Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Специализирани б...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 121

Страници:9
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (956158)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 24-01-2020
Номер на поръчката: 00120-2020-0003
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за нуждите на "СБР-НК“ ЕАД
Описание: Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на видовете мебели и обзавеждане, посочени изчерпателно в Техническата спецификация – част от документацията за участие в процедурата. Количествата от всеки от артикулите са определени към момента на обявяване на поръчката и следва да се доставят във вид и количество в зависимост от заявките и потребностите на възложителя.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/03/2020 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952696)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 07-01-2020
Номер на поръчката: 00120-2020-0002
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на "СБР-НК" ЕАД
Описание: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на "СБР-НК" ЕАД: I. Канцеларски материали - 153 артикула: II. Медицински книги по образец - 15 артикула; III. Консумативи за принтери - 109 артикула; IV. Зареждане с мастило за тонеркасети - 80 артикула. Посочените в Техническите спецификации количества за всеки от артикулите са прогнозни и не обвързват възложителя да заявява цялото посочено количество от даден артикул.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/02/2020 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (952479)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 06-01-2020
Номер на поръчката: 00120-2020-0001
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на горива за ДВГ: Бензин А95Н и Евродизел
Описание: Доставка на наливни горива за ДВГ: 1. Бензин А95 Н (CPV код - 09132000-3) количество- 60 000 литра +/- 15 %; прогнозна стойност - 111000 лв. без ДДС; 2. Дизел (CPV код - 09134200-9) количество - 120 000 литра +/- 15 %; прогнозна стойност - 228000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (949472)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 16-12-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0018
Процедура:Договаряне
Име:Надграждане на софтуерна система "Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на "СБР-НК" ЕАД
Описание: Надграждане на софтуерна система "Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на "СБР-НК" ЕАД, включващо разработване на модул "Телемедицина", модул "Персонализирана телемедицина", модул "Обслужване на Пациенти с увреждания", обучение на служители на Възложителя. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническа спецификация - неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946661)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 28-11-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0017
Процедура:Публично състезание
Име:Спешен авариен ремонт на покривна конструкция, тавани и прилежащи помещения в Блок I на основната сграда на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово
Описание: Спешен авариен ремонт на покривна конструкция, тавани и прилежащи помещения в Блок I на основната сграда на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово, включващ: Част I: Архитектурно-строителна, Част II: ВиК, Част III: Ел. инсталация, Част IV: Пожароизвестителна инсталация, Част V: Покривна конструкция. Дейностите, предмет на поръчката, са подробно описани по вид и количество в Техническите спецификации - неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/12/2019 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (944884)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 18-11-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0016
Процедура:Пряко договаряне
Име:Предоставяне на юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на СБР-НК ЕАД
Описание: Предметът на обществената поръчка е осъществяване на текущо правно обслужване на лечебното заведение и включва изпълнение на следните дейности: - Анализ на правните възможности и състояние на възложителя - Оказване на конкретна помощ при изработването и сключването на договори; - Съдействие при установяване на контакти и водене на преговори; - Изготвяне на писмени и устни правни становища по задание на възложителя; - Извършване на други, произтичащи от дейността на възложителя юридически услуги.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942240)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 31-10-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0015
Процедура:Публично състезание
Име:„Рамково споразумение за упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „СБР-НК“ ЕАД“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е: Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР на обекти собственост на СБР-НК ЕАД, и включва следните дейности: 1. Подготовка, организация, координация на строителния процес и контрол върху СМР (инвеститорски контрол), за обекти, за които не е необходимо упражняване на строителен надзор. 2. Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно чл. 166, ал. 1 и чл. 168, ал. 1 и ал. З от ЗУТ и съответствието на извършващото се строителство с нормативните актове, строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания; одобрения инвестиционен проект, договора за строителните работи. 3. Съставяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ и внасяне на проектите в съответните одобряващи органи за издаваразрешение за строеж.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/11/2019 17:00
Особености: [Рамково споразумение]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (940855)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 24-10-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0014
Процедура:Пряко договаряне
Име:Осигуряване на физическа охрана на обекти на "СБР-НК" ЕАД по обособени позиции
Описание: 1.Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и ценности, с цел недопускане на нерегламентирани действия върху тях, за всеки един от обектите на Възложителя, описани в Техническите спецификации; 2.Осигуряване на пропускателния режим и спазване на установените вътрешни правила и ред във всеки един от обектите на Възложителя; 3.Недопускане и предотвратяване на кражби, грабежи, изнасяне на активи и др. на територията на всеки един от обектите на Възложителя; 4.Осигуряване на защита от посегателство на служителите, посетителите и/или пациентите на „СБР – НК“ ЕАД във всеки един от обектите, подлежащи на охрана; 5.Предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни пакети и багажи, както и при получаване на сигнали за терористични актове, поставени взривни устройства или други кризисни ситуации на територията на охраняваните обекти; 6.Други дейности, свързани с осигуряване безопасността на територията на обектите на Възложителя.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924874)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 29-07-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0013
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на дезинфектанти и препарати за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на дезинфектанти и препарати по две обособени позиции, описани по подпозиции, изчерпателно изброени в Техническите спецификации - част от документацията за участие в процедурата. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката и следва да се доставят във вид и количество в зависимост от заявките и потребностите на възложителя. При всяка заявка възложителят ще посочва място (сградите на Възложителя или друго, посочено от него място), където изпълнителят на обществената поръчка трябва да доставя заявените артикули.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923849)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 23-07-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0012
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР-НК“ ЕАД
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на видовете хигиенни материали, посочени изчерпателно в Техническите спецификации – част от документацията за участие в процедурата. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката и следва да се доставят във вид и количество в зависимост от заявките и потребностите на възложителя. При всяка заявка възложителят ще посочва дали изпълнителят на обществената поръчка трябва да доставя заявените материали до сградите на възложителя или служители на възложителя ще приемат заявените материали в склада на изпълнителя. При превозване и доставяне от изпълнителя на заявените материали в сградите на възложителя, възложителят ще заплаща на изпълнителя транспортните разходи съгласно условията на проекта на договор - част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/08/2019 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (920738)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 08-07-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0011
Процедура:Пряко договаряне
Име:Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на "СБР-НК" ЕАД, филиал Банкя
Описание: Предметът на поръчката е приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал на "СБР-НК" ЕАД, филиал Банкя по примерно меню съгласно Техническите спецификации по Диета 1, Диета 9 и Диета 10. Доставката на готова храна следва да се извършва ежедневно, два пъти дневно /обяд и вечеря със закуска за следващия ден/ с транспорт, осигурен от изпълнителя, като транспортните средства трябва да отговарят на санитарно–хигиенните изисквания за превоз на храни. Готовата храна следва да се доставя във вид и количество в зависимост от заявките и потребностите на възложителя, съобразно нуждите и правилата за балансирано и рационално болнично хранене по утвърдени диети съгласно Сборник рецепти за диетични ястия“, издание Държавно издателство „Техника“ 1984 г., и изискванията на Наредба № 1 от 22.01.2018 г. на министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916845)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 17-06-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0010
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР-НК“ ЕАД
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на видовете хигиенни материали, посочени изчерпателно в Техническите спецификации – част от документацията за участие в процедурата. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката и следва да се доставят във вид и количество в зависимост от заявките и потребностите на възложителя. При всяка заявка възложителят ще посочва дали изпълнителят на обществената поръчка трябва да доставя заявените материали до сградите на възложителя или служители на възложителя ще приемат заявените материали в склада на изпълнителя. При превозване и доставяне от изпълнителя на заявените материали в сградите на възложителя, възложителят ще заплаща на изпълнителя транспортните разходи съгласно условията на проекта на договор - част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/07/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911089)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 13-05-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0008
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР-НК“ ЕАД
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на видовете хигиенни материали, посочени изчерпателно в Техническите спецификации – част от документацията за участие в процедурата. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката и следва да се доставят във вид и количество в зависимост от заявките и потребностите на възложителя. При всяка заявка възложителят ще посочва дали изпълнителят на обществената поръчка трябва да доставя заявените материали до сградите на възложителя или служители на възложителя ще приемат заявените материали в склада на изпълнителя. При превозване и доставяне от изпълнителя на заявените материали в сградите на възложителя, възложителят ще заплаща на изпълнителя транспортните разходи съгласно условията на проекта на договор - част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/06/2019 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (911102)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Получен на: 13-05-2019
Номер на поръчката: 00120-2019-0009
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на природен газ за отопление за обект: „Площадка за компресиран природен газ и котелно за газ” за филиали Хисаря, Баня Карлово и Поморие
Описание: Доставка на горива за период от 36 месеца: Компресиран природен газ за отопление със CPV код: 09100000-0, количество - 590 000 куб. м. +/- 20 куб. м.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:9
    2 ... Последна