Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Белене
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 133

Страници:10
    2 ... Последна

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (920371)
Възложител: Община Белене
Получен на: 04-07-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0010
Процедура:Пряко договаряне
Име:“Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публично събитие(работна среща- обучителен семинар) за нуждите на Община Белене по проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България”
Описание: В рамките на обществената поръчка се предвижда организиране и провеждане на 1 брой двудневна работна среща - обучителен семинар за представители на местните администрации и всички заинтересовани институции, ангажирани в случай на кризистни ситуации- полиция, пожарна, спешно отделение, болници. Поръчката включва услуги: организиране и провеждане на публично събитие(работна среща- обучителен семинар) за нуждите на Община Белене. За двудневното публично събитие(работна среща- обучителен семинар) Изпълнителят трябва да осигури следните услуги: осигуряване на наем на зала за обучението, оборудвана с мултимедия, за два дни; промоционални материали химикалки – за 20 участника; промоционални материали бележници – за 20 участника; симултанен превод на румънски/български за два дни и лектор за събитието за два дни. Детайлно описание е представено в Техническата спецификация и проекта на договор, които са неразделна част от поканата.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918967)
Възложител: Община Белене
Получен на: 27-06-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0009
Процедура:Публично състезание
Име:„Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“
Описание: В обхвата на поръчката са включени изпълнение на СМР по изграждане на следните подобекти: -„Канализация гр. Белене II етап", профили 140, 141, 142,143 147, 144, 148; -„Водопровод- ГЛАВЕН КЛОН V-ЧАСТИЧНО - ул."Пенчо Славейков", гр. Белене; - Водопроводни клонове 113, 116, 117, 118, 119, 120, гр. Белене; Общо: Канализация – 1482 л.м.; Водопровод – 1578,5 л.м.; В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани и описани в Техническата спецификация и Количествените сметки предоставени от Възложителя, одобрения технически инвестиционен проект, и включени в документацията за обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/07/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916715)
Възложител: Община Белене
Получен на: 14-06-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0008
Процедура:Публично състезание
Име:Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на Община Белене по 4 обособени позиции.
Описание: Упражняване на Строителен надзор съгласно чл.чл.168, 169б,176а и 176б от ЗУТ, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад, изготвяне на геодезическо заснемане на обхвата на обекта и необх. док-я съгласно изискванията на ЗКИР и подзак. норм. уредба, заверка на екзекутивна документация, извършване от името на възложителя на всички необходими действия за въвеждане на обектите в експлоатация съгл. чл.177 от ЗУТ, на обекти: Об. п-я №1: „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Белене“- ще се възлага съгласно чл.21, ал.6 ЗОП; Об. п-я №2:„Изграждане на тротоари и междублокови пространства на територията на град Белене”; Об. п-я №3:„Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“; Об. п-я №4: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/07/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909649)
Възложител: Община Белене
Получен на: 30-04-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0007
Процедура:Публично състезание
Име:„Текущ ремонт на улични настилки в гр. Белене”
Описание: Обществената поръчка обхваща изпълнението на строително-монтажни работи, свързани с текущ ремонт и поддържане на улична мрежа на територията на гр. Белене. Възложителят ще определя в писмено известие(възлагателно писмо) до изпълнителя, местоположението на участъците, обема и видовете работи, за които ще се изпълняват дейностите предмет на поръчката. Предвижда се отстраняване на разрушения и деформации по улиците чрез полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, студено изкърпване на асфалтобетонови настилки тип Печматик или еквивалент, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки, повдигане на РШ, извозване на строителните отпадъци, временна организация на движението.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/05/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909646)
Възложител: Община Белене
Получен на: 30-04-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0006
Процедура:Публично състезание
Име:„Изграждане на тротоари и междублокови пространства на територията на град Белене, по две обособени позиции“
Описание: Предвидените в СМР се разделят в 2 об. позиции: Об. Поз.: 1: „Изграждане на тротоари и междублокови пространства от о.т.667 - през о.т.669 - о.т.672 - о.т.671 до о.т.670 в стр. кв. 15 гр. Белене“: Улиците са разположени в кв.15, по плана на гр. Белене. Обща дълж.: 205 м. Предвижда се: Подготовка на стр. площадка; Ново строителство-Настилки (павета -за паркоместа; Асфалтоб. настилка-реконструкция-улица-леко движение; Трот. настилка-павета бетонови; Елементи към настилката ); Пътни знаци и маркировка; Об. Поз.: 2: „Изграждане на тротоари и междублокови пространства от о.т.753 - о.т.798 - о.т.799 - о.т.801 - о.т.802 - о.т.800 - о.т.797 до о.т.796 в стр. кв. 73 гр. Белене“ Улиците са разположени в кв.73, по плана на гр. Белене. Обща дълж.: е 298 м. Предвижда се: Подготовка на стр.площадка; Ново строителство-Настилки(павета за паркоместа; Асфалтоб.настилка-реконструкция-улица-леко движение; Трот.настилка-павета бетонови ; Елементи към настилката); Пътни знаци и маркировка;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/05/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909639)
Възложител: Община Белене
Получен на: 30-04-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0005
Процедура:Публично състезание
Име:„Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Белене“
Описание: Целта на настоящата поръчка е избор на изпълнител на дейности по закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци (ТБО) на община Белене,Обл. Плевен.Техническата рекултивация: -Изнасяне на депонирани отпадъци,извън основното тяло на сметището и тяхното предепониране в границите на определената за депото площ от 6,86 дка; -Преоткосиране и предепониране за осигуряване на устойчивост на насипното тяло (депото) и предотвратяване разпиляването на отпадъците.Преоткосирането засяга всички съществуващи откоси на депото. За постигане на проектен наклон на откосите не по-стръмен от 1:2,5 (максимално допустим по изискването на Наредба № 6/2013 г.) ще се извърши разриване и предепониране на част от натрупаните отпадъци.Биологичната рекултивация на обекта се извършва в изпълнение на изискванията на Наредба № 26/1996 г. за оформяне на подходящ ландшафт и вписване на депото в съществуващия такъв(чл.1, ал.3).По-подробно описание на дейностите - в Техническата спецификация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/05/2019 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (894928)
Възложител: Община Белене
Получен на: 15-02-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0004
Процедура:Договаряне
Име:Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти.
Описание: Прогнозни количества по видове горива +/- 10 % (плюс, минус десет процента): Дизелово гориво - 40 000 литра; Бензин: А95Н - 6 500 литра, А96Extra force (или еквивалент) - 3 000 литра, А98Н - 500 литра. Посочените количества са на база статистика от разходените количества от Възложителя за последните 12 месеца, като се посочват единствено с цел определяне прогнозния обем на поръчката, като Възложителят не се ангажира да ги заяви и усвои изцяло. Прави се уточнение, че в хода на изпълнение, количествата на закупените горива, както и съотношението между видовете горива ще съответстват на нуждите на Възложителя. Продължителност на периода на борсовия договор - 12 месеца, считано от датата на сключването му. Място на изпълнение - бензиностанции на изпълнителя(продавача) на територията на Република България, в т.ч. и в община Белене при възникнала необходимост в изпълнение на служебни задачи. Зареждането на автомобилите с предлагани от продавача горива / Дизелово гориво, Бензин А 95Н, Бензин А 96Extra force (или еквивалент), Бензин А 98Н/ да става в търговски обекти /бензиностанции/ на изпълнителя в страната - собствени или наети. За целта изпълнителят(продавач) трябва да разполага с бензиностанция на територията на община Белене и изградена мрежа от бензиностанции най-малко във всички областни градове на страната. Качеството на предлаганите горива да е в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135469519), и съгласно спецификацията на Възложителя-неразделна част от настоящо решение за откриване на процедурата.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (894927)
Възложител: Община Белене
Получен на: 15-02-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0003
Процедура:Договаряне
Име:Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5 или еквивалент), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.
Описание: Прогнозно количество: 70 000 литра +/- 10 % (плюс, минус десет процента). Продължителност на периода на доставка - една година, считано от датата на сключване на борсовия договор, или до изчерпване на количествата. Доставките до заявено място на нужди на Възложителя се извършва с транспорт на Изпълнителя посредством автоцистерни за доставка и развоз, които да са подходящо оборудвани и отговарящи на европейските и български изисквания за този тип доставки, както и снабдени с нужното оборудване за разтоварване и на труднодостъпни места, преливни средства и съоръжения. Цистерните да са оборудвани с помпи и пломбирани и калибровани разходомери. При представяне на фактура се предоставя и документ за цена на дизеловото гориво към дата на всяка доставка. Цените трябва да са крайни и да включват всички разходи за окончателното осъществяване на доставките. Горивото трябва да отговаря на изискванията за качество съгл. БДС и всички нормативни документи, регламентиращи качество, характеристики, маркировки, съхранение, състав, годност и Наредбата изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135469519), съгласно спецификацията на Възложителя, и да е освободено от претенции и задължения към трети лица.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (889929)
Възложител: Община Белене
Получен на: 22-01-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0002
Процедура:Пряко договаряне
Име:Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публични събития(форуми) и обучителни семинари за нуждите на Община Белене по проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион, e-MS code: ROBG-175, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на 3 двудневни съвместни форума“, и Обособена позиция №2: „Организиране и провеждане на 7 двудневни обучителни семинара за безработни и неактивни лица“.
Описание: За об. поз №1: Организиране и провеждане на 3 двудневни съвместни форума (един в гр. Белене, един в гр. Свищов и един в гр. Плевен) с представители на български и румънски работодатели и професионални организации, медии, местно самоуправление, университети, специализирани училища, бюра по труда, НПО и други. За всеки от двудневните съвместни форуми Изпълнителят трябва да осигури зала, оборудвана с мултимедия, симултанен превод от български на румънски и обратно, хотелско настаняване за 100 участници за 2 нощувки в съответния град, където се провежда форума, транспорт за участниците, обяд (за първия и втория ден от форума), вечеря (в деня преди форума, когато се настаняват участниците в хотела и в първия ден от форума) и кафе паузи (2 кафе паузи за първия ден и 1 кафе пауза за втория ден от форума). Изпълнителят трябва да осигури автобусен превоз за участниците от Румъния, както и автобусен превоз за български участници, които не живеят в града, в който се провежда форума.Изпълнителят трябва да осигури и следните промоционални материали за всеки от форумите:- 100 бележника (A6, релефно покритие, тегло 170 г / м2 хартия 60 г / м2)- 100 химикалки (с пластмасово тяло, брандирани и от двете страни); За об. поз №2:Обучителните семинари ще бъдат организирани и проведени в следните градове: 2 в гр.Белене, 2 в гр.Свищов, 2 в гр.Плевен и един в гр.Никопол. Всеки от двудневните обучителни семинари ще бъде за 50 безработни и неактивни лица, минимум 30 от които трябва да са млади хора под 29 години. Всеки от обучителните семинари трябва да обхващат минимум следните теми: Как да търсите и кандидатствате за работа; Как да започнете и развиете бизнес; Регистриране на фирма; Реклама; Маркетинг; Бизнес комуникация; Финансово отчитане; Управление на персонала; Възможности за финансиране от ЕС на бизнеса; Възможности за съвместен бизнес в трансграничния регион. Обученията трябва да включват и осигуряване на материали, обяд за участниците, освежителни напитки за 2 кафе-паузи на ден. Залата в която ще се провеждат обученията трябва да бъде за минимум 50 човека. Обяда за участниците трябва да включва минимум 100 сандвичи (включително сандвичи за вегетарианци), минерална вода и плодове за участниците. Всяка от кафе паузите трябва да включват кафе, минерална вода, чай и дребни сладки за минимум 50 участници.
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888179)
Възложител: Община Белене
Получен на: 14-01-2019
Номер на поръчката: 00661-2019-0001
Процедура:Публично състезание
Име:"Разработване на уеб базирана платформа с мобилна интернет версия на български, румънски и английски език за насърчаване на съвместните бизнес инициативи в трансграничния регион"
Описание: 1. Изработване, внедряване и поддръжка на уеб базирана платформа с мобилна интернет версия на български, румънски и английски език за насърчаване на съвместните бизнес инициативи в в трансграничния регион и стимулиране на възможностите за заетост със следните модули: •Модул „Приложимо законодателство“ (МПЗ) •Модул „Местни продукти, услуги и предприятия“ (МПУП) •Модул „Транспортни връзки“ (ТВ) •Модул „Търсене и предлагане на работа“ (ТПР) •Модул „Туристически обекти“ (ТО) •Модул „Курсове и обучения“ (КО) •Модул „Новини и актуална информация“ (НАИ) •Модул „Регионални събития“ (РС) •Модул „Реклама за продукти и услуги“ •Модул „Бизнес наръчници“ (БИ) •Модул „Местни инициативи“ (МИ) •Модул „Моя профил“ (МП)“; 2. Обучение на технически лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ(администратори на платформата); 3. Приемни изпитания и включване в редовна експлоатация; 4. Гаранционно поддържане.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/02/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (867511)
Възложител: Община Белене
Получен на: 13-09-2018
Номер на поръчката: 00661-2018-0009
Процедура:Публично състезание
Име:„Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Основен ремонт на част от улица „Осъм“, с. Петокладенци, община Белене“
Описание: Осъществяване на строителен надзор по време на строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад за обект: „Основен ремонт на част от улица „Осъм“, с. Петокладенци, община Белене”. Улица „Осъм” се намира в с. Петокладенци, общ. Белене. Частта от улицата предвидена за ремонт е с дължина около 300 м, от О.Т.1 до О.Т. 80. Уличната настилка е компрометирана, а на места липсва.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:05/10/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861876)
Възложител: Община Белене
Получен на: 08-08-2018
Номер на поръчката: 00661-2018-0008
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг –проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на обект: „Основен ремонт на част от улица „Осъм”, с.Петокладенци, общ.Белене“
Описание: Улица „Осъм” се намира в с. Петокладенци, общ. Белене. Частта от улицата предвидена за ремонт е с дължина около 300 м, от О.Т.1 до О.Т. 80. Уличната настилка е компрометирана, а на места липсва. Обществената поръчка обхваща изпълнението на следните дейности: 1. Изготвянето на технически инвестиционен проект по следните части: •„Геодезия”; •„Пътна”; •„Проектно-сметна документация; •„Временна организация на движението по време на строителството”; •„Организация и безопасност на движението“; •„План за безопасност и здраве”; •„План за пожарна безопасност”; Проектирането да е съгласно „Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“. От изпълнителя ще се изисква геодезическо заснемане на реконструирания участък за издаване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър. 2. Изпълнение на строителството съгласно изготвения технически проект и чл.163 и чл.163а от ЗУТ. 3. Осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/09/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859957)
Възложител: Община Белене
Получен на: 27-07-2018
Номер на поръчката: 00661-2018-0007
Процедура:Открита процедура
Име:Текущ ремонт на улични настилки в община Белене
Описание: Поръчката обхваща изпълнението на СМР, свързани с текущ ремонт и поддържане на улична мрежа на територията на община Белене за календарната 2018г., с прогнозен обем около 2 300 кв.м. Възложителят ще определи в писмено известие(възлагателно писмо) съгласно договора, населените мяста, местоположението на конкретните участъци, обема и видовете работи, за които ще се изпълняват дейностите предмет на поръчката. Населените места ще бъдат до 6 на бр. - гр. Белене, и села от общината разположени в различни посоки спрямо общинския център гр. Белене. Предвидено е отстраняването на разрушения и деформации по улиците чрез полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, студено изкърпване на асфалтобетонови настилки тип Печматик или еквивалент, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки, повдигане на РШ, извозване на строителните отпадъци, ВОД при изпълнение на СМР.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/09/2018 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (858950)
Възложител: Община Белене
Получен на: 24-07-2018
Номер на поръчката: 00661-2018-0006
Процедура:Пряко договаряне
Име:„Изготвяне на технически паспорт, доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на сградата на СУ „Димчо Дебелянов” – гр.Белене“
Описание: 1.Изготвяне от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за регистрация на технически паспорт за обект: „Сграда на СУ „Димчо Дебелянов” – гр.Белене”; 2. Изготвяне от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите за обект: „Ремонт на сградата на СУ „Димчо Дебелянов” – гр.Белене”; 3. Осъществяване на строителен надзор по време на строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад за обект: „Ремонт на сградата на СУ „Димчо Дебелянов” – гр.Белене”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:10
    2 ... Последна