Промените са свързани със задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). То ще се реализира по График, приет в срок до 15 януари 2020 г. с Постановление на Министерския съвет (МС).

В графика ще бъдат определени конкретните дати, от които отделни групи възложители задължително следва да използват националната платформа за електронно възлагане.

С посочената промяна се цели минимизиране на рисковете и осигуряване на плавно преминаване към изцяло електронен процес на възлагане. Поетапното въвеждане на ЦАИС ЕОП дава възможност сравнително малък кръг от възложители да я използват пилотно, като отстраняването на евентуално констатирани грешки ще улесни прилагането за останалите възложители. Независимо от факта, че за известно време в страната паралелно ще се прилагат два начина на възлагане, се очаква избраният подход да спомогне за подобряване на уменията за ползване на платформата по групи възложители и оказваната помощ да е по-пълноценна.

До влизане на задължението за използване на платформата, съгласно приетия от МС график, конкретните възложители следва да прилагат реда по Закона за обществените поръчки, действащ до 1 ноември 2019 г.

Към момента всички заинтересовани лица имат възможност да се регистрират в ЦАИС ЕОП и да създават документи като прилагат различните методи и способи за възлагане, без действията им да водят до произтичащите правни последици при реално възлагане.


01 Октомври 2019

Приемане на заявления за включване на външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор)

От 1 октомври 2019 г. до 31 октомври 2019 г. Агенцията по обществени поръчки приема заявления на специалисти за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор.

Информация за областите, в които се набират специалисти и указания за реда и начина на подаване на заявленията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в раздел „Външни експерти при осъществяване на контрол чрез случаен избор“.


19 Септември 2019

Регистрация на потребители в ЦАИС ЕОП

Пълният текст


05 Септември 2019

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е публикуван за обществено обсъждане

Считано от днес на Портала за обществени консултации (ПОК) и на официалната интернет страница на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
Предлаганите промени са свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронното възлагане на обществените поръчки, считано от 1 ноември 2019 г., което ще се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.
В Закона за обществените поръчки вече са направени съответните промени (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.), част от които предстои да влязат в сила с планираното въвеждане на платформата. В хода на подготовката и разработването на нейните функционалности, предвидени за въвеждане на втория етап, е установена допълнителна необходимост от прецизиране на някои норми на закона, с оглед отразяване на спецификите на електронния процес на възлагане на обществени поръчки и осигуряване на нормативни предпоставки за използването на платформата. Други промени са свързани с констатирана от Европейската комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за т. нар. „вътрешно (in-house) възлагане“. Третата група предложения в законопроекта касаят изменения на действащи разпоредби, за прилагането на които е установена разнородна практика, поради различно разбиране от страна на възложителите.

Публикувани са следните документи:

Срокът за приключване на общественото обсъждане на ПОК е 5 октомври 2019 г.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: p.dimitrova@aop.bg и cfcu@minfin.bg.

 


27 Август 2019

АОП проведе обучения за работа с ЦАИС ЕОП за възложители

През летните месеци (юли и август), Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две нови еднодневни безплатни обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Фокус групите на проведените обучения са представители на възложителите в областта на „Здравеопазването“, централната администрация, Държавни горски стопанства и др.

Активната проява от страна на АОП цели възможно най-голям брой участници във възлагателния процес да се запознаят с функционалностите на системата, която става задължителна за ползване, считано от 1 ноември 2019 г. На всички участници в обучителните курсове се напомня както за положителния ефект от ранната регистрация в платформата и определянето на роли в организацията, така и за възможността за подготовката на шаблони и документи.

Участие в двете обучения взеха представители от над 100 лечебни заведения в страната, централна администрация, както и над 40 горски стопанства. Общо обучени са 230 експерти в областта на обществените поръчки. От попълнения формуляр за оценка – „Анкета за степента на удовлетвореност на обучаемите лица“ е видно, че средната удовлетвореност на участниците от проведените обучения е 5.54 при максимална стойност 6.00.

Предвид повишения интерес от обученията, Агенцията по обществени поръчки ще продължи да поддържа установената добра практика. Всички заинтересовани лица от възлагателния процес могат да подават заявка за включване в следващо обучение за работа с националната платформа на официалния електронен адрес– aop@aop.bg. При планиране на последващи обучения, експерти от агенцията ще се свържат със заинтересованите лица.

Отново използваме възможността да напомним, че текуща информация за системата може да намерите на Портала за обществени поръчки, в секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП - Актуално“.


15 Август 2019

Завишено предлагане на наръчници и обучения за работа с ЦАИС ЕОП. Позиция на Агенцията по обществени поръчки

С наближаване срока за задължителното ползване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), считано от 01 ноември 2019 г., в публичното пространство се увеличи броят на издания, публикации и предлагани обучения за ползване на системата. В тази връзка бихме искали да заявим, че АОП не носи отговорност за съдържанието и качеството на предлаганите услуги и материали, включително за проблеми, произтичащи от позоваване на тях.

Също така бихме искали да напомним, че на Портала за обществени поръчки е налична достоверна информация, свързана с функционирането на платформата. Агенцията, като администратор на платформата, периодично публикува указания, становища и ръководства за ползването на платформата, както и актуална информация за напредъка по внедряването й.


01 Август 2019

Консултации за подобряване на комуникацията с местните и регионални възложители

Като част от усилията на Европейската комисия за подобряване на комуникацията с местните и регионалните възложители във връзка с предоставянето на информация за правото, политиките и инструментите на Европейския съюз (ЕС) в областта на обществените поръчки, се осъществява онлайн проучване, което ще продължи до 30 септември 2019 г.

Проучването обхваща всички 28 държави членки на ЕС. То е насочено предимно към практикуващите служители в областта на обществените поръчки на регионално и местно ниво и цели да установи дали те се нуждаят от повече информация относно правото на ЕС и неговото прилагане и ако да – какъв вид информация, в каква форма и на какво ниво (ЕС/държава членка/друго).

Анкетата дава възможност да се оцени ефективността на комуникационните стратегии, които понастоящем са въведени от Комисията и националните органи, и да се идентифицират възможности за подобряване на комуникацията. Чрез попълването й експертите по обществени поръчки могат да предложат мерки, които считат за необходими, за да изпълняват задълженията си ефективно и в съответствие със закона, и които биха улеснили тяхната ежедневна работа.

Изпълнението на проекта е възложено на PwC, като анкетата може да бъде попълнена на следния електронен адрес: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ReqR4bZuf63Ur3

допълнителна информация


11 Юли 2019

АОП стартира процедура в националната електронна платформа ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) обяви процедура за обществена поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Поръчката е с предмет  „Изработка и доставка на рекламни материали за осигуряване на информираност и публичност по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“.

Провеждането на обществена поръчка в новата платформа дава възможност за тестово използване на функционалностите на системата и практическа проверка на реализираните възможности. Всеки регистриран стопански субект, който има желание, може да добави поръчката в профила си и да подаде оферта за участие.

Разяснения и информация относно напредъка по процедурата периодично ще бъдат анонсирани на Портала за обществени поръчки (ПОП) в секция „ЦАИС – Актуално“ – „Профил на купувача „ЦАИС ЕОП“ – тестови процедури“.

Считано от 01 ноември 2019 г. използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ става задължително за всички заинтересовани лица, които участват в процеса по възлагане на обществени поръчки.

Повече информация относно платформата за електронни обществени поръчки може да бъде получена на национална телефонна линия 0700 17 151 на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, както и чрез секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси “ и „ЦАИС –  Актуално”.


05 Юли 2019

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД стартира едновременно процедура в действащия Регистър на обществените поръчки и в новата платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП

Един от най-големите секторни възложители в България – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, обяви реална процедура в Регистъра на обществените поръчки и едновременно с това – тестова в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Пълният текст


02 Юли 2019

АОП планира обучение за възложители, представляващи лечебни заведения, за работа с ЦАИС ЕОП

На 25 юли 2019 г. в гр. София, Агенцията по обществени поръчки ще проведе еднодневно безплатно обучение на 100 представители на възложители в областта на здравеопазването за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Пълният текст


01 Юли 2019

АОП представи новата платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП по време на Заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район

На 27 юни 2019 г. (четвъртък) експерт от Агенцията по обществени поръчки (АОП) взе участие като лектор на Заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район. Събитието се проведе в гр. Сандански.

По време на заседанието експерт на АОП представи на членовете на съвета Централизираната автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Участниците във форума се запознаха с част от основните функционалности на системата, възможността за регистрация и обявяване на тестови обществени поръчки преди 01.11.2019 г. Представена бе и възможността за директен достъп до системата от Портала за обществени поръчки (ПОП). Подчертана бе водещата роля на АОП за подпомагане на възложителите, стопанските обекти и заинтересованите лица чрез осигурената национална телефонна линия и Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, както и чрез секциите "ЦАИС ЕОП - Често задавани въпроси" и "ЦАИС ЕОП - Актуално". Презентацията на системата предизвика голям интерес сред участниците.

На събитието, присъстваха представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, Министерство на туризма, Министерство на икономиката, Югозападно държавно предприятие, Областна администрация Благоевград, Областна администрация Кюстендил, Областна администрация Перник, Община Благоевград, Община Банско, Община Радомир, Българска търговско-промишлена палата и др.

 


28 Юни 2019

Публикуван е нов образец „Информация за стопански субект“

Със Заповед № РД-56 от 28.06.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки е утвърден нов образец на „Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП“.

Считано от 01 юли 2019 г. образецът е задължителен за прилагане от възложителите.

Информацията е публикувана на Портала за обществени поръчки в тематична област „Образци и списъци“ - „Образци“ и е достъпна за всички потребители.

 


28 Юни 2019

Публикувани са нови образци за обществени поръчки, открити след 01.11.2019 г.

Със Заповед № РД-53 от 27.06.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки са утвърдени нови образци за обществени поръчки.

Пакетът документи включва:

• Решение за откриване на процедура;

• Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение;

• Обява за събиране на оферти/Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП;

• Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП;

• Обявление за приключване на договор за обществена поръчка и

• Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Считано от 01 ноември 2019 г. образците са задължителни за прилагане от възложителите.

Информацията е публикувана на Портала за обществени поръчки в тематична област „Образци и списъци“ - „Образци“ и е достъпна за всички потребители.

 


28 Юни 2019

Агенцията по обществени поръчки публикува Каталог с добри практики от Швейцария при възлагане на „зелени“ обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки публикува справочник „Устойчиви обществени поръчки. Каталог с добри практики от Швейцария“ в изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Каталогът съдържа примери на добри практики от Швейцария, както и допълнителна информация относно възможностите за прилагането им в контекста на българската правна уредба.

Документът е достъпен в тематична секция „Зелени“ обществени поръчки.

 


24 Юни 2019

АОП, съвместно с ИПА реализира дистанционни обучения за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

През м. юни 2019 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) стартира дистанционен курс на тема „Възлагане на „зелени“ обществени поръчки“ (ЗеОП). Курсът е в изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, изпълняван от АОП, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Дистанционното обучение е разработено от АОП и се реализира с подкрепата на Института по публична администрация (ИПА), чрез използване на предоставена от тях електронна обучителна платформа.

Съдържанието на курса е разпределено в пет модула: уводна част, която включва съдържание и цели; стратегически модул, в който са разгледани същността и ползите от „зелените“ обществени поръчки, стратегическата рамка и развитието на ЗеОП в България; правен модул с основни аспекти на договорите и актовете на международно ниво, европейската правна уредба и националното законодателство; практически модул, насочен към разглеждане на примери и добри практики за залени критерии на различните етапи от възлагане на обществената поръчка; и модул, който представлява заключение под формата на тест, чрез който се установява доколко е разбрана и усвоена материята.

Обучението е насочено към насърчаване и подпомагане на възложителите в прилагането на екологосъобразни критерии и изисквания при възлагане на обществени поръчки.

Продължителността на дистанционния курс е две работни седмици и включва 12 учебни часа.

Първото обучение, организирано от ИПА се проведе в периода 11 – 24 юни 2019 г.

Второто обучение започва на 25 юни 2019 г. и ще продължи до 9 юли 2019 г.

След обобщаване на удовлетвореността от курса се предвижда и през следващите месеци обучението да продължи.


24 Юни 2019

Нови обучения за работа с ЦАИС ЕОП

В средата на м. юни 2019 г. се проведоха още три безплатни обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В тях взеха участие представители на органите, осъществяващи последващ контрол върху обществените поръчки, както и органите по обжалване – Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд.

Обученията се изпълняват съгласно сключен договор между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Консорциум „ЕОП България“, който е разработчик на системата. Лектори за събитията са осигурени от разработчика на националната платформа. На тях са обучени над 300 експерти и съдии.

В следващите месеци ще бъдат реализирани още две обучения за крайни потребители.

Предвид високия обществен интерес към новата платформа и успешния формат АОП предвижда организиране на обучения на малки групи за всички заинтересовани страни, които ще анонсираме на Портала за обществени поръчки.


19 Юни 2019

АОП представи резултатите от изпълнението на проект за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България

Пълният текст


19 Юни 2019

Предимствата на новия електронен модел на възлагане на обществени поръчки

Пълният текст


18 Юни 2019

Време за регистрация и тестване на бизнес процесите в националната електронна платформа за обществени поръчки

Пълният текст


11 Юни 2019

Агенцията по обществени поръчки проведе осем обучения, с участие на експерти от Швейцария на тема „Възлагане на зелени обществени поръчки. Добри практики от Швейцария“

В периода 3-7 юни 2019 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с лектори от Швейцария и представители на изпълнителя изготвил Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки проведоха осем обучения на тема „Възлагане на зелени обществени поръчки. Добри практики от Швейцария“.

Обученията са насочени към всички заинтересовани страни във възлагателния процес и включват представители на осем целеви групи, сред които са централната администрация (министерства и агенции); управляващите органи на оперативните програми в България и централните органи за покупки; публичноправни организации; възложители от местната администрация от Северна и Южна България; стопански субекти и АОП.

По време на обученията бяха представени добри примери от Швейцария за включване на „зелени“ критерии при възлагане на обществени поръчки за текстил; строителство и управление на сгради; примери за проекти, насърчаващи еко-технологиите и иновациите; коментиран е Каталога с добри практики от Швейцария в областта на устойчивите обществени поръчки и други теми.

От българска страна активно се включиха лектори, компетентни по теми, свързани с Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки, правната рамка и добри европейски и национални примери.

Проведените, в рамките на една седмица, 8 паралелни обучения са с продължителност от ден и половина и общо обучени 228 участника. Резултатите от анкетата показват висока удовлетвореност от организацията и лекторите. Инициативата е полезна и успешна.

Обученията са осъществени в изпълнение на специфична цел 2 по проекта на АОП „Повишаване на информираността относно добрите практики за опазване на околната среда при възлагане на обществени поръчки и укрепване капацитета на ангажираните с прилагането на “зелени” критерии лица“.


22 Април 2019

Обученията за работа с националната платформа за електронни обществени поръчки продължават

В периода 16-18 април 2019 г. се проведоха три обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), насочени към стопански субекти, номинирани от браншови организации. Сред тях са членове на Камарата на строителите в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара.

Обученията са безплатни и се изпълняват съгласно сключен договор между Агенцията по обществени поръчки и Консорциум „ЕОП България“, който е разработчик на системата. Лектори за събитията са осигурени от разработчика на националната платформа.

Обучените са представители на над 300 стопански субекта. След приключване на обучението, участниците попълниха формуляр за оценка – „Анкета за степента на удовлетвореност на обучаемите лица“. Обобщаване на информацията показа, че резултатът за удовлетвореност на участниците от проведеното обучение е – 5.6/5.7 при максимална стойност 6.00.


16 Април 2019

Агенцията по обществени поръчки представи проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Пълният текст


05 Април 2019

Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Пълният текст

Изпълнителният директор на АОП представи Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

На 5 април 2019 година в гр. София се проведе Информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.003-0002-C01 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на събитието представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на изпълнителя по проекта Консорциум „ЕОП България“ представиха пред възложители, медии и други заинтересовани лица напредъка по разработването и внедряването на системата.

„С изграждането на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ ще създадем качествено нова среда за възлагане на обществени поръчки, която ще повлияе положително върху цялостния бизнесклимат в страната. Чрез нея ще се осъществява по-добър мониторинг на публичните разходи, ще се постигне по-добра отчетност и оптимизиране на процесите“, заяви изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова.

Единната национална електронна уеб-базирана платформа ще бъде съставена от 32 модула, които ще се изградят на два етапа до края на 2020 г. На разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители вече са 16 модула от Етап 1. „До 01 ноември 2019 г. системата ще позволява регистрация и запознаване с разработените бизнес процеси, за да се осигури плавен преход към електронно възлагане на обществените поръчки“, обясни Ана Миткова, директор на дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“ в АОП.

ЦАИС ЕОП не позволява манипулиране на документите нито от страна на възложителите, нито от страна на участниците. Изисква се всички документи, които имат правна сила, да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, подчерта представителят на разработващия системата Консорциум „ЕОП България“ Янко Костадинов.

В заключение, се посочи, че за следващия 7-месечен период преди 1 ноември 2019 г., системата ще позволява регистрация, симулиране на процеси и ще осигури възможност на всички потребители да се запознаят предварително с разработените модули, с цел плавен преход към новия начин на работа. Бъдещите потребители могат да получават експертна техническа помощ от Центъра за обслужване на крайни потребители, който вече функционира. В помощ на потребителите са осигурени и електронни Ръководства за възложителите и стопанските субекти.



22 Март 2019

Агенцията по обществени поръчки реализира успешно проект по Оперативна програма „Добро управление“

Пълният текст


21 Март 2019

Предстои провеждане на информационно събитие по проект: „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС ЕОП“

Уважаеми дами и господа, уведомяваме Ви, че на 05.04.2019 г.  предстои провеждане на информационно събитие по проект: „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“.


12 Март 2019

Достъп без регистрация до услугата „Единeн европейски документ за обществени поръчки“ (ЕЕДОП)

Пълният текст


20 Февруари 2019

Агенцията по обществени поръчки публикува Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

Пълният текст


01 Февруари 2019

Стартират обучения за работа с Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

В изпълнение на договор за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) Агенцията по обществени поръчки ще реализира 11 обучения за над 1 100 крайни потребители за работа със системата.

Обученията са безплатни, като лектори са представители на разработчика на системата – Консорциум „ЕОП България“. С провеждането им се цели да започне запознаване и обучение на различните групи заинтересованите лица в процеса на възлагане на процедури за обществени поръчки. Сред тях са представители на възложители, стопански субекти, контролни органи в областта и средствата за масова информация.

Първите три обучения се проведоха в периода 28-30 януари 2019 г., преминаха успешно и с голям интерес. На тях бяха обучени над 300 представители на най-големите възложители в страната.


11 Януари 2019

На интернет страница на Българският институт по стандартизация са публикувани два документа на Европейският комитет за стандартизация (CEN) за електронно фактуриране.
Линк към публикацията: http://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3634.html
07 Януари 2019

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет, с което се предлага приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки и се правят промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки

Предложените промени са свързани с измененията в Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Основната част от тях се отнасят до създаване на нормативна основа за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната.

Проекта на Постановление може да намерите на следния адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4009


14 Декември 2018

Агенцията по обществени поръчки с проект по ОП „Добро управление“

Агенцията по обществени поръчки направи публично представяне на проекта “Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“, по който работи от няколко месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Като резултат от проекта се очаква да бъде направена актуална оценка на националната система на обществените поръчки, след извършен цялостен обзор.

На пресконференцията присъстваха ръководителят на проекта Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, и Кнут Лейполд, главен специалист по обществени поръчки към Международната банка за възстановяване и развитие и ръководител на екипа от независими външни консултанти, които ще направят оценка на извършената работа.

„В изпълнение на приетата Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014 – 2020 г. осъществихме сериозна реформа в различни направления – вече действа изцяло нова нормативна уредба, съответстваща на последните директиви на ЕС. Осигурени са практически инструменти за прилагане на новото законодателство. Постигнат е значителен напредък по отношение на мерките за публичност и прозрачност, централизираното възлагане, укрепването на административния капацитет и повишаването на професионализма в сектора. Значими са и направените промени в управлението и контрола. В резултат от осъществените дейности и мерки Европейската комисия определи като изпълнено Общо предварително условие 4 към Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.“ – съобщи Миглена Павлова.

„България отбелязва значителен напредък в модернизацията на обществените поръчки. Този напредък се дължи на лидерската роля на Агенцията по обществени поръчки, която е двигател на реформата в различните направления. Искам да изразя удовлетворението на нашия екип, че имаме възможността, чрез препоръките които ще направим, да помогнем на страната ви за още по-значимо подобряване на системата за обществените поръчки “ – отбеляза Кнут Лейполд.

Международните партньори на АОП изразиха задоволство от ползотворното сътрудничество.


Екипът, който работи по проекта


Миглена Павлова - изпълнителен директор на АОП и ръководител на проекта


23 Ноември 2018

Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) информира за промяна в дните на публикуване на обявления за обществени поръчки

Уважаеми дами и господа,

Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) информира, че считано от 1 януари 2019 г. , влиза в сила следната промяна:

Обявленията за обществени поръчки ще бъдат публикувани в дните от понеделник до петък, вместо досегашната практика на публикуване от вторник до събота.


18 Октомври 2018

Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)

В бр. 86 на ДВ от 18 октомври 2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на някои промени, за които са предвидени различни срокове, в зависимост от въпросите, които уреждат. Разпоредбите, които влизат в сила на дати, различни от 1 март 2019 г., както следва:

От деня на обнародване на закона в ДВ (18 октомври 2018 г.) се прилагат измененията в чл. 201, ал. 2; чл. 204, ал. 5; чл. 205, ал. 7; чл. 213, ал. 2; чл. 216а от ЗОП и § 138 от ЗИДЗОП. Те са свързани с производството по обжалване на разпореждания и определения на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд.

От 18 октомври 2018 г. се отменят преходните параграфи в ЗОП, с които се въвежда задължителното използване на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки. Въвеждането на платформата ще се осъществи на два етапа. Тя ще е напълно завършена с всички функционални възможности до края на 2020 г.

От 1 ноември 2019 г. влизат в сила разпоредбите, с които се въвежда задължително прилагане на националната електронна платформа от откриване на процедурите до получаване и отваряне на електронни заявления за участие и оферти включително, както и електронна комуникация в хода на възлагане на поръчките. До тази дата е планирано провеждане на дейности по обучения, тестване и регистрация на потребителите в платформата, с оглед безпрепятственото и плавно преминаване към електронно възлагане.

От 1 януари 2021 г. ще се прилагат и нормите, свързани с въвеждане на всички функционалности на платформата.


17 Октомври 2018

Утре (18.10.) с извънреден брой на Държавен вестник (ДВ) ще бъде обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Линк към електронния адрес на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=8149AB1E7F1DCEEEC8A3E824F9692676?idMat=130598


04 Октомври 2018

Днес Народно събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Предстои издаване на указ на президента и обнародването му в Държавен вестник

Пълният текст


26 Септември 2018

Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации

Пълният текст


20 Септември 2018

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проект на аналитичен Доклад за проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки (Етап 1)

Пълният текст


05 Септември 2018

Агенцията по обществени поръчки публикува одобрени от министъра на финансите стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи

Пълният текст


19 Юли 2018

Работна среща между Агенция по обществени поръчки и Камарата на строителите в България

Пълният текст


18 Юли 2018

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е бенефициент по проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“

Пълният текст


28 Юни 2018

Оказване на подкрепа от възложителите за изпълнение на проект

Пълният текст


20 Юни 2018

Технически консултации по отношение на предложението за въвеждане на нови стандартни образци за обществени поръчки и концесии

Генерална Дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW) на Европейската комисия стартира втори кръг технически консултации по отношение на предложението за въвеждане на нови стандартни образци за обществени поръчки и концесии.

Целта на тази консултация е да бъде получена обратна връзка относно проектите на новите електронни образци (eForms). Чрез приемането на новите образци се очаква съществено подобрение в данните за обществените поръчки в Европейски съюз.

В тази връзка, повече информация е налична на английски език на следния адрес:

http://ec.europa.eu/growth/content/targeted-consultation-eforms-next-generation-public-procurement-standard-forms-0_en.

Всеки един от Вас може да изпрати своите коментари и предложения на електронен адрес aop@aop.bg.


14 Юни 2018

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

С предложените чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки промени основно се цели:

• установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната;

• въвеждане в националното законодателство на задължение за възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури във връзка с изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС;

• унифициране практиката по прилагане на закона чрез прецизиране на отделни правила и изисквания на закона и подобряване на сътрудничеството между органите по предварителен и последващ контрол по закона, включително с укрепване на някои техни функции.

Голяма част от промените в законопроекта са свързани с въвеждането на електронната платформа. Предвижда се възлагането на поръчките да става изцяло и само с нея. Изключения са допустими в няколко изрично регламентирани хипотези. Допусната е възможност централните органи за покупки да използват свои платформи, като са регламентирани принципните изисквания към тях по отношение на свързаност с националната платформа. Предвиден е и нов ред за връчване на актовете на възложителите, съобразен със съответните функционални възможности на електронната платформа. Изпращането на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз също ще се осъществява чрез платформата. Част от процеса на електронизация на обществените поръчки е електронното разплащане и със законопроекта се въвежда задължение за възложителите да приемат и обработват електронни фактури, съобразно изискванията на Директива 2014/55/ЕС. По-детайлни правила за използване на платформата при възлагане на поръчки ще бъдат разписани в правилника за прилагане на закона, тъй като там се съдържат конкретните процедурни изисквания.

В законопроекта са предложени и промени, с които се цели развитие на нормативната уредба, както и нейното прецизиране за установяване на еднородна практика.

Предвидено е повишаване на стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП съобразно с новите европейски стойности, в сила от 1 януари 2018 г.

Предложено е прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът на тези лица се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Въвежда се задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки - обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Предложени са промени в предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки. Те се базират на досегашната практика, натрупана в рамките на двегодишния срок на действие на закона и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да уеднаквят правилата и подхода за извършване.

С оглед по-ефективното сътрудничеството между АОП и контролните органи в областта на обществените поръчки е прецизирана основната задача на действащия Методически съвет. Въз основа на резултатите от работата на органите съветът ще приема насоки за съгласуване на практика по прилагане на закона, а не както досега - за осъществяваната контролна дейност.

Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Очакваните ефекти от приемането на закона са подобряване на системата на обществените поръчки в страната и оптимизиране работата на държавните институции, което ще доведе до положително въздействие върху процеса на възлагане.


04 Май 2018

Удължаване на срока за публично обсъждане на проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили

Във връзка с постъпило искане от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП), бихме искали да Ви информираме, че срокът за предоставяне на становища и коментари относно публикуваните за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили се удължава.

Вашите коментари и предложения относно съдържанието на документите могат да се изпращат на електронен адрес aop@aop.bg в срок до 14.05.2018 г.

Информация относно проектите на стандартизирани технически спецификации може да намерите тук.


26 Април 2018

Съвместна кръгла маса с участието на представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на Комитета по обществени поръчки и финансиране от европейски фондове към Американската търговска камара в България (АмЧам) се проведе на 25 април 2018 г. в гр. София

Представителите на АмЧам споделиха информация за начина, по който различните страни членки на ЕС възприемат прилагането на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕEДОП), ползите от прилагането на документа, както и трудностите, с които се сблъсква бизнесът при използването му. Засегнати бяха и въпросите, свързани с предварителните пазарни консултации, с разходите за целия жизнен цикъл при оценка на офертите и др.

Специално внимание на кръглата маса бе отделено на въвеждането на единна национална електронна уеб-базирана платформа - Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки". В проведената дискусия представителите на АОП отговориха на поставени въпроси за предстоящите действия, свързани с въвеждането на електронната платформа за обществени поръчки и прилагането на ЕЕДОП в България.

След приключване на официалната част от събитието страните се споразумяха за продължаване на сътрудничеството чрез провеждане на срещи по актуални теми.


19 Април 2018

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили

Пълният текст


22 Февруари 2018

На 21.02.2018 година се проведе среща-дискусия на представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и членове на специализираната комисия „Право” на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в София

По време на срещата се обсъдиха въпроси, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки. Специално внимание бе отделено на използването на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в България и в други страни-членки на Европейския съюз. Предоставена бе и информация за добри практики във връзка с новото европейско законодателство в областта. Членовете на камарата представиха конкретни казуси от прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки в страните от ЕС като Германия, Австрия, Белгия, Полша, Италия, Франция и Румъния. Представителите на АОП отговориха на поставени въпроси за прилагането на ЕЕДОП, използването на квалификационни системи, оценка на капацитета на изпълнителя и на трети лица, изискванията и параметрите на застраховка „Професионална отговорност“ и други въпроси от оперативен характер.

По време на дискусията представителите на АОП предоставиха актуална информация за проекта „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)“.

Страните се договориха за продължаване на сътрудничеството, чрез организиранe на срещи по актуални теми.


16 Февруари 2018

Информация за проект "Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)", финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансиран от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Пълният текст


02 Януари 2018

От 01 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти, специалисти в съответната област съгласно Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, приета с ПМС № 251 от 08.11.2017 г.

В тази връзка Ви информираме, че със Заповед № РД–61/21.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки е одобрен Списък на външните експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП.

Утвърдени са и следните образци на документи, необходими за осъществяване на контрола от външните експерти:

1. Проект на договор за външен експерт по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП и приложения към него;

2. Становище за извършена проверка от външен експерт на проект на техническа спецификация на процедура, избрана за контрол чрез случаен избор (чл.232 от ЗОП);

3. Становище за извършена проверка от външен експерт на техническа спецификация на процедура, определена за мониторинг (чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП).


15 Ноември 2017

Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации

Пълният текст


14 Ноември 2017

От днес е в сила Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Пълният текст


03 Ноември 2017

АОП и Световна банка подписаха споразумение за сътрудничество за предоставяне на консултантски услуги

На 2 ноември 2017 г., изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) Миглена Павлова и постоянният представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия Антъни Томпсън подписаха Споразумение за сътрудничество за предоставяне на консултантски услуги.

Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от Международната банка за възстановяване и развитие, са насочени към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в Република България.

Предвидените дейности са обособени в три компонента. Те включват функционален преглед на АОП, количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори, както и преглед на системите за обжалване, мониторинг и контрол, който ще обхване и функциите на Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от ЕСИФ, в обхвата на оценката ще бъде включена и ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при обществените поръчки.

Финансирането на дейностите ще бъде осигурено в рамките на проект, осъществяван от АОП по Оперативна програма “Добро управление”.


26 Октомври 2017

За обсъждане е публикуван проект на списък на професионалните области, за които са необходими външни експерти

Във връзка с прилагането на чл. 229а от Закона за обществените поръчки Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви проект на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации. За предстоящото приемане на Наредбата е изготвен Проект на Списък на професионалните области, в които са посочени необходими външни експерти.

Коментари и предложения за съдържанието на списъка могат да се изпращат на електронен адрес: p.dimitrova@aop.bg, в срок до 08.11.2017 г.


03 Октомври 2017

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Пълният текст

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет по частичната предварителна оценка на въздействието

Справка за резултатите от обществените консултации по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки


04 Август 2017

Обнародвано е изменение на Закона за обществени поръчки, свързано с промяна в срока за въвеждането на единната електронна платформа

Пълният текст


21 Юли 2017

Срокът за въвеждане и използване на електронната платформа е удължен

Пълният текст


10 Юли 2017

Европейският комитет по стандартизация публикува информация за стандарт за електронната фактура

Пълният текст


22 Юни 2017

Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови документи във връзка с възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство (инженеринг) на ПСОВ, проектиране и строителство (инженеринг) на ВиК мрежи, строителство на ВиК мрежи и изпълнение на строителен надзор

Пълният текст


16 Юни 2017

АОП ще получи европейско финансиране за изграждане на единна национална електронна уеб-базирана платформа за електронно възлагане

Пълният текст


06 Юни 2017

Института по публична администрация и Агенцията по обществени поръчки подписаха споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки

Пълният текст

Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки между Института по публична администрация и Агенцията по обществени поръчки


31 Май 2017

Комисията за защита на конкуренцията и Агенцията по обществени поръчки подписаха споразумение за сътрудничество

Пълният текст

Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки между Комисията за защита на конкуренцията и Агенцията по обществени поръчки


19 Май 2017

Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията по обществени поръчки сключиха споразумение за сътрудничество


Пълният текст

 


17 Февруари 2017

АОП разшири възможностите за търсене на информация на Портала за обществени поръчки

Пълният текст


30 Декември 2016

Агенцията по обществени поръчки публикува „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки“

Пълният текст


29 Декември 2016

Агенцията по обществени поръчки публикува одобрени от министъра на финансите стандартизирани образци на договори и договорни клаузи към договори за възлагане на обществени поръчки за някои доставки и услуги

Пълният текст


05 Декември 2016

Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови договори за определени доставки

Пълният текст


01 Декември 2016

Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови договори за строителство и за определени доставки и услуги.

Пълният текст


03 Октомври 2016

Нова организация на информацията в Портала за обществени поръчки

Пълният текст


14 Септември 2016

Методологичен съвет ще уеднакви практиките по обществените поръчки

Пълният текст


30 Август 2016

Агенцията по обществени поръчки ще осъществява контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки, които ще бъдат селектирани чрез случаен избор

Пълният текст


15 Август 2016

От 01.09.2016 г. влиза в сила контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП и чл. 121 – 130 от ППЗОП).

Пълният текст

Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол


28 Юли 2016

Правителството одобри списък на стоките, които възложителите могат да търгуват на стоковата борса.

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=8422&g=

ПМС № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП


18 Юли 2016

Обществени поръчки – ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове

Пълният текст


18 Юли 2016

Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия - Практическо ръководство за ръководители

Пълният текст


06 Юли 2016

АОП публикува за публично обсъждане проект на Техническа спецификация

Пълният текст


14 Април 2016

Със своя Заповед № ЗМФ – 297 от 14.04.2016 г. Министърът на финансите утвърди Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Пълният текст


14 Април 2016

АОП предостави на възложителите нова версия на специализирания софтуер “Редактор на форми”, който следва да се използва при възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП (обн. ДВ. бр.13 от 16.02. 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.)

11 Април 2016

На 08 април 2016 г., в брой 28 на „Държавен вестник” e обнародван Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Пълният текст


12 Ноември 2015

В ОВ на ЕС е публикуван Регламент (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011

Пълният текст


13 Октомври 2015

На 13.10.2015 г. в Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Пълният текст


21 Май 2015

Европейската комисия инициира публична консултация за оценка на ефективността на разпоредбите на Директива 2007/66/ЕО относно обжалването в областта на обществените поръчки.

Пълният текст


05 Май 2015

Информационната система за вътрешния пазар (IMI) помага с европейски обществени поръчки.

Брошура

Основна страница


09 Април 2015

Проект на нов Закон за обществените поръчки за публично обсъждане до 11.05.2015 г.

Резюме на Проект на Закон за обществените поръчки

Проект на Закон за обществените поръчки


22 Октомври 2014

Публични събития с участието на представители от Агенцията по обществени поръчки

Пълният текст


09 Октомври 2014

Списък с външни експерти след 01.10.2014 г.

Пълният текст


03 Октомври 2014

Спазване на реда за осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки

Пълният текст


30 Септември 2014

Новата функционалност „Жребий по чл. 34, ал. 3 от ЗОП” е вече налична.

Пълният текст


16 Септември 2014

Одобрен нов образец на „Заявление за включване на лице в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП“

Пълният текст


11 Септември 2014

Със заповед № РД-53/09.09.2014 г. бе одобрен образец на „Заявление за включване на лице в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП“.

Пълният текст


10 Юли 2014

Министерски съвет прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014 - 2020 г.

Пълният текст

Прессъобщение на Министерски съвет

Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014 - 2020 г.

План за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 г.


01 Юли 2014

На 30.06.2014г. бе отбелязан абсолютен рекорд в 10-годишната история на Регистъра на обществените поръчки по брой вписани документи и публични покани

Пълният текст


14 Май 2014

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник.

Пълният текст


07 Март 2014

На вниманието на бенефициентите на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Пълният текст


24 Януари 2014

Европейската банка за възстановяване и развитие ще предостави на българската страна консултантска помощ в процеса на избор на национално решение за електронно възлагане на обществени поръчки.

Пълният текст


07 Октомври 2013

Дистанционни стажове в държавната администрация под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие

Пълният текст


01 Октомври 2013

АОП публикува в секция „Зелени обществени поръчки” на раздел „Практика” превода на български език на критериите за 17 продуктови групи и услуги, които могат да се използват при възлагане на зелени поръчки.

Пълният текст


26 Септември 2013

Агенция по обществени поръчки стартира публикуването на Бюлетин за обществени поръчки, който ще бъде обогатяван и обновяван регулярно със статистически данни от Регистъра на обществените поръчки и базата данни на публичните покани.

05 Август 2013

Ново представяне на списъка с външни експерти, поддържан от АОП в съответствие с чл. 19, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Пълният текст


09 Юли 2013

Препоръки на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА), относно: Ежемесечно разплащане на средствата от продажба на самолетни билети на територията на Република България.


Пълният текст


22 Ноември 2012

Агенция по обществени поръчки бе сертифицирана като пълноправен електронен подател за новите образци в сектор “Отбрана и сигурност”, както и за образците, променени с Регламент № 842/2011г.

12 Октомври 2012

Предстоящи промени в подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗОП

Пълният текст


01 Октомври 2012

Информация за капацитетните възможности на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания се подава съгласно утвърден образец.

Информация по чл. 16 в, ал. 4 от ЗОП, относно капацитетните възможности на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания в PDF формат.

Информация по чл. 16 в, ал. 4 от ЗОП, относно капацитетните възможности на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания в XLS формат.

Наличната информация може да видите в "Област на бизнеса" - "Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания".

 

 


15 Март 2012

На 15 март 2012 г. Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз сертифицира Агенция по обществени поръчки като пълноправен Електронен подател за изпращане на образеца “Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или поправка Corrigendum”

Пълният текст


09 Март 2012

В мартенския брой на електронния бюлетин за зелени обществени поръчки "GPP News Alert", издаван от ГД "Околна среда" на Европейската комисия, са публикувани като добра практика възложените зелени поръчки от Агенцията за социално подпомагане

линк


06 Март 2012

Уважаеми потребители, АОП предостави нова функционалност за търсене на “Публични покани“ по широк набор от критерии. Тя е достъпна за регистрираните потребители чрез модул “Разширено търсене”.

23 Февруари 2012

Министерският съвет с Постановление № 38 от 23.02.2012 г. прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и Устройствения правилник на АОП. С постановлението са отменени Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. Постановлението влиза в сила от 26 февруари 2012 г.

Пълният текст


03 Февруари 2012

В “Нормативна уредба”, раздел “Национално законодателство” е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на МС, който е в процес на съгласуване. С проекта се изменят и допълват ППЗОП и Устройственият правилник на АОП, и се отменят НВМОП и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол. В същия раздел е публикуван и пълният текст на правилника, в който са въведени новите разпоредби.

Пълният текст


19 Декември 2011

В декемврийския брой на бюлетина за зелени поръчки "GPP News Alert", издаван от ГД "Околна среда" на Европейската комисия, е публикувано интервю с изпълнителния директор на АОП, във връзка с приемането на Национален план за действие за насърчаване на зелените поръчки за периода 2012-2014 г.

Пълният текст


15 Декември 2011

Стойностни прагове на обществени поръчки, при които след 01.01.2012 г. следва да се изпраща информация в Официален вестник на Европейския съюз

Пълният текст


29 Ноември 2011

Министерски съвет прие Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.

Пълният текст

Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.


22 Юни 2011

Агенцията по обществени поръчки набира оферти за извършване на следгаранционна поддръжка на хардуерно и комуникационно оборудване

Пълният текст


14 Юни 2011

Агенция по обществени поръчки проведе обучения за възложители

Пълният текст


10 Юни 2011

Агенция по обществени поръчки откри процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет „Доставка на електронно оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки по пет обособени позиции”

Пълният текст


09 Юни 2011

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки бе приет от Министерски съвет

Пълният текст


01 Март 2011

Обществена консултация за продуктовите групи, които ще бъдат включени в Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

Пълният текст


14 Януари 2011

Информация за специалните обществени поръчки – образец по чл. 4, ал. 1 от НВСОП

Изтеглете образеца

Уважаеми възложители, моля изпращайте електронния вариант на справката на адрес:
e-rop@aop.bg


13 Януари 2011

Архивирани данни за обществени поръчки

Пълният текст


15 Декември 2010

Обществените поръчки бяха тема на среща-дискусия с търговските аташета на държавите-членки на ЕС.

Пълният текст


18 Ноември 2010

Ползите от възлагане на зелени обществени поръчки – в. Дневник, "Кадифената ръкавица на купувача"

Пълният текст


19 Октомври 2010

Европейската комисия стартира своята информационна система е-CERTIS на 18.10.2010 г. на Интернет адрес:
http://ec.europa.eu/markt/ecertis

E-CERTIS е информационна система, която предоставя информация относно изискваните удостоверителни документи, необходими при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в страните-членки на ЕС.

Пълният текст


24 Септември 2010

Изпращане на информация за договори, които попадат в изключенията на ЗОП

Пълният текст


03 Август 2010

Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки: Обмисляме забрана за анексите към договори, освен в регламентирани случаи

Пълният текст


09 Юли 2010

На 09 юли 2010 г., в брой 52 на Държавен вестник е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Пълният текст


28 Юни 2010

Народното събрание прие на второ четене Закона за обществените поръчки

Пълният текст


31 Май 2010

АОП участва с презентация в международната конференция за електронното управление в Югоизточна Европа – Webit eGov Summit

Пълният текст


14 Май 2010

Депутатите приеха на първо четене промени на Закона за обществените поръчки

Пълният текст


12 Април 2010

Обучение на тема “Прилагане на европейските директиви при възлагане на обществени поръчки"

Пълният текст


26 Март 2010

Агенция по обществени поръчки проведе обучение за служители на МВР

Пълният текст


11 Март 2010

Препоръки за търсене на предварително обявление в РОП

Пълният текст


10 Март 2010

Министерски съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП)

Пълният текст

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки


23 Февруари 2010

Проучване класира България в “TOP 10” по отношение на наличие на електронни обществени поръчки

Пълният текст


23 Февруари 2010

В. Класа: „Въвеждат строг контрол върху възложителите”

Пълният текст


23 Февруари 2010

Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои системи за сканиране на товари с произход от Китайската народна република

Пълният текст


22 Февруари 2010

Промените в ЗОП ще намалят административната тежест

Пълният текст


22 Февруари 2010

Интервю на г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки, във в. Дневник

Пълният текст


22 Февруари 2010

На 22 февруари 2010 г. Агенция по обществени поръчки откри процедура по Закона за обществените поръчки с предмет "Софтуерна поддръжка на специализирания софтуер на АОП..."

Пълният текст


12 Февруари 2010

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Пълният текст


27 Януари 2010

Архивирани данни за обществени поръчки

Пълният текст


20 Януари 2010

АОП стартира Туининг Лайт проект “По-нататъшно развитие на механизмите за предварителен контрол на процедури за обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове”

Пълният текст


06 Януари 2010

АОП бе сертифицирана като Електронен подател за нови обявления

Пълният текст


21 Декември 2009

Oбновено специализирано приложение “Редактор на форми”

Пълният текст


17 Ноември 2009

На 17 ноември 2009 г. в хотел “Арена ди Сердика”, гр. София се проведе Националната конференция “Ползите от възлагане на зелени обществени поръчки”

Пълният текст


13 Ноември 2009

На 13 ноември 2009 г. в Портала за обществени поръчки са публикувани обявление и решение за откриване на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия”

Пълният текст


09 Ноември 2009

На 10 ноември 2009 г. в Агенцията по обществени поръчки, с любезното съдействие на Посолството на Кралство Белгия, ще се проведе еднодневен практически семинар по теми, обхващащи различни аспекти от прилагането на европейските директиви в областта на обществените поръчки.

Пълният текст


30 Октомври 2009

На 17 ноември 2009 г. в гр. София, хотел “Арена ди Сердика” ще се проведе Национална конференция, посветена на зелените обществени поръчки „Да осъществим промяната”. Международен обучителен център в Торино с информация за конференцията

Пълният текст

Брошура

Регистрационна форма


07 Октомври 2009

Агенция по обществени поръчки проведе обучение за служители на НАП

Пълният текст


26 Септември 2009

На 24 септември 2009г. в Учебния център на АОП се проведе обучение на тема: “Практически умения при работа със специализирания софтуер Редактор на форми и Портала за обществени поръчки”

Пълният текст


17 Септември 2009

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Пълният текст


04 Септември 2009

Увеличава се броят на документите, изпратени от потребители, използващи електронен подпис

Пълният текст


14 Август 2009

Проведена среща между АОП и Софийска търговско-промишлена камара

Пълният текст

Търговски вестник брой 29


04 Август 2009

На 4 август 2009 г. в Портала за обществените поръчки бе публикувана първата електронна документация за обществена поръчка.

Пълният текст


03 Август 2009

Агенцията по обществени поръчки реализира Портал за обществени поръчки в подкрепа на възложители и изпълнители.

Пълният текст


24 Юни 2009

Агенция по обществени поръчки представи резултатите по проект “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки"

Пълният текст


08 Юни 2009

Уточнение: Във връзка с публикации в медиите относно списъка с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т.8 от Закона за обществените поръчки, правим следното уточнение: Отговорност на възложителя е да избере лице, с квалификация и знания в областта на съответната обществена поръчка.

Пълният текст


12 Май 2009

Експерти на Агенцията по обществени поръчки се запознаха с опита на Литва в областта на обществените поръчки

Пълният текст


12 Май 2009

Обнародвана е Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.

Пълният текст


12 Май 2009

АОП проведе кръгла маса на често допускани нарушения и слабости при възлагане на обществени поръчки

Пълният текст


28 Април 2009

Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

Пълният текст


09 Април 2009

На 09 април 2009 г., Министерският съвет на Република България прие Постановление за приемане на Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.

Пълният текст


03 Април 2009

Агенция по обществени поръчки проведе Кръгла маса с представители на браншовите организации.

Пълният текст


02 Април 2009

В периода 30 март - 1 април 2009 г. в Агенция по обществени поръчки се проведе посещение на експерти от Консип АД - Централен орган за обществени поръчки на Италия.

Пълният текст


31 Март 2009

Промените в Закона за обществените поръчки са обнародвани в бр. 24 на „Държавен вестник”, от 31 март 2009 г.

Пълният текст


31 Март 2009

В. „Класа”: Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки: Хващаме нарушения в обществените поръчки с предварителен контрол

Пълният текст


23 Март 2009

От 18 до 20 март 2009 г. в гр. Сандански се проведе семинар на тема “Нормативна уредба в България в областта на обществените поръчки – нови моменти и практическо прилагане”.

Пълният текст


19 Март 2009

На 19 март 2009 г. Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за обществените поръчки.

Пълният текст


20 Февруари 2009

Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, които са в сила от 01.01.2009 г., със заповед № РД-7/20.02.2009 г. изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки утвърди образeц на:  Обобщена информация за малки обществени поръчки по чл.2 от НВМОР

Пълният текст

Изтеглете ги от тук или от меню "Образци и списъци", подменю "Образци на документи".


16 Февруари 2009

Семинар на тема “Нормативна уредба в България в областта на обществените поръчки – нови моменти и практическо прилагане. Унгарският опит при възлагане на обществените поръчки, финансирани с европейски средства.”

Пълният текст

 



30 Януари 2009

Семинар на тема “Нормативна уредба в областта на обществените поръчки – нови моменти и практическо прилагане”

Семинар на тема “Нормативна уредба в областта на обществените поръчки – нови моменти и практическо прилагане”


23 Януари 2009

На 22 януари 2009 г. Министерският съвет, на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

На 22 януари 2009 г. Министерският съвет, на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки


10 Януари 2009

Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, които са в сила от 01.01.2009 г., със заповед № РД-2/09.01.2009 г. изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки утвърди образци на:  Решения за откриване на процедура, за удължаване на срока за получаване на оферти/заявления за участие или за прекратяване на процедура за възлагане на обществена;  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка.

Утвърдени образци от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки;

Изтеглете ги от тук или от меню "Образци и списъци", подменю "Образци на документи".


18 Декември 2008

Министерски съвет прие Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки

Министерски съвет прие Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки


16 Декември 2008

Агенция по обществени поръчки представи официално проект “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки”

Агенция по обществени поръчки представи официално проект “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки”


10 Декември 2008

Агенцията по обществени поръчки стартира дейностите по изготвяне и поддържане на списъка на експерти по чл. 19, ал.2, т.8 от ЗОП.

      Агенцията по обществени поръчки стартира дейностите по изготвяне и поддържане на списъка на експерти по чл. 19, ал.2, т.8 от ЗОП.
      Браншовите организации и сдружения, както и отделни физически лица могат да подадат в АОП заявления за включване в списъка, изготвени съгласно Указанието за попълване и съответното методическо указание на АОП.


14 Ноември 2008

РЕШЕНИЕ № 6 София, 11 ноември 2008 г. по конституционно дело № 5 от 2008 г.

РЕШЕНИЕ № 6 София, 11 ноември 2008 г.по конституционно дело № 5 от 2008 г.


04 Ноември 2008

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обн. в бр.94 на "Държавен вестник" от 31.10.2008г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).


22 Октомври 2008

АОП откри обществена поръчка за софтуерно обновяване на Регистъра на обществените поръчки и доизграждане на Портала за обществени поръчки.

АОП откри обществена поръчка за софтуерно обновяване на Регистъра на обществените поръчки и доизграждане на Портала за обществени поръчки.


16 Октомври 2008

Днес, 16 октомври 2008 г., на свое заседание Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Народно събрание прие на второ четене ЗИДЗОП


17 Септември 2008

Унгарски експерти по обществени поръчки споделиха опит с българските си колеги по време на двудневна работна визита у нас. Обмяната на опит се осъществява по идея на вицепремиера Меглена Плугчиева и унгарския посланик в София г-жа Юдит Ланг.

Унгарски експерти по обществени поръчки споделиха опит с българските си колеги


01 Септември 2008

На 28.11.2007 г. Европейската комисия (ЕК) прие Регламент (ЕО) № 213/2008, с който изменя CPV кодовете на обществените поръчки и описанията към някои от тях. Документът е публикуван в бр. 74 от 15.03.2008 г. на “Официален вестник” на Европейския съюз (ЕС).

Нови CPV кодове на обществените поръчки


18 Август 2008

Агенция по обществени поръчки откри процедура на договаряне с обявление с предмет: “Услуги свързани с реализирането на програми за обучение във връзка с изпълнението на договор по проекта “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки”

Агенция по обществени поръчки откри поръчка за цялостна организация на обучения по ОПАК


12 Август 2008

Агенция по обществени поръчки откри процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на Агенцията по обществени поръчки”.

Агенция по обществени поръчки откри поръчка за осигуряване на самолетни билети


06 Август 2008

На 09 юли 2008 г. на официална церемония в хотел "Шератън" г-жа Миглена Павлова подписа договор за изпълнение на проект “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки” по ОПАК.

Официално подписване на договор в изпълнение на проект по ОПАК


28 Юли 2008

На 28 юли 2008 г. в Агенцията по обществени поръчки се състоя заключителна пресконференция за представяне на резултатите от Туининг проект по програма ФАР “По-нататъшно укрепване на системата на обществени поръчки в България”.

АОП приключи Туининг проект по програма ФАР “По-нататъшно укрепване на системата на обществени поръчки в България”


21 Юли 2008

На 18 юли 2008 г. в гр. Благоевград се проведе семинар на тема “АОП – гарант за правилното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки”. Официално обръщение към присъстващите направиха от г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки и г-н Костадин Паскалев, кмет на община Благоевград.

На 18 юли 2008 г. в гр. Благоевград се проведе семинар на тема “АОП – гарант за правилното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки”.


15 Юли 2008

Поправки на Регламент (ЕО) № 1564/2005 на Комисията, установяващ стандартни формуляри за публикуване на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки

На 10 юли 2008 г., в Официален вестник на Европейския съюз са публикувани поправки на Регламент (ЕО) № 1564/2005 на ЕК, установяващ стандартни формуляри на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. С тези поправки се внасят някои изменения в българския превод на образците, посредством които възложителите на обществени поръчки следва да изпращат информация за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.  

Предстои отразяване на промените в приложимите документи в Редактора на форми и он лайн образците в интернет страницата на АОП

07 Юли 2008

Нова версия на Редактора на форми
Изтегли от тук
27 Юни 2008

Министерският съвет, на свое заседание прие решение, с което одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).
Изтегли от тук
25 Юни 2008

Международна конференция на тема: “Структурни фондове и обществени поръчки: Необходимост от ефективна система за управление на обществените поръчки при усвояването на средствата от фондовете на ЕС”
Изтегли от тук
30 Май 2008

Днес, 30 май 2008 г. в Министерството на финансите се проведе среща между работната група, определена да изготви спешни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), с представители на неправителствените организации.

Днес, 30 май 2008 г. в Министерството на финансите се проведе среща между работната група, определена да изготви спешни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), с представители на неправителствените организации. 

На срещата присъстваха представители на: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация "Прозрачност без граници", Център за изследване на демокрацията, Център за икономическо развитие, Българска Стопанска Камара, Националното Сдружение на общините в България, Камара на строителите, Център за социални практики. 

Министърът на държавната администрация и административната реформа, Николай Василев, заедно с екипа си също взеха участие в срещата. Изложени бяха вижданията на неправителствените организации относно развитието на системата на обществени поръчки в България. Подчертана бе необходимостта от устойчивост в политиката на държавата, свързана със законодателството и развитие на административния капацитет на органите, които осъществяват надзор и контрол на обществените поръчки. Изразено бе желание за по-осезаемо присъствие на представителите на неправителствените организации в хода на провеждането на процедурите с обществено значение. Представителите на бизнеса изразиха очакванията си от промени не само в действащите правни норми, но и поемането на по-сериозен ангажимент от страна на държавата във връзка с тяхното спазване и правилно прилагане.

Целта на предлагания Законопроект за изменение и допълнение на ЗОП е да се усъвършенства нормативната уредба по обществени поръчки, с оглед на постигането на по-висока публичност и прозрачност в тази област, да се улеснят субектите в провеждането на процедурите за възлагане на договори и да се подобрят условията за правилното, точно и еднакво прилагане на законодателството, което, като цяло, ще подобри бизнес климата в страната. 

Работната група е сформирана със Заповед на вицепремиера г-жа Меглена Плугчиева. Задачата й е в срок до 5 юни 2008 г. да изготви Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП) въз основа на получените предложения и проекти от Народното събрание, Сметната палата, министерства и неправителствените организации. 

Ръководител на работната група е г-н Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, зам. ръководители са г-н Атанас Кънчев, зам. министър на финансите и г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки.


30 Май 2008

Нова версия на Редактора на форми
Изтегли от тук
22 Май 2008

Днес 22 май 2008 г., Министерският съвет прие решение, с което одобри годишния доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки към министъра на икономиката и енергетиката.

Годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки към министъра на икономиката и енергетиката.


22 Май 2008

На 15 май 2008 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) бе регистрирана като Електронен подател (e-Sender) от Службата за публикации към Официалния вестник (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В тази връзка, АОП вече има възможност от името на възложителите на обществени поръчки автоматично да препраща до Службата за публикации получени в агенцията документи.

Нова електронна услуга в помощ на възложителите, предоставяна от Агенцията по обществени поръчки.


21 Май 2008

Проект за за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /проект/


09 Април 2008

Изпълнителният директор на АОП - специален гост на Клуба на дипломатите - икономисти

Изпълнителният директор на АОП - специален гост на Клуба на дипломатите - икономисти


21 Март 2008

АОП – гарант за правилното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки

АОП – гарант за правилното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки


30 Януари 2008

Образец на годишен статистически отчет

заповед за утвърждаване и образец


11 Януари 2008

Нови прагове на обществените поръчки, при които следва да се изпраща информация до ЕК

На 04.12.2007 г. Европейската комисия (ЕК) прие Регламент № 1422/2007, с който се изменят стойностните прагове на обществените поръчки, при които възложителите от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) следва да изпращат информация до Официалния вестник (ОВ) на ЕС.                 

Регламент № 1422/2007 на ЕК има пряко приложение в България, без да е необходимо неговото въвеждане в национален нормативен акт. В тази връзка, от 01.01.2008 г. българските възложители следва да изпращат информация до ОВ на ЕС при новите стойностни прагове.

Методическо указание

 

 


15 Октомври 2007

Промени в НВМОП

С Постановление № 244 от 08.10.2007 г. Министерският съвет прие промени в стойностните прагове по чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), които засягат обществени поръчки с място на изпълнение извън страната. Изменението се отнася само до възложители по чл. 7, т. 2 ЗОП – дипломатически, консулски и постоянни представителства.

Посочените възложителите вече са длъжни да събират три оферти с техническо и финансово предложение, при следните стойности без данък върху добавена стойност:

·      за строителство – от 500 000 до 1 500 000 лв.;

·      за доставки и услуги – от 50 000 до 100 000 лв.

Когато стойностите са под 500 000 лв. (за строителство) и под 50 000 лв. (за доставки и услуги) няма ограничение в начина на реализиране на потребностите.

С новата ал. 6 на чл. 24 е създадена допълнителна възможност за възложителите по чл. 7, т. 2 ЗОП, в случаите, когато процедурата е прекратена поради липса на оферти да удовлетворят нуждите си, освен чрез договаряне с покана и по реда на чл. 2, ал. 1 НВМОП.

Необходимостта от промяната е свързана с практическите трудности, които тези възложители срещат при провеждане на процедури извън страната съгласно българската нормативна уредба. Причината е нежеланието на потенциалните изпълнители зад граница да се състезават в процедури, в които икономическия интерес е много по-малък от обичайния за тях.

Приетото изменение и допълнение на НВМОП ще доведе до по-гъвкаво и ефективно възлагане на обществените поръчки извън територията на страната.

02 Март 2007

Във връзка с многобройните запитвания относно изготвянето на статистически отчети...
Във връзка с многобройните запитвания относно изготвянето на статистически отчети, Агенцията по обществени поръчки информира възложителите за реда, по който ще се представят тези форми:
Разпоредбата на чл. 10 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки е в сила от 01.01.2007 г.
Предвид посоченото, за възложителите възниква задължение да изпратят до АОП първите си годишни статистически отчети до 31 март 2008 г. Изискваните за попълване данни, ще се нанасят в образец, утвърден и предоставен своевременно от изпълнителния директор на агенцията.
За проведените процедури през 2006 г., не се налага изготвянето на статистически отчети и съответно не възниква задължение за тяхното изпращане до 31.03.2007 г.

02 Март 2007

Считано от 05.03.2007 год., Ви уведомяваме, че експертите от Агенцията по обществени поръчки...

Считано от 05.03.2007 год., Ви уведомяваме, че експертите от Агенцията по обществени поръчки, Дирекция “Методология, анализ и мониторинг на обществените поръчки” ще предоставят консултации на дежурния телефон, всеки работен ден от 13:00 часа до 17:00 часа.
С оглед постигане на прозрачност, яснота и ефективност, молим запитващите да спазват следните изисквания:
- При обаждане на дежурния експерт се представете, като посочите име и организацията, от която сте;
- Формулирайте и задайте въпроса си точно, ясно и кратко.
Ако казусът е сложен, Ви препоръчваме да изпратите писмено запитване до АОП на адрес: гр. София 1000, ул. “Леге” № 4.

Благодарим Ви за съдействието.


18 Януари 2007

При възлагане на обществени поръчки на стойности (без ДДС) равни или по-високи от тези по чл. 45а, ал. 1, 2 или 3 от ЗОП, възложителите трябва да ползват образците на обявления, утвърдени от Европейската комисия с Регламент № 1564/2005 г.

28 Ноември 2006

Актуализацията на наръчника не обхваща материята, регламентирана от Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки, тъй като промените в този нормативен акт са предстоящи.

Предлагаме Ви електронна версия на актуализирания вариант на Наръчника по обществени поръчки, издаден от АОП през 2005 г. Актуализацията е съобразена с последните промени на законодателството в областта на обществените поръчки (в сила от 1 юли 2006 г.).
Наръчникът представлява практическо ръководство по прилагане на нормативната уредба в областта. Разгледани са  същността, целите и принципите на възлагане на обществени поръчки. Проследено е провеждането на всяка от процедурите в Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки от нейното откриване до приключването й с възлагане на договор за обществена поръчка или с прекратяване.
Актуализацията на наръчника не обхваща материята, регламентирана от Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки, тъй като промените в този нормативен акт са предстоящи.
Предвижда се публикуване на актуализираното приложение към наръчника. То съдържа всички задължителни за публикуване образци на документи, придружени с указания за попълване. В приложението са включени и препоръчителни образци на документи, използвани в процедурите, които са разработени от агенцията за улеснение на възложителите.
АОП подготвя за отпечатване актуализирания вариант на Наръчника по обществени поръчки, поради което си запазва правото да внася корекции в настоящата електронна версия.

Наръчникът е достъпен на сайта на агенцията в меню  “Практика”, подменю “Наръчник по обществени поръчки”  в PDF формат.


18 Октомври 2006

Агенцията по обществени поръчки установи, че от известно време в интернет пространството се e появил сайт, наречен Първа частна агенция за обществени поръчки.

ВНИМАНИЕ!  

 

До всички възложители, кандидати, участници, изпълнители и заинтересовани лица!

 

Агенцията по обществени поръчки установи, че от известно време в интернет пространството се e появил сайт, наречен Първа частна агенция за обществени поръчки.

            На този сайт Първа частна агенция за обществена поръчки практически е копирала интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки. Използувани са същите форма, постройка и визуални символи, чрез което се цели въвеждането в заблуда на възложителите, кандидатите, участниците и всички заинтересовани лица.  

        Във връзка с предприетите действия от Агенцията по обществени поръчки, още на 17.10.2006 г., наименованието на сайта е сменено и той вече се нарича Агенция за частни търгове, като от графичното оформление е премахнат гербът на Република България. Независимо от това, чрез тази интернет страница, авторите й  недвусмислено се опитват да въведат в заблуждение възложителите, кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки.  Копирани са пунктуално текстове от страницата на Агенцията по обществени поръчки, без да е указан източникът. Предлага се методическо обслужване и редица дейности, като част от тях са недопустими от законова гледна точка. Обявено е, че ще се провеждат търгове при запазване конфиденциалността на възложителите, с което се нарушават принципите за публичност и прозрачност, заложени в закона. Използвани са термини, които не отразяват правилно и етично постановките на Закона за обществените поръчки и съпътстващата го подзаконова нормативна уредба.

            С цел предовратяване възможността от допускане на нарушения на закона, АОП предупреждава всички заинтересовани лица за следното:

·      Агенцията по обществени поръчки към министъра на икономиката и енергетиката е единственият орган,определен от закона, който има  право да издава методически указания по прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки. Методически указания, предоставени от каквито и да било други структури, не могат да се приемат за ангажиращи, относно съдържащата се в тях информация;   

·        Регистърът на обществените поръчки, администриран от Агенцията по обществени поръчки и публикуван на интернет адреса на агенцията www.aop.bg, е единственият регламентиран със закона публичен регистър, до който възложителите са длъжни да изпращат решенията и обявленията за откритите от тях процедури. Документи, изпратени до различен от Агенцията по обществени поръчки адресат, няма да се приемат за изпълнение на законово предвидените задължения за възложителите и такива процедури няма да се считат за официално оповестени;

·        консултации, предлагани на различен от обявените от Агенцията по обществени поръчки телефони за  помощ /940 78 32, 940 70 67 и 940 70 68/, не обвързват държавния орган с изразеното в тях мнение;

·        писмени отговори и становища, предоставени от различно от Агенцията по обществени поръчки лице, също не могат да се считат за ангажиращи отговорността на агенцията;

·        Законът за обществените поръчки напълно изключва възможността процедурите да бъдат провеждани от анонимни възложители. Ако възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки се обърне към подобна организация и я упълномощи да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка, извършва многобройни и съществени нарушения на законодателството в областта, които водят на практика до непровеждане на процедура от възложителя при наличие на основание за това. За подобно нарушение в чл.129, ал.1 ЗОП е предвидена и административнонаказателна отговорност за възложителя и той се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. и глоба в размер от 1000 до 5000 лв.

Агенцията по обществени поръчки, като специализирана администрация към Министъра на икономиката и енергетиката третира въвеждането в заблуда, чрез грубото използване на информация и графични символи ползвани от нея, като неправомерно деяние и ще предприеме всички законово допустими мерки, за предотвратяване на  подобни действия.

 Агенцията по обществени поръчки предупреждава, всички заинтересовани лица, използващи подобни информационни ресурси, че рискуват да претърпят сериозни финансови загуби и да допуснат грешки, които да доведат до възникване на нарушения и обжалване на процедури, включително и до сключване на нищожни договори за възлагане на обществени поръчки.


18 Октомври 2006

Наръчникът е достъпен на сайта на агенцията в меню “Практика”, подменю “Наръчник по обществени поръчки” в PDFформат.

    Наръчникът е достъпен на сайта на агенцията в меню  “Практика”, подменю “Наръчник по обществени поръчки”  в PDF формат. 

    В актуализирания наръчник са отразени промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 01.07.2006 г. Предстои публикуването на частта, отразяваща промените в Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и приложението, което съдържа  задължителните и препоръчителни образци за обществените поръчки.


17 Октомври 2006

На 17 октомври 2006, вторник, Туининг проект BG 2005/IB/FI/04 “По-нататъшно укрепване на системата на обществени поръчки в България” беше официално представен

АОП ПРЕДСТАВИ ОФИЦИАЛНО ТУИНИНГ ПРОЕКТ 

ПО ПРОГРАМА ФАР   

“ПО-НАТАТЪШНО УКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ”  

 

На 17 октомври 2006, вторник, Туининг проект BG 2005/IB/FI/04 “По-нататъшно укрепване на системата на обществени поръчки в България” беше официално представен от неговите ръководители: г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и г-н Джузепе Форезе, директор в Министерството на икономиката и финансите, Италия. Продължителността на проекта е 24 месеца, стойността на договора е 1.1 милион евро, предоставени по Програма ФАР на Европейската комисия, финансирана със средства от Европейския съюз.

Дейностите по проекта, стартираха през м. август 2006 г. и се изпълняват от Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с италианското министерство на икономиката и финансите, КОНСИП (Централен орган за доставки на Италия), италианският орган по обществени поръчки и офисът по обществени поръчки на Полша.

Целта на проекта е укрепване на системата на обществени поръчки в България, утвърждаване на АОП като основен методологичен и информационен център в областта на обществените поръчки в България, нарастване на ефективността на разходване на публични средства, подобряване на бизнес-климата в страната и макроикономическата стабилност.

Постигането на целта на проекта ще се осъществи чрез изпълнението на дейностите по 5-те основни компонента:

Ø      По-нататъшно подобряване и адаптиране на законодателството в съответствие с европейските изисквания;

Ø      По-нататъшно подобряване на административния капацитет на системата на обществените поръчки;

Ø      Организиране и провеждане на кампания на централно и местно ниво за представяне на системата на обществените поръчки;

Ø      Изготвяне на план за действие за развитие на Интернет страницата на АОП и превръщането и в електронен портал за обществени поръчки;

Ø      Дейности по външно обучение и създаване на учебен център.


13 Октомври 2006

Утвърденият образец от Агенция по обществени поръчки за обобщена информация

Утвърденият образец от Агенция по обществени поръчки за обобщена информация за малки обществени поръчки, възложени по реда на чл.2 от НВМОП е наличен в новата версия на Редактора на форми.

Изтеглете го от тук или от меню "Образци и списъци", подменю "Образци на документи".


12 Октомври 2006

На 11.10.2006 г. между председателя на Комисия за защита на конкуренцията г-н Петко Николов и изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки г-жа Миглена Павлова бе подписано споразумение за сътрудничество.

КЗК и АОП подписаха споразумение за сътрудничество

На 11.10.2006 г. между председателя на Комисия за защита на конкуренцията г-н Петко Николов и изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки г-жа Миглена Павлова бе подписано споразумение за сътрудничество.

Повод за това е промяната в Закона за обществените поръчки и определянето на КЗК за първа инстанция при обжалване на процедури по ЗОП.

Целта на документа за партньорство е да подпомага съвместната дейност на двете институции и допълнително да допринесе за подобряване на управлението на обществените поръчки. В споразумението са предвидени създаване на междуведомствени работни групи, обмен на информация, консултации, както и сътрудничество при разработването на нормативни актове.


09 Октомври 2006

На 11.10.2006г. (сряда) в 11.00 ч., ще бъде подписано споразумение за сътрудничество

Съобщение до медиите


Уважаеми колеги,
На 11.10.2006г. (сряда) в 11.00 ч., ще бъде подписано споразумение за сътрудничество между председателя на Комисия за защита на конкуренцията
г-н Петко Николов и изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки г-жа Миглена Павлова.
Каним Ви на чаша вино, за да дадем заедно официалния старт на съвместната дейност между КЗК и АОП, във връзка с новите правомощия на институцията при обжалване на процедури по Закона за обществени поръчки.
Очакваме Ви в Заседателната зала на Комисия за защита на конкуренцията на бул. «Витоша» № 18, ет. 3.
Желаещите колеги фоторепортери и оператори ще бъдат допуснати в началото на срещата.


14 Септември 2006

Утвърден образец от Агенция по обществени поръчки за предоставяне на обобщена информация за малки обществени поръчки, възложени по реда на чл.2 от НВМОП

Образец по чл.34, ал.5 НВМОП

 


30 Юни 2006

От 1 юли 2006 г. влизат в сила изменения в Закона за обществените поръчки, подзаконовите нормативни актове към него и нови форми за възлагане на обществени поръчки.

От 1 юли 2006 г. влизат в сила изменения в Закона за обществените поръчки, подзаконовите нормативни актове към него и нови форми за възлагане на обществени поръчки.
Осъвременените образци на обявления за възлагане на обществени поръчки имат за цел да подпомогнат цялостния процес на възлагане на обществени поръчки, като отразят настъпилите промени в законодателната рамка и съдействат за уеднаквяване на изпращаната от възложителите информация.
За улеснение на възложителите е изработен специализиран софтуер, наречен “Редактор на форми”, за попълване на обявления на обществени поръчки в електронен вид. Използваният XML формат е предпочитан от “Официалният вестник” на ЕС за обмен на данни.

Новите форми на образци на обявления можете да изтеглите като от подменю “Образци и списъци”изберете “Образци на документи”.

Очакваме Вашите бележки и сигнали за евентуални технически неудобства при ползването на новата система на следния телефон: 02/ 940-76-90.


06 Юни 2006

На 6 юни 2006 г. Изпълнителният директор на Агенция по обществени поръчки, ( АОП) г-жа Миглена Павлова, от 18.00-19.00 ч.,
На 6 юни 2006 г. Изпълнителният директор на Агенция по обществени поръчки, ( АОП) г-жа Миглена Павлова, от 18.00-19.00 ч., ще бъде гост в предаването на радио Нова Европа “Студио България”. Основна тема на разговора с журналиста Васил Чобанов са промените в законодателната уредба в областта на обществените поръчки.
02 Юни 2006

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане.

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане. Община Варна е един от най-големите възложители на обществени поръчки по показател “Брой сключени договори” за 2005 г. - 199 договора, с обща стойност 81 170 264 лв., без ДДС. Регистърът на обществените поръчки съдържа информация за това как са приключили 96 % от процедурите на Община Варна за 2005 г. , което е показател, че са спазени законовите изисквания за прозрачност и публичност. В изпълнение на задачата за укрепване и развитие на административния капацитет от Националната стратегия за развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005-2007 г. общината е включена в пилотно обучение на възложители на обществени поръчки.

Събитието се провежда по инициатива на Агенция по обществени поръчки, проект “Инициатива отворено управление” (ИОУ) и любезното домакинство на Община Варна. 

Проект “Инициатива отворено управление” на Американската агенция за международно развитие, изпълняван от ДПК Консултинг – Сан Франциско, финансира създаването на уеб-базирания Регистър на обществените поръчки.

Новите електронни форми за възлагане на обществени поръчки ще бъдат трябва да влязат в сила едновременно със Закон за изменение и допълнение на обществените поръчки (ЗИДЗОП) и подзаконовите нормативни актове към него от 01.07.2006 г. След тази дата с новите форми на обявления ще се поддържа информацията, която съдържа Регистъра на обществените поръчки. Със ЗИДЗОП се запазват националните прагове и въвеждат европейските прагове, съгласно Регламент на Европейската комисия от м. декември 2005 г.

Подобрените образци на електронни обявления за възлагане на обществени поръчки отразяват настъпилите промени в законодателната рамка, съдържат указанията в Директиви 2004/17/ЕС и 2004/18/ЕС, осъвременяват и усъвършенстват процеса по възлагане на обществени поръчки, съдействат за уеднаквяване на изпращаната от възложителя информация, както и за нейната пълнота.

От въвеждането на европейските прагове произтичат и нови задължения за възложителите - да изпращат обявления и информация до Европейската комисия за публикуване в “Официалния вестник ”на ЕС, когато стойността на поръчката е над определените европейски прагове.

За улеснение на възложителите е изработен специализиран софтуер, наречен “Редактор на форми”, за попълване на обявления на обществени поръчки в електронен вид. Това позволява възложителят да изпраща една и съща електронна форма до всички публикуващи органи - Агенция по обществени поръчки, “Държавен вестник” и “Официалния вестник ”на ЕС. XML формата е предпочитан вариант за обмяна на данни от “Официалния вестник”на ЕС.

 

Създаването и функционирането на една добра система за разпространяване на информация за обществените поръчки гарантира спазване на принципите на прозрачност и отчетност, насърчава конкуренцията между фирмите, което води до спестявания при разходването на публични средства. Регистърът на обществените поръчки съдейства за повишаване на доверието в България и насърчава инвестициите – национални и международни.

Регистърът на обществените поръчки е разработен съгласно най-новите решения в областта на информационните и комуникационните технологии. Със създаването му, за първи път в България функционира единна база данни, в която се съхранява цялата информация, свързана с възлагането на обществени поръчки. Регистърът има съществена роля за изграждането на ясни пазарни правила и лоялна конкуренция, дава възможност да се правят анализи и да се взимат адекватни управленски решения.

За 2005 г. в Регистъра на обществените поръчки е публикувана информация за общо 8 396 поръчки. Общата стойност на договорените обществени поръчки, открити през 2005, е 3 329 711 198 лв. без включен ДДС.

Изпълнител по усъвършенстването на Регистъра на обществените поръчки е водещата софтуера компания Рила Солюшънс (www.rila.com).

 Допълнителна информация:

Американската агенция за международно развитие (www.usaid.gov) като правителствена агенция на САЩ работи в България повече от 14 години – от началото на прехода към пазарна икономика. ААМР подпомага България в изграждането на принципите на правовата държава, в усилията й за  увеличаване на  икономическия растеж и укрепване на местното самоуправление. Тези три сектора на подпомагане ще продължат да бъдат приоритетни за ААМР и по пътя на България към членство в ЕС през 2007 г. ААМР се стреми към създаването на по-активно общество в България, насърчавайки неправителствения сектор, създаването на работни места и оптимизъм, които да доведат до повишаване на жизнения стандарт на всички българи.

Проект “Инициатива отворено управление” (www.ogi-bg.org) стартира през юни 2002 г. и  е финансиран от ААМР. В България той се изпълнява от международната консултантска компания ДПК Консултинг, Сан Франциско, САЩ. Проектът предоставя техническа помощ за укрепване на институционалния капацитет на българското правителство за превенция на корупцията, за постигане на по-висока степен на прозрачност и отчетност, както и за укрепване принципите на правовата държава, по-конкретно в областта на одита на държавните институции, обществените поръчки и публичната администрация.

ДПК Консултинг (www.dpkconsulting.com) изпълнява проекти в развиващи се страни и в страни в период на преход, като помага на държавните институции да усъвършенстват управлението на обществените ресурси. Основните направления на работа са свързани с принципите на правовата държава, правната администрация и мениджмънт, анти-корупция, местно управление и териториално управление и планиране, планиране и дизайн на системи от обществения сектор, както и с автоматизация на информационните системи за управление.  


30 Май 2006

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки ще представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане.

На 2 юни 2006 г. Агенцията по обществени поръчки ще представи в Община Варна новите функционални възможности на Регистъра на обществените поръчки и проект на новите образци, преди тяхното официално въвеждане. Община Варна е един от най-големите възложители на обществени поръчки по показател “Брой сключени договори” за 2005 г. - 199 договора, с обща стойност 81 170 264 лв., без ДДС. Регистърът на обществените поръчки съдържа информация за това как са приключили 96 % от процедурите на Община Варна за 2005 г. , което е показател, че са спазени законовите изисквания за прозрачност и публичност. В изпълнение на задачата за укрепване и развитие на административния капацитет от Националната стратегия за развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005-2007 г. общината е включена в пилотно обучение на възложители на обществени поръчки.
Събитието се провежда по инициатива на Агенция по обществени поръчки, проект “Инициатива отворено управление” (ИОУ) и любезното домакинство на Община Варна. Демонстрацията на новите документи ще бъде направена в присъствието на кмета на град Варна г-н Кирил Йорданов и представители на общината.


20 Април 2006

Основната цел на измененията е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки.

Днес на свое заседание Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Основната  му цел е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и създаване на условия за бърз и ефективен контрол на актове на възложителя на обществени поръчки в хода на провеждане на процедурите.

Законът за обществените поръчки ще влезе в сила от 1 юли 2006 г.


16 Март 2006

Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Днес, 16.03.2006 г. на свое заседание Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. От общо 129 гласували народни представители, 114 са “за”, против – 11 и въздържали се - 4.

Основната цел на законопроекта е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и създаване на условия за бърз и ефективен контрол на актове на възложителя на обществени поръчки в хода на провеждане на процедурите.

 

 


16 Февруари 2006

Семинар на тема „Новата законодателна рамка на обществените поръчки и концесиите”

Семинар на тема „Новата законодателна рамка на обществените поръчки и концесиите” бе проведен днес, 16 февруари, в БСК. Семинарът е организиран от Българската стопанска камара (БСК), Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Американската агенция за международно развитие (USAID).

На семинара бяха представени възможностите на Регистъра за обществени поръчки, поддържан от АОП. От старта на регистъра през октомври 2004 г. досега са публикувани 10 552 обяви за поръчки, от които 6589 по Наредбата за малките обществени поръчки и 3963 по ЗОП. Най-много – 4883, са поръчките в сферата на доставките, 2208 са за строителство и 3424 – за услуги. Регистрираните потребители на Регистъра за ОП са 2450, а среднодневните посещения са 1033, което говори за сериозния интерес.

Представен бе и проекта за промени в Закона за концесиите, приети на първо четене от Народното събрание вчера, 15 февруари. Законът е съобразен с европейските изисквания и директиви и е в синхрон с промените в Закона за обществените поръчки.

Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) г-жа  Миглена Павлова запозна участниците в семинара с промените в Закона за обществените поръчки, одобрени на 9 февруари т.г. от Министерския съвет на Р България. Промените са изцяло съобразени с препоръките и директивите на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, с акцент върху системата за оспорване на процедури по обществени поръчки. Целта на промените е да се създадат по-добри условия за лоялна конкуренция и равнопоставеност между участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

Основните промени в ЗОП са следните:

• От обектите на обществени поръчки са изключени строителните концесии и юридическите услуги по арбитражни и помирителни дела;
• Прецизиран е кръгът на възложителите, като е предвидена възможността за създаване на Централен орган за обществени поръчки, който да обслужва изцяло изпълнителната власт с цел по-ефективно и прозрачно управление на публичните средства. Органът ще бъде създаден с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката.;
• Дефинирани са няколко нови функции на АОП: разработване на проекти на нормативни документи и международни договори в областта на ОП; координиране на обучението на субектите на ОП; изпращане на информация към Европейската комисия в областта на ОП, вкл. ежегодни статистически отчети;
• Формулирани са изискванията към субектите на ОП, като подробно са описани обстоятелствата, които могат да доведат до отстраняване на участник от процедура по ЗОП
• Уточнени са и документите, които трябва да предоставят чуждестранните лица, желаещи да участват в процедури по ЗОП у нас.
• Въвежда се нова процедура – състезателен диалог, която ще се прилага само при сложни договори, когато възложителят не може да дефинира техническите спецификации на поръчката. При тази процедура водещ ще е показателят „най-изгодна оферта” и няма да се прилага показателят „най-ниска цена”. Въвеждането на „състезателния диалог” е едно от важните изисквания на Европейската комисия.
• Нова възможност е създаването на динамични системи за покупки (електронен пазар за доставки), за които заинтересованите лица ще имат свободен и безплатен достъп. Предвижда се и възможността за електронни търгове за поръчки, при които техническите спецификации са определени;
• Въвеждат се нови средства за комуникация – заявления за участие в процедури по ЗОП вече ще могат да се правят по факс, телефон и по електронен път, като това води и до съкращаване на сроковете;
• Относно обжалването на процедури по ЗОП – вече ще може да се обжалват не само решения на възложители, но и техни действия или бездействия в хода на процедурата. Обжалването ще бъде двуинстанционно – първата инстанция е Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да се произнесе в 2-месечен срок от постъпване на жалбата, а втората и последна инстанция е Върховният административен съд (3-членен състав), който се произнася в 14-дневен срок от постъпване на жалбата. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице до сключване на договор или рамково споразумение, като при това не се спира процедурата. Предвидена е възможност КЗК да наложи временна мярка за спиране на процедурата. Към момента актовете по ЗОП се обжалват по реда на ГПК. През 2005 г. са стартирали 8500 процедури по ЗОП, като за 118 са заведени съдебни дела (това е около 1 %), а от тях само за 18 има влезли в сила съдебни решения.
• Договори за възлагане на ОП вече няма да могат да се сключват преди изтичане на срока за обжалване пред КЗК и, ако в рамките на този срок няма подадена жалба.
• Променят се, също така, глобите за нарушения на разпоредбите на ЗОП, като се предвиждат такива и за не подаване на информация към Регистъра на ОП.


09 Февруари 2006

Днес, 09.02.2006 г. Министерският съвет на Република България, на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

     Днес, 09.02.2006 г. Министерският съвет на Република България, на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).
Приемането на проект на ЗИДЗОП е в изпълнение на поетите ангажименти по глава I “Свободно движение на стоки” във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз.
     Основната цел е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и създаване на условия за бърз и ефективен контрол на актове на възложителя на обществени поръчки в хода на провеждане на процедурите.
Проектът е съгласуван с Генерална дирекция “Вътрешен пазар” на Европейската комисия. Коментарите на дирекцията са отразени и текстът на проекта е одобрен от комисията.
      Новите моменти, одобрени на днешното заседание на МС са свързани със следното:
     Променена е правната уредба на обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Целта е да се преодолее неефективността на съществуващата система за оспорване на решенията на възложителите и да се въведат изискванията на Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО. Новият ред предвижда обжалване на всяко решение, действие или бездействие на възложителя пред специализиран административен орган – Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата се подава с копие до възложителя, който до произнасянето на КЗК може сам да отстрани допуснатото нарушение. За постигане на бързина и ефективност на производството по обжалване се предвижда Комисията за защита на конкуренцията да се произнася в кратки срокове – до два месеца. Решението на комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд / ВАС /, чието решение е окончателно.
     Новият ред на обжалване води до закриването на Арбитражния съд към Агенция по обществени поръчки. По-нататъшното съществуване на подобен специализиран арбитраж е несъвместимо с принципите, върху които е изградена предлаганата процедура на обжалване. Съгласно проекта актовете на възложителите, приети във връзка с възлагане на обществени поръчки са индивидуални административни актове.
     Предвидена е възможност за създаване на централен орган за обществени поръчки, чрез който могат да се провеждат процедури, да се сключват договори за обществени поръчки или рамкови споразумения за нуждите на изпълнителната власт. Централен орган за обществени поръчки може да се създава от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката.
     Предлаганият законопроект съдържа и промените от вече одобрения от Министерския съвет на 08.12.2005 г. ЗИДЗОП. По-важните моменти в него са свързани със следните изменения и допълнения:
     От обектите на обществени поръчки са изключени строителната концесия по смисъла на Закона за концесиите, юридическите услуги по арбитражни или помирителни дела, трудовите договори и приравнените на тях правоотношения.
     Въвежда се нова процедура - състезателен диалог. Тази процедура може да се прилага от възложители в публичния сектор (т. нар. класически възложители), когато предмета на обществената поръчка е сложен и нейното възлагане е невъзможно чрез използването на открита или ограничена процедура. Критерият за избор на изпълнител винаги е икономически най-изгодната оферта. Състезателният диалог е една възможност за възложителя. Той не е длъжен, но може да възложи обществена поръчка чрез тази процедура при наличие на съответните условия.
     Уредено е сключването на рамково споразумение от класически възложители. Съгласно действащата в момента уредба, само т.нар. секторни възложители могат да сключват такова споразумение. Рамковото споразумение може да се сключи с едно или с няколко лица. Преценката е на възложителя според неговите нужди и предмета на поръчката.
     Законопроектът дава възможност на възложителите да създават динамична система за доставки – изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки. Всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и представи предварителна оферта може да бъде включен в системата по всяко време на нейното действие. Динамична система за доставки се създава само чрез открита процедура.
     Когато спецификациите на поръчката са точно определени, възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка чрез използването на електронен търг като това следва да бъде указано в обявлението. Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност.
     Отменена е преференцията за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания, свързана с предложената цена при оценяване на офертите.
     Възложителите имат задължение да изпращат обявления и информация и до Европейската комисия, когато стойността на поръчката е над определените в директивите прагове.
     Възложителите може да включват изисквания, свързани с опазване на околната среда при изпълнение на поръчката. В тези случаи може да се използват спецификации или части от европейски или национални екоетикети.
     Договор за обществена поръчка не може да се сключи преди изтичане на срока за оспорване на решението за избор на изпълнител.
     Увеличен е размерът на имуществените санкции и е разширен обхватът на съставите на административно наказателните разпоредби.
     С приемането на промените в Закона за обществените поръчки, Република България изпълнява част от ангажиментите си поети към Европейската комисия по глава “Свободно движение на стоки”. Усъвършенстването на правната рамка следва да подобри функционирането на системата на обществените поръчки, да увеличи конкуренцията и прозрачността, да намали стойността на доставките, услугите и строителството, плащани от възложителите.

Проект на ЗИДЗОП



08 Декември 2005

На 08.12.2005 г. Министерският съвет на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Министерски съвет прие предложения за промени в Закона за обществените поръчки  

Днес Министерският съвет на свое заседание одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). 

В проекта са отразени новите моменти в европейската правна уредба съгласно Директива 2004/18/ЕС и Директива 2004/17/ЕС. Основните промени са свързани със следното:   

          От обектите на обществени поръчки са изключени строителната концесия по смисъла на Закона за концесиите, юридическите услуги по арбитражни или помирителни дела, трудовите договори и приравнените на тях правоотношения;  

          Прецизиран е кръгът на възложителите. Съгласно § 1, т. 21 ДР от проекта на ЗИДЗОП качество възложител има всяко юридическо лице, създадено с цел задоволяване на обществен интерес, независимо от неговия търговски или производствен характер, което отговаря на някое от условията в разпоредбата;   

          От изключенията от приложното поле на закона отпадат договорите на Националната здравноосигурителна каса за лекарства по чл. 45, ал.6 от Закона за здравното осигуряване;   

          Въвежда се нова процедура - състезателен диалог. Тази процедура може да се прилага от възложители в публичния сектор (т.нар. класически възложители), когато предмета на обществената поръчка е сложен и нейното възлагане е невъзможно чрез използването на открита или ограничена процедура. Критерият за избор на изпълнител винаги е икономически най-изгодната оферта. Състезателният диалог е една възможност за възложителя. Той не е длъжен, но може да възложи обществена поръчка чрез тази процедура при наличие на съответните условия;   

          Уредено е сключването на рамково споразумение от класически възложители. Съгласно действащата в момента уредба, само т.нар. секторни възложители могат да сключват такова споразумение. Рамковото споразумение може да се сключи с едно или с няколко лица. Преценката е на възложителя според неговите нужди и предмета на поръчката;   

          Законопроектът дава възможност на възложителите да създават динамична система за доставки. Това е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки. Всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и представи предварителна оферта може да бъде включен в системата по всяко време на нейното действие. Динамична система за доставки се създава само чрез открита процедура;   

          Когато спецификациите на поръчката са точно определени, възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка чрез използването на електронен търг като това следва да бъде указано в обявлението. Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност;   

          Възложителите имат задължение да изпращат обявления и информация и до Европейската комисия, когато стойността на поръчката е над определените в директивите прагове;   

          Документация за участие може да се закупува до изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията. Кандидатите или участниците имат право да разглеждат документацията на място, преди да я закупят;  

          Възложителите може да включват изисквания, свързани с опазване на околната среда при изпълнение на поръчката; 

          Договор за обществена поръчка не може да се сключи преди изтичане на срока за оспорване на решението за избор на изпълнител;   

          Добавени са нови основания за провеждане на процедура на договаряне без обявление. Отменено е изискването за изготвяне на документация и задължително представяне на документи от поканените лица в договарянето. 

          С проекта на ЗИДЗОП в допълнителните разпоредби се въвеждат дефиниции на новите понятия за целите на закона;  

            Промените в закона целят хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки и са в изпълнение на поетите ангажименти от страна на Република България по глава “Свободно движение на стоки” в процеса на присъединяване.


10 Ноември 2005

При изготвяне на стратегията са взети предвид препоръките на Европейската комисия и СИГМА, отразени в редовните им доклади за институционално развитие на Агенцията по обществени поръчки ( АОП ) и системата на обществените поръчки в страната, както и препоръката на Европейската комисия за съвместно разглеждане на секторите обществени поръчки и концесии.

Днес 10.11.2005г. Министерски Съвет, на свое заседание, прие Национална стратегия за развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005 - 2007 г.

При изготвяне на стратегията са взети предвид препоръките на Европейската комисия и СИГМА, отразени в редовните им доклади за институционално развитие на Агенцията по обществени поръчки ( АОП ) и системата на обществените поръчки в страната, както и препоръката на Европейската комисия за съвместно разглеждане на секторите обществени поръчки и концесии.

Основната стратегическа цел е осигуряване на условия за спазване на принципите за публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на всички кандидати и недопускане на дискриминация  при възлагането на обществени поръчки и при предоставянето на концесии. Реализирането на тази цел ще се постигне чрез изпълнение на следните приоритети:

1.Усъвършенстване на нормативната база в областта на обществените поръчки и концесиите и привеждането й в съответствие с правната рамка на Европейския съюз;

2. Укрепване и развитие на административния капацитет;

3. Осигуряване на публичност, прозрачност и равнопоставеност на всички участници в процеса на възлагане на обществените поръчки и предоставяне на концесии.

С постигането на първата приоритетна цел ще се усъвършенства правната рамка, която ще бъде в пълно съответствие с най-новите достижения на правото на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите и ще бъдат осигурени всички условия за прилагането на това законодателство. Планираните в стратегията обучения ще повишат квалификацията и професионалните умения на експертите в АОП, на субектите на обществени поръчки и концесии, както и компетентността на правораздавателните органи, а оттам и ефективността на контролната дейност.

Създаването на единна практика по прилагане на законодателството ще доведе до предпазване от често допускани грешки и нарушения при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии. Осъществяването на мониторинг на съдебната практика в страната и тази на Европейския съд и нейното популяризиране, ще спомогне за предотвратяване на нарушения от субектите на обществени поръчки при организиране и провеждане на процедури.

Функционирането на Регистър на обществените поръчки и концесионен регистър в България, в съответствие с изискванията на Европейския съюз, гарантира публичност, прозрачност, равнопоставеност на всички участници в процеса на възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии. Провеждането на обучения и информационна кампания за разясняване на функционалните възможности на двата регистъра и поддържането в тях на актуална и изчерпателна информация ще повишат компетенциите на субектите на обществени поръчки и концесии. Предприемането на конкретни мерки - промени в нормативната уредба, засилване на превантивния и последващ контрол, увеличаване на санкциите и др., ще възпрепятства развитието на корупционните практики.

Като краен резултат от изпълнението на стратегията ще нарасне ефективността при разходването на публичните средства и гаранциите за макроикономическа стабилност.

Реализирането на стратегическите цели ще бъде постигнато чрез активно сътрудничество между Агенцията по обществени поръчки, отговорните институции, Програма ФАР, Американска агенция за международно развитие, Институт по публична администрация и европейска интеграци, браншови и други неправителствени организации, местни и чуждестранни партньори. 


11 Октомври 2005

Агенцията по обществени поръчки изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

     Агенцията по обществени поръчки изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Целта на предложения законопроект е постигане на пълно съответствие на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, както и усъвършенстване на правната рамка при гарантиране спазването на принципите на прозрачност, равнопоставеност, свободна и честна конкуренция, и недопускане на дискриминация. Основните промени, предложени с проекта на ЗИДЗОП отразяват новите моменти в европейските директиви и са с оглед координиране, осъвременяване и опростяване на процедурите по възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз, при спазването на основните принципи на Римския договор.
    Промените в закона целят хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки и са в изпълнение на поетите ангажименти от страна на Република България по глава “Свободно движение на стоки” в процеса на присъединяване.

Проект на ЗИДЗОП


04 Октомври 2005

Валентин Павлов, създател на електронния регистър на обществените поръчки, получи от президента Георги Първанов наградата “Джон Атанасов”.
Валентин Павлов, създател на електронния регистър на обществените поръчки, получи от президента Георги Първанов наградата “Джон Атанасов”. Отличието се връчва на млад българин, който има значим принос за развитието на информационното общество.
Валентин Павлов е вицепрезидент на една от най-големите български софтуерни компании “Рила Солюшънс” ЕАД. Неговите изследвания в областта на лингвинистичното моделиране са основа за водещи проекти на фирмата, реализирани у нас, в САЩ и Англия.
Регистърът на обществените поръчки е съвременна електронна база данни, в която се публикува и съхранява информация за обществените поръчки, с цел осигуряването на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане. В него се поддържа структурирана информация за решенията и обявленията за възлагане на всички обществени поръчки, както и информация за сключени договори. Структурата му е изцяло съобразена със Стратегията за електронно правителство на Република България за предоставяне по електронен път на качествени административни услуги на гражданите и бизнеса.

13 Септември 2005

ВАЖНО! За публикуване в Регистъра на обществените поръчки се приемат само подписани и подпечатани от възложителя:

• Решения за откриване на процедура;
• Решения за прекратяване на процедура;
• Решения за удължаване на срока за приемане на оферти;
• Обявления за възлагане на обществени поръчки;
• Информация за сключен договор;
• Както и всички други документи, които подлежат на вписване в Регистъра на обществените поръчки;

Не се публикуват документи:
• Изпратени по факс;
• Копия на документи;

Публикуват се само документи изпратени по пощата, по куриер или донесени лично на адрес: София 1000, ул. “Леге” №4, Агенция по обществени поръчки.


17 Август 2005

Във връзка с наводненията в страната и отпуснатите от правителството на България средства за възстановяване на щетите

Във връзка с наводненията в страната и отпуснатите от правителството на България средства за възстановяване на щетите, Агенцията по обществени поръчки публикува на страницата на www.aop.bg, в раздел “Практика”, категория “Методически указания” Методическо указание относно прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки и Структура на процедурата на договаряне без обявление.

 

 

 


17 Август 2005

Днес 17.08.2005 г. (сряда) Агенцията по обществени поръчки (АОП) дари на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) «НАРЪЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ».

Днес 17.08.2005 г. (сряда) Агенцията по обществени поръчки (АОП) дари на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) «НАРЪЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ». 39-те наръчници са преназначени за кметовете на 39-те, засегнати от наводненията общини. Целта на дарението е да бъдат подпомогнати кметовете в процеса на възлагане на обществени поръчки за отстраняване на щетите от поройните дъждове.

Наръчникът съдържа комплекс от знания, необходими за професионалното ежедневие на всички субекти, участващи в процеса на възлагане на обществени поръчки.

В книгата са разгледани основните моменти по прилагане на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, в сила от 1 октомври 2004 година. Представени са синтезирани модели за провеждане на всяка една от процедурите, предвидени в законодателството по обществени поръчки.

Разработени са образци на приложни документи по:

• Закона за обществените поръчки;
• Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
• Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки;

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  www.aop.bg в раздел “Практика”, категория “Методически указания” са публикувани Методическо указание относно прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки и Структура на процедурата на договаряне без обявление.
В случаите на процедура на договаряне без обявление, възложителят договаря конкретните клаузи на договора директно с предварително определени от него лица. За провеждането на тази процедура не се публикува обявление в Регистъра на обществените поръчки и Държавен вестник, сроковете за сключване на договор са по-кратки в сравнение с останалите процедури – открита, ограничена и процедура на договаряне с обявление. Възложителите са задължени да изпращат за публикуване в Регистъра на обществените поръчки мотивираното решение за избор на този вид процедура, както и информация за сключен договор – цена и конкретен изпълнител.


16 Август 2005

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура за сключване на договор за Ремонт и преустройство на лабораторни помещения на Държавната агенция за метрология и технически надзор със финансовото съдействие на Дирекция “Национален фонд” при Министерство на финансите. Процедурата се провежда в съгласие с правилата на програма ФАР. Пълната обява за търга на английски език ще бъде публикувана в Интернет на адреса на Министерство на финансите – www.minfin.bg  или  можете да изтеглите от тук. Тръжното досие ще бъде предоставено на заинтересованите страни по електронен път при поискване, а също така е налично за инспектиране на следния адрес:
(ЦЗФД) Централно звено за финансиране и договаряне към Министерство на финансите
Г-н Владимир Вълчев – Директор на ЦЗФД
Ул. Раковски 102, стая 512
1040 София, България
Факс: (+359 2) 9859 2773
E-mail: cfcu@minfin.bg

Краен срок за подаване на оферти 29 септември 2005, 16.00 ч.


11 Август 2005

Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с Асоциация на общините в Дания ( LGDK) приключиха успешно проекта на Европейския Съюз

Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с Асоциация на общините в Дания ( LGDK) приключиха успешно проекта на Европейския Съюз “Укрепване на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки и усъвършенстване на правната рамка в областта на обществените поръчки”.
С цел укрепване на административния капацитет на АОП, ЕС осигури подкрепа чрез програмата ФАР. Туининг проекта ( Twinning Light Project) стартира през ноември 2004 г. с подписването на договор между партньорите – АОП и LGDK.

Проектът се реализира в 3 основни компонента:
• Подобряване на правната рамка на обществените поръчки
• Развитие на административния капацитет в системата на обществените поръчки
• Усъвършенстване на Регистъра на обществените поръчки

Резултат от работата на експертите по всичките компоненти от проекта са 16 доклада, съдържащи заключения и препоръки за развитието на системата на обществените поръчки в България и укрепването на административния капацитет на АОП. По време на проекта са проведени 8 семинара, с повече от 150 участници.

Експерти от АОП, свързаните министерства и организации преминават обучение, обхващащо различни аспекти на обществените поръчки – IT политики, използване на електронен подпис, стандарти за документация, стратегия за човешките ресурси, сравнителен анализ на българското с европейското законодателство. Семинарите допринасят не само за повишаване знанията и уменията на участниците, но и за създаване на контакти и по-добра комуникация между българските институции, които изпълняват свързани задачи.

По време на образователно посещение в Дания експерти от АОП се запознаха с работата на датски институции, свързани с обществените поръчки (министерства, агенции, организации, образователни институции и други публични институции).

Допълнителна информация можете да получите от координаторите по проекта:

Г-жа Мариета Попова
Агенция по обществени поръчки
Телефон: 00359 2 940 7054
e-mail: m.popova@aop.bg

и

Ms Helle Sehested
Local Government Denmark
Phone 0045 3370 3342
e-mail: hse@kl.dk


11 Август 2005

Прилагане на чл.90, ал.1, т. 4 от Закона за обществените поръчки
Разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т.4 от ЗОП дава правно основание на възложителите, в случаите, когато поради наличие на непреодолима сила не могат да се спазят сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление, да възложат обществената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление.
 За прилагането на чл. 90, ал. 1, т.4 от ЗОП е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
• наличие на събитие, което има характер на непреодолима сила;
• в резултат на събитието се налага спешно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;
• характерът и последиците на събитието правят невъзможно спазването на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.
Законът за обществените поръчки не съдържа определение на понятието «непреодолима сила». Съгласно чл.45 от ЗОП за всички неуредени въпроси, свързани със сключване, изпълнение и прекратяване на договорите за възлагане на обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.
В тази връзка, в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон се съдържа легална дефиниция на «непреодолима сила». Според цитираната разпоредба това е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер. Събитието е непредвидимо, когато има случаен характер т.е. възложителят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди настъпването му. Събитието е непредотвратимо, когато последиците или резултата не могат да бъдат избегнати от възложителя.
В съдебната практика природните бедствия се квалифицират като «непреодолима сила» (Решение №579 от 17.04.2003 г. по гр.д. №1329/2002 г., V г.о. на ВКС, Решение №282 от 11.01.2005 г. по адм. д. №9036/2003 г., І отд. на ВАС и др.).
Следва да се има предвид, че процедурата на договаряне без обявление се прилага само, ако са изпълнени изрично изброените в закона предпоставки, една от които е наличие на непреодолима сила. В този смисъл, възложителите следва внимателно да преценяват във всеки отделен случай дали са налице предпоставките, които обосновават прилагането на тази процедура.
Съгласно чл.91, ал.1 от ЗОП, възложителят е длъжен в решението за откриване на процедура на договаряне без обявление да посочи мотивите, довели до избора на тази процедура, както и да осигури доказателства при проверка на контролните органи

01 Август 2005

Регистърът на обществени поръчки предлага нова услуга - он-лайн попълване на образците на обявления.

Регистърът на обществени поръчки предлага нова услуга - он-лайн попълване на образците на обявления. Тази услуга е достъпна за възложителите, които притежават електронен подпис и са упълномощени потребители на Регистъра. Инструкции за регистриране като упълномощен потребител могат да се намерят на страницата на Агенцията в подменю Практика/ Практически указания.

При он-лайн попълване на обявления за обществени поръчки отпада необходимостта информацията да се изпраща на хартиен носител. По този начин възложителите спестяват време и средства при възлагането на обществени поръчки, а така също се намалява възможността за допускане на технически грешки.      

Регистърът на обществените поръчки /РОП/ е електронна база данни, която съдържа информация за всички процедури за възлагане на обществени поръчки. Регистърът е една от 20-те електронни услуги, които българската администрация осигурява на гражданите и бизнеса.

Реализираната възможност за он-лайн попълване на образци на обявления, подлежащи на публикуване в РОП е свързана с използуването на универсален електронен подпис от възложителите. Във връзка с това Агенцията по обществени поръчки уведомява възложителите, че цените за закупуване на универсален електронен подпис са намалени.  

В България двете фирми-доставчици на удостоверителни услуги Банксервиз АД и Информационно обслужване АД намалиха своите цени.

 

От 1 юли държавната компания Информационно обслужване АД обяви намаляване на цената на универсалния електронен подпис /УЕП/, с който фирмите и гражданите могат да изпращат официално документи по електронен път и да обменят по-бързо и лесно информация с държавната администрация. От 15 до 38% е намалението на различните видове сертификати. Другият доставчик на електронен цифров сертификат Банксервиз АД обяви своите промоции през месец май.

 

Решението на доставчиците да направят по-достъпни цените за закупуване на цифрови сертификати ще подпомогне процеса на он-лайн подаване на информация към Регистъра на обществени поръчки,  а и използуването на УЕП е основна предпоставка за развитието на електронно правителство в България.


07 Юли 2005

Възложителите по чл. 7, ал. 1 т.3 от ЗОП ще възлагат обществени поръчки по облекчен режим, само когато извършват дейности от комуналния сектор.

Възложителите по чл. 7, ал. 1 т.3 от ЗОП ще възлагат обществени поръчки по облекчен режим, само когато извършват дейности от комуналния сектор.

Възложителите на обществени поръчки – публичноправни организации -  ще могат да възлагат обществени поръчки по облекчен режим, предвиден за секторните възложители, когато извършват секторни дейности, посочени в Закона за обществените поръчки. Това са дейностите свързани с:
-предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на питейна вода, електрическа енергия, природен газ или топлинна енергия, както и доставката до тези мрежи;
-търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;
-експлоатация на летища, пристанища или други терминални бази, използвани от превозвачи;
-експлоатация на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, автоматизирани транспортни системи или въжени линии;
-предоставяне на универсална пощенска услуга.
-напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности;
-отвеждане или пречистване на отпадъчни води;

В останалите случаи, за дейността си като публичноправни организации, продължава да се прилага режима за класическите възложители. Това предвиждат приетите от правителството изменения в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Според действащата нормативна база възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 3 от ЗОП, които отговарят и на критериите за секторни възложители, възлагат поръчките по реда, приложим за класическите възложители. Направената промяна е в съответствие с директива 93/38/ЕС. 
Промените в останалите разпоредби на правилника са в резултат на приетите изменения в Закона за «Държавен вестник». От 1 май 2005 г. обявите за обществени поръчки по Закона за обществените поръчки се изпращат в електронен вид и се обнародват само в електронната страница на «Държавен вестник» до 5 дни след изпращането им.


08 Юни 2005

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура за сключване на договор за Ремонт и преустройство на лабораторни помещения на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура за сключване на договор за Ремонт и преустройство на лабораторни помещения на Държавната агенция за метрология и технически надзор. Пълната обява за търга на английски език е публикувана в Интернет на адреса на Министерство на финансите www.minfin.bg и на адреса на Агенцията по обществени поръчки www.aop.bg. Документацията за търга можете да изтеглите от тук.

Краен срок за подаване на оферти 20 юли 2005 г., 16.00 ч.


31 Май 2005

На 25.05.2005 г. (сряда) на официална церемония Агенцията по обществени поръчки (АОП) представи Регистъра на обществените поръчки.
      На 25.05.2005 г. (сряда) на официална церемония Агенцията по обществени поръчки (АОП) представи Регистъра на обществените поръчки.
      Разработен със съдействието и активното участие на проект “Инициатива отворено управление” към Американската агенция за международно развитие /ААМР/ регистърът е съвременна електронна база данни,  в която се публикува и съхранява информация за обществените поръчки, с цел осигуряването на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане. В него се поддържа структурирана информация за решенията и обявленията за възлагане на всички обществени поръчки, както и информация за сключени договори. Структурата му е изцяло съобразена със Стратегията за електронно правителство на Република България за предоставяне по електронен път на качествени административни услуги на гражданите и бизнеса. 
      В изпълнение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки възложителите трябва да изпращат обявленията на хартиен носител и в електронен вид. За тази цел е създаден електронен пакет от форми, които се разпространяват чрез Интернет страницата на АОП – www.aop.bg.  С цел максимално улеснение на потребителите са запазени всички критерии за търсене в досегашния Регистър на обществени поръчки, като се добавят и нови, например търсене по код от Класификатора на обществените поръчки.
     Регистърът е публичен и достъпът до информацията в него е свободен.
     Изпълнителите по създаването на РОП са:  Рила Солюшънс (софтуер и обучение), Oracle (платформа и лицензи), ЦАПК “Прогрес”(хардуер), и Аксиор (изграждане на инфраструктурата в АОП). 

19 Май 2005

От 18 май 2005 г. страницата на Агенцията по обществени поръчки е с обновен дизайн и по-добра функционалност.

      От 18 май 2005 г. страницата на Агенцията по обществени поръчки е с обновен дизайн и по-добра функционалност. 
      Една от новите възможности е on-line попълване на web формите на обявленията  за възложители притежаващи универсален електронен подпис. За целта възложителите трябва да се регистрират в Агенцията по обществени поръчки. Практически указания за регистрацията може да видите на интернет страницата на Агенцията.
      Потребителите могат да получават пълна и разнообразна информация за всички обществени поръчки от регистъра. За да ползват тези допълнителни услуги те трябва да се регистрират в интернет страницата на Агенцията чрез дефиниране на потребителско име и парола.
      С въвеждането на новите функционалности,  Агенцията цели усъвършенстване на регистъра на обществени  поръчки и се надява новите възможности да са в полза на всички потребители.


29 Април 2005

Днес, 28.04.2005 г. Министерски съвет, на свое заседание, определи Матей Марев за председател на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки за срок от 5 години.

Днес, 28.04.2005 г. Министерски съвет, на свое заседание, определи Матей Марев за председател на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки за срок от 5 години. Със Закона за обществените поръчки се предвижда създаване на Арбитражен съд към агенцията. Арбитражният съд е алтернативен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове по обществени поръчки.
С постановление №259 на Министерски съвет от 24.09.2004 г. е приет  Устав на Арбитражния съд, с който се урежда неговото устройство и структура. Председателят на Арбитражния съд не може да бъде арбитър по дела, възложени на Арбитражния съд, освен ако бъде избран от посочените от страните арбитри за председател на решаващия състав. Уставът предвижда тези ограничения във възможностите на председателя на Арбитражния съд да бъде избиран за арбитър от страни по спора – с оглед избягване евентуален конфликт на интереси при избора на третия арбитър от решаващия състав. Председателят представлява съда в страната и чужбина, взема решения по организационни въпроси на съда, координира работата на секретариата, обобщава практиката на Арбитражния съд и я предоставя на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки за оповестяване.
Председателят на Арбитражния съд не е служител на Агенцията по обществени поръчки.
В чл. 20 от Закона за обществените поръчки е посочено, че на длъжността председател на Арбитражния съд  може да бъде назначен юрист, който има над 10 години стаж по специалността и високи нравствени и професионални качества.
Матей Тодоров Марев е роден през 1965 г. Той е член на Софийската адвокатска колегия, хоноруван преподавател е по търговско право в СУ “Св. Климент Охридски”. Марев е арбитър към Арбитражния съд при Българската стопанска камара и е член на Консултативния съвет по законодателство към Народното събрание. Има издадени две книги в областта на правото. Владее английски писмено и говоримо. Женен, с две деца.


19 Април 2005

На 19 април 2005г., в 11.00 часа, в сградата на Сметна палата бе подписано
     На 19 април 2005г., в 11.00 часа, в сградата на Сметна палата бе подписано Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Агенция по обществени поръчки, Сметна палата и Агенция за държавен вътрешен финансов контрол.
     Споразумението се сключи в изпълнение на задача 5.2.1.от оперативния план на Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията и цели да осигури ефективен и качествен контрол в областта на обществените поръчки. Документа ще подпомогне ефективното разходване на публични средства и ще осигури координация между всички контролни органи в областта на обществените поръчки.
     При сключване на споразумението страните декларираха волята си за зачитане независимостта на институциите и на техните правомощия дадени им по силата на Конституцията и законите на Република България.

14 Април 2005

Наръчникът съдържа комплекс от знания, необходими за професионалното сдружение

   Наръчникът съдържа комплекс от знания, необходими за професионалното ежедневие на всички субекти, участващи в процеса по възлагане на обществени поръчки.

   В книгата са разгледани основните моменти по прилагане на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, в сила от 1 октомври 2004 година. Представени са синтезирани модели за провеждане на всяка една от процедурите, предвидени в законодателството по обществени поръчки.

   Разработени са образци на приложни документи по:

  •  Закона за обществените поръчки; 
  •  Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
  •  Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки;

   Целевата аудитория на наръчника са възложители и кандидати в процеса на възлагане на обществени поръчки. "НАРЪЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” е официално издание на Агенцията по обществени поръчки.

Издава и разпространява - ИК “Труд и право” София 1000, пл. “Македония” № 1  

За информация и поръчки: тел. 987 51 10, 91 70 467, факс: 987 06 12 e-mail:office@trudipravo.bg www.trudipravo.bg


01 Март 2005

На 25 февруари 2005 г. в хотел “Кристал Палас”, гр.София, Агенцията по обществени поръчки съвместно

   На 25 февруари 2005 г. в хотел Кристал Палас, гр.София, Агенцията по обществени поръчки съвместно с проект "Инициатива отворено управление" към Американската агенция за международно развитие проведе среща-семинар за журналисти на тема:

   "Новата Агенция по обществени поръчки в публичното пространство - роля и предизвикателства"

   Целта на срещата бе в открита и неформална дискусия да запознае участниците с работата и предизвикателствата на Агенцията по обществени поръчки и със спецификата на новия Закон по обществени поръчки.

   Агенция по обществени поръчки бе представена от г-жа Миглена Павлова - Изпълнителен директор, г-жа Галя Манасиева - Директор на дирекция "Мониторинг, анализ и методология на обществените поръчки" и г-жа Мариета Попова - Директор на дирекция "Електронна база данни" и г-жа Мери Джей Абит - Директор Програма "Инициатива отворено управление" на ААМР.

 



Untitled Document
ВАЖНО!
  Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
  Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.
  Запознайте се с новата подобрена и обновена версия на ЦАИС ЕОП
  Полезна информация във връзка със съществена промяна в ЦАИС ЕОП
  С цел повишаване на информационната сигурност, Агенцията по обществени поръчки приканва всички регистрирани потребители да обновят своите пароли. Начинът за промяна на паролата е чрез функцията „Забравена парола“.
  Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
  Видео указания за регистрация в Централизираната автоматизирана информациона система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
  Най-често срещани грешки, установени от Агенцията по обществени поръчки (АОП) при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
  Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществени поръчки
  Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор (видеоклип)
Новини
 
12 Ноември 2019
Стартира нов Портал за обществени поръчки
11 Ноември 2019
АОП проведе първите есенни обучения за работа с ЦАИС ЕОП
07 Ноември 2019
Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП
Всички новини
 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 
 
 
Порталът за обществени поръчки е създаден с финансовата подкрепа на Програма "ФАР" и ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.