Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 928

Страници:67
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917932)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 21-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0034
Процедура:Открита процедура
Име:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС
Описание: В рамките на настаящятя поръчка се предвижда да се проектира и изгради анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652т/год., което представлява: 65 % от всички генерирани хранителни отпадъци на територията на РСУО Бургас, 25 % от всички генерирани зелени отпадъци, 6 % от всички генерирани отпадъци от хартия и картон и 4% от всички генерирани дървесни отпадъци, както и инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, както и когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/07/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917618)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 20-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0033
Процедура:Открита процедура
Име:"Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции:
Описание: "Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 „София-Бургас“ км. 486+082; Обособена позиция № 2 „Светофарна уредба на кръстовище ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас”. За ПО1: На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка. Стълб №3 и Стълб №4 са с напречно сечение Ф219х7мм, а Стълб №1 и Стълб №2 са с напречно сечение Ф194х6мм. За ОП2: Светофарната уредба се състои от светофарни стълбове, рамо и рoгатка. На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото и два без рамо.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/08/2019 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (917438)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 19-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0032
Процедура:Договаряне
Име:Авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализация на следният обект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на нефтохимика, пл. “Тройката“ №1, УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.181"
Описание: Авторският надзор по проекта се осъществява по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работния инвестиционен проект, както и да дава указания по време на изпълнението. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект, съгласно чл. 162 от ЗУТ. За обекта е изготвен работен проект по части: Демонтажи; Архитектура;Строителни конструкции;Водоснабдяване и канализация;Електро инсталации;ВИК;ОВК;Пожароизвестяване;СОТ;СКС;Озвучаване;Оповестителна система;Сценична механизация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916096)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 11-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0031
Процедура:Открита процедура
Име:„Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА“ в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245“
Описание: Предмет на настоящата поръчка е „Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/Закрита лодкостоянка“ в ПИ с проектен идент. 07079.10.1245 по КК на местност „Рибарско пристанище”, кв. Крайморие, гр. Бургас“. Проектът предвижда изграждане на спец. пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - покрита лодкостоянка. Същата се разполага в акваторията на дълб. от 1,78 m, като вкл. ограден вълнолом с дължина приблиз. 200 m, който оформя и защитава акваторията на лодкостоянката от север, северозапад и запад. Предвижда се изграждането на площадка с рампа за спускане и прибиране на лодките; подходен канал с дълбочина от 2,5 m до 4,5 m; ограда на територията на лодкостоянката, която да осигури контролиран достъп; КПП; колонки за снабдяване на лодкостоянките с вода и ел. енергия; изграждане на водопроводна мрежа на територията на лодкостоянката – за захранване на колонките с вода и за противопож.нужди.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:25/07/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915005)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0030
Процедура:Открита процедура
Име:„Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползванена територията на Община Бургас."
Описание: Предмета на обществената процедура включва всички дейности по паркоустрояване на озеленените площи и техните елементи; дейности по тяхното почистване, както и дейности по изграждането на нови зелени площи част от зелената система на Община Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/07/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913221)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 23-05-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0028
Процедура:Открита процедура
Име:Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас
Описание: Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет „Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас“. Дейностите следва да се осъществят чрез доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддържане в работещо състояние за целия срок на договора на нови хардуерни и софтуерни компоненти, и комуникационна свързаност, осигуряващи преноса на видеопотоци към съществуващия ЦВУТ (Център за видеонаблюдение и управление на трафика) на Община Бургас и обработката им в Интегрирана система за електронно наблюдение. Надграждането на съществуващата система ще доведе до разширяване на обхвата на осъществяваното от Община Бургас електронно наблюдение за подобряване качеството на живот на жителите, чрез разширяване възможностите за превенция, реакция при инциденти и предприемане на мерки за безопасност и опазване на публичното имущество в оперативен порядък от заинтересованите страни.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/07/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913276)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 23-05-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0029
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в „Детски научен център”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на следното технологично оборудване, съгласно Техническа спецификация, а именно: За зона за творческа и научна дейност, (STEAM зона), КОТА +5,50: 1.Доставка и монтаж на мултитъч дисплей на мобилна стойка с колелца За обща изложбена зона - образователни инсталации: 1.Доставка и монтаж на инсталация - модел на водолазен костюм 2.Доставка и монтаж на инсталация - модел на полусфера 3.Доставка и монтаж на инсталация, онагледяваща принципа на изследване на силата на вятъра 4.Доставка и монтаж на инсталация, интерпретираща принципа на работа на корабните платна 5.Доставка и монтаж на инсталация, показваща принципа на работа на различни типове колелета (квадратно, триъгълно и петоъгълник)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/07/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911836)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 15-05-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0027
Процедура:Открита процедура
Име:"Изпълнение на строително - ремонтни работи по 2 обособени позиции, както следва:
Описание: За ОП 1: Изграждане на нова постройка на 2 ет., без наличие на топла връзка между сградите. Пространствено и функционално, центърът е съобразен с изискванията по отношение осигуряване на подходящи условия за дневна грижа на 30 деца и възможност за консултативни услуги до 60 места. Предвижда се центърът да разполага със зала за лечебна физкултура и рехабилитация, кабинет за психолог/логопед, зала за индивидуална работа и зала за групова работа, психосензорна стая, помещения за хранене и отдих с трапезария, кухня, място за почивка на децата, стая за персонала с място за преобличане, складове, обслужващи площи, санитарни помещения за персонал, както необходимия брой санитарни възли с възможност за обслужване на деца със специфични нужди. За ОП 2: Изграждане на едноетажна свободностояща застройка за преходно жилище.Възможност за настаняване на 8 лица от целевата група.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/06/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911261)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 13-05-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0026
Процедура:Открита процедура
Име:Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията
Описание: Големината на паметника-реплика и размерите на отделните обеми да бъдат изцяло съобразени с оригинала, който е бил с приблизителна височина 4200мм.Допустимо е отклонение в общата височина на пластичното решение от порядъка на 20 до 40 см.Да се реши връзката на паметника с пешеходната алея и прехода в настилките.Паметникът да бъде изработен от идентичен на оригинала материал(гранит),с максимално близък характер и нюанс на цвета му. Размерът на елипсовидното изображение на А.Г.Коджакафалията да се запази, като се допуска отклонение до 20% от оригинала.То да се изпълни като нисък релеф от траен материал (камък или бронз).Съхранените оригинални части от съществувалия по-рано паметник да се включат в общата композиция,като бъдат експонирани в ансамбъла,редом с възстановения паметник-реплика,с обяснителен надпис за тяхната история.Техническият проект да съдържа:Част Архитектура;Част Конструкции;Част Електро;Част Геодезия;Част Паркоустройство и благоустройство;Част КСС
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/06/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910937)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 10-05-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0025
Процедура:Открита процедура
Име:„Изработка на материали за публичност и визуализация, и рекламни артикули (дизайн, предпечат, печат и доставка) за целите на проекти, изпълнявани от Община Бургас, финансирани от национални Оперативни
Описание: Настоящата обществена поръчка има за цел сключване на рамково споразумение с един изпълнител, с което да се определят условията на поръчките, които ще се възложат за период от 2 години от сключване на договор, включително относно цените, в съответствие с чл.81, ал.2 от ЗОП, с предмет: Изработка на материали за публичност и визуализация, и рекламни артикули (дизайн, предпечат, печат и доставка) за целите на проекти, изпълнявани от Община Бургас, финансирани от национални Оперативни програми и от програми за транснационално сътрудничество на ЕС. Възложителят няма възможност да определи предвидените количества за посочените в документацията артикули, тъй като рамковото споразумение се сключва, както за действащи проекти, така и за проекти, които са в процес на одобрение и за такива, които още не са подадени.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/06/2019 17:15
Особености: [Запазена поръчка]   [Финансиране по европейски програми]   [Рамково споразумение]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909556)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-04-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0024
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разх
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Бургас, намиращи се на територията на общината. Обектите, които обхваща са: Регионално депо „Братово-Запад“; Плувен спортен комплекс „Парк Арена“-к-с Славейсков /закрит пл.басейн/ и Културен атракцион парк Росенец- о-в Св.Анастасия.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/06/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908717)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 22-04-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0023
Процедура:Открита процедура
Име:"Избор на изпълнител на „СМР/СРР на спортна зала „Нефтохимик“, находяща се в гр. Бургас, ж.к. Лазур, УПИ I, кв.1 по плана на гр.Бургас“
Описание: Спортна зала „Нефтохимик”, представлява имот с идентификатор 07079.607.85.22 по КККР с площ от 2 316 кв. м. и обща височина 12 м. Строена е през 1988 г. с две обособени вътрешни зали по акробатика и за волейбол. Конструкцията е стоманена-стоманени колони и покривни стоманени ферми. Стените са от панели с два пласта ЛТ ламарина, а покривът е плосък от покривни панели. Съблекалнята, представляваща имот с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР с площ от 229 кв. м. и обща височина 3.70м е с две обособени съблекални към двете зали по акробатика и волейбол. Конструкцията е монолитна стоманобетонова. Към настоящия момент не се забелязват видими пукнатини и деформации по конструкцията на сградите.Последният ремонт на обектите е извършван преди повече от 8 години. Поради обилни течове и амортизация се налагат нови СРР/СМРпо покрива и на вътрешните съблекални на двете сгради като текущ ремонт, за които дейности съгласно ЗУТ, чл.151, ал.1 и ал.5 не се изисква издаване на строително разрешение.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/05/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907267)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-04-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0022
Процедура:Публично състезание
Име:„Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бург
Описание: Предметът на поръчката включва техническо обезпечаване на събитията, част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение, част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината. Основните дейности в предмета на поръчката, са както следва: 1. За обособена позиция №1:Техническо обезпечаване на събития, включващо: Озвучаване; Осветление; Сценични конструкции и оборудване; Мултимедия; Електроснабдяване – кабели и ел. табла; Обслужващ персонал. 2. За обособена позиция №2:Техническо обезпечаване на събития, включващо: Озвучаване; Осветление; Сценични конструкции и оборудване; Електроснабдяване – кабели и ел. табла; Обслужващ персонал.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/05/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906155)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-04-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0021
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“. За правилната работа на системата следва да се осигурят стандартни гласови услуги, реализирани по SIP протокол. Системата приема по SIP протокол входящи разговори само от един предварително зададен IP адрес.Фиксираният IP адрес трябва да бъде предварително дефиниран, като той не трябва да се променя с друг фиксиран адрес без предварително писмено уведомление, направено не по-късно от 14 дни от датата на влизането му в сила и потвърждение на Възложителя.Броят на едновременните телефонни разговори по SIP протокол трябва да е минимум 4. При необходимост и след писмена заявка от страна на Възложителя тези канали трябва да могат да бъдат увеличени.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/05/2019 17:15

Страници:67
    2 ... +10 Последна