Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Белене
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 14

Страници:1
   

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (545287)
Възложител: Община Белене
Получен на: 11-06-2013
Име:Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013
Описание: Избор на изпълнител на СМР по „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене” с финансиране по ОПОС 2007-2013.Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на инвест. проект вкл.: I. Частично изграждане на смесена канализация по улици в гр. Белене, по които такава не е изградена. В проекта изцяло се запазва изградената канализационна мрежа, конкретизира се проектната „смесената” канализационна система в по-крайните части на селището. Ще се използват всички построени канализационни профили. Водите от съществуващата и новопредвидената за изграждане селищна канализация се предвижда да бъдат отведени към новопредвидена за изграждане ГПСОВ, разположена в североизточната част на гр. Белене в м. „Сред полето”. Приемник на пречистените води е р. Дунав.Обектите от канализационната мрежа, които следва да се изградят са: •главен колектор IV, включително и част вертикална планировка и пътна - колектор ІV •профили по опис. •пресичане на колектор ІV с ЖП линия Ореш - Белене. •част пътна възстановяване на улична настилка върху канализация и общи участъци канал и водопровод. II. Рехабилитацията на 18 445 метра от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Белене. Инвестиционното намерение обхваща тази част от водоснабдителната мрежа на гр. Белене, която е определена като най-приоритетна за града и която съвпада с трасетата на предвидената за изграждане канализация по проекта. Ще се рехабилитират 1 042 бр. сградни водопроводни отклонения с дължина от 8 336 м. Обектите от водоснабдителната мрежа, които предстоят да се рехабилитират са: •главен клон I •главен клон IІ •главен клон IІІ •главен клон ІV • главен клон V •главен клон VІ •тласкател от помпена станция до кула резервоар 500м3 •разпределителна мрежа •част пътна-възстановяване на улична настилка върху рехабилитиран водопровод. ВАЖНО ! Участникът следва да изпълни строително-монтажните работи по инвестиционния проект при съобразяване с наличните работни проекти и техническите спецфиикации към документацията за участие. Изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност в съответствие с насоките за това публикувани на адрес http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf /, съгласно комуникационният план на ОПОС 2007-2013 г., одобрен от ЕК на 7 май 2008 година. Изпълнителят ползва логото на ЕС във всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на всички публични събития, изпълнителят е длъжен да оповести, че договорът е получил финансиране от ОПОС 2007-2013 г. Според вида на инф. материали те могат да съдържат: •Името на проекта, който се изпълнява; •Името и логото на оперативната програма; •Името на ЕФРР/Кохезионния фонд; •Флага на ЕС. За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уеб сайтове, електронни съобщения и т.н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните мерки се прилагат аналогично. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията в обявлението за поръчката и документацията. Всеки участник има право да представи само 1 оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно ФЛ или ЮЛ може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самост. оферта. Обектът на поръчката не включва обособ. позиции. Не се допуска представяне на варианти на офертата. Възложителят ще изпрати решението и обявлението до АОП по електронен път с електронен подпис и ще предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която ще бъде предоставена в профила на купувача (виж § 1 т.20 от ДР на ЗОП): http://obshtina.belene.net/pp.htm. Съгласно чл. 64 ал.3 ЗОП ще се използва съкратен срок за подаване на оферти.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (543125)
Възложител: Община Белене
Получен на: 28-05-2013
Име:Избор на изпълнител/-и за упражняване на строителен надзор съгласно чл.168 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт/-и (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б от ЗУТ на строежи във връзка с договори за строително-монтажни работи на обекти на Община Белене по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на общински пътища в община Белене"; Обособена позиция № 2: „Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари" по договор № 15/321/01081 от 08.09.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Описание: Периодът за изпълнение на сключения договор (договори) ще е съобразен със сроковете за извършване на СМР, заложени в договорите съответно за обектите: „Рехабилитация на общински пътища в община Белене" и „Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари", сключени въз основа на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Времетраенето на договора с изпълнителя/-ите/ на строителния надзор е до издаването на разрешение за ползване на обекта по чл.177 от ЗУТ, а отговорностите по договора за строителен надзор са съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ до изтичане на най-дългите гаранционните срокове за съответните видове СМР, определени от чл. 20 от Наредба №2 от 2003 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (538781)
Възложител: Община Белене
Получен на: 25-04-2013
Име:Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "a" от ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”
Описание: Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехаб. на съществуващата водоснаб. мрежа на гр. Белене”.Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на инвест. проект вкл.: Изграждане на ПСОВ гр. Белене, вкл.: •Съоръжения по линията на водата: - Фини решетки; - Тангенциален пясъко задържател с класификатор за пясък с промиване (в обща сграда с решетките); - Биобасейн с предварителна денитрификация и нитрификация, физико-химично отстраняване на фосфора и разделна аеробна стабилизация на утайките; - Вторични радиални утаители; - Контактен резервоар за обеззаразяване на пречистената отпадъчна вода с хлорен реагент; - Физико-химично отстраняване на фосфора; - Авариен изравнител. •Съоръжения по линията на утайките: - Аеробен стабилизатор; - Буферен резервоар за стабилизирани утайки; - Инсталация за обезводняване на стабилизираните утайки; - Площадка за складиране на утайки (резервни изсушителни полета); - Приемна станция за външни води и утайки. •Спомагателни сгради и съоръжения: - Въздуходувна станция; - Помпена станция за РАУ и ИАУ; - Сграда обезводняване на утайките; - Реагентно стопанство; - Помпена станция за плаващи вещества от вторичен утаител; - Помпена станция за техническа вода; - Помпена станция към площадкова канализация. -Административна сграда и КПП. •Изграждане на тласкател до ПСОВ от съществуващо КПС с дължина 967 метра и реконструкция на КПС. •Изграждане на нов захранващ водопровод към ПСОВ с обща дължина от 1 157 м. •Заустващ колектор; •Доставка и монтаж на фабрично ново и неупотребявано оборудване и съоръжения за изграждането и функционирането на ПСОВ. •Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестване на оборудването. При всички дейности, за които е приложимо, изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност в съответствие с Насоките за инф. и публич. на проекти, финанс. по ОПОС 2007-2013 г.“ / http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf / и комуникационният план на ОПОС 2007-2013 г., одобрен от ЕК на 7 май 2008 година. Изпълнителят ползва логото на ЕС във всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на всички публични събития, изпълнителят е длъжен да оповести, че договорът е получил финансиране от ОПОС 2007-2013 г. Според вида на инф. материали те могат да съдържат: •Името на проекта, който се изпълнява; •Името и логото на оперативната програма; •Името на ЕФРР/Кохезионния фонд; •Флага на ЕС. За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уеб сайтове, електронни съобщения и т.н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните мерки се прилагат аналогично. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията в обявлението за поръчката и документацията. Всеки участник има право да представи само 1 оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Обектът на поръчката не включва обособ. позиции. Не се допуска представяне на варианти на офертата.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (526914)
Възложител: Община Белене
Получен на: 28-02-2013
Име:Извършване на одит в рамките на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” - референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2
Описание: Изпълнителят на обществената поръчка ще одитира дейностите, извършвани през целия цикъл на проекта, при което ще изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на дейностите по проекта в съответствие с националните и международните одиторски стандарти и националните нормативни изисквания. Обхватът на одитирането от страна на изпълнителя ще са детайлно описани в техническа спецификация към официалната документация за участие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (526772)
Възложител: Община Белене
Получен на: 28-02-2013
Име:Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на гр. Белене по обособени позиции през 2014 година
Описание: Oбектът на поръчката е периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на гр. Белене през 2014 г. по следните обособени позиции: 1. Хлебни изделия и производни; 2. Мляко и млечни продукти; 3. Месо и месни продукти, риба, яйца; 4. Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни, кореноплоди ; 5. Консерви, сухи бобени и зърнени храни; 6. Различни хранителни продукти. Предлаганите хранителните продукти следва да отговарят на установените стандарти или техни еквиваленти, както и на законодателните актове и норми свързани с производство, доставка и търговия с храни - стандарт „Стара планина”, националните стандарти за кисело мляко 12:2010, за българско бяло саламурено сирене 15:2010, за български кашкавал 14:2010, изискванията на Закона за храните, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, Наредба №16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (в сила от 08.06.2010 г. Обн. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г.) издадена от МЗХ, Наредба № 1 от 09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация издадена от МЗХ, Наредба № 9/16.09.2011 г. на МЗХ за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата, Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара, Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, Наредбата за специфичните изисквания към мазнините за мазане. Транспортните средства на участниците задължително да са регистрирани по смисъла на чл. 246 ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 3 ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение контролирани от РЗИ, като документите доказващи регистрацията следва да са издадени след 01.01.2007г. на името на участника и да бъдат заверени с гриф "Валидно,вярно с оригинала" от органа, който ги е издал. Участниците следва да представят в офертите си заверено копие на удостоверение по смисъла на чл.12 ал. 10 от Закона за храните, на името на участника и да бъдат заверени с гриф "вярно с оригинала" от органа, който ги е издал. Възложителят ще изисква към офертите заверени от участника копия на протокол/-и за изпитване на млечните продукти /извара, сирене, кашкавал, прясно мляко и кисело мляко/ от акредитирана лаборатория по безопасност на хранителните продукти от животински произход, доказващ/-и че в изследваните млечни продукти, предмет на поръчката, не се включват растителни мазнини.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (526441)
Възложител: Община Белене
Получен на: 28-02-2013
Име:Избор на изпълнител/-и за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт/-и (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б от ЗУТ на строежи във връзка с договори за строително-монтажни работи на обекти на Община Белене по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг-изграждане на ПСОВ-Белене “; Обособена позиция № 2: « Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене » по проект "Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата мрежа на град Белене”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния Фонд в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51011116-С0-57/29.11.2012г.
Описание: Определеният за изпълнител ще упражнява функциите на строителен надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и определяне на строителна линия и ниво. Договорът ще се счита за изпълнен на датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за получаване на документ/-и за въвеждане на обектите в експлоатация от Държавната приемателна комисия, по смисъла на чл. 177 от ЗУТ и съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (526092)
Възложител: Община Белене
Получен на: 27-02-2013
Име:Доставка чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично ново, неупотребявано, хардуерно, софтуерно и друго оборудване и обзавеждане за Община Белене, и доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на фабрично нова и неупотребявана станция за мониторинг на качеството въздуха в град Белене.
Описание: Доставка и монтаж на хардуерно, софтуерно и друго оборудване за Община Белене и доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на станция за мониторинг на качеството въздуха в град Белене, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” - референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (525362)
Възложител: Община Белене
Получен на: 25-02-2013
Име:Рехабилитация на общински пътища в община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари
Описание: Предмет на обществената поръчка са строително-монтажни работи по „Рехабилитация на общински пътища в община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”, съгласно приложените към Документацията за участие в процедурата инвестиционни проекти, количествени сметки, утвърдени от Възложителя технически спецификации и типови детайли, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1:„Рехабилитация на общински пътища в община Белене"; Обособена позиция 2: „Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (487638)
Възложител: Община Белене
Получен на: 20-06-2012
Име:„Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел Димум”; Обособена позиция 2 „ Основен ремонт на ул. „България”, в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „ Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”;
Описание: Съгласно утвърдени от Възложителя технически спецификации и приложени количествени сметки - неразделна част от документацията и договора за изпълнение. Обособена позиция 1: „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел Димум” с прогнозна стойност в размер на 788 690.96 лв. (седемстотин осемдесет и осем хиляди шестстотин и деветдесет лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС; Обособена позиция 2: „Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616, 617 в участъка от о.т. 615 до о.т. 605” - с прогнозна стойност в размер на 507 331,08 лв. (петстотин и седем хиляди триста тридесет и един лев и осем стотинки) без ДДС, както следва: - „Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615” с прогнозна стойност в размер на 253 861,00 лв. (двеста петдесет и три хиляди осемстотин шестдесет и един лева) без ДДС. -„Основен ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605” с прогнозна стойност в размер на 98 768,20 лв. (деветдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и двадесет стотинки) без ДДС. - „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616, 617 в участъка от о.т. 615 до о.т. 605” с прогнозна стойност в размер на 154 701,88 лв. (сто петдесет и четири хиляди седемстотин и един лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за предварителна информация (ЕС) (469398)
Възложител: Община Белене
Получен на: 20-02-2012
Име:Закупуване и доставка на МПС, техника и оборудване за нуждите на Община Белене
Описание: Закупуване и доставка на МПС, техника и оборудване за нуждите на Община Белене, съгласно техническа спецификация на възложителя
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (469396)
Възложител: Община Белене
Получен на: 20-02-2012
Име:РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ И ЧАСТИЧНИ РЕМОНТИ НА ЧИТАЛИЩАТА В СЕЛАТА ДЕКОВ, КУЛИНА ВОДА, ПЕТОКЛАДЕНЦИ И ТАТАРИ
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”, съгласно приложени към Документацията за участие в процедурата инвестиционни проекти, количествени стойности и технически спецификации;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (150132)
Възложител: Община Белене
Получен на: 06-03-2008
Име:Природен парк „Персина” – модел за устойчиво развитие
Описание: Строителни работи по изграждане и/или реконструкция на модерна туристическа инфраструктура в Природен парк „Персина” – маркиране на пешеходни пътеки и велосипедни алеи, изграждане на лодкостоянки, кътове за отдих, за наблюдение на птици и животни, поставяне на информационни и оброзователни табла и др.;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (107959)
Възложител: Община Белене
Получен на: 05-03-2007
Име:"Почистване, почвоподготовка и залесяване на изоставени и ерозирали общински земеделски земи в землището на с.Кулина вода"
Описание: Почистване, почвоподготовка и залесяване на 898583 дка в землището на с.Кулина вода
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Предварително обявление за обществена поръчка (106568)
Възложител: Община Белене
Получен на: 27-02-2007
Име:"Допълнително водоснабдяване на с. Кулина вода от помпена станция с. Лозица"
Описание: Проектът предвижда допълнително водоснабдяване на с.Кулина вода от Помпена станция – с.Лозица. Проектът включва: монтиране на втора помпена група и оборудване на хлораторно, изграждане на тласкателен водопровод, преминаване под автомобилен път ІІ-52, изграждане на втори напорен водоем и водопровод за връзка със съществуващата водопроводна мрежа.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:1