Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Главна дирекция ...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 216

Страници:16
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898512)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 02030-2019-0001
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на технически средства за самозащита и видеонаблюдение“, по обособени позиции
Описание: Обособена позиция № 1 - „Доставка на електропреносни пистолети и аксесоарите им и обучение на служители за безопасното им използване“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на видео-охранителна техника“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/04/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881024)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 29-11-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0024
Процедура:Открита процедура
Име:„Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“
Описание: Поръчката включва предоставяне на фиксирани телефонни услуги, заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на входящи и изходящи, гласови и факс повиквания в мрежата на ГДИН, както и повиквания към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина, от и към абонати на Възложителя (363 бр. обикновени телефони постове и 38 бр. ISDN BRA). Възложителят има правото да ги променя съобразно потребностите на териториалните служби.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/01/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880589)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 27-11-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0023
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби
Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“. Доставките ще се извършват на три пъти, по шестмесечия, след предварителна заявка от страна на представител на Възложителя или представител на съответната териториална служба на ГД „Изпълнение на наказанията“. Подробно описание на видовете строителни материали, които ще се доставят за нуждите на териториалните служби на ГДИН (19 броя) са посочени в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка. Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки” при необходимост от доставка на други видове строителни материали, различни от изброените в Техническите спецификации от настоящата документация, с прогнозна стойност на „опцията за допълнителни доставки“ до 660 500,00 лева без ДДС.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/01/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (874836)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 23-10-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0022
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на настолни компютри и монитори за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“
Описание: Поръчката включва доставката и гаранционното сервизно обслужване на общо 240 броя настолни компютри с инсталирана операционна система, клавиатура, мишка и свързващи кабели, и 250 броя 2 (два) вида монитори – 240 броя от единия вид и 10 броя от другия вид.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/11/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (873989)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 18-10-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0021
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 48 месеца“
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 48 месеца. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя. Териториалните служби, до които ще се доставят хранителните продукти са Затвора гр. Варна, Затвора гр. Бургас, Затвора гр. Сливен, Затвора гр. Стара Загора, Затвора гр. Бобов дол, Затвора гр. София, Затвора гр. Враца, Затвора гр. Белене, Затвора гр. Плевен, Затвора гр. Ловеч , Затвора гр. Пазарджик, Затвора гр. Пловдив и ЗО гр. Смолян
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/04/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (872405)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 10-10-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0020
Процедура:Открита процедура
Име:„Предоставяне на услуги по застраховане на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за срок от пет години, за сключване на застраховка „ГО на автомобилистите“, „Каско на МПС” и „Злополука"
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва предоставяне на застрахователни услуги за срок от 5 /пет/ години за нуждите на ГДИН и ТС: - „Гражданска отговорност на автомобилистите"; - „Каско” на МПС, „Злополука на местата в МПС”, „Каско на плавателни съдове”, „Злополука на екипажа, обслужващ плавателните съдове”. Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни услуги” при необходимост да реализира допълнителни застрахователни услуги в срока на действие на договора на нови МПС и техника, които не са включени в техн. спецификации от документацията за обществената поръчка и техн. предложение на изпълнителя, по цени за индивидуалните застрахователни премии, посочени в ценовото предложение на изпълнителя, с отстъпка оферирана в ценовото му предложение от офертата по тази процедура и приета от възложителя, с прогнозна стойност на „опцията за допълнителни услуги“ до 100 000,00 лева без данък, съгласно ЗДЗП.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/11/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (868210)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 18-09-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0019
Процедура:Публично състезание
Име:Изработване на акцидентни материали и подвързване на печатни изделия за срок 24 месеца за нуждите на Главна дирекция Изпълнение на наказанията
Описание: Настоящата обществена поръчка включва изработването и доставката на прогнозни количества акцидентни материализа 24 месеца. Възложителят ще заявява само видовете и количествата акцидентни материали, които са му необходими. Печатните материали се изработват с материали и средства на Изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност за качеството на доставените материали, съответно за недостатъци вследствие влагането на неподходящи или некачествени материали. Изработените акцидентни материали следва да отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба. Участниците следва да разполагат с транспортни средства, с които да доставят материалите в склада на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ териториалните и служби.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (867415)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 13-09-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0018
Процедура:Договаряне
Име:„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство” за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”
Описание: Предметът на поръчката включва дейности по абонаментно обслужване и периодична актуализация на Счетоводна програма „Бизнес процесор - WEB версия счетоводство за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, съгласно Технически спецификации на Възложителя.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862095)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 09-08-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0017
Процедура:Открита процедура
Име:„Извършване на дезинсекция и дератизация на сградите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ? служби“
Описание: Настоящата обществена поръчка включва извършване на услуги по дезинсекция и дератизация на сградите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните й служби. Видовете услуги, които ще се извършват и броят задължителни обработки са, както следва: 1. Извършване на дезинсекция – дейности по дезинсекция, включват обработки срещу хлебарки, мравки, бълхи, молци, комари, дървеници, дрешни въшки и други в работните помещения на административно-битовите сгради, обектите с обществено предназначение, както и обработка на постелен инвентар и дрехи. 2.Извършване на дератизация – дейности по дератизация, които включват обработки срещу гризачи в работните помещения на административно-битовите сгради, обектите с обществено предназначение.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/09/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861595)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 07-08-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0016
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД Изпълнение на наказанията
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове обувни артикули: обувки цели /полеви/, обувки топли /боти/, обувки половинки /пролетно-есенни/ и обувки половинки /летен артикул/, за нуждите на служителите от ГД "Изпълнение на наказанията". Подробно описание на видовете обувни артикули, които ще се доставят, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Раздел ІV. от документацията за обществената поръчка – „Техническа спецификация”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/09/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861343)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 06-08-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0015
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД „Изпълнение на наказанията”, по обособени позиции
Описание: Предметът на поръчката включва периодични доставки на униформено специално облекло за служители, в т.ч.: 1) По Обособена позиция № 1: Зимно специално облекло: кожени куртки, кожени ръкавици, костюм зимен специален, пуловер с дълъг ръкав с пагони и шапка зимна специална; 2) По Обособена позиция № 2: Лятно специално облекло: лятно специално яке-куртка, летен специален панталон, лятна риза, трикотажна блуза, шапка лятна специална. Подробно описание на видовете униформено облекло, които ще се доставят по двете обособена позиция, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Раздел ІІ. от документацията за обществената поръчка – „Технически спецификации”.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (859561)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 26-07-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0014
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции
Описание: Обособените позиции от обществената поръчка, които се възлагат с настоящата процедура, са следните: Обособена позиция № 1 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Благоевград“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Видин“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Кърджали“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Кюстендил“; Обособена позиция № 6 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Перник“; Обособена позиция № 7 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Разград“.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856984)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 12-07-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0013
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби
Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“. Доставките ще се извършват след предварителна заявка от страна на представител на Възложителя или представител на съответната териториална служба на ГД „Изпълнение на наказанията“ на тримесечие. Първата заявка се изпълнява, независимо че няма пълно тримесечие. Възложителят си запазва правото да възлага спешни поръчки по реда и условията, определени в документацията за участие и проекта на договор. Срокът за доставка на спешните поръчки е до 48 (четиридесет и осем) часа от деня на подаване на съответната заявка. Спешните заявки ще се получават на място в търговските обекти на изпълнителя от упълномощен представител на възложителя. При доставката се проверява количествата и качеството на заявените артикули, съгласно подадената заявка от страна на възложителя.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/09/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (856390)
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Получен на: 10-07-2018
Номер на поръчката: 02030-2018-0012
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка на твърди горива за отопление за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията” за период от две години“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на кафяви въглища и въглища черни - тип „Донбас”; Обособена позиция № 2: „Доставка на дърва за горене“.
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на твърди горива за отопление за ГДИН за период от две години. Общо количество: А) По Обособена позиция № 1: „Доставка на кафяви въглища и въглища черни - тип „Донбас” - 1540 тона твърди горива, в т.ч. черни въглища тип „Донбас” – 1250 тона и кафяви въглища - 290 тона; Б) Обособена позиция № 2: „Доставка на дърва за горене“ - дърва за горене - 2540м3, в това число от широколистни дървесни видове – 1840 м3 и от иглолистни дървесни видове 700 м3.

Страници:16
    2 ... +10 Последна