Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Борово
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 70

Страници:5
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931797)
Възложител: Община Борово
Получен на: 04-09-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0010
Процедура:Публично състезание
Име:Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга – изготвяне на комплексен доклад и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на Инженеринг
Описание: Предметът включва извършване на оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите и изготвяне на Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите за обект: Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“. Упражняване на строителен надзор: изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:25/09/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931097)
Възложител: Община Борово
Получен на: 30-08-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0009
Процедура:Публично състезание
Име:“Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект
Описание: Обхвата на СМР ще включва всички дейности, заложени по всички части, включени в техническия проект за Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“ финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране. Настоящата обществена поръчка обхваща следните 5 бр. улици в гр. Борово: - Улица Горна Манастирица от ул. 1-ви май до път I-5 - Улица 1-ви Май от ул. Христо Ботев до ул. Горна Mанастирица - Улица Христо Ботев от ул. 1-ви Май до ул. 6-ти Септември - Улица 6-ти Септември от ул. Христо Ботев до ул. Дунав /път III-5101/ - Улица Горазд от ул. Иван Вазов до ул. 6-ти септември Обхвата на обществената поръчка включва: - Проектиране; - Упражняване на авторски надзор по време на СМР; - Извършване на строително-монтажни работи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/09/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928983)
Възложител: Община Борово
Получен на: 20-08-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0008
Процедура:Публично състезание
Име:“ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО С ПОДОБЕКТИ"
Описание: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО С ПОДОБЕКТИ" 1. Подобект № 1 – гр. Борово, ул. „Петър Берон“ с обхват от ОК 150 до кръстовище с ул. „Св. Климент Охридски“ 2. Подобект № 2 – с. Брестовица, ул. „Освобождение“ с обхват от ок 120 до ОК 123 3. Подобект № 3 – с. Горно Абланово, ул. „Околчица“ с обхват ОК 219 ДО ок 350 4. Подобект №4 - с. Екзарх Йосиф , ул. „Баба Тонка“ с обхват ОК 165 до ОК 177
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/09/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923741)
Възложител: Община Борово
Получен на: 22-07-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0007
Процедура:Публично състезание
Име:„Изпълнение на строително-монтажните работи по проект "Реконструкция на улици в Община Борово"
Описание: Включва рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в Община Борово.РЕКОНСТРУКЦИЯ:1.1ул.„Мильо Радев“с обхват от ул. Шести септември до ул. Елин Пелин:дължина = 541.44 м, площ асф. настилка =3492,11м2 и площ трот. настилка =1704м2; 1.2улица "Мильо Радев" – продължение, с обхват ул. Елин Пелин до ул. Кольо Денев: дължина= 82.79 м, площ асф. настилка =602м2 и площ трот. настилка =469м2; 1.3: улица "Кольо Денев" с обхват от ул. Дунав /РПIII-5101/ до ул. Мильо Радев: дължина= 510.23 м, площ асф. настилка=2688м2 и площ трот. настилка=0м2; 1.4:ул.„Любен Каравелов“ с обхват от ул. Мильо Радев до ул. Отец Паисий: дължината= 238.06 м, площ асф. настилка =1383м2 и площ трот. настилка =856м2; 2.1ул. „Цар Борис ІІІ“ с обхват от ул. ХрБотев /RSE1001/ до ул. Околчица: дължина = 316.09 м, площ асф. настилка =1503.77м2 и площ трот. настилка =0м2; 2.2ул. „Йорданка Николова“ с обхват от ул. Хр. Ботев /RSE1001/до ул.Никола Вапцаров:Дължина=770.78м,Площ асф. настилка=2582.77м2.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/08/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917348)
Възложител: Община Борово
Получен на: 19-06-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0006
Процедура:Публично състезание
Име:Предоставяне на консултантски услуги по управление на проект ROBG-440 „Ве-ТЕН – Добре свързани възли Гюргево – Борово към Трансевропейската транспортна мрежа ТЕН-Т"
Описание: Настоящата поръчка цели да подсигури наемането на външния консултантски екип на община Борово, който да допълни и подпомага сформирания вътрешен екип от експерти в процеса на изпълнение на проекта. Наемането на външен консултантски екип е необходимо за осигуряване на качественото и навременно изпълнение на проектните дейности и постигането на проектните резултати и цели.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/07/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897267)
Възложител: Община Борово
Получен на: 26-02-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0005
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен
Описание: Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение. Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и обществени сгради, за улично осветление, за обекти с измерване консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение. Доставката на нетна електрическа енергия е за следните самостоятелни разпоредители с бюджетни средства
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/03/2019 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (896824)
Възложител: Община Борово
Получен на: 25-02-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0004
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Борово.
Описание: Предметът на поръчката е доставката на гориво за отопление, за заведения на бюджетна издръжка на територията на Община Борово.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (896821)
Възложител: Община Борово
Получен на: 25-02-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0003
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Борово.
Описание: Предмет на доставката са горива за МПС, обслужващи дейностите финансирани от общинския бюджет в Община Борово.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (893307)
Възложител: Община Борово
Получен на: 08-02-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0002
Процедура:Договаряне
Име:Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"
Описание: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889105)
Възложител: Община Борово
Получен на: 17-01-2019
Номер на поръчката: 00396-2019-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“,
Описание: „Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции. Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за всяка обособена позиция, включваща доставка на съответната група хранителни продукти. Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Борово, със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини 4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 5. Обособена позиция №5: Яйца 6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883751)
Възложител: Община Борово
Получен на: 14-12-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0005
Процедура:Публично състезание
Име:„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/01/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876277)
Възложител: Община Борово
Получен на: 01-11-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0004
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен
Описание: Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение. Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и обществени сгради, за улично осветление, за обекти с измерване консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение. Доставката на нетна електрическа енергия е за следните самостоятелни разпоредители с бюджетни средства
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/11/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (874764)
Възложител: Община Борово
Получен на: 23-10-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/11/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (838170)
Възложител: Община Борово
Получен на: 26-03-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“
Описание: Рек-я и рехаб-я на общински път RS1001 в участъците от п. к. с път III-5402- с. Обретеник-до начало с. Горно Абланово и реконструкция и рехабилитация на общ. път RSE2002 в участъка от п.к. с път RSE1001 до център на с. Екзарх Йосиф.Обект1:РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ. ПЪТ RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402-С.ОБРЕТЕНИК–ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО: П-Т 1:ОБЩ. ПЪТ RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402 ДО КРАЙ С ОБРЕТЕНИК; П-Т 2:ОБЩ.RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ КРАЙ С ОБРЕТЕНИК ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО.Обект 2:РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ. ПЪТ RSE2002 В УЧАСТЪКА ОТ П.К. С ПЪТ RSE1001 ДО ЦЕНТЪР С. ЕКЗАРХ ЙОСИФ.За Обект1: п-т1:дължина на оста 1827,46м; общата площ на пътната настилка е 16536м2; общата площ на тротоарната настилка е 4598м2. За П-т2:дължина на оста 7036,68м.; общата площ на пътната настилка е 39189 м2. За Обект2: общата дължина на трасето е 2431.23м.; общата площ на пътната настилка е 15117м2.;общата площ на тротоарната настилка е 1133м2.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/04/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:5
    2 ... Последна