Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Борово
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 60

Страници:5
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883751)
Възложител: Община Борово
Получен на: 14-12-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0005
Процедура:Публично състезание
Име:„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/01/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876277)
Възложител: Община Борово
Получен на: 01-11-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0004
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен
Описание: Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение. Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и обществени сгради, за улично осветление, за обекти с измерване консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение. Доставката на нетна електрическа енергия е за следните самостоятелни разпоредители с бюджетни средства
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/11/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (874764)
Възложител: Община Борово
Получен на: 23-10-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/11/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (838170)
Възложител: Община Борово
Получен на: 26-03-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“
Описание: Рек-я и рехаб-я на общински път RS1001 в участъците от п. к. с път III-5402- с. Обретеник-до начало с. Горно Абланово и реконструкция и рехабилитация на общ. път RSE2002 в участъка от п.к. с път RSE1001 до център на с. Екзарх Йосиф.Обект1:РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ. ПЪТ RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402-С.ОБРЕТЕНИК–ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО: П-Т 1:ОБЩ. ПЪТ RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402 ДО КРАЙ С ОБРЕТЕНИК; П-Т 2:ОБЩ.RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ КРАЙ С ОБРЕТЕНИК ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО.Обект 2:РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ. ПЪТ RSE2002 В УЧАСТЪКА ОТ П.К. С ПЪТ RSE1001 ДО ЦЕНТЪР С. ЕКЗАРХ ЙОСИФ.За Обект1: п-т1:дължина на оста 1827,46м; общата площ на пътната настилка е 16536м2; общата площ на тротоарната настилка е 4598м2. За П-т2:дължина на оста 7036,68м.; общата площ на пътната настилка е 39189 м2. За Обект2: общата дължина на трасето е 2431.23м.; общата площ на пътната настилка е 15117м2.;общата площ на тротоарната настилка е 1133м2.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/04/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (834587)
Възложител: Община Борово
Получен на: 12-03-2018
Номер на поръчката: 00396-2018-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Извършване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“
Описание: Oсъществяване на строителен надзор при реализирането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово. Предвидени за изпълнение са следните дейности: упражняване на строителен надзор, включващ отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в Република България.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/04/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (808736)
Възложител: Община Борово
Получен на: 06-10-2017
Номер на поръчката: 00396-2017-0002
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции
Описание: Обществената поръчка e с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Борово” по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини 4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 5. Обособена позиция №5: Яйца 6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Предметът на поръчката е подробно описан в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (789362)
Възложител: Община Борово
Получен на: 30-05-2017
Номер на поръчката: 00396-2017-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Борово и второстепенните разпоредители”
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Борово, съгласно Техническата спецификация и документацията за участие, достъпни в Профила на купувача. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество електрическа енергия или да се ограничава от това количество. Възложителят има право в хода на изпълнение на договора да включи и нови общински обекти. Изпълнителят е длъжен: да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и наредбите към него, както и ПТЕЕ (Правила за търговия с електрическа енергия) и разпорежданията на Оператор на електрическа мрежа (ОЕМ).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/06/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (746833)
Възложител: Община Борово
Получен на: 29-08-2016
Номер на поръчката: 00396-2016-0004
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции
Описание: Обществената поръчка e с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Борово” по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини 4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 5. Обособена позиция №5: Яйца 6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Предметът на поръчката е подробно описан в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/09/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (740930)
Възложител: Община Борово
Получен на: 18-07-2016
Номер на поръчката: 00396-2016-0003
Процедура:Открита процедура
Име:Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Конкретните дейности и задачи, включени в предмета на поръчката, са подробно описани в Техническата спицификация, Раздел ІІ, т. 4 от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/08/2016 16:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (740921)
Възложител: Община Борово
Получен на: 18-07-2016
Номер на поръчката: 00396-2016-0002
Процедура:Публично състезание
Име:„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово" по две обособени позиции.
Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършването на консултантски услуги по проект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“ по ПРСР 2014-2020 г. по следните обособени позиции: ОП 1: Подготовка на проекти за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ОП 2: Управление на проекти финансирани по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/08/2016 16:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за обществена поръчка (715475)
Възложител: Община Борово
Получен на: 23-02-2016
Номер на поръчката: 00396-2016-0001
Процедура:Открита процедура
Име:„Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за пътища и улици на територията на Община Борово, с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ с обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в Община Борово“ Обособена позиция №2 – „Реконструкция на улици в Община Борово“.
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е „Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за пътища и улици на територията на Община Борово, с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ и включва следните обекти разделени в обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“, която включва: Обект 1: Рехабилитация на общински път RSE 1001 в участъците от п.к. с път III-5402 - с. Обретеник – до край с. Горно Абланово, Подобект 1: Общински път RSE 1001 от п.к. с път III-5402 до край с. Обретеник, Подобект 2: Общински път RSE 1001 от край с. Обретеник до начало с. Горно Абланово, Подобект 3: Общински път RSE 1001 от начало с. Горно Абланово до край с. Горно Абланово, Обект 2: Рехабилитация на общински път RSE 2002 в участъка от п.к. с път RSE 1001 до център с. Екзарх Йосиф. Обособена позиция №2 – „Реконструкция на улици в община Борово“, която включва: Обект 1: Реконструкция на улици в гр. Борово, Подобект 1.1: ул. „Мильо Радев“ в гр. Борово, Подобект 1.2: ул. „Свети Иван Рилски“ в гр. Борово, Подобект 1.3: ул. „Петър Берон“ в гр. Борово, Подобект 1.4: ул. „Любен Каравелов“ в гр. Борово, Подобект 1.5: ул. „Васил Левски“ в гр. Борово Подобект 1.6: ул. „Христо Смирненски“ в гр. Борово, Подобект 1.7: ул. „Йордан Йовков“ в гр. Борово,Подобект 1.8: ул.„Ропотамо“ в гр. Борово, Подобект 1.9: ул. „Кооперативна“ в гр. Борово, Подобект 1.10: ул. „Хан Аспарух“ в гр. Борово Обект 2: Реконструкция на улици в с.Обретеник, Подобект 2.1: ул. „Цар Борис III“ в с. Обретеник, Подобект 2.2: ул. „Йорданка Николова“ в с. Обретеник, Обект 3: Реконструкция на улици в с.Батин, Подобект 3.1: ул. „Поп Мартин“ в с. Батин Подобект 3.2: ул. „Осми март“ в с. Батин, Подобект 3.3: ул. „Първи май“ в с. Батин. Пълно описание на обектите по всяка от обособените позиции е дадено в Технически задания, достъпни в Профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/03/2016 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за обществена поръчка (680464)
Възложител: Община Борово
Получен на: 03-08-2015
Номер на поръчката: 00396-2015-0004
Процедура:Открита процедура
Име:„Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с.Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет” и Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр.Борово."
Описание: Изготвянето на технически проекти, предмет на възлагане в настоящата процедура са предвидени за изпълнение е съгласно Решение № 548 по Протокол №44/27.05.2015г. на Общински съвет Борово и създава техническа и проектна готовност за кандидатстване при отваряне на мярката по ПРСР за периода 2014-2020г. В рамките на настоящата поръчка следва да бъдат разработени работни проекти: 1. „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с. Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет“, за участъкът от началото с връзката на републиканския път, през с. Обретеник до края на с. Горно Абланово и 2. „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Борово” за следните улици: Ул. „6-ти септември” – от прелеза до края- за преасфалтиране; Ул. „Горазд” – две платна със зелената площ в средата до ул. ”Тодор Самодумов” и едно платно до ул. ”Бенковска”; Ул. „Милю Радев” – от ул. ”6-ти септември” до ул.”Кооперативна”; Ул. „Любен Каравелов” – от ул.”Милю Радев” до края; Ул. „Отец Паисий” – от ул. ”Гео Милев” до детската градина (ул. ”Димитър Благоев”); Ул. „Иван Рилски” – от ул. „6-ти септември” до края; Ул. „Петър Берон” – от ул. „Патриарх Евтимий” 170 м към Търговския дом; Ул. „Патриарх Евтимий” – от улица „6-ти септември” до ул. ”Петър Берон” (пазара – от двете страни). Съгласно изискванията на ЗУТ, проектантът следва за упражнява авторски надзор по време на строителството, за което е необходимо същият да предвиди необходимите средства в офертната цена. Изборът на обектите е в съответствие с решението на Общинския съвет за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/09/2015 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за обществена поръчка (662550)
Възложител: Община Борово
Получен на: 22-04-2015
Номер на поръчката: 00396-2015-0003
Процедура:Открита процедура
Име:"Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда" в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” с бенефициент Община Борово, обл.Русе.
Описание: Поръчката включва изграждане на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда в изпълнение на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” , финансиран по Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2013г. по м.226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” с местоположение - землището на село Обретеник, общ.Борово – ПИ №000131. Предмет на проекта е създаване на сезонна система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда. Тя е предназначена за дистанционен пожарен мониторинг на горските масиви в избрания район. Тя трябва да осигурява автоматизация на процеса за контролиране и установяване посоката на развитие на пожарите и съответно предприемането на ефективни действия на ранен етап от възникването му, като това да доведе до минимизиране на свързаните с него загуби и жертви. Системата трябва да има възможност да получава и обработва и съхранява данни от метеорологични станции и допълнителни сензори.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/05/2015 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение (661011)
Възложител: Община Борово
Получен на: 14-04-2015
Номер на поръчката: 00396-2015-0002
Процедура:Договаряне
Описание: Предметът на поръчката е доставката чрез покупка на течни горива – дизел/газьол/ за отопление с код по CPV (2007) 09135100-5 и с код по КН 27101943, за заведения на бюджетна издръжка на територията на Община Борово за отоплителни сезони 2015/2019г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:5
    2 ... Последна