Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 965

Страници:69
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948305)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 09-12-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0071
Процедура:Открита процедура
Име:"Осигуряване на техническа помощ във връзка с изпълнение и управление на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“.
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на техническа помощ за управление на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по проекта и отчитане пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Избраният изпълнител, следва да осигури техническа помощ за организация и управление на проекта и цялостното администриране на процеса по управление на АДБФП, сключен между на УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ от една страна и Община Бургас в партньорство с „Бургасбус“ ЕООД -от друга. В обхвата на ангажимента за оказване на техническата помощ, се включва изпълнението на дейности и услуги, свързани с управлението на проектния цикъл.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/01/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946927)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0070
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на 5 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества“
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на 5 броя Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, които да бъдат предназначени за разделно събиране най-малко на следните потоци отпадъци: метал, стъкло, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ютии, ел. отоплителни печки, компютри, телефонни апарати, сешоари и др./, опасни отпадъци от бита /опаковки от почистващи препарати, лекарства с изтекъл срок, стари термометри и др./, акумулатори, луминисцентни лампи, текстилни отпадъци. Оборудване на центровете с необходимата техника за електронно отчитане на предадените количества разделно събрани фракции и отопление.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/01/2020 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946781)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0069
Процедура:Публично състезание
Име:„Охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ)“.
Описание: Охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ) на територията на Община Бургас, съгласно списък, приложен в Документацията за общестевната поръчка към техническата спецификация. Всички обекти се охраняват със СОТ. Част от обектите се охраняват и с пожаро-известителни системи (ПИС) и системи за видеонаблюдение. Изпълнителят се задължава за срока на договора да оборудва всички обекти с предаватели на сигналите. Изпълнителят се задължава да оборудва и с необходимата сигнално – охранителна техника обектите, без собствена на Възложителя сигнално-охранителна техника.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/12/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946707)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0068
Процедура:Публично състезание
Име:Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ
Описание: Настоящата поръчка има за предмет предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на общинска администрация на Община Бургас, Общински съвет и ВРБ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на интернет и свързаност за Общинска администрация и общински съвет“; Обособена позиция № 2: „Предоставяне на интернет за други общински институции“; Обособена позиция № 3: „Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Туризъм“; Обособена позиция № 4: „Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Чистота Еко“; Обособена позиция № 5: „Предоставяне на интернет за общински предприятия“; Обособена позиция № 6: „Предоставяне на интернет за социални заведения“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/12/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946131)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 26-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0065
Процедура:Открита процедура
Име:Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:“Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими
Описание: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект по смисъла на чл.142,ал.10 и ал.11 от ЗУТ,включително технически контрол на ТИП по части „Конструктивна“,“ЕЕ“и ПБЗ в съответствие с Наредба 10 на МРРБ,обн.ДВ.бр.58 от 29.06.2001г.на ТИП;Докладът за ОСИП обхваща:проверка за съответствие с предвижданията на ПУП; правилата и нормативите за устройство на територията; изискванията по чл.169,ал.1 и ал.3 от ЗУТ;взаимната съгласуваност между частите на проекта;пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност; други специфични изисквания.Дейност 2.Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на оконч. доклад/и по чл.168,ал.6 от ЗУТ
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/01/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946476)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 27-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0067
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции:
Описание: „Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ Обособена позиция 2 – „Доставка на преносими компютри и периферна техника за нуждите на „Общински съвет по наркотични вещества“ – гр. Бургас“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/12/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (946157)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 26-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0066
Процедура:Договаряне
Име:Доставка на дизелово гориво Б6 CPV 0913-4200-9 за нуждите на общинско предприятие "Чистота Еко", гр. Бургас.
Описание: Предмет на настоящата поръчка е покупка на дизелово гориво за нуждите общинско предприятие "Чистота Еко", гр. Бургас. Характеристика на горивото – Дизелово моторно гориво с 6% биодизел .Количество – 480 000 л.(четиристотин и осемдесет хиляди литра) + 20%. Срок на договора – Договорът влиза в сила след подаване на първа заявка и е със срок 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на количеството, което от двете настъпи по-рано. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка – До 3 (три) работни дни от подаване на писмена заявка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (946035)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0064
Процедура:Пряко договаряне
Име:„Доставка на зимни якета от естествена напа от ДРД-ярешка кожа, част от униформеното облекло на служителите от дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“, отдел „Общофункционален контрол“;
Описание: Зимно яке от естествена напа от ДРД-ярешка кожа – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки; Зимно яке от естествена напа от ДРД-ярешка кожа – Якето е оформено от две предници, гръб, два ръкава с маншети, колан и яка. Предниците на якето се състоят от по три платки – предна горна, предна долна и предна странична, симетрично разположени отляво и отдясно. На гръдните предни платки са монтирани два хоризонтални джоба, една филетка и цип, като платката завършва с декоративна фалда. На капака на левия горен джоб, от вътрешната страна има пришито копче за закачване на отличителен метален знак на Община Бургас. На капака на десния горен джоб е зашита лента с надпис: „Обществен ред“. Върху предните долни платки са монтирани външни джобове с наклонени отвори и фалди за осигуряване на обемност. Предниците на якето се затварят по дължина с делим цип, покрит с пластрон, закопчаващ се с три копчета тик-так. Гърбът на якето е от две части, всяка от които се състои от две платки – горна и долна. Към неподвижната основна яка се поставя подвижна кожена яка от кожухарска кожа, закрепена с копчета и гайки. Ръкавите се състоят от две части, симетрично разкроени на три детайла (горен, среден и долен) и завършват с маншет и тик-так копче. В ръкавната извивка при раменния шев е вмъкната щрифелка за пагон, който служи за основа на сменяем тунел – пагон с отличителни знаци. Щрифелката за пагона завършва в горния край с копче тик-так. На левият ръкав е зашита емблема с надпис „Община Бургас и герб“, на десния ръкав – лента с надпис „Община Бургас“. В долната част якето завършва с колан – 6 см. широк, в чийто странични части е вмъкнат и зашит ластик за пристягане. На текстилния хастар са оформени два хоризонтални вътрешни джоба с филетки, като тази на лявата предница се затваря с цип. Подвижната топла подплата е във формата на елек, закрепен към якето с делим, обхождащ предниците и яката цял цип. На лявата част на елека е оформен вътрешен хоризонтален джоб с филетка. В областта на джоба хастара е усилен с допълнително кожено парче. Всички детайли на якето са свързани със закрепващи и декоративни шевове, като двойните лицеви тегели са с междуиглово разстояние 7 мм. В долния край на гладките части на колана и по периферията на пластрона също има двойни лицеви тегели с междуиглово разстояние – 7мм.Да се доставят общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945199)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 19-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0062
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на фабрично нов автомобил и гаранционното му обслужване за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0051-C02 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията
Описание: „Доставка на фабрично нов автомобил и гаранционното му обслужване за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0051-C02 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/01/2020 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945207)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 19-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0063
Процедура:Открита процедура
Име:Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Община Бургас, нейни звена, общински предприятия и кметства
Описание: Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Община Бургас, нейни звена, общински предприятия и кметства. Услугата включва: - осигуряване на фиксирана телефонна услуга, съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани по-долу, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения, за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на Възложителя; - възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при преференциални условия по отношение на Община Бургас, нейни звена, общински предприятия и кметства.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/01/2020 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944991)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0061
Процедура:Открита процедура
Име:„Изработване на предварително обследване и проучване и изготвяне на технически инвестиционни проекти за:
Описание: Изработване на предварително обследване и проучване и изготвяне на ТИП за:1. Реконструкция на съществуващи кръстовища на бул.“З. Стоянов“ (републ. път II-79 „Елхово – Бургас“) при о.т.97 и при о.т.7 по плана на ж-к М. рудник, гр.Бургас с въвеждане на нова организация на движението, с подобекти както следва :1.1.Кръгово кръстовище 1 – Кръст-ще при о.т.97, пресичане на бул.“З. Стоянов“ (репуб.път II-79 „Елхово – Бургас“) с улица о.т.1039-о.т.6-о.т.97-о.т.149 (републ. път III-7909)по плана на ж.к.“М. рудник“ , гр.Бургас;1.2.Кръгово кръст-ще 2 – Кръстовище при о.т.7, пресичане на бул.“З. Стоянов“ (републ.път II-79 „Елхово - Бургас“) с улица „Г.Попаянов“ с о.т.1154-о.т.1155-о.т7-о.т.8 по плана на ж.к.“М. рудник“ , гр.Бургас.2. Нова улица от о.т.10-170-169-168-167-166-165-164-163-187-162-161-160-159-158-158а-157-156-155 до продължение на ул. о.т.97-149-150 от второстепенната ул. мрежа по плана на кв.7, кв.8, кв.6, кв.4 от ПУП-ПРЗ на ПЗ „ЮГ“, гр.Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/01/2020 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944917)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0060
Процедура:Открита процедура
Име:Изработване на подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:
Описание: Изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система в с.о.“Острица 1“ и с.о.“Острица 2“ в землищата на кв.Банево и с.Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов, съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас. Изработване на ПУП-ПУР на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за селищно образувание „Каптажа“, землище с.Изворище.Изработване на ПУП-ПУР на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за територията на с.о.“Брястите 1 и 2“ и с.о.“Каменица-Изворите“, землище Меден Рудник, гр.Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/01/2020 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (944759)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 15-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0059
Процедура:Пряко договаряне
Име:Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Описание: Зимно униформено облекло на служителите от отдел „Общофункционален контрол“, което включва:Зимно черно яке от плат с подвижна подплата – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки;Черна плетена фланела – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки;Зимен панталон тип „клин“ – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;Риза с дълъг ръкав – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;Лятно униформено облекло на служителите от отдел „Общофункционален контрол“, което включва:Лятно черно яке – общо 25 бр., от тях 8 бр. дамски и 17 бр. мъжки;Летни панталони – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;Риза-яке с къс ръкав – общо 50 бр., от тях 16 бр. дамски и 34 бр. мъжки;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943772)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 08-11-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0058
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на риба и рибни разфасовки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2019 – 2021 г.
Описание: Доставка на риба и рибни разфасовки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2019 – 2021 г., а именно: Сьомга - филе, Сьомгова пъстърва, Скумрия 400/500, Мерлуза, Акула филе, Хек - филе, Ментай филе, всички продукти са с грамаж от 1.000 кг.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/01/2020 17:15

Страници:69
    2 ... +10 Последна