Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 857

Страници:62
    2 ... +10 Последна

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (851327)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-06-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0023
Процедура:Договаряне
Име:„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН И ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ С ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ I-429, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ГР. БУРГАС“.
Описание: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН И ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ С ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ I-429, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ГР. БУРГАС“, ВКЛЮЧВАЩ: ПЪРВИ ЕТАП, ФАЗА А – Модул А – Закрит Плувен комплекс и Модул В – Наземен паркинг; ПЪРВИ ЕТАП, ФАЗА Б – Модул Б – Покривна градина – „зелн мъх“; ВТОРИ ЕТАП, Подетап 1: – Модул Г – Футболно игрище, Модул Е – открити тенис кортове и Модул Й – надземен паркинг за 137 автомобила; ВТОРИ ЕТАП, Подетап 2: – Модул Д – съблекални, кафене, WC и др., Модул Е – съблекалня и Модул К – подвижни трибуни за 52 места.“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (849979)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-06-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0022
Процедура:Открита процедура
Име:Изготвяне на технически инвестиционен проект за “Благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи с поливна система и обособяване на атракционна и обслужваща зони в УПИ I, кв
Описание: Предмета на обществената поръчката включва изготвяне на технически инвестиц. проект за благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи с поливна система и обособяване на атракционна и обслужваща зони в УПИ I, кв.12 по плана на Зона „А“,кв.„М. Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.293 по КК на гр.Бургас“.Обект на проектиране е територията на УПИ I, кв. 12 по плана на Зона „А“, кв. “М. Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.293 по КК на гр. Б-с, възлизаща на 9 235 кв.м. УПИ е частна общ. собственост, видно от АЧОС№ 5436/14.03.2009г.Осн.цел на инициативата е посредством изграждане на нови зелени площи и градини, да се създаде благоприятна и устойчива соц. среда за жителите в района, с въз.-ст за провеждане на култ.и образователни мероприятия на открито, в екологична градска среда и създаване на усл-я за подобряване кач.-то на живот в гр. Б-с, като по този начин се повишат привлекателността на града, качеството и комфорта на обитаване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/07/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848937)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0021
Процедура:Открита процедура
Име:Изготвяне на технически инвестиционен проект за „Парк на миниатюрите „Европа“ – Бургас, в парк „Св. Троица“, ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.431 по КК на гр. Бургас“
Описание: Обект на проектиране е част от територията на УПИ II, кв.56, парк „Св.Троица“, ж.к. Славейков, възлизащ на 154757 м2. УПИ е публична общинска собственост и съгласно АОС № 869/23.06.1998г. е с площ 150000м2. В УПИ II попадат ПИ с идентификатор 07079.602.431 по КК на гр. Бургас – с НТП за обществен селищен парк и площ 146411м2 и ПИ с идентификатор 07079.602.430 с НТП за второстепенна улица и площ 4135м2.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/07/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848651)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0020
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по обособени позиции"
Описание: За да се използва оптимално капацитета на Дневния център се предвижда оборудване и обзавеждане на следните помещения:зала за лечебна физкултура и рехабилитация,втори кабинет за психолог,логопед,зали за индивидуална работа 2бр.; зали за групова работа 2бр.;психосензорна стая;общи помещения-трапезария и кухня/разливочно и входно антре,санитарни помещения и стаи за персонал 2бр.За изпълнение на дейностите по ОП1 и ОП2,Възложителят предоставя проект по част:„Интериор и обзавеждане“ и спецификация с посочени параметри и технически изисквания в съответствие с действащи норми и стандарти,одобрен от гл.архитект на Община Бургас и съгласуван от МТСП.За изпълнение на дейностите по ОП 3,Възложителят предоставя проект по част:Паркоустройство и благоустройство“,съгласуван с МТСП.Подробното описание,количествата и точните размери на необходимото оборудване и обзавеждане по всички ОП се съдържа в Техническите спецификации,публикувни на профила на купувача на интернет адреса(URL),посочен в т. I.1).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/07/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847082)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 15-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0019
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 в 4 обособени позиции"
Описание: Настоящата обществена поръчка е изготвена съгласно Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Основни дейности: 1.Разработване на технически проект, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването. 2.Упражняване на авторски надзор. 3.Извършване на строително-ремонтни работи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/07/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (845853)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 08-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0017
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции"
Описание: За всички ОП:Разработване на Технически инвестиционни проекти (ТИП),включително необходимите работни детайли за нуждите на изграждането,съгласно ЗУТ,Наредба № 4 от 21.05.2001г.Целта е осигурчване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация.Реализирането на проектите ще допринесе за осигуряване на равен достъп до качествени грижи и услуги на деца и младежи, според индивидуалните потребности и създаване на умения за самостоятелен живот чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/06/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (846130)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 09-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0018
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на дизелово гориво за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“.
Описание: Предмет на настоящата поръчка е покупка на дизелово гориво за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“. Характеристика на горивото – Дизелово моторно гориво с 6% биодизел. Количество – 390 000 л. (триста и деветдесет хиляди литра) + 20%. Срок на договора – договорът влиза в сила от датата на сключване и е за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца или до изчерпване на количеството, което от двете събития настъпи по- рано. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка – до 3 /три/ работни дни от подаване на заявката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (845517)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 04-05-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0016
Процедура:Договаряне
Име:Кетъринг за събитие „Европейски морски ден“
Описание: Услугата включва подготовка, доставка на място и обслужване за: 5 Броя кафе-паузи (включващи кафе, чай, минерална вода, безалкохолно, сладки) за общо 900 участници за всеки от двата дни на провеждане на Европейския морски ден; 2 Обяда за 900 участници/ден; 1 Вечеря за общо 900 участници; 1 вечеря за общо 150 участници.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (844673)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 27-04-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0015
Процедура:Открита процедура
Име:„Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви и съобщения, свързани с дейността на Община Бургас”
Описание: Публикуване на обяви и съобщения в регионални и национални вестници, както и в интернет медии по списък, както следва: - национални: в. Труд, в. 24 часа, в.Монитор, в.Телеграф, в. Стандарт, в. Дума, в. Новинар, в. Сега, в.Капитал Дейли, в. България Днес, в. Всеки ден, сп.България еър; - регионални: в. Черноморски фар, в.Компас, в.Фактор, в. „Десант”; - интернет медии и онлайн издания: Бургас нюз, Бсзон, Бгнес, Дарик нюз Бургас, Фокус нюз, Бургас 24, Бургас.орг, 24 часа.бг, Труд.бг, Флагман.бг, Черноморие.бг, Грамофона Нюз, Морски вести.бг, Дарикнюз; Е-бургас.ком, Топ новини, агенция Кросс, Бургас дрийм, Пик, Блиц, Бургас утре, Дневник.бг, КлубZ, Вох Бургас.ком, Набрега.бг, 7 Дни бургас.бг, Униконбг.ком, Бургас дейли.ком, Медузата.ком;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/06/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (843109)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 19-04-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0014
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на нови, оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на оригинални консум
Описание: Регулярни доставки по заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, МФУ и копирни машини, за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност, посочена в поле II.2.6, за всяка от обособените позиции, в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие в настоящата процедура.Подробна информация относно необходимите нови оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и МФУ по места на доставка е представена в Приложения № 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4.,7.1.5. и 7.1.6., за обособена позиция № 1, и Приложения № 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4 за обособена позиция № 2, неразделна част от документацията за участие. Количеството се определя, съгласно необходимостта на Възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/05/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (842585)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 17-04-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0013
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разход
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 232 обекта на Община Бургас (146 броя обекти с товаров профил-СТП и 86 броя –недиректни), намиращи се на територията на общината.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/05/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (840161)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-03-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0012
Процедура:Открита процедура
Име:„Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и от второстепенни разпоредители
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и от второстепенни разпоредители с бюджети по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Обекти, ползвани от администрацията на Община Бургас; Обособена позиция 2 - Младежки културен център Бургас; Обособена позиция 3 - Обект: Културен център „Морско казино“ и открита сцена „Охлюва“; Обособена позиция 4- Общинско радио Бургас; Обособена позиция 5- Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ Обособена позиция 6– Общинско предприятие „Транспорт“; Обособена позиция 7 - Авиомузей Бургас“, Летище Бургас, кв. Сарафово.“ Услугите по почистване да се осъществяват съобразно помещението/обекта, за който се предоставят, като включват изпълнението на дейности и изисквания, посочени в техническата спецификация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/05/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (835894)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 16-03-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0011
Процедура:Открита процедура
Име:„ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО УЛ."РУЖА" В КВ.ЛОЗОВО НА ГР.БУРГАС “
Описание: „ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО УЛ."РУЖА" В КВ.ЛОЗОВО НА ГР.БУРГАС “
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/05/2018 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (835793)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 16-03-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0010
Процедура:Договаряне
Име:„Покупка на дизелово гориво за нуждите на дома на НХК, собственост на Община Бургас.“
Описание: Предмет на настоящата поръчка е покупка на дизелово гориво за нуждите на дома на НХК, собственост на Община Бургас. Характеристика на горивото – Дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра не повече от 0,001 %. Количество – 40 000 л.(четиридесет хиляди литра) ± 20%. Срок на договора – договорът влиза в сила от датата на сключване и е за срок от 1 /една/ година или до изчерпване на количеството, което от двете събития настъпи по- рано. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка – до 3 /три/ работни дни от подаване на заявката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:62
    2 ... +10 Последна