Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Струмяни
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 63

Страници:5
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (840341)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 02-04-2018
Номер на поръчката: 00579-2018-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“
Описание: Изпълнителят, избан за изпълнение на услугата: „Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“, следва да изпълни следните дейности: Дейност 1: На основание чл.126, ал.4 от ЗУТ, Общия устройствен план на Община Струмяни ще се изработи в два етапа: Първи етап – Изработка на Предварителен проект на ОУП, Втори етап – Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ: Окончателен проект на ОУП на Община Струмяни, съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. Дейност 2: Участникът следва да предостави и услуги по изготвяне на Доклад за екологична оценка и извършваната чрез нея оценка за съвместимостта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/05/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (818673)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 07-12-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0004
Процедура:Публично състезание
Име:„Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни”
Описание: Основният предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на: 1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци 2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни отпадъци / стари мебели и др./, биоразградими /растителни/ отпадъци разположени до съдовете за ТБО и почистване на района около самите съдове с радиус до 4 м. Услугата следва да е предоставена на населението на общо 6 (шест) населени места в Община Струмяни, както следва: - с. Микрево; - с. Драката; - с. Каменица; - с. Горна Крушица; - с. Струмяни; - с. Илинденци
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/01/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (816946)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 27-11-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка чрез покупка на един брой употребявана техника – самосвал за нуждите на община Струмяни”
Описание: Цел на настоящата поръчка е доставянето на един брой употребявана техника – самосвал за нуждите на община Струмяни, съгласно одобрената техническа спецификация на възложителя. Оферираното превозно средство трябва да отговаря напълно на изискванията на възложителя. За целта е необходимо участникът да представи описание с посочените характеристики на оферираната употребяване техника – самосвал, покриващо минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, както и в съответствие с чл.52, ал.5 от Закона за обществените поръчки, с цел сравняване на характеристиките на употребяваната специализирана техника с изискванията на възложителя. Възложителят си запазва правото, ако при приемане на доставената употребявана техника – самоствал се констатират неотговарящи параметри от техническото предложение на участника или открити технически неизправности и недостатъци да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/12/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (795445)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 11-07-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и мес
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия: 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; за нуждите на ДСП Струмяни, ДГ Патиланци - с.Микрево и ДВХПР с.Раздол

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (791821)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 15-06-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0001
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на автомобилни горива (бензин А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация на община Струмяни.
Описание: Доставка на автомобилни горива: бензин А-95Н - 32 000 литра, дизелово гориво - 31 000 литра, газ пропан-бутан - 4 000 литра.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (755746)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 31-10-2016
Номер на поръчката: 00579-2016-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни”
Описание: Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства: - подготвителни работи – изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; - снегозащита; - снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове. Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища: I-во основно направление 1. с. Каменица – с. Кърпелево – 7км.; 2. с. Кърпелево – с. Вракуповица – 9 км.; 3. с. Вракуповица – с. Гореме – 4 км.; 4. с. Гореме – с. Цапарево – 6 км.; 5 с. Цапарево – Илинден – 2 км.; II-ро основно направление 6. с. Р
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/11/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (743694)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 05-08-2016
Номер на поръчката: 00579-2016-0002
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3:
Описание: Предмет на обществената поръчка е Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социалните и образователните заведения на територията на община Струмяни разделена на следните обособени позиции: Позиция №3 - Плодове и зеленчуци Позиция №7 - Перилни и миещи препарати
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/04/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (734456)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 26-05-2016
Номер на поръчката: 00579-2016-0001
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на обособени позиции
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия: 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/07/2016 17:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (677397)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 15-07-2015
Номер на поръчката: 00579-2015-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”
Описание: Работата по подмяната на водопроводната мрежа включва реконструкция на Главен водопроводен клон I водопроводни клонове 1-4 и 6-36 и водопроводния клон за с. Микрево. Основните видове работи по реконструкцията на водопроводната мрежа включват изрязване и разваляне на асфалтови и бетонови настилки, направа на неукрепен тесен изкоп, извозване на излишната земна маса, доставка на пясък за легло и засипване около тръбите, полагане на пясъчна подложка по водопровода, уплътняване с ръчна тръмбовка, обратно засипване на земни почви, полагане и уплътняване на баластрена основа за легло, доставка и полагане на сигнална и детекторни ленти, доставка и монтаж на тръби от полиетилен висока плътност РЕ100 за налягане PN10 с диаметър DN 250, DN 200, DN 110, DN 90 и DN 75 и всички придружаващи операции, включително изпитване и дезинфекция. Частта по подобряването на уличната настилка включва: 1. Земни работи: изкопи, включително натоварване транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му; фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо. 2. Пътни работи: доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия за основа с различна широчина и дебелина на пласта, повдигане на съществуващи ревизионни шахти, повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти; повдигане на съществуващ напречен отводнител. 3. Асфалтови работи: доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см; доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер с минимална технологична дебелина 6см. за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина/; направа на първи свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина; направа на втори свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/08/2015 15:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение (670806)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 09-06-2015
Номер на поръчката: 00579-2015-0001
Процедура:Договаряне
Описание: Доставка на горива за МПС нуждите на автомобилния парк на община Струмяни и поделенията към нея: ОДЗ "Патиланци"- с. Микрево и ДВХПР - с.Раздол.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за обществена поръчка (628272)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 13-10-2014
Номер на поръчката: 00579-2014-0003
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”
Описание: Работата по подмяната на водопроводната мрежа включва реконструкция на Главен водопроводен клон I водопроводни клонове 1-4 и 6-36 и водопроводния клон за с. Микрево. Основните видове работи по реконструкцията на водопроводната мрежа включват изрязване и разваляне на асфалтови и бетонови настилки, направа на неукрепен тесен изкоп, извозване на излишната земна маса, доставка на пясък за легло и засипване около тръбите, полагане на пясъчна подложка по водопровода, уплътняване с ръчна тръмбовка, обратно засипване на земни почви, полагане и уплътняване на баластрена основа за легло, доставка и полагане на сигнална и детекторни ленти, доставка и монтаж на тръби от полиетилен висока плътност РЕ100 за налягане PN10 с диаметър DN 250, DN 200, DN 110, DN 90 и DN 75 и всички придружаващи операции, включително изпитване и дезинфекция. Частта по подобряването на уличната настилка включва: 1. Земни работи: изкопи, включително натоварване транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му; фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо. 2. Пътни работи: доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия за основа с различна широчина и дебелина на пласта, повдигане на съществуващи ревизионни шахти, повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти; повдигане на съществуващ напречен отводнител. 3. Асфалтови работи: доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см; доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер с минимална технологична дебелина 6см. за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина/; направа на първи свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина; направа на втори свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/12/2014 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за обществена поръчка (578575)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 08-01-2014
Номер на поръчката: 00579-2014-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”
Описание: Настоящата поръчка обхваща изпълнение на строително – монтажни дейности за изграждане на техническа инфраструктура, както следва: Дейност 1: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни със следните поддейности: 1.1.Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – Лява част;1.2. Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – Дясна част;1.3. Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – част от преминаващ външен водопровод през с. Илинденци; 1.4.Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Драката; Дейност 2: Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката със следните поддейности:2.1. Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Лява част; 2.2.Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Дясна част; 2.3.Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – преминаващ външен водопровод; 2.4.Възстановяване на асфалтова настилка в с Драката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/04/2014 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за обществена поръчка (577921)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 06-01-2014
Номер на поръчката: 00579-2014-0001
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции : 1: Мляко и млечни продукти;2: Месо и месни изделия;3: Плодове и зеленчуци;4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др;
Описание: Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции : 1: Мляко и млечни продукти;2: Месо и месни изделия;3: Плодове и зеленчуци;4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/02/2014 16:30

Документ: Обявление за обществена поръчка (565533)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 18-10-2013
Номер на поръчката: 00579-2013-0003
Процедура:Открита процедура
Име:Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”
Описание: Строително-монтажните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка са основната част от изпълнението на два проекта: 1. Проект «Спорт, младост, бъдеще» по договор №01/321/00641 от 23.10.2009г. и 2. Проект «Играй с мен в зеления свят на мечтите» по договор №01/322/00393 от 23.10.2009г. За изпълнението на обществена поръчка, предмет на настоящата процедура, от Изпълнителя се очаква да извърши строително-монтажни работи, включващи изграждане на нови и реконструкцията на съществуващи обекти към стадиона в с. Струмяни, обособяването на нов “спортен център” с четири площадки за игра в парк „Байкал” с.Микрево, изграждане на спомагателни постройки за обслужване на публиката и спортистите и облагородяването на средата на стадиона в с. Микрево. В резултат на изпълнените дейности ще се допринесе за подобряване на условията за практикуване на масови и индивидуални спортове, както и за провеждане на организирани спортни мероприятия. По този начин допълнително ще се насърчи спортната дейност сред младите хора и ще се създадат условия за повишаване на качеството на живот. Предвидените дейности по благоустрояване на зелените площи включват: премахване на отпадъци и нежелана растителност; изграждане на детски съоръжения и елементи, беседки и др., изграждане на алеи и площадки; обработка и заравняване на почвата; монтиране на пейки и кошчета за смет; засаждане на растителност и затревяване. Всички предвидени дейности трябва да бъдат извършени в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В наредбата са включени изисквания към устройството на откритите и закритите площадки за игра, настилките на площадките, които са много важни в зоната около и под съоръженията за игра и където се полагат ударопоглъщащи настилки. Съгласно наредбата съоръженията за игра и ударопоглъщащите настилки трябва да отговарят на ЕN 1176 и EN 1177. Спазването на нормативните изисквания ще гарантира безопасността на детските площадки и ще осигури възможност голяма част от заниманията да са достъпни и за хора с увреждания. Настоящата процедура за възлагане на строително-монтажни работи се състои от три обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 с предмет: „Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти в с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград” 2. Обособена позиция №2 с предмет: „Благоустрояване и реконструкция на стадион в с. Струмяни, обл. Благоевград” 3. Обособена позиция № 3 с предмет: “Рехабилитация на обществени зелени площи – детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения в с. Струмяни, с. Микрево и в с. Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/03/2014 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:5
    2 ... Последна