Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Струмяни
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 67

Страници:5
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (872860)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 12-10-2018
Номер на поръчката: 00579-2018-0005
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“
Описание: Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на:Комбинирана печка, Електрическа фурна, Фризер, Хладилен шкаф, Хладилен шкаф, Картофобелачка, Зеленчукорезачка, Миксер, Пасатор, Голям стерилизатор, Стерилизатор, Работна маса, Колички за сервиране, Стелажи, перална машина, Сушилня,дъска за гладене, Стелажи за пране, Сушилки за дрехи, Шкаф, легло, Масички, Столчета, Детски секции, Детски кът, подиум, Пейка за съблекалня, Шкафчета, Табло за баскетбол, Тенис на маса, Гимнастически дюшек, Трамплин, Шведска стена, Скамейка, Успоредка, Заседателна маса, Офис стол, Стол заседателен, Контейнер, Секция, Преносим компютър, Мултифункционално устройство, Принтер, Телевизори, Мултимедия, Интерактивна дъска, CD уредба, Офис бюро, Пясъчник, Пясъчник с навес, Клатушка, Пергола, Кошче за отпадъци, Беседка, Детски къщички, Кула с покрив, Мостче.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/11/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860220)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 30-07-2018
Номер на поръчката: 00579-2018-0004
Процедура:Открита процедура
Име:„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“
Описание: Настоящата обществена поръчка предвижда реконструкция на улична водопроводна мрежа в северозападната част на с. Микрево с обща дължина 2 866,10м. от съществуващата водопроводна мрежа, изпълнена с етернитови тръби, в северозападната част на с. Микрево (Гл. кл. ІV, кл. 52, 53, 55-58, 69, 70', 76, 80-84), от които: ф125 ПЕ - 560,8м; ф160ПЕ - 194,4м и ф90ПЕ - 2110.90 м.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/09/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860154)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 30-07-2018
Номер на поръчката: 00579-2018-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“
Описание: ДГ „Патиланци“ е разположена в УПИ VII – 540, кв. 18, по ПУП на с. Микрево, общ. Струмяни с 3 460,00 м2. Сградата е съдържа следните помещения Полуподземна част – сутерен, Надземна част - първи, партерен етаж и надземна част - втори етаж. Предвидено е да се извърши ремонт на покрив, топлоизолиране на фасади, ремонт и реконструкция на вътрешни помещения (сутерен, първи и втори етаж), ремонт на силови и осветителни инсталации, изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация, изпълнение на мерки за пожароизвестяване и пожарна безопасност, ремонт на ВиК инсталации, доставка и монтаж на радиатори, въздуховоди и климатична техника, доставка и монтаж на слънчева инсталация с четири слънчеви колектори. Трябва да бъде изпълнена вертикална планировка, включително изпълнение на вертикална планировка за детска площадка за игра и изпълнение на дейности по паркоустройство.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/09/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860212)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 30-07-2018
Номер на поръчката: 00579-2018-0003
Процедура:Открита процедура
Име:„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръц...
Описание: В рамките на обществената поръчка, трябва да бъде изграден център за социална рехабилитация и интеграция в с. Микрево, Община Струмяни. Центърът ще бъде изграден в УПИ Х ,кв. 59 по ПУП на с. Микрево, общ. Струмяни. Сградата е с капацитет на центъра 20 души и общата застроена площ е 213 м2. Архитектурното решение включва изграждане на централно фоайе, помещение за лечебна физкултура, санитарни помещения, помещения за терапевтични групови и индивидуални занимания, кабинет за арт занимания, кабинети на ръководителя, социалния работник и психолога-логопед. Сградата е компактна със скатен покрив /дървена конструкция с топло и хидроизолация, покрита с керемиди/. Входът е с фронтон и колони. Фасадата се изпълнява с бяла силикатна мазилка и мазилка в рустикален стил. Дограмата е РVС или алуминиева, стъклопакет с понижена инфилтрация. Конструкцията е скелетна с гредови плочи и колони. Към сградата следва да се изпълни вертикална планировка и озеленяване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/09/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (840341)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 02-04-2018
Номер на поръчката: 00579-2018-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“
Описание: Изпълнителят, избан за изпълнение на услугата: „Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“, следва да изпълни следните дейности: Дейност 1: На основание чл.126, ал.4 от ЗУТ, Общия устройствен план на Община Струмяни ще се изработи в два етапа: Първи етап – Изработка на Предварителен проект на ОУП, Втори етап – Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ: Окончателен проект на ОУП на Община Струмяни, съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. Дейност 2: Участникът следва да предостави и услуги по изготвяне на Доклад за екологична оценка и извършваната чрез нея оценка за съвместимостта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/05/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (818673)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 07-12-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0004
Процедура:Публично състезание
Име:„Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни”
Описание: Основният предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на: 1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци 2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни отпадъци / стари мебели и др./, биоразградими /растителни/ отпадъци разположени до съдовете за ТБО и почистване на района около самите съдове с радиус до 4 м. Услугата следва да е предоставена на населението на общо 6 (шест) населени места в Община Струмяни, както следва: - с. Микрево; - с. Драката; - с. Каменица; - с. Горна Крушица; - с. Струмяни; - с. Илинденци
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/01/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (816946)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 27-11-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка чрез покупка на един брой употребявана техника – самосвал за нуждите на община Струмяни”
Описание: Цел на настоящата поръчка е доставянето на един брой употребявана техника – самосвал за нуждите на община Струмяни, съгласно одобрената техническа спецификация на възложителя. Оферираното превозно средство трябва да отговаря напълно на изискванията на възложителя. За целта е необходимо участникът да представи описание с посочените характеристики на оферираната употребяване техника – самосвал, покриващо минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, както и в съответствие с чл.52, ал.5 от Закона за обществените поръчки, с цел сравняване на характеристиките на употребяваната специализирана техника с изискванията на възложителя. Възложителят си запазва правото, ако при приемане на доставената употребявана техника – самоствал се констатират неотговарящи параметри от техническото предложение на участника или открити технически неизправности и недостатъци да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/12/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (795445)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 11-07-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и мес
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия: 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; за нуждите на ДСП Струмяни, ДГ Патиланци - с.Микрево и ДВХПР с.Раздол

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (791821)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 15-06-2017
Номер на поръчката: 00579-2017-0001
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на автомобилни горива (бензин А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация на община Струмяни.
Описание: Доставка на автомобилни горива: бензин А-95Н - 32 000 литра, дизелово гориво - 31 000 литра, газ пропан-бутан - 4 000 литра.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (755746)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 31-10-2016
Номер на поръчката: 00579-2016-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни”
Описание: Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства: - подготвителни работи – изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; - снегозащита; - снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове. Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища: I-во основно направление 1. с. Каменица – с. Кърпелево – 7км.; 2. с. Кърпелево – с. Вракуповица – 9 км.; 3. с. Вракуповица – с. Гореме – 4 км.; 4. с. Гореме – с. Цапарево – 6 км.; 5 с. Цапарево – Илинден – 2 км.; II-ро основно направление 6. с. Р
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/11/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (743694)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 05-08-2016
Номер на поръчката: 00579-2016-0002
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3:
Описание: Предмет на обществената поръчка е Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социалните и образователните заведения на територията на община Струмяни разделена на следните обособени позиции: Позиция №3 - Плодове и зеленчуци Позиция №7 - Перилни и миещи препарати
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/04/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (734456)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 26-05-2016
Номер на поръчката: 00579-2016-0001
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на обособени позиции
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия: 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/07/2016 17:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (677397)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 15-07-2015
Номер на поръчката: 00579-2015-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”
Описание: Работата по подмяната на водопроводната мрежа включва реконструкция на Главен водопроводен клон I водопроводни клонове 1-4 и 6-36 и водопроводния клон за с. Микрево. Основните видове работи по реконструкцията на водопроводната мрежа включват изрязване и разваляне на асфалтови и бетонови настилки, направа на неукрепен тесен изкоп, извозване на излишната земна маса, доставка на пясък за легло и засипване около тръбите, полагане на пясъчна подложка по водопровода, уплътняване с ръчна тръмбовка, обратно засипване на земни почви, полагане и уплътняване на баластрена основа за легло, доставка и полагане на сигнална и детекторни ленти, доставка и монтаж на тръби от полиетилен висока плътност РЕ100 за налягане PN10 с диаметър DN 250, DN 200, DN 110, DN 90 и DN 75 и всички придружаващи операции, включително изпитване и дезинфекция. Частта по подобряването на уличната настилка включва: 1. Земни работи: изкопи, включително натоварване транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му; фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо. 2. Пътни работи: доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия за основа с различна широчина и дебелина на пласта, повдигане на съществуващи ревизионни шахти, повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти; повдигане на съществуващ напречен отводнител. 3. Асфалтови работи: доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см; доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер с минимална технологична дебелина 6см. за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина/; направа на първи свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина; направа на втори свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/08/2015 15:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение (670806)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 09-06-2015
Номер на поръчката: 00579-2015-0001
Процедура:Договаряне
Описание: Доставка на горива за МПС нуждите на автомобилния парк на община Струмяни и поделенията към нея: ОДЗ "Патиланци"- с. Микрево и ДВХПР - с.Раздол.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:5
    2 ... Последна