Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 977

Страници:70
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952008)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 31-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0082
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции
Описание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо и месни продукти, №2. Мляко, млечни продукти и млека от растителен произход , №3 Риба, №4. Плодове и зеленчуци, №5. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти, №6 Яйца и пакетирани стоки, №7. Хляб и хлебни изделия, съгласно видове и предвидени приблизителни (прогнозни) количества в Приложение №1”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:25/02/2020 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951936)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0081
Процедура:Открита процедура
Име:Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия“.
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия“. Обществената поръчката се провежда в рамките на проект „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“. Строежът е III категория съгласно чл.137,ал.1,т.3 б."б" от ЗУТ и чл.6,ал.2,т.3 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. Проекта предвижда да бьде преустроен съществуващия пристан на остров „Света Анастасия“, като се изгради брегозащита на западната брегова зона в рамките на акваторията на пристана, за да се предостави убежище на малки плавателни съдове при неблагоприятни атмосферни условия.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/02/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951920)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0078
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) на обект: „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“
Описание: Основната цел на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор), който да изпълни следните основни дейности:1.Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово",2.Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово", съгласно изготвен Работен инвестиционен проект.* В обхвата на СМР по настоящата поръчка не се включва изпълнение на Част „Биологична рекултивация“.3.Упражняване на авторски надзор по време на строителството в обхвата на изготвения проект. Изпълнителят на договор за строителен надзор ще бъде избран от Възложителя в резултат на отделна процедура по реда на ЗОП.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/02/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951911)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0077
Процедура:Открита процедура
Име:Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка: „Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”, включващи: 1. Обособена позиция №1 „Плавателните съдове, подлежащи на застраховане със застраховка „Каско на плавателните съдове“ с клауза „Отговорност при сблъскване“, „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“, „Злополука на лицата в превозните средства“ към ОП „Туризъм“; 2. Обособена позиция №2 „Гражданска отговорност на Община Бургас и общинските предприятия към трети лица/ телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанската дейност на общината ”; 3. Обособена позиция №3 „Широколистни горски култури, минерализована ивица и оборудване на пет противопожарни депа по проект № 02/226/00346/15.12.2014г.: „Възстановяване на горския пожар и въвеждане на превантивни дейности на територията на община Бургас“ със застраховка „Индустриален пожар“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:05/02/2020 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951930)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0080
Процедура:Открита процедура
Име:Външна техническа помощ за управление на проект: "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово"
Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избан изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за оказване на външна техническа помощ на Община Бургас при управление на проект "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово", съгласно изискванията Оперативна програма „Околна среда“2014-2020. Основна цел на услугата е да бъде предоставена консултантска подкрепа, чрез която да се гарантира цялостната организация и отчитане на инвестиционния проект до успешното приключване на АДБФП от страна на Община Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/02/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951921)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0079
Процедура:Открита процедура
Име:Изграждане на "Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“
Описание: Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за: „Изграждане на "Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“, съгласно одобрен технически инвестиционен проект.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/02/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (952059)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 31-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0083
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас, по обособени позиции: Обособена позиция 1. Месо и месни продукти; Обособена позиция 2. Мляко и млечни продукти; Обособена позиция 3. Риба и рибни продукти; Обособена позиция 4. Консервирани и замразени продукти“
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас, по обособени позиции: Обособена позиция 1. Месо и месни продукти; Обособена позиция 2. Мляко и млечни продукти; Обособена позиция 3. Риба и рибни продукти; Обособена позиция 4. Консервирани и замразени продукти“ се отнасят за следните обекти, които се стопанисват от ОП „Туризъм“ град Бургас: Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“, където функционират следните заведения за хранене и развлечения: Бистро „100 години назад“; „Манастирска лекарна“. Преместваем павилион за бързо хранене, разположен на територията на Община Бургас; Туристически комплекс „Акве калиде“, кв. Ветрен; Кафе „Бургас“, разположено в сградата на автогара „Юг“; Кафене, в сградата на Община Бургас. Столово помещение в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ж.к. "Меден рудник".

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951301)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 23-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0075
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас"
Описание: Дейностите по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас“. Основната цел е повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление „В“ в два броя административни сгради на РС ПБЗН-Бургас. В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в сградите, следва да се постигне: класът на енергопотребление на двете сгради ще се повиши от "E" (за сграда 1) и "F" (за сграда 2) на "B";121,34 t/y спестени емисии на CO2; подобряване комфорта на работещите и посещаващите административните сгради; оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат изпълнените енергоефективни мерки; намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/02/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (951376)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 23-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0076
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка на постелъчен инвентар и кухненска посуда– стоки, включени в списъка по чл.12, ал. 1, т.1 от ЗОП“ по проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.
Описание: Комплект спално бельо в 3 части - Ранфорс, 100% памук, съдържащ: чаршаф 150/240см; плик 150/215 см; калъфка 50/70 см, Олекотена завивка - Микрофибър, 100% Полиестер; Пълнеж: 300 гр. кв.м.;150/210 (за единично легло) Анатомична възглавница от хипоалергенен материал, с възглавници; Съдове за готвене - комплект-1 бр.тенджера с диаметър 20 см, височина 10 см;1 бр. тенджера с диаметър 24 см, височина 12 см;1 бр. тенджера с диаметър 28 см, височина 12.5 см;1 бр. дълбок тиган с диаметър 24 см, височина 6.8 см;1 бр. тиган с диаметър 20 см, височина 4.2 см;3 бр. стъклени капаци с размери 20 см, 24 см и 28 см;2 бр. подложки за топло сервиране; 2 бр. тава за печене; Устойчиво и незалепващо покритие с допълнителен "мраморен" ефект; Подходящи за всички котлони, включително индукция; С ергономични soft-touch дръжки;Равномерно разпределение на топлината по цялото дъно;Готвене, без мазнина;Подходящи за миене в съдомиялна машина;Здравословно готвене, без мазнина; Леснo почистване и измиване. Подходящи за миене в съдомиялна машина;Прибори за хранене – комплект- Неръждаема стомана, комплекта съдържа по 6 бр. вилици, ножове, супени лъжици, чаени лъжици, десертни вилички; Комплект спално бельо в 3 части- Ранфорс, 100% памук, съдържащ: чаршаф 150/240см; плик 150/215 см; калъфка 50/70 см; Олекотени завивки, с възглавници - Микрофибър, 100% Полиестер,Пълнеж: 300 гр. кв.м. 150/210 (за единично легло)Анатомична възглавница от хипоалергенен материал, Сервизи за хранене - Комплект дуралекс, съдържащ: 6 чинии за основно ястие - 27 см.,6 дълбоки чинии - 22 см.,6 чинии за салата- 21 см.,6 купички десертни -15 см. Може да се използва в микровълнова и в съдомиялна машина, Порцеланови чаши за чай, Стъклени чаши за вода, Съдове за готвене - комплект, Прибори за хранене – комплект, Спален комплект в 3 части за бебе и малки деца, Детски комплект за хранене 5 части, Сервиз за хранене 24 части, Хавлиени кърпи-100% чист памук,450 гр./м2, 50/30; 50/70; 70/140.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950888)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 20-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0074
Процедура:Открита процедура
Име:„Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект: Културно –исторически комплекс „Ченгене скеле‘.
Описание: Строежът е III катег. съгл.о чл.137,ал.1,т.3 б."в" от ЗУТ и чл.6,ал.3,т.4 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.В обхвата на общ.поръчка са включени следните дейности: 1.Проектиране- изготвяне на технически инвестиционен проект (ТИП) съгласно задание за проектиране. С ТИП следва да се изяснят конкретните проектни реш. в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР на обекта, както и да се дадат проектни решения, които осигуряват съотв. с изискв. към строежите по чл. 169 от ЗУТ.Проектирането е еднофазно и включва изготвяне на ТИП, на база Задание за проектиране и „Kонцепция за развитие и програма за инвестиц. намеса за изграждане на културно-туристически комплекс „Ченгене-скеле“.2.Строителство –изпъл. на предвидените в инвестиц. проект СМР. Изпълнението на СМР се извършва по одобрен, ТИП, изготвен в рамките на обхвата на ОП при спазване на действ. законодателство.3.Авторски надзор – упраж. на авт. надзор по ЗУТ по време на строителстелството.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/02/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950207)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0073
Процедура:Открита процедура
Име:„ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ „ФАСАДНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СГРАДАТА НА ХРАМ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. БУРГАС”
Описание: „ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ „ФАСАДНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СГРАДАТА НА ХРАМ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. БУРГАС”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/02/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949607)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 16-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0072
Процедура:Открита процедура
Име:Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“.За правилната работа на системата следва да се осигурят стандартни гласови услуги, реализирани по SIP протокол. Системата приема по SIP протокол входящи разговори само от един предварително зададен IP адрес.Фиксираният IP адрес трябва да бъде предварително дефиниран, като той не трябва да се променя с друг фиксиран адрес без предварително писмено уведомление, направено не по-късно от 14 дни от датата на влизането му в сила и потвърждение на Възложителя.Броят на едновременните телефонни разговори по SIP протокол трябва да е минимум 4. При необходимост и след писмена заявка от страна на Възложителя тези канали трябва да могат да бъдат увеличени.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/01/2020 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948305)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 09-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0071
Процедура:Открита процедура
Име:"Осигуряване на техническа помощ във връзка с изпълнение и управление на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“.
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на техническа помощ за управление на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по проекта и отчитане пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Избраният изпълнител, следва да осигури техническа помощ за организация и управление на проекта и цялостното администриране на процеса по управление на АДБФП, сключен между на УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ от една страна и Община Бургас в партньорство с „Бургасбус“ ЕООД -от друга. В обхвата на ангажимента за оказване на техническата помощ, се включва изпълнението на дейности и услуги, свързани с управлението на проектния цикъл.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/01/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946927)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0070
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на 5 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества“
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на 5 броя Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, които да бъдат предназначени за разделно събиране най-малко на следните потоци отпадъци: метал, стъкло, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ютии, ел. отоплителни печки, компютри, телефонни апарати, сешоари и др./, опасни отпадъци от бита /опаковки от почистващи препарати, лекарства с изтекъл срок, стари термометри и др./, акумулатори, луминисцентни лампи, текстилни отпадъци. Оборудване на центровете с необходимата техника за електронно отчитане на предадените количества разделно събрани фракции и отопление.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/01/2020 17:15

Страници:70
    2 ... +10 Последна