Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 828

Страници:60
    2 ... +10 Последна

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (817309)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-11-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0050
Процедура:Договаряне
Име:ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ХИДРАВЛИЧНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) НАХОДЯЩА СЕ В КВ. ВЕТРЕН, ГР. БУРГАС
Описание: Съществуващият инвестиционен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Ветрен следва да се преработи с цел да определи броя на еквивалентните жители (ЕЖ) на територията, обхващаща кварталите Ветрен, Банево, Минерални бани, Рудник и Черно море, да установи новите водни количества и замърсености, въз основа на които да се преоразмери съществуващата станция.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815338)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 16-11-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0048
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, обзавеждане и оборудване на помещения за дейности по интереси, обзавеждане и оборудване
Описание: Проект BG05M2OP001-3.001-0040 „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас” продължава, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M2OP001-3.001-0040-С01/27.07.2017 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/01/2018 17:15
Особености: [Запазена поръчка]   [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815656)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 17-11-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0049
Процедура:Открита процедура
Име:„Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона Хижи – І етап, включително КПС 4“
Описание: Обхват на обществената поръчка: Строежът е ІІ-ра(втора)категория по смисъла на чл.4, ал.2,т.2 и т.3 от НАРЕДБА №1 от 30.07.2003г.за номенклатурата на видовете строежи.Предвидени са следните СМР за изпълнение:ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА, състояща се от:Главен клон I с ПЕВП тръби с дължина 230 м; Главен клон ІІ с ПЕВП тръби с дължина 1123 м и второстепенни клонове към него;Главен клон ІІІ с ПЕВП тръби с дължина 427 м.БИТОВА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА,състояща се от: Главен колектор I–битов с ПП тръби с дълж. 693,20 м до КПС4 и второст.колектори към него;Главен колектор ІІ с ПП тръби с дължина 711,19м до КПС4;ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ,вкл.главен колектор I с дълж.572,89м.,гл. колектор II с дълж. 694,25м.,гл.колектор III с дълж.390,69м.,второст.колектор 1 с дълж.386,55м.;ОТВОДНЯВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПЛАТНА;КПС 4; НАПОРЕН ТРЪБОПРОВОД с дълж. 355м. Пълният обхват,обем и изискванията към изпълнението на дейностите са подробно описани и регламентирани в Техн. спецификации,Раздел IX от Документацията за поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/01/2018 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (814951)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 14-11-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0047
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. Сан Стефано, 32“ по проект „Подобряване на материалната база на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция“, съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика на Република България и Община Бургас, съгласно договор№ РД04-22/24.03.2017г.
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой наклонен, стълбищен подемник със завои и междинни площадки за хора с увреждания. Обзавеждането, предмет на обществената поръчка следва да е ново и неупотребявано. Доставеният продукт следва да включва всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното му функциониране.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (814880)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 14-11-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0046
Процедура:Договаряне
Име:"Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 07.07.2018 г. за 830 участника по 3 (три) обособени позиции: ОП 1: Настаняване в гр. Поморие на 600 човека; ОП 2: Настаняване в гр. Поморие на 100 човека; ОП 3: Настаняване в гр. Поморие на 130 човека;
Описание: "Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 07.07.2018 г. за 830 участника по 3 (три) обособени позиции: ОП 1: Настаняване в гр. Поморие на 600 човека; ОП 2: Настаняване в гр. Поморие на 100 човека; ОП 3: Настаняване в гр. Поморие на 130 човека. Участниците следва да предложат стойност за нощувка, с включена закуска на блок маса, обяд и вечеря, която не може да превишава прогнозната стойност по съответната обособена позиция.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (814421)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 10-11-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0045
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции, каккто следва: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти, №3. П
Описание: Предмета на поръчката включва: доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции, както следва: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти, №3. Плодове и зеленчуци, №4. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти, №5 Пакетирани стоки и подправки, №6. Хляб и хлебни изделия.Видове и предвидени приблизителни (прогнозни) количества на хранителните продуктите, по обособени позиции, се съдържат в Раздел IX Технически спецификации, от документацията на настоящата обществена поръчка. Количествата на посочените видове хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на детските градини средства.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/12/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (813681)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 07-11-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0044
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на пелети за Районна отоплителна централа (РОЦ) в ж.к. „М. Рудник“ за нуждите на ДГ „М. Звезда“, ОУ „Е. Пелин“ и СУ „К. Петканов“, в к-с „ М. Рудник“.
Описание: Количество 350 t (триста и петдесет тона) - Количествата са прогнозни, приблизително необходими за една календарна година, съобразени със заложените в бюджетите на детските градини и училищата средства. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви цялото количество, според конкретните (специфични) нужди на всяка структура, както и съгласно изискванията на наредбите.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/11/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (812349)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-10-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0043
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на СМР на сграда за обществено хранене с идентификатор 07079.619.124.5 по КК на гр. Бургас, състояща се от помещения отредени за практика на ученици в сферата на ресторантьорството, сладкарската и хлебарска промишленост, с цел осигуряване на съвременна работна среда на учениците. Чрез реконструкция, преустройство и въвеждане на модерен интериорен и екстериорен дизайн, отговарящи на съвременните изисквания за ресторант ще се осигури реална работна среда за провеждане на адекватно обучение по ресторантьорство.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/12/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (812340)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-10-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0042
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.
Описание: Поръчката предвижда доставка и монтаж на оборудване, включващо кухненско оборудване, включващо хладилници и фризери, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба и принадлежности за ресторантьорство, домакински роботи, миксери за хранителни продукти, електронагревателни уреди, уреди за подгряване на ястия, печки, електрически фурни, микровълнови печки, скари за печене, котлони, кафе машина и др. за Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/12/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (811469)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 24-10-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0041
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по 12 обособени позиции
Описание: Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: ОП№1:Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП Транспорт;ОП№2:Доставка на обувки за нуждите на ОП Транспорт;ОП№3:Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП Спортни имоти;ОП№4:Доставка на обувки за нуждите на ОП Спортни имоти;ОП№5:Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел КАДООС,Дир-я Околна среда при Община Бургас;ОП№6:Доставка на обувки за нуждите на Отдел КАДООС, Дир-я Околна среда при Община Бургас;ОП№7:Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел ОФК,Дир-я УКОРС при Община Бургас;ОП№8:Доставка на обувки за нуждите на Отдел ОФК,Дир-я УКОРС при Община Бургас; ОП№9:Доставка на работно облекло и предпазни средства за нуждите на ОП Чистота еко;ОП№10:Доставка на обувки за нуждите на ОП Чистота еко;ОП№11:Доставка на униформено облекло за нуждите на Духов оркестър при ОП ЛТФФ;ОП№12:Доставка на спец-но медиц. облекло и обувки за здравни медиатори
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/11/2017 17:15
Особености: [Запазена поръчка]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (809974)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 13-10-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0040
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас по обособ
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас, а именно: доставка на прясна, замразена риба и морски деликатеси. Месо и месни продукти. Мляко, млечни продукти и яйца. Хляб и хлебни изделия. Други хранителни продукти, пресни плодове и зеленчуци, напитки – алкохолни, безалкохолни и топли напитки, консервирани, замразени и пакетирани хранителни продукти. Видове хранителни продукти и напитки са за периода на обществената поръчка и са съобразени със заложените в бюджета на Общинско предприятие „Туризъм“ средства. Възложителят си запазва правото да не заяви целия асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на поверените му за стопанисване и управление Заведения за хранене и развлечения.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/11/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (809504)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 11-10-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0039
Процедура:Открита процедура
Име:Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва:
Описание: Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните ? разпоредители с бюджети; Обособена позиция 2: Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните ? разпоредители с бюджети.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/11/2017 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (804601)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 11-09-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0038
Процедура:Договаряне
Име:"Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление.”
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на Природен газ /метан/ - компресиран за отопление, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубически метър за срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца или до изчерпване на количеството. Налягането на доставения природен газ /метан/ - компресиран е 20 МРа. Количество: 100 000 нм (сто хиляди нормални кубични метри) + 20% (плюс- минус двадесет процента). Място на предаване: франко обекти на територията на Община Бургас, съгласно Приложение. Срок на доставка: до 3 /три/ работни дни след всяка заявка. В цената да бъдат включени разходите за: компресиране, логистика, транспорт и товаро-разтоварни разходи франко обекти на територията на Община Бургас, съгласно Приложение.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (804431)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 08-09-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0037
Процедура:Договаряне
Име:Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК)- ОП „Транспорт“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на свързаност за общински паркинги. Обособена позиция 2: Предоставяне на свързаност за обекти от обществения транспорт.
Описание: Предоставяне на свързаност за общински паркинги и свързаност и интернет за обекти от обществения транспорт.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:60
    2 ... +10 Последна