Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Водоснабдяване и...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 165

Страници:12
    2 ... +10 Последна

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (961031)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 19-02-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0003
Процедура:Пряко договаряне
Име:Доставка на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Враца
Описание: Предметът на поръчката е доставка на следните видове горива за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца: бензин А 95 - прогнозно количество - 132 672л., А 98 Н или А 100 Н - прогнозно количество - 7 000л. и дизелово гориво - прогнозно количество - 260 856л. Доставката на горивата се осъществява от търговски обекти (бензиностанции) на изпълнителя на територията на Република България.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (958397)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 05-02-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0002
Процедура:Публично състезание
Име:Извънгаранционно обслужване на помпи собственост на "ВиК" ООД гр.Враца
Описание: Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на извънгаранционното обслужване на помпи - доставка на резервни части и извършване на ремонтни дейности на посочените в Техническите спецификации видове помпи. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции. Поръчката ще се изпълнява съобразно нуждите на “В и К” ООД - Враца и в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. В техническата спецификация подробно са описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на Възложителя към изделията предмет на поръчката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/02/2020 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (956330)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 24-01-2020
Номер на поръчката: 00330-2020-0001
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби,фланцови съединения и преходи
Описание: Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на доставки на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи, необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на „В и К“ ООД - Враца. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнител на договор с такъв предмет. Поръчката ще се изпълнява чрез доставки в количества определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на “В и К” ООД Враца в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/02/2020 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951392)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 23-12-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0013
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“
Описание: В предмета на обособените позиции е включено изпълнение на проектиране на работен проект, Изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство, като пълно описание на дейностите е представено в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Дейностите обхващат ВиК мрежи на територията на общините Враца, Мездра, Козлодуй, Бяла Слатина, разделени в четири обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/02/2020 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (944008)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 11-11-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0012
Процедура:Публично състезание
Име:"Инкасиране на парични суми за "В и К"ООД - Враца"
Описание: Предметът на поръчката е „Инкасиране на суми за “В и К” ООД гр.Враца”. Изпълнителят събира суми за ВиК услуги от потребителите от името на Възложителя, които превежда по негова банкова сметка. За предоставените услуги от Изпълнителя, Възложителя дължи възнаграждение /комисионна/. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми в брой в стационарни пунктове, разположени в населени места на територията на областта, чрез софтуер на възложителя и чрез софтуер на изпълнителя” -Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми в брой в обособени пунктове и безкасово чрез средствата на Интернет-пространството /Уеб-интерфейс, банкомат, кратко текстово съобщение SMS/ - със софтуер на изпълнителя“. Пунктовете, в които изпълнителят инкасира суми, не са ограничени по географски принцип. Основните характеристики на изпълнението на поръчката по двете обособени позиции са описани в Техническата спецификация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/12/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (941846)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 29-10-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0011
Процедура:Публично състезание
Име:Изпълнение на мерки за информация и комуникация на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца”
Описание: Ще бъдат организирани 2 (две) публични събития (информационни дни) и 2 (две) официални церемонии – „първа копка” или откриване на обекта (1 брой) и „рязане на лента” или приключване на дейностите на обекта (1 брой). По време на изпълнение на проекта ще бъдат направени 17 (седемнадесет) броя публикации в местни медии. Ще бъдат изработени и монтирани 7 (седем) билборда, чиято визия и място ще бъдат предварително съгласувани с УО на ОПОС. По проекта ще бъдат изработени и поставени на мястото на билбордовете 7 (седем) постоянни обяснителни табели. На всички машини, съоръжения и оборудване, закупени за целите на проекта, ще бъдат поставени информационни стикери. Ще бъде изработен информационен банер за интериорна реклама със стойка, който ще се използва за брандиране при провеждане на публични събития. Задължителните мерки за визуализация на документите по проекта трябва да съответстват на Наръчника за информация и комуникация на ОП за периода 2014-2020г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:25/11/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (938781)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 14-10-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0010
Процедура:Открита процедура
Име:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “В и К” ООД, гр. Враца“, финансиран по ОП „Околна среда" 2014-2020"
Описание: Предмет на обществената поръчката е „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.Обхватът на предмета на обществената поръчка включва следните групи дейности: -Разработване на вътрешни правила и процедури за управление на проекта във „ВиК” ООД гр. Враца; -Разработване и поддържане на система за съхраняване и архивиране на всички документи във връзка с проекта; -Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта; -Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта; Административният капацитет на ВиК ООД гр. Враца не позволява дружеството да изпълнява настоящия проект само.ВиК- Враца ще възложи управлението на проекта на външен изпълнител. Избраният изпълнител ще изпълнява функциите на Звено за управление на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/11/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (937866)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 09-10-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0009
Процедура:Пряко договаряне
Име:Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "В и К" ООД гр.Враца
Описание: Предмет на поръчката е предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "В и К" ООД гр.Враца. Прогнозното количество за срока на договора е : 4900 MWh за Ср Н 20 kV и 10100 MWh за НН 0,4 kV.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (934727)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 20-09-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0008
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца в 155 обекта на възложителя. Доставката се извършва чрез покупка на електрическа енергия. Предвижда се възможност за включване на допълнителни обекти, чиято прогнозна стойност е включена в общата прогнозна стойност.Доставките по отношение на допълнително включените обекти се извършва при същите условия. Прогнозното количество на доставяната електрическа енергия за срока на договора е 10 100 MWh за НН 0,4 kV и 4 900,000 MWh за CpH 20 kV.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/11/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (932477)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 10-09-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0007
Процедура:Открита процедура
Име:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “В и К” ООД, гр. Враца“, финансиран по ОП „Околна среда" 2014-2020"
Описание: Предмет на обществената поръчката е „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.Обхватът на предмета на обществената поръчка включва следните групи дейности: -Разработване на вътрешни правила и процедури за управление на проекта във „ВиК” ООД гр. Враца; -Разработване и поддържане на система за съхраняване и архивиране на всички документи във връзка с проекта; -Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта; -Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта; Административният капацитет на ВиК ООД гр. Враца не позволява дружеството да изпълнява настоящия проект само.ВиК- Враца ще възложи управлението на проекта на външен изпълнител. Избраният изпълнител ще изпълнява функциите на Звено за управление на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/10/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (927228)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 09-08-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0006
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи
Описание: Обществената поръчка е с предмет доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационна мрежа чрез изрязване, вградени в базов автомобил. Роботизираната система е изградена от две части за почистване на канализационни тръби с различен диаметър. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнител на договор с такъв предмет. Роботизираната система и базовият автомобил трябва да бъдат нови и неупотребявани. Техническите характеристики на машините предмет на поръчката са описани в Техническата спецификация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/08/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925500)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 31-07-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0005
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане
Описание: 1. Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнители на договори с такъв предмет за производствени нужди на възложителя. 2. Обществената поръчка се възлага по две обособени позиции. 3. Доставките на изделията ще се извършват след направени заявки от страна на Възложителя, в зависимост от неговите нужди.

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (921432)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 10-07-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0004
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца
Описание: Обществената поръчка е свързана с: - изготвяне на работен проект за монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия, с 233,52 kWp фотоволтаична мощност, както и разработки по проектните части, които са необходими за изпълнението на предмета на поръчката. -Доставка, монтаж (в т.ч. изработване на конструкция, монтиране на соларни модули, защитни табла, контролери, инвертори, регенаратор на фазите, система за предотвратяване на връщането на ел. енергия към електропреносната мрежа и други съоръжения, окабеляване на Системата, заземяване и свързването ? към съществуващата инсталация) и пускане в експлоатация, включително провеждане на на 72-часова експлоатационна проба на Системата. -Провеждане на обучение на 4 броя служители на възложителя за експлоатационна работа със Системата. -Техническата поддръжка на Системата и нейните компоненти се осъществява от Изпълнителя в периода на гаранционния срок съгласно условията на проекта на договор.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/08/2019 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (906595)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Получен на: 09-04-2019
Номер на поръчката: 00330-2019-0003
Процедура:Пряко договаряне
Име:Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр. Враца
Описание: Обществената поръчка е с предмет: „Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД – Враца“. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнители на договори с такъв предмет.В понятието „техника“ се включват товарни автомобили и специализирана техника.Обществената поръчка се възлага по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Извънгаранционно обслужване на товарни автомобили“ и Обособена позиция № 2 – „Извънгаранционно обслужване на багери“. Видът и броя на техниката, както и резервните части и свързаните с тях ремонтни дейности са посочени в Техническата спецификация за всяка Обособена позиция. Възложителят може да възложи извънгаранционно обслужване на техника и извън посоченото в Техническите спецификация.

Страници:12
    2 ... +10 Последна