Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 945

Страници:68
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938456)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 11-10-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0051
Процедура:Открита процедура
Име:"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по обособени позиции:
Описание: ОП1: "Доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв.16, кв. Акациите, гр. Бургас; Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст и Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства. ОП 2: "Доставка и монтаж на компютърно и офис оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства; Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв.16, кв. Акациите, гр.Бургас; Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст". ОП 3: "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните сем. в УПИ III в кв.19", ЦОП за деца и семейства.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/11/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937655)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 08-10-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0050
Процедура:Открита процедура
Име:Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас
Описание: Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет „Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас“. Дейностите следва да се осъществят чрез доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддържане в работещо състояние за целия срок на договора на нови хардуерни и софтуерни компоненти, и комуникационна свързаност, осигуряващи преноса на видеопотоци към съществуващия ЦВУТ (Център за видеонаблюдение и управление на трафика) на Община Бургас и обработката им в Интегрирана система за електронно наблюдение. Надграждането на съществуващата система ще доведе до разширяване на обхвата на осъществяваното от Община Бургас електронно наблюдение за подобряване качеството на живот на жителите, чрез разширяване възможностите за превенция, реакция при инциденти и предприемане на мерки за безопасност и опазване на публичното имущество в оперативен порядък от заинтересованите страни.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/11/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937337)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 07-10-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0049
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на постелъчен инвентар и кухненска посуда– стоки, включени в списъка по чл.12, ал. 1, т.1 от ЗОП“
Описание: „Доставка на постелъчен инвентар и кухненска посуда– стоки, включени в списъка по чл.12, ал. 1, т.1 от ЗОП“ по проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.Артикулите, предмет на настоящата поръчка са включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, утвърден с РМС № 591/18.07.2016 г., предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/11/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (936856)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 03-10-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0048
Процедура:Договаряне
Име:"Разпределение и снабдяване с природен газ за нуждите на Община Бургас"
Описание: Предмет на обществената поръчка е разпределението и снабдяването с природен газ за нуждите на Община Бургас, за срок от три години, считано от 01.01.2020г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935777)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 27-09-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0047
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас
Описание: Хранителните продукти по обособени позиции: № 1. Месо и месни продукти; № 2. Мляко и млечни продукти; № 3. Риба и рибни продукти; № 4. Яйца; № 5. Пакетирани стоки и подправки; № 6. Пресни плодове и зеленчуци, пресни подправки; № 7. Консервирани и замразени продукти; № 8. Алкохолни и безалкохолни напитки“Хранителните продукти по обособени позиции, се отнасят за следните обекти, които се стопанисват от ОП „Туризъм“ град Бургас: Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“, където функционират следните заведения за хранене и развлечения: Бистро „100 години назад“; „Манастирска лекарна“. Преместваем павилион за бързо хранене, разположен на територията на Община Бургас; Туристически комплекс „Акве калиде“, кв. Ветрен; Кафе „Бургас“, разположено в сградата на автогара „Юг“; Кафене, в сградата на Община Бургас. Столово помещение в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ж.к. "Меден рудник".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/11/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930789)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-08-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0046
Процедура:Открита процедура
Име:“ИНЖЕНЕРИНГ – изготвяне на Технически проект и Изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв.Сарафово, гр.Бургас“
Описание: С проекта се цели да се осигури техническа възможност за събирането, регулирането и отвеждането на повърхностните води от съществуващия водосток под републикански път I-9 с цел предпазване на урбанизираната територия на кв.Сарафово от наводнения. Проектът трябва да се изработи върху актуална кадастрална основа – извадка от кадастралната карта на гр. Бургас и одобрения ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово и съгласно приложеното Техническо задание.За обекта има изготвено Прединвестиционно проучване, а в рамките на обществената поръчка е предвидено изготвянето на Технически проект, въз основа на който да се издаде Разрешение за строеж.Прогнозните предвидени за изпълнение СМР, съгласно изготвеното Прединвестиционно проучване. Описаните видове и количества СМР следва да бъдат прецизирани в хода на изпълнение на обществената поръчка. В резултат след изготвяне на техническия инвестиционен проект следва да се представи подробна КСС.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/10/2019 17:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927552)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-08-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0045
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас по две обособе
Описание: „Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на автомобил 6+1 места за нуждите на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”; Обособена позиция 2: „Автомобил тип микробус 5+1 места – за превоз на служители и разнос на храна, за нуждите на Детска кухня“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/10/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926208)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-08-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0043
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на дейности по строително-монтажни работи в акваторията на лодкостоянка „Крайоморие“ относно съоръжения за акостиране на лодки“
Описание: Проучване, проектиране и изграждане на усилени понтонни кейове - Монтаж на понтони, фингери, пасарели, аксесоари и система за закотвяне, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/09/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926259)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-08-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0044
Процедура:Публично състезание
Име:Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проект “Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езер
Описание: Настоящата обществена поръчка включва предоставяне на консултантска услуга за изготвяне на тръжна документация за 4 броя обществени поръчки по проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/08/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923022)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0042
Процедура:Открита процедура
Име:„Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и застраховка на служители на община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”
Описание: Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”, включващи: 1. Обособена позиция 1: „МПС - застраховки „Гражданска отговорност” „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”, "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща гражданска отговорност“; 2. Обособена позиция 2: „Електронно оборудване – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени действия на трети лица”; 3. Обособена позиция 3: „Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас“ - застрахователна защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/”; 4. Обособена позиция 4: „Служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас и общинските предприятия“ – застраховки „Злополука“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/08/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922235)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 15-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0041
Процедура:Открита процедура
Име:Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции
Описание: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас.Поръчката има за цел да компенсира превозвачите, определени за изпълнители по настоящата процедура, за извършени разходи за превоз на лицата ползващи преференции по реда на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (обн. ДВ, бр.51 от 07.07.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 4 юли 2017г.).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/08/2019 17:15

Документ: Обявление за конкурс за проект (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС) (921864)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0040
Процедура:Конкурс за проект
Име:Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).
Описание: Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/08/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919888)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 02-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0039
Процедура:Открита процедура
Име:Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас
Описание: Обществената поръчка има за цел да избере проектанти/проектантски колективи, за изпълнение на Услугата, като зпълнителите следва да изпълнят задачата при спазване на изискванията подробно описани в заданията за проектиране, по реда и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове.Проектното решение трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за проектиране и на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. ПИП трябва да бъде придружен с обследване по части, в достатъчен обхват, за да се изяснят и обосноват приетите технически решения, като се посочат нормативните документи, използвани при проектирането и задължителни за спазване при последващите дейности по изготвяне на инвестиционни проекти и строителство, изисквания за изпълнение, изпитания и експлоатация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/08/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919584)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0038
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции
Описание: Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по 8 обособени позиции, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/07/2019 17:15

Страници:68
    2 ... +10 Последна