Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 881

Страници:63
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (873427)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 16-10-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0047
Процедура:Открита процедура
Име:„Предоставяне на кетъринг услуги за нуждите на община Бургас “
Описание: Предоставяне на кетъринг услуги за нуждите на Община Бургас, включващи доставка на храна, напитки, осигуряване на кетъринг оборудване (при необходимост) и персонал за различни събития и прояви на Община Бургас - срещи, семинари, конференции, фестивали, конкурси, изложби, изложения и кампании и др. с международно, национално и местно значение, организирани по инициатива или с участието на Община Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (872809)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-10-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0046
Процедура:Открита процедура
Име:„Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец“
Описание: Предмет на обществената поръчка е изготвяне на проект за ПУП–ПРЗ за имот с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец във фаза Окончателен проект в обем и съдържание, съгласно приложеното задание за проектиране и в съответствие с изисквания на Наредба №8 за ОС на УП и Наредба №7 за Правила и норми за устройство на отделните видове устройствени зони. Целта на проекта е създаване на устройствена основа за реализиране на инвестиционната инициатива на община Бургас за изграждане на високотехнологичен индустриален парк и логистичен парк. Намеренията на община Бургас са територията да се превърне в зона за изграждане на съвременни предприятия за безвредни производства, складови и обслужващи сгради и други съпътстващи дейности.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (872057)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 09-10-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0045
Процедура:Открита процедура
Име:„Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на
Описание: Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и други съдове за отпадъци до съоръжение за третиране;Ръчно почистване и транспортиране на отпадъци от улични кошчета;Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци /образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата/ до съоръжение за третиранe;Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до съоръжение за третиране;Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране;Събиране и транспортиране на зелени отпадъци до съоръжение за третиране;Събиране и транспортиране на други разделно събрани фракции до съоръжение за третиране;Доставка,експлоатация и поддръжка на контейнери за отпадъци и улични кошчета;Дейности по поддържане на чистотата на места за обществено ползване (почистване на улици,тротоари,площади,спирки на интегриран градски транспорт,велоалеи,подлези,надлези и др.места за обществено ползване);Дейности по зимно поддържане на улици и други територии за обществено полаване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (871399)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-10-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0044
Процедура:Открита процедура
Име:Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект „Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата инфраструктура от о.т. 11 и о.т. 12, по плана
Описание: Основна цел на инициативата е посредством изграждане на обслужваща улица и нова велосипедна алея, с елементи на техническата инфраструктура да се създаде благоприятна и устойчива социална среда за жителите на кв.Лозово и създаване на условия за подобряване качеството на живот в гр. Бургас, като по този начин се повиши привлекателността на кв. Лозово, качеството и комфорта му на обитаване. Обществената поръчка има за цел да избере проектант/ проектантския колектив, който да изпълни следната услуга: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата инфраструктура от о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас до о.т. 54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас и изграждане на нова велосипедна алея от о.т. 623 и о.т. 624 до о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас.“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (869373)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-09-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0043
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг (проектиране,СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бургас с идентификатор 07079.610.194.1,находяща се на ул.„Александр
Описание: Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност,при които класът на енергопотребление на общинска сградата, находяща се на ул. „Александровска“ № 26 да се повиши от „D“ на „B“.Планираните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Проектното предложение адресира три основни аспекта на потребности, свързани с: намаляване на крайното енергопотребление в сградата на Общинска администрация Бургас; подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на по-добри условия за работа на служителите; осигуряване на равен достъп и социално включване на хора с увреждания.Строежът е III-та категория съгл. чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ и чл.6, ал.3,т.4 от Наредба №1 от 30 юли 2003г на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.За обекта е съставен технически паспорт рег. № ТП-263 от 24.07.2017г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/11/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (868517)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 19-09-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0042
Процедура:Открита процедура
Име:ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ–„МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ
Описание: Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ. Изготвяне на окончателен доклад за строежа, след подписване на Констативен акт обр.15 и изготвяне на техническия паспорт.Заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на строежа и самостоятелните обекти, съгласно ЗКИР. Строежът е Първа категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.1, буква „ж” и т.3, буква „б” във връзка с чл.137, ал.4 от ЗУТ, както и съгласно чл.2, ал.7 и чл.6, ал.2, т.3, във връзка с чл.13, ал.1 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Проектът е разработен в съответствие с ПУП-Парцеларен план за изграждане на специализиран пристанищен обект – „защитена лодкостоянка” в акваторията на Черно море (ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1331), северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие, гр.Бургас и североизточно от ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас, одобрен със Заповед №РД-02-15-65/17.07.2017г., влязъл в сила, съгласно Писмо № АУ14-5/04.09.2017г. на МРРБ.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (867805)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 14-09-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0041
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на канцеларски материали и оборудване за нуждите на Община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети, съгласно Приложения № 1,2,3 и 4, неразделна част от документацията”
Описание: Доставки на канцеларски материали и оборудване за нуждите на Община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети, по заявки на Възложителя.Видовете канцеларски материали и оборудване са подробно описани в Приложение № 10.1. към Техническата спецификация.Посочените количества отразяват приблизителното потребление на Община Бургас и на второстепенните разпоредители с бюджети,за период от една година.Заявените въз основа на договора количества за всяка година могат да варират.Възложителят не се ангажира с тяхното пълно усвояване.При възникнала необходимост,Възложителят може да заявява и други видове канцеларски материали и оборудване,извън номенклатурата–Приложение №10.1.,съдържащи се в актуалния фирмен каталог на Изпълнителя на обществената поръчка,с предложения от него % отстъпка от каталожната цена.Канцеларските материали и консумативи следва да бъдат фабрично нови,оригинални,неупотребявани,нерециклирани,от известен произход и да нямат явни и скрити дефекти при нормална работа.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (867754)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 14-09-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0040
Процедура:Открита процедура
Име:„Предоставяне на услуги по застраховане на „Имоти и сгради, включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие“
Описание: В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени дейности по предоставяне на услуги по застраховане на имоти и сгради, подробно описани в СПИСЪК НА ИМОТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/10/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (867743)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 14-09-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0039
Процедура:Открита процедура
Име:„Предоставяне на услуга за електронно наблюдение“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуга за електронно наблюдение, на избрани локации в град Бургас, съгласно Приложение А, която ще бъде изградена от избрания за изпълнител, с цел осигуряване на сигурността и безопасността на гражданите. Пряк ползвател на услугата ще бъде ОП „Транспорт“ при Община Бургас. Внедрената система, чрез която следва да се осъществява предоставянето на услугата следва да се разглежда като съвкупност от необходимото оборудване, софтуерни компоненти и комуникационна свързаност, позволяващи наблюдението, анализа, записа и съхранението за период от 60 дни на данните за събитията на определени възлови за наблюдение места в град Бургас. Поддържането на нейната работоспособност следва да е осигурена за целия период на договора (5 години) от избрания за изпълнител, като се гарантира надеждност и качество, според минимално заложените от Възложителя технически изисквания за предоставяне на услугата.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/10/2018 17:15
Особености: [Запазена поръчка]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (867454)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 13-09-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0038
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, извършване на СМР, авторски надзор) за надграждане на системата от Бързи автобусни линии на територията на гр. Бургас, чрез реконструкция и рехабилитация на ул.
Описание: В обхвата на настоящата обществена поръчка са дейностите по компонент 1 на проект "Интегриран модел за управление на градска мобилност - етап 1" - надграждане на БАЛ на територията на гр. Бургас. Надграждането на системата от БАЛ предвижда осигуряване на транспортен коридор по участъци от бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Демокрация“ и ул. „Булаир“, при оформяне на сегрегирани BUS ленти, осигуряване на места за паркиране, достъпност за хора със затруднена мобилност, обезопасени пешеходни връзки, подобрена пропускателна способност на кръстовищата и осигуряване на предимство на превозните средства на обществен градски транспорт.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/10/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (866153)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 04-09-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0037
Процедура:Открита процедура
Име:„Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в позиции ".
Описание: ОП 1: „Реконструкция на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ от о.т. 343 до о.т. 305, ул. „Шейново“ от о.т. 342 до о.т. 326, ул. „Цариградска“ от о.т. 319 до о.т. 321, гр. Бургас“; ОП 2: „Реконструкция на ул. „Ивайло“ от о.т. 511 до о.т. 508, ул. „Цариградска“ от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 444 до о.т. 469, междублоково пространство УПИ I, кв. 38, гр. Бургас; ОП 3: „Реконструкция на ул. „Дебелт“ от о.т. 404 до о.т. 480 и от о.т. 480 до о.т. 513 и 454, гр. Бургас“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/10/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (865695)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 31-08-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0036
Процедура:Открита процедура
Име:Изработка на рекламни материали (печат и доставка) по предварително зададена визия за представителни цели, събития от програма „Култура“, дейността на общинските предприятия, проекти финансирани със
Описание: Настоящата общ. поръчка има за цел сключване на рамково споразумение с един изпълнител, с което да се определят условията на поръчките, които ще се възложат за период от 2 год. от сключване на договор, включ. относно цените, в съответствие с чл.81, ал.1 от ЗОП, с предмет: Изработка на рекламни материали (печат и доставка) по предварително зададена визия за представителни цели, събития от програма „Култура“, дейността на общ. предприятия, проекти финансирани със средства на Общ. Бургас и от външни фин. инструменти и за всички други събития и кампании по инициатива на Общ. Бургас. Основните дейности в предмета на настоящата поръчка са свързани с изработка на рекл. материали (печат и доставка), по предварително зададена визия, необходими за представителни цели, събития от Програма „Култура“, дейността на общ. предприятия, по проекти на Общ. Бургас,които се финансират със средства на Общ. Бургас и от външни фин. инструменти и за всички др. събития и кампании по инициатива на Общ.Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/10/2018 17:15
Особености: [Запазена поръчка]   [Рамково споразумение]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (864416)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 24-08-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0035
Процедура:Публично състезание
Име:"ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ"
Описание: Осигуряване на физическа охрана на обекти, мероприятия и транспортиране на ценни пратки и товари, които са посочени в Раздел I – списък с общински обекти и мероприятия за охрана в Приложение № 1 Техническа спецификация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/09/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863955)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 21-08-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0033
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на ул. „Оборище“ от о.т. 92 до о.т. 172, ул. „Асен Златаров“ от о.т. 93 до о.т. 166,ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ от о.т.85 до о.т.112,ул.„Средна гора“ от о.т.114 до о.т.158А,гр.Бургас"
Описание: Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка е насочено към подобряване качеството на гр. и жизнена среда чрез изграждане на балансирана с-ма от обществ.пространства,ключови за градския социален и културен живот в съотв. със Специф.цел 2 на Инвестиц.програма на Община Бургас за 2015-2020-Осигуряване на устойчива гр. среда с по-високо качество на живот чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства.Обектите в градската среда са подбрани и обединени въз основа на интегриран териториален подход за трайно подобрение на физическите и функционални характеристики на елементите на средата,използват наличния потенциал и отговарят на идентифицирани потребности в социално-икономическия анализ на ИПГВР на гр.Бургас 2014-2020 г.Конкретната цел на е разрешаване на проблемите в ж.к.Възраждане,свързани с нуждите от изграждане на съвременна транспортна инфраструктура,която да улеснява движението в града,да създава и осигурява места за паркиране на живущите в района и др.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/11/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:63
    2 ... +10 Последна