Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Водоснабдяване и...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 169

Страници:13
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (965580)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 16-03-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0007
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на тръби,фитинги и фасонни части за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца
Описание: Предметът на поръчката обхваща доставка на тръби, фитинги и фасонни части необходими както за изграждане на нови ВиК системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа.Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции; - Обособена позиция 1 – „Доставка на тръби и фитинги за изграждане на водопроводни системи”; - Обособена позиция 2 – „Доставка на PVC - O тръби и фасонни части за отвеждане на отпадъчни води”;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/04/2020 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (964263)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 10-03-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0006
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на помпи за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца
Описание: Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на помпи за нуждите на „В и К“ ООД гр.Враца“. Доставката се извършва съобразно производствените нужди на възложителя. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: ОП 1 - "Доставка на помпи за питейна вода" и ОП 2 "Доставка на помпи за отпадъчна вода".Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват чрез заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности. В заявките ще бъдат упоменати конкретния тип изделие и точното количество. Посочените в техническата спецификация номенклатурни позиции са ориентировъчни, като не задължават възложителя да ги потребява в пълен обем. Видът и функционалните изисквания на помпите и по двете обособени позиции са посочени в Техническата спецификация. Не се допускат варианти на изпълнение и по двете обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/03/2020 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (962890)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 02-03-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0005
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на инертни материали - трошен камък 0/63
Описание: Предмет на поръчката включва периодична доставка на инертни материали, необходими за обратно засипване на изкопи и за възстановяване на пътни настилки след ремонтни дейности на ВиК мрежата. Прогнозното количество инертен материал е 33 500т. Посочените прогнозни количества са ориентировъчни и служат за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката. Поръчката ще се изпълнява съобразно експлоатационните нуждите на “В и К” ООД - Враца и в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. В техническата спецификация подробно са описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на Възложителя към предмета на поръчката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/03/2020 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (962033)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 25-02-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0004
Процедура:Открита процедура
Име:„Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужва
Описание: Обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска услуга за следните дейности: -Инженер съгласно ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (ФИДИК-ЖЪЛТА КНИГА), както и съответните Специфични условия; -Лице, упражняващо Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съгласно който лицето осъществява оценка за съответствието на работния проект, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството; -Координатор по „безопасност и здраве“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:31/03/2020 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (961031)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 19-02-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0003
Процедура:Пряко договаряне
Име:Доставка на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Враца
Описание: Предметът на поръчката е доставка на следните видове горива за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца: бензин А 95 - прогнозно количество - 132 672л., А 98 Н или А 100 Н - прогнозно количество - 7 000л. и дизелово гориво - прогнозно количество - 260 856л. Доставката на горивата се осъществява от търговски обекти (бензиностанции) на изпълнителя на територията на Република България.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (958397)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 05-02-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0002
Процедура:Публично състезание
Име:Извънгаранционно обслужване на помпи собственост на "ВиК" ООД гр.Враца
Описание: Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на извънгаранционното обслужване на помпи - доставка на резервни части и извършване на ремонтни дейности на посочените в Техническите спецификации видове помпи. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции. Поръчката ще се изпълнява съобразно нуждите на “В и К” ООД - Враца и в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. В техническата спецификация подробно са описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на Възложителя към изделията предмет на поръчката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/02/2020 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (956330)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 24-01-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0001
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби,фланцови съединения и преходи
Описание: Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на доставки на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи, необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на „В и К“ ООД - Враца. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнител на договор с такъв предмет. Поръчката ще се изпълнява чрез доставки в количества определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на “В и К” ООД Враца в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/02/2020 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951392)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 23-12-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0013
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“
Описание: В предмета на обособените позиции е включено изпълнение на проектиране на работен проект, Изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство, като пълно описание на дейностите е представено в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Дейностите обхващат ВиК мрежи на територията на общините Враца, Мездра, Козлодуй, Бяла Слатина, разделени в четири обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/02/2020 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (944008)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 11-11-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0012
Процедура:Публично състезание
Име:"Инкасиране на парични суми за "В и К"ООД - Враца"
Описание: Предметът на поръчката е „Инкасиране на суми за “В и К” ООД гр.Враца”. Изпълнителят събира суми за ВиК услуги от потребителите от името на Възложителя, които превежда по негова банкова сметка. За предоставените услуги от Изпълнителя, Възложителя дължи възнаграждение /комисионна/. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми в брой в стационарни пунктове, разположени в населени места на територията на областта, чрез софтуер на възложителя и чрез софтуер на изпълнителя” -Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми в брой в обособени пунктове и безкасово чрез средствата на Интернет-пространството /Уеб-интерфейс, банкомат, кратко текстово съобщение SMS/ - със софтуер на изпълнителя“. Пунктовете, в които изпълнителят инкасира суми, не са ограничени по географски принцип. Основните характеристики на изпълнението на поръчката по двете обособени позиции са описани в Техническата спецификация.

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (941846)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 29-10-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0011
Процедура:Публично състезание
Име:Изпълнение на мерки за информация и комуникация на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца”
Описание: Ще бъдат организирани 2 (две) публични събития (информационни дни) и 2 (две) официални церемонии – „първа копка” или откриване на обекта (1 брой) и „рязане на лента” или приключване на дейностите на обекта (1 брой). По време на изпълнение на проекта ще бъдат направени 17 (седемнадесет) броя публикации в местни медии. Ще бъдат изработени и монтирани 7 (седем) билборда, чиято визия и място ще бъдат предварително съгласувани с УО на ОПОС. По проекта ще бъдат изработени и поставени на мястото на билбордовете 7 (седем) постоянни обяснителни табели. На всички машини, съоръжения и оборудване, закупени за целите на проекта, ще бъдат поставени информационни стикери. Ще бъде изработен информационен банер за интериорна реклама със стойка, който ще се използва за брандиране при провеждане на публични събития. Задължителните мерки за визуализация на документите по проекта трябва да съответстват на Наръчника за информация и комуникация на ОП за периода 2014-2020г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:25/11/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (938781)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 14-10-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0010
Процедура:Открита процедура
Име:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “В и К” ООД, гр. Враца“, финансиран по ОП „Околна среда" 2014-2020"
Описание: Предмет на обществената поръчката е „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.Обхватът на предмета на обществената поръчка включва следните групи дейности: -Разработване на вътрешни правила и процедури за управление на проекта във „ВиК” ООД гр. Враца; -Разработване и поддържане на система за съхраняване и архивиране на всички документи във връзка с проекта; -Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта; -Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта; Административният капацитет на ВиК ООД гр. Враца не позволява дружеството да изпълнява настоящия проект само.ВиК- Враца ще възложи управлението на проекта на външен изпълнител. Избраният изпълнител ще изпълнява функциите на Звено за управление на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/11/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (937866)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 09-10-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0009
Процедура:Пряко договаряне
Име:Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "В и К" ООД гр.Враца
Описание: Предмет на поръчката е предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "В и К" ООД гр.Враца. Прогнозното количество за срока на договора е : 4900 MWh за Ср Н 20 kV и 10100 MWh за НН 0,4 kV.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (934727)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 20-09-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0008
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца в 155 обекта на възложителя. Доставката се извършва чрез покупка на електрическа енергия. Предвижда се възможност за включване на допълнителни обекти, чиято прогнозна стойност е включена в общата прогнозна стойност.Доставките по отношение на допълнително включените обекти се извършва при същите условия. Прогнозното количество на доставяната електрическа енергия за срока на договора е 10 100 MWh за НН 0,4 kV и 4 900,000 MWh за CpH 20 kV.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/11/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (932477)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 10-09-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0007
Процедура:Открита процедура
Име:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “В и К” ООД, гр. Враца“, финансиран по ОП „Околна среда" 2014-2020"
Описание: Предмет на обществената поръчката е „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.Обхватът на предмета на обществената поръчка включва следните групи дейности: -Разработване на вътрешни правила и процедури за управление на проекта във „ВиК” ООД гр. Враца; -Разработване и поддържане на система за съхраняване и архивиране на всички документи във връзка с проекта; -Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта; -Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта; Административният капацитет на ВиК ООД гр. Враца не позволява дружеството да изпълнява настоящия проект само.ВиК- Враца ще възложи управлението на проекта на външен изпълнител. Избраният изпълнител ще изпълнява функциите на Звено за управление на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/10/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:13
    2 ... +10 Последна