Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Университетска с...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 182

Страници:13
    2 ... +10 Последна

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (928205)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 15-08-2019
Номер на поръчката: 00546-2019-0009
Процедура:Пряко договаряне
Име:Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на "УСБАЛО" ЕАД.
Описание: Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на "УСБАЛО" ЕАД, в т.ч. актуализации, предоставяне на консултации и допълнителни дейности за поддръжка на модулите, профилактика на програмното осигуряване на място.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919184)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 28-06-2019
Номер на поръчката: 00546-2019-0008
Процедура:Открита процедура
Име:Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включени труд и прогнозна пределна стойност на резервни части на медицински апарати
Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности по пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включен труд и прогнозна пределна стойност на резервните апарати - за срок от 24 (двадесет и четири) месеца
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/08/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917840)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 21-06-2019
Номер на поръчката: 00546-2019-0007
Процедура:Открита процедура
Име:Абонаментно извънгаранционно техн. обслужване на 2 мултимодални линейни ускорителя VARIAN CLINAC IX, планираща с-ма ECLIPSE, лъчелечебна информационна с-ма ARIA и на КТ симулатор SIEMENS SOMATOM
Описание: Предметът на обществената поръчка е осигуряване на абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на следната високотехнологична медицинска апаратура: два мултимодални линейни ускорителя VARIAN CLINAC IX, една планираща система ECLIPSE, една лъчелечебна информационна система ARIA и един компютърно-томографски симулатор SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS, включващо профилактика/поддръжка на медицинската апаратура, труд, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, софтуерен ъпдейт, ремонт, както и доставка на нови, неупотребявани и оригинални резервни части, вкл. и вакуумни елементи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/07/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917554)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 20-06-2019
Номер на поръчката: 00546-2019-0006
Процедура:Публично състезание
Име:“ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ, ЕАД ГР. СОФИЯ ЗА СРОК ОТ 12 М.”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител, който да приготвя (в регистриран обект, съгласно Закон за храните) и да доставя (с транспорни средства, предназначени за превоз на хранителни продукти) готова храна по менюта за лежащо болни за нуждите на УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ, ЕАД гр. София за срок от 12 м.Прогнозните количества менюта по диети за срок от 12 месеца са описани подробно в техническата спецификация, Приложение и неразделна част от настоящата документация.Посочените количества (прогнозен брой) менюта по диети за срок от 12 месеца са ориентировъчни и не пораждат задължения за „УСБАЛ по онкология” ЕАД да ги поръча и заплати в пълния прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата числеността на приема на пациенти за конкретния период. От предложените от Възложителя варианти на менюта ще се избират варианти за изготвяне на седмичното меню. Доставките ще се извършват ежедневно по заявки съгласно нуждите на лечебното заведение.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/07/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915243)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 06-06-2019
Номер на поръчката: 00546-2019-0005
Процедура:Открита процедура
Име:ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 34 обособени позиции
Описание: Периодични доставки на ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 34 обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/07/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914185)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 30-05-2019
Номер на поръчката: 00546-2019-0004
Процедура:Открита процедура
Име:Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на магнитно-резонансен томограф, с включени труд и пределна стойност на резервните части
Описание: Предметът на поръчката е осигуряване на абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на магнитно-резонансен томограф Siemens Magnetom AERA 1.5Т, включващо профилактика/поддръжка на апаратурата, труд, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, софтуерен ъпдейт, ремонт, както и доставка чрез покупка на нови, неупотребявани и оригинални резервни части за апаратурата, до пределно определена стойност. Времето за осигуряване на извънгаранционното техническо обслужване е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/07/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913663)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 28-05-2019
Номер на поръчката: 00546-2019-0003
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "УСБАЛО" ЕАД
Описание: Предметът на поръчката включва доставка чрез покупка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, избор на координатор на стандартна балансираща група, включване на Възложителя като непряк член в нея, осигуряване на услуги по прогнозиране на потреблението, изготвяне, подаване и коригиране на графици, отговорност за балансиране, както и всички други дейности, свързани с участие на Възложителя в свободния пазар на електрическа енергия.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/07/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898111)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00546-2019-0002
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка и монтаж на ПЕТ-КТ и допълнителна апаратура за нуждите на УСБАЛО ЕАД
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка чрез покупка, адаптиране на помещения, монтаж/инсталиране на позитронна емисионна томография - компютърна томография (ПЕТ – КТ), настройки и тестове, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на апаратурата, както и доставка чрез покупка и инсталиране на необходимата към ПЕТ - КТ допълнителна апаратура - автоматична мобилна система за калибрирано инжектиране на радиофармацевтици (диспенсър с ижектор), настройки и тестове, обучение на персонала и гаранционно обслужване на апаратурата.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888119)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 14-01-2019
Номер на поръчката: 00546-2019-0001
Процедура:Публично състезание
Име:ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО„НАРЕДБА №11ОТ21.12.2005г.ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“ЗА ПЕРСОНАЛА НА „УСБАЛО ЕАД"
Описание: Настоящата процедура се организира от Възложителя в изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на УСБАЛО ЕАД, произтичащи от „Наредба № 11/2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея“, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването /обн. ДВ бр. №1/03.01.2006 г./ (Наредба № 11/2005 г.). Същите се реализират чрез предоставяне на ваучери за храна, като една от възможните и допустими форми за осигуряване на това обслужване в натура и различаващи го от паричните взаимоотношения между работодател и персонал. Прогнозните количества ваучери (брой ваучери) за период от 1 месец - 1 180 (хиляда сто и осемдесет) броя, като прогнозния брой ваучери за период от 12 месеца е 14 160 (четиринадесет хиляди сто и шестдесет) броя. Посочените количества ваучери за период от 12 месеца са ориентировъчни и не пораждат задължения за УСБАЛО ЕАД да ги поръча в пълния прогнозен обем.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/02/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (870738)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 03-10-2018
Номер на поръчката: 00546-2018-0012
Процедура:Открита процедура
Име:„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД “ за срок от 12 месеца
Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия по 8 ОП. Възложител: „УниверситетскаСпециализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД (УСБАЛО ЕАД). Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация.Офертите се представят в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/11/2018 16:30

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (864924)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 28-08-2018
Номер на поръчката: 00546-2018-0011
Процедура:Договаряне
Име:„Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на уредба за хеликална терапия в Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по Онкология гр. София
Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности по пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включен труд и и резервни части - за срок от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка за пълно абонаментно техническо обслужване на Уредба за хеликална терапия „Tomo Therapy - Tomo HDATM” SN 0110557 включва: - профилактика на уредбата съгласно изискванията на възложителя; - ремонт на уредбата, включващ доставка и монтаж на всички необходими резервни части, включително вакуумни елементи; - профилактика и поддръжка на базата данни, задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка на компонентите на уредбата включително планиращата система; - настройка, подробни изпитвания, контрол на качеството на уредбата, съгласно изискванията на производителя.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861860)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 08-08-2018
Номер на поръчката: 00546-2018-0010
Процедура:Открита процедура
Име:„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД
Описание: „ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД 116 ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/09/2018 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860158)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 30-07-2018
Номер на поръчката: 00546-2018-0009
Процедура:Открита процедура
Име:"Периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „УСБАЛО“ ЕАД“ за срок от 12 месеца
Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по онкология” ЕАД условия по 216 обособени позиции. Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от документация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/09/2018 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857751)
Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Получен на: 17-07-2018
Номер на поръчката: 00546-2018-0008
Процедура:Открита процедура
Име:„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА
Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на шевен и превързочен материал, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия по 97 обособени позиции (ОП). Всички обособени позиции от Техническата спецификация, с изключение на ОП № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17,21,28,29,31,34,35,36,37,38,39,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,69,73,83,85,87,88,94, са разделени на подпозиции (номенклатури) като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в посочените обособени позиции. Обособени позиции 1, 2 , 3 , 4 , 5 и 15,16 ще бъдат възложени по реда на чл. 21 ал.6.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:01/08/2018 16:30

Страници:13
    2 ... +10 Последна