Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 900

Страници:65
    2 ... +10 Последна

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (895313)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0006
Процедура:Договаряне
Име:“Организиране на музикален фестивал „Space Music Festival, 90s”
Описание: Във връзка с предстоящия летен сезон и доказания принос на всяко едно културно събитие за развитието на Бургас като фестивален град, посещаван не само заради туристическите си забележителности, но и заради многообразието си от мероприятия, се породи идеята за музикален фестивал „Идеята за провеждането му е породена от носталгията по най-обичания, чакан и посещаван Фестивал „Spirit of Burgas”, който се радваше на огромен успех и който записа града ни във Фестивалната карта на света. Желанието ни е да върнем „духа на Бургас” с нова идея, различно място, нова концепция и участие на популярни, световноизвестни артисти от 90-те години на няколко специално изградени сцени, в два поредни дни, а именно: 9 и 10 август 2019 год., на територията на Пристанище – Бургас, очаквайки същия отзвук и мащабност. Уверени сме, че с този Фестивал отново градът ни ще бъде домакин на хиляди гости от страната и чужбина, както и огромна радост за бургазлии, които всяка година очакват завръщането на любимия си Фестивал, като оформянето на фестивалната зона ще успее да съчетае индустриалния стил на мястото със звученето на популярна музика, зони за отдих, храна и напитки.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (892781)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0005
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на нов електрически автомобил – категория N 1 (съгл. чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на Община Бургас“
Описание: Превозното средство, обект на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:Автомобилът да е: фабрично нов, неупотребяван, и от модел, който не е спрян от производство;да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквиваленти;да бъде тестван, с гаранция и доказан произход, окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация, всички на български език;да бъде придружен със сертификат за типово одобрение за предлагания модел автомобил на територията на ЕС.Изпълнителят да осигури пълно сервизно обслужване за гаранционния срок, като разходите за транспорт на превозното средство до най–близкия сервиз са за сметка на доставчика.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/03/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891095)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-01-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0004
Процедура:Публично състезание
Име:„Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море“ с две обособени позиции:
Описание: Основната цел на изпълнението e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черно море, което се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в частност в представителни райони чрез: компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, мониторинг на ключови замърсители и изпълнение на пилотни дейности за почистване на дефинирани предварително райони от морски отпадъци.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/02/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890772)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-01-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0003
Процедура:Открита процедура
Име:"Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на
Описание: Основна цел на проекта е осигуряване на качествена грижа за лицата с тежки увреждания и техните семейства на територията на регион Бургас, чрез създаване на Център за комплексна подкрепа на лицата с увреждания. Проектът е насочен към създаване на нови възможности за подкрепа и условия за соц. включване на лицата с увреждания, вкл. лица с тежки увреждания и техните семейства чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на интегр. междусекторни услуги в общността. Основни дейности:ПРОЕКТИРАНЕ -изготвяне на технически инвестиционен проект (ТИП), съгласно задание за проектиране, техн. паспорт и ОЕЕ; АВТОРСКИ НАДЗОР–упражняване на авторски надзор по ЗУТ по време на строителството;СТРОИТЕЛСТВО: Планираните дейности вкл. ремонт и преустр-во на съществуващи самост. обекти за създаване на условия за стартиране работата на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, а именно:Укрепване на носещата конструкция в частта извън жилищната сграда;Продължава в Раздел VI.3
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/03/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890594)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-01-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0002
Процедура:Публично състезание
Име:„ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне след предварителна заявка от Възложителя, на самолетни билети за служебни командировки в чужбина и/или в страната на служителите от всички структурни звена на Община Бургас, от Общински съвет – Бургас, както и на експерти по проекти, за които в съответния проект са предвидени средства за командироването им в България, в частност гр. Бургас. При условията на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Община Бургас може да командирова до град Бургас външни експерти с висока квалификация и доказан опит в съответната област.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/02/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889551)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18-01-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0001
Процедура:Публично състезание
Име:„Изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки по проект “Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“
Описание: Подготовка на тръжни документации за провеждане на 11бр. обществени поръчки в обхвата на проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.004, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, съгласно Технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/02/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885706)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-12-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0059
Процедура:Открита процедура
Име:„Определяне на изпълнител за извършване на строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците,общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас“
Описание: Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите,които са свърз.с извърш.на строителство(вкл. изготвяне на проект),осн.ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улици и пътища в териториален обхват,съгл. Приложение №Т1,а именно: -Полагане на системни грижи за осигур.на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата,както и дейности,които имат за цел да осигурят технич.състояние на пътя/улицата,пътните съоръж.в съотв.с действащите норм.актове и технич.спецификации за строит.продукти /в т.ч.отстр.на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата,пътните съоръж.и предотв.на по-нататъшното им развитие/,отстр.на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по път.настилка и път.съоръж. -Строит. и ремонт (вкл.изготвяне на проект) на улици и пътища; -Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на технич.спецификации; -Извършване на необх.лабораторни изследвания; -Отстр.на проявени дефекти през гаранционните срокове.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/02/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885719)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-12-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0060
Процедура:Открита процедура
Име:Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим – гр. Бургас“
Описание: За реконструкцията на Културен дом на Лукойл Нефтохим,на осн. чл. 148, ал.1, 2 и 4 и ал. 13 и чл. 152, ал.1 от ЗУТ, е издадено РС № II-47 от 25.06.2015г. Обектът е III к-я строеж,съгл. чл.137,ал.1,т.3,буква „ж“,във връзка с буква „в“ от ЗУТ и съгл.чл.7,ал.1 във връзка с чл.6,ал.3,т.4 от Наредба №1/30.07.2003 на МРРБ за номенклатурата за видове строежи.РС е издадено, съгласно одобрени работни инвестиционни проекти, които са неразделна част от документацията за обществена поръчка.Застроителни показатели:Площ на парцела – 4180м2;Застроена площ-2304м2;Разгъната застроена площ–6597м2;Разгъната застроена площ със сутерен–8645м2.Проектът предвижда:Промени в обемно-пространствения образ на сградата;Промени във функционалната схема и осигуряване на достъпна среда;Промени свързани с Конструктивно укрепване на сградата;Мерки за постигане на енергийна ефективност;Ремонт на Зрителна зала, сцена и спомагателни пространства;Ремонт и подмяна на съществуващи настилки, облицовки, инсталации и др.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/02/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884684)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 19-12-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0058
Процедура:Открита процедура
Име:Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции
Описание: Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Бургас. Поръчката има за цел да компенсира превозвачите, определени за изпълнители по настоящата процедура, за извършени разходи за превоз на лицата ползващи преференции по реда на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (обн. ДВ, бр.51 от 07.07.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 4 юли 2017г.)

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884140)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 17-12-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0057
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции.
Описание: Предметът на поръчката включва: доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции, както следва: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти, №3 Риба, №4. Плодове и зеленчуци, №5. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти, №6 Пакетирани стоки и подправки, №7 Яйца, №8. Хляб и хлебни изделия.Видове и предвидени приблизителни (прогнозни) количества на хранителните продуктите, по обособени позиции, се съдържат в Раздел IX Технически спецификации, от документацията на настоящата обществена поръчка. Количествата на посочените видове хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските градини средства.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/01/2019 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (882945)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 11-12-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0056
Процедура:Договаряне
Име:“Доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на Община Бургас“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на Община Бургас. Доставяния хляб следва да бъде „Добруджа“, нарязан по утвърден стандарт „България” УС-03-2011 и/или „Бял”, нарязан по утвърден стандарт „България” УС-02-2011.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881956)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-12-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0055
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на инфо. поток с ЕСО и поемане наразходите за небаланси
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Бургас, намиращи се на територията на общината. Обектите, които обхваща са: Регионално депо „Братово-Запад“; Плувен спортен комплекс „Парк Арена“-к-с Славейсков /закрит пл.басейн/ и Културен атракцион парк Росенец- о-в Св.Анастасия.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/01/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881263)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-11-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0054
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изграждането на обект „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона хижи – eтап 2“ и ЛПСОВ 1 от етап 1“
Описание: 1.Стр. надзор в съотв. с чл. 168 от ЗУТ, законосъобр.започване на строежа съгл. чл. 157 на ЗУТ, даване на стр. линия, регистр. Заповедна книга;к-л по спазв. на изискв. на одобр. инвестиц. проекти и технич. специф. в съотв. с чл. 169 на ЗУТ;контрол на материалите и оборудването;проверка и подп. всички актове и протоколи по време на строит-то съгл. Наредба №3 за съставяне на актове и прот. по време на строит-то;пров. на изг. екзек. докум-я; съставяне на конс. акт, удостов., че строежът е изп. съобразно одобр. проекти, завер. екзек. докум-я, изискв. към строежа и усл. на сключ. дог.; участие във всички дейности за изд. на Разреш-е за ползване;инспекция на обекта след издаване Разреш. за ползване;да изпълнява от името на Възлож. функц. на координатор по БЗ;изг. на Оконч. доклад съгл. чл.168, ал. 6 от ЗУТ и изд. на тех. паспорт; изг.на отчет съгл. прилож.№6 от Наредбата за СОИ на ПУСО2.Заснемане и нанасяне в кадастр. карта и кадастр. регистри на строежа и самост. обекти, съгласно ЗКИР.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/01/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880524)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 27-11-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0053
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална планетариумна проекторна система в „Детски научен център” на Морска гара Бургас“
Описание: В настоящата обществена поръчка следва се да изпълнят доставките и последващите - монтаж, инсталиране и тестване на технологично оборудване, представляващо по своята техническа същност и предназначение Планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на небето, вкл. на Земята, Марс, Луната и др. За целта на разполагането на технологичното оборудване ще бъде изградена специална конструкция в имот, намиращ се в УПИ IV, кв. 1, с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас, отреден за „Детски научен център“ в гр. Бургас, изграждането на която не е предмет на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/01/2019 17:15

Страници:65
    2 ... +10 Последна