Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Водоснабдяване и...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 156

Страници:12
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (932477)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 10-09-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0007
Процедура:Открита процедура
Име:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “В и К” ООД, гр. Враца“, финансиран по ОП „Околна среда" 2014-2020"
Описание: Предмет на обществената поръчката е „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.Обхватът на предмета на обществената поръчка включва следните групи дейности: -Разработване на вътрешни правила и процедури за управление на проекта във „ВиК” ООД гр. Враца; -Разработване и поддържане на система за съхраняване и архивиране на всички документи във връзка с проекта; -Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта; -Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта; Административният капацитет на ВиК ООД гр. Враца не позволява дружеството да изпълнява настоящия проект само.ВиК- Враца ще възложи управлението на проекта на външен изпълнител. Избраният изпълнител ще изпълнява функциите на Звено за управление на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/10/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (927228)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 09-08-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0006
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи
Описание: Обществената поръчка е с предмет доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационна мрежа чрез изрязване, вградени в базов автомобил. Роботизираната система е изградена от две части за почистване на канализационни тръби с различен диаметър. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнител на договор с такъв предмет. Роботизираната система и базовият автомобил трябва да бъдат нови и неупотребявани. Техническите характеристики на машините предмет на поръчката са описани в Техническата спецификация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/08/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925500)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 31-07-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0005
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане
Описание: 1. Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнители на договори с такъв предмет за производствени нужди на възложителя. 2. Обществената поръчка се възлага по две обособени позиции. 3. Доставките на изделията ще се извършват след направени заявки от страна на Възложителя, в зависимост от неговите нужди.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/08/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (921432)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 10-07-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0004
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца
Описание: Обществената поръчка е свързана с: - изготвяне на работен проект за монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия, с 233,52 kWp фотоволтаична мощност, както и разработки по проектните части, които са необходими за изпълнението на предмета на поръчката. -Доставка, монтаж (в т.ч. изработване на конструкция, монтиране на соларни модули, защитни табла, контролери, инвертори, регенаратор на фазите, система за предотвратяване на връщането на ел. енергия към електропреносната мрежа и други съоръжения, окабеляване на Системата, заземяване и свързването ? към съществуващата инсталация) и пускане в експлоатация, включително провеждане на на 72-часова експлоатационна проба на Системата. -Провеждане на обучение на 4 броя служители на възложителя за експлоатационна работа със Системата. -Техническата поддръжка на Системата и нейните компоненти се осъществява от Изпълнителя в периода на гаранционния срок съгласно условията на проекта на договор.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/08/2019 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (906595)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 09-04-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0003
Процедура:Пряко договаряне
Име:Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр. Враца
Описание: Обществената поръчка е с предмет: „Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД – Враца“. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнители на договори с такъв предмет.В понятието „техника“ се включват товарни автомобили и специализирана техника.Обществената поръчка се възлага по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Извънгаранционно обслужване на товарни автомобили“ и Обособена позиция № 2 – „Извънгаранционно обслужване на багери“. Видът и броя на техниката, както и резервните части и свързаните с тях ремонтни дейности са посочени в Техническата спецификация за всяка Обособена позиция. Възложителят може да възложи извънгаранционно обслужване на техника и извън посоченото в Техническите спецификация.

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897307)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 26-02-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0002
Процедура:Публично състезание
Име:Строителни и монтажни работи на водоеми,експлоатирани от "В и К" ООД Враца
Описание: В предмета на обществената поръчка се включват следните видове СМР; -почистване на бетонна повърхност и налепи от тиня; -направа на армирана замаска по подове и стени; -направа на мовелитов грунд; -направа на двупластова хидроизолация; -обработка на фуги; -демонтаж и монтаж на подпорно скеле; СМР по отделните обекти се извършват,чрез изрично възлагане от възложителя съобразно нуждите и финансовите му възможности,при условията на договора. Прогнозният обем на поръчката е 7000 кв.м. Посочените обем и стойност на поръчката са прогнозни и възложителят не е обвързан с тях. Той може да възложи изпълнението на част от този обем.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/03/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (894337)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 13-02-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0001
Процедура:Публично състезание
Име:Извънгаранционно обслужване на техника на "В и К" ООД Враца
Описание: Обществената поръчка е с предмет: „Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД – Враца“. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнители на договори с такъв предмет.В понятието „техника“ се включват: леки автомобили, автомобили с малка товароносимост, товарни автомобили и специализирана техника.Обществената поръчка се възлага по четири обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Извънгаранционно обслужване на леки автомобили и автомобили с малка товароносимост”;Обособена позиция № 2 – „Извънгаранционно обслужване на товарни автомобили“;Обособена позиция № 3 – „Извънгаранционно обслужване на багери“;Обособена позиция № 4 – „Извънгаранционно обслужване на надстройки на каналопочистващи машини“. Видът и броя на техниката, както и резервните части и свързаните с тях ремонтни дейности са посочени в Техническата спецификация за всяка Обособена позиция. Възложителят може да възложи извънгаранционно обслужване на техника и извън посоченото в Техническите спецификация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/03/2019 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (880542)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 27-11-2018
Номер на поръчката: 00330-2018-0011
Име:Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "В и К' ООд - Враца
Описание: В предмета на обществената поръка се съдържа доставка на електрическа енергия в 160 обекта на Възложителя за срок от една година. Предвижда се възможност за включване на допълнителни обекти. Прогнозното количество доставяна електрическа енергия за срока на договора е: 10 611 MWh за НН 0,4 kV и 4 899,000 MWh за CpH 20 kV. Доставките по допълнително включените обекти ще се осъществяват при същите условия.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (870118)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 28-09-2018
Номер на поръчката: 00330-2018-0010
Процедура:Публично състезание
Име:Застрахователни услуги
Описание: Обществената поръчка е с предмет „Застрахователни услуги”. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнители на договори с такъв предмет.Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции-Обособена позиция № 1 „Общо застраховане” и Обособена позиция № 2 „Застраховки „Живот“.Основните характеристики за изпълнението на поръчката и по двете обособени позиции са описани в Техническата спецификация.В случай, че в срока на действие на договора настъпят промени в посочените в Техническите спецификации обекти на застраховане, договорът се изменя – чрез изключване на обекти и/или добавяне на други обекти. Условията на застраховане се прилагат изцяло и по отношение на новите обекти.

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (869132)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 21-09-2018
Номер на поръчката: 00330-2018-0009
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на нов, комбиниран багер товарач
Описание: Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на нов,комбиниран багер товарач“. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнител на договор с такъв предмет. Багерът трябва да бъде нов и неупотребяван. Участникът трябва да осигурява гаранционен срок, през който да извършва гаранционно /сервизно/ обслужване и отстраняване на недостатъци за своя сметка на багера за срок не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца. Доставката на багера се извършват от и за сметка на изпълнителя.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/10/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (864239)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 23-08-2018
Номер на поръчката: 00330-2018-0008
Процедура:Пряко договаряне
Име:Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "В и К" ООД гр.Враца
Описание: Предмет на поръчката е предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "В и К" ООД гр.Враца. Прогнозното количество за срока на договора е 15510 MWh. в това число: 4899 MWh за Ср Н 20 kV и 10611 MWh за НН 0,4 kV.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (863521)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 17-08-2018
Номер на поръчката: 00330-2018-0007
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца в 160 обекта на възложителя. Доставката се извършва чрез покупка на електрическа енергия. Предвижда се възможност за включване на допълнителни обекти, чиято прогнозна стойност е включена в общата прогнозна стойност.Доставките по отношение на допълнително включените обекти се извършва при същите условия. Прогнозното количество на доставяната електрическа енергия за срока на договора е 10 611 MWh за НН 0,4 kV и 4 899,000 MWh за CpH 20 kV.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/09/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (861346)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 06-08-2018
Номер на поръчката: 00330-2018-0006
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на товарен автомобил - самосвал
Описание: Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на товарен автомобил - самосвал“. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнител на договор с такъв предмет. Товарният автомобил - самосвал трябва да бъде нов и неупотребяван. Участникът трябва да осигурява гаранционен срок, през който да извършва гаранционно /сервизно/ обслужване и отстраняване на недостатъци за своя сметка на самосвала за срок не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца. Доставката и регистрацията на товарният автомобил се извършват от и за сметка на изпълнителя.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/08/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (848754)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 28-05-2018
Номер на поръчката: 00330-2018-0005
Процедура:Пряко договаряне
Име:Доставка на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Враца
Описание: Предметът на поръчката е доставка на следните видове горива за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца: бензин А 95 - прогнозно количество - 112 600л., А 98 Н или А 100 Н - прогнозно количество - 6 300л. и дизелово гориво - прогнозно количество - 225 500л. Доставката на горивата се осъществява от търговски обекти (бензиностанции) на изпълнителя на територията на Република България.

Страници:12
    2 ... +10 Последна