Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Борово
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 18

Страници:2
    2 ... Последна

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (715716)
Възложител: Община Борово
Получен на: 24-02-2016
Име:Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борово
Описание: Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите Община Борово, съгласно Техническата спецификация, Ценовото и Техническото предложение на Изпълнителя, по предварителна заявка, франко кухните на ДСП, ОДЗ в Община Борово.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Съобщение за публикуване на предварително обявление на профил на купувача (715714)
Възложител: Община Борово
Получен на: 24-02-2016
Име:Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борово
Описание: Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите Община Борово, съгласно Техническата спецификация, Ценовото и Техническото предложение на Изпълнителя, по предварителна заявка, франко кухните на ДСП, ОДЗ в Община Борово.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Съобщение за публикуване на предварително обявление на профил на купувача (651099)
Възложител: Община Борово
Получен на: 26-02-2015
Име:"Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда" в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” с бенефициент Община Борово, обл. Русе.
Описание: Поръчката включва изграждане на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда - част ел., част конструкции и част технологична в изпълнение на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” , финансиран по Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2013г. по м.226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” с местоположение - землището на село Обретеник, общ.Борово – ПИ №000131. Предмет на проекта е създаване на сезонна система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда. Тя е предназначена за дистанционен пожарен мониторинг на горските масиви в избрания район. Тя трябва да осигурява автоматизация на процеса за контролиране и установяване посоката на развитие на пожарите и съответно предприемането на ефективни действия на ранен етап от възникването му, като това да доведе до минимизиране на свързаните с него загуби и жертви. Системата трябва да има възможност да получава и обработва и съхранява данни от метеорологични станции и допълнителни сензори.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (651096)
Възложител: Община Борово
Получен на: 26-02-2015
Име:"Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда" в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” с бенефициент Община Борово, обл. Русе.
Описание: Поръчката включва изграждане на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда - част ел., част конструкции и част технологична в изпълнение на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” , финансиран по Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2013г. по м.226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” с местоположение - землището на село Обретеник, общ.Борово – ПИ №000131. Предмет на проекта е създаване на сезонна система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда. Тя е предназначена за дистанционен пожарен мониторинг на горските масиви в избрания район. Тя трябва да осигурява автоматизация на процеса за контролиране и установяване посоката на развитие на пожарите и съответно предприемането на ефективни действия на ранен етап от възникването му, като това да доведе до минимизиране на свързаните с него загуби и жертви. Системата трябва да има възможност да получава и обработва и съхранява данни от метеорологични станции и допълнителни сензори.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Съобщение за публикуване на предварително обявление на профил на купувача (651093)
Възложител: Община Борово
Получен на: 26-02-2015
Име:Периодични доставки на гориво за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителни сезони 2016/2017г. и 2017/2018г. по предварителни заявки франко посочени от възложителя места.
Описание: Периодични доставки на гориво за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово по предварителни заявки франко посочени от възложителя места.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (651087)
Възложител: Община Борово
Получен на: 26-02-2015
Име:Периодични доставки на гориво за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителни сезони 2016/2017г. и 2017/2018г. по предварителни заявки франко посочени от възложителя места.
Описание: Периодични доставки на гориво за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово по предварителни заявки франко посочени от възложителя места.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (588642)
Възложител: Община Борово
Получен на: 27-02-2014
Име:„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Борово - Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” към община Борово.
Описание: Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” към община Борово, съгласно Техническата спецификация, Ценовото и Техническото предложение на Изпълнителя, по предварителна заявка, франко кухните към ОП “ОХСУ” в общината.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (588646)
Възложител: Община Борово
Получен на: 27-02-2014
Име:Строителни работи по осъществяване на инвестиционни технически проекти на Община Борово по обособени позиции, както следва: Об.п.1. Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; Обп.2. Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в Център за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр.Борово; Об.п.3. Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; Об.п.4. Благоустрояване на терен около Центъра за младежки културни дейности и спорт.
Описание: Извършване на строително-монтажни работи съгласно КСС и Технически спецификации за осъществяване на технически инвестиционни проекти на Община Борово, а именно: 1. Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; 2. Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в Център за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр.Борово; 3. Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; 4. Благоустрояване на терен около Центъра за младежки културни дейности и спорт.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (526830)
Възложител: Община Борово
Получен на: 28-02-2013
Име:"Изграждане на туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. Умището», землище на с. Батин, ЕКАТТЕ 02854, община Борово" по Договор № 18/313/00139 от 21.11.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта.
Описание: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 18/313/00139 „Изграждане на туристическа инфраструктура – съоръжения и места за отдих: «Туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. Умището», землище на с. Батин,на община Борово по договор 18/313/00139 от 21 ноември 2012г. съгласно КСС, предложена от избрания за изпълнител.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (526842)
Възложител: Община Борово
Получен на: 28-02-2013
Име:„Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово по Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от ПРСР 2007-2013г. за проекта."
Описание: Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи в Интернет и на DVD. /Създаване на компютърно аудио-визуално съдържание - 35 кратки филма, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, заснети с три камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика с обща продължителност 160 минути /дейност 3 от проекта/; Създаване на компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържание /дейност 4 по проекта/; Изложба на местното етнографско наследство и природни забележителности на общината в Интернет /дейност 8 по проекта/Изработка на 1000 копия DVD, представящи туристическия продукт на общината /дейност 9/.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за предварителна информация (ЕС) (472079)
Възложител: Община Борово
Получен на: 28-02-2012
Име:Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул."Шести септември" от ОК 100 до ОК 259 в гр.Борово.
Описание: Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул."Шести септември" от ОК 100 до ОК 259 в гр.Борово. Реконструкция на тротоарите и изграждането на такива в участъците от бул. „Шести септември”, където такива липсват, както и изграждането на ново енергоспестяващо осветление по протежение на булеварда в гр.Борово, съгласно техническите спецификации и количествена сметка от документацията за участие. Поръчката е свързана с проект, финансиран от фондове на ЕС - Проект „Реконструкция на уличната мрежа в гр. Борово” по Прогрома за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (472054)
Възложител: Община Борово
Получен на: 28-02-2012
Име:"Доставка на дизел за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителен сезон 2012/2013 г."
Описание: Доставка на прогнозно количество гориво 110000 литра дизел за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителен сезон 2012/2013 г., при направена периодична доставка франко на посочени от възложителя места по предварителна заявка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (ЕС) (472021)
Възложител: Община Борово
Получен на: 28-02-2012
Име:Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г.
Описание: Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г. по следните обособени позиции: № 1.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово, № 2.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин, № 3.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф. СМР съгласно технически спецификации и количествена сметка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (429564)
Възложител: Община Борово
Получен на: 28-02-2011
Име:Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул."Шести септември" от ОК 100 до ОК 259 в гр.Борово.
Описание: Реконструкция на тротоарите и изграждането на такива в участъците от бул. „Шести септември”, където такива липсват, както и изграждането на ново енергоспестяващо осветление по протежение на булеварда в гр.Борово. Съгласно техническите спецификации и количествена сметка от документацията за участие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:2
    2 ... Последна