Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 916

Страници:66
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907267)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-04-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0022
Процедура:Публично състезание
Име:„Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бург
Описание: Предметът на поръчката включва техническо обезпечаване на събитията, част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение, част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината. Основните дейности в предмета на поръчката, са както следва: 1. За обособена позиция №1:Техническо обезпечаване на събития, включващо: Озвучаване; Осветление; Сценични конструкции и оборудване; Мултимедия; Електроснабдяване – кабели и ел. табла; Обслужващ персонал. 2. За обособена позиция №2:Техническо обезпечаване на събития, включващо: Озвучаване; Осветление; Сценични конструкции и оборудване; Електроснабдяване – кабели и ел. табла; Обслужващ персонал.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/05/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906155)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-04-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0021
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“. За правилната работа на системата следва да се осигурят стандартни гласови услуги, реализирани по SIP протокол. Системата приема по SIP протокол входящи разговори само от един предварително зададен IP адрес.Фиксираният IP адрес трябва да бъде предварително дефиниран, като той не трябва да се променя с друг фиксиран адрес без предварително писмено уведомление, направено не по-късно от 14 дни от датата на влизането му в сила и потвърждение на Възложителя.Броят на едновременните телефонни разговори по SIP протокол трябва да е минимум 4. При необходимост и след писмена заявка от страна на Възложителя тези канали трябва да могат да бъдат увеличени.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/05/2019 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (900976)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 14-03-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0020
Процедура:Договаряне
Име:Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление
Описание: Дейностите по актуалузация на системата за мониторинг и управление на уличното осветление включват: -Отдалечена диагностика на всички полеви програмно-технически елементи на системата и актуализация на тяхното вграденото програмно осигуряване. -Лабораторна Диагностика на полевите програмно-технически средства на системата с фун¬кционални отклонения и ремонт на същите в наш сервиз при условие, че са ремонтопригод- ни, ведно с актуализация на вграденото програмно осигуряване. -Конфигуриране на полевите програмно-технически средства на системата за работа с новото актуализирано системно и приложно програмно осигуряване. - Преструктуриране на системата и конфигуриране на системно и приложно програмните осигурявания на системата за работа с полевите елементи на системата. -Въвеждане на допълнителни данни за осветителните точки по касети и осветителни стълбове по предоставени от Възложителя данни. -Количеството на касетите за управление на уличното осветление (КУО), определено въз ознова на актуални данни, получени от намиращата се в експлоатация система за мониторинг и управление – 330 броя. -Ориентировъчното количество на осветителни стълбове за град Бургас – 20 000 броя. -Всички дейности по актуализиране на системата следва да се извършват дистанционно, без посещение на обектите. Ако по време на актуализацията на системата е необходимо посещение на обект, то следва да се се заплаща в съответствие с предложена ценова листа на Изпълнителя за техническо осигуряване на място. -Сега монтираните и работещи полеви програмно-технически средства на системата, за които се установят функционални отклонения, както и тези които не могат да бъдат преконфигурирани дори след опит за поправка, следва да бъдат подменени с нови, функционално еквивалентни такива. Изпълнителят следва да предложи единична цена за подмяна на устройствата.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898687)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0016
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на нови, оригинални, нерециклираниконсумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по 2 обособени позиции
Описание: Доставка на нови, оригинални, нерециклираниконсумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални консумативи за принтери и МФУ“; Обособена позиция № 2: „Доставка на оригинални консумативи за копирни машини“ Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща/копирна техника и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя. Доставка на съвместими нерециклирани консумативи се допуска единствено и само тогава, когато производителят на съответната марка печатаща/копирна техника не произвежда консумативи или консумативите са спрени от производство.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/04/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898699)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0019
Процедура:Открита процедура
Име:ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДСЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”
Описание: Постъпващите от регион Бургас смесени битови отпадъци съдържат повече от 52% инертни и биоразградими отпадъци. Високото съдържание на тези фракции създава проблеми при отделянето на оползотворими компоненти, като хартия, картон, различни видове пластмаси, метали, стъкло и други. Доставката на предсепарираща инсталация има за цел, предварително, преди същинската сепарация, да се намали съдържанието на инертни и биоразградими материали, в резултат на което да се улесни процесът на сепарация и увеличи количество на отделените оползотворими компоненти. Доставеното оборудване да бъде съвместимо и работи в синхрон със съществуващото сметообработващо оборудване и машини, като подобрява, допълва и увеличава капацитета и възможностите на съществуващата инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/04/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898697)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0018
Процедура:Открита процедура
Име:„Извършване на консултантска услуга – упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ по обособени позиции.
Описание: Дейностите, включени в предмета на общ. поръчка са следните:Технически контрол на ТИП по части конструктивна и ПБЗ в съответствие с Наредба 10 на МРРБ, обн.ДВ.бр.58 от 29Юни2001г.;(заОП1);2.Оценяване съответствието на инвестиц. проект в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ;(заОП1);Упраж. на стр. надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискв. на ЗУТ и съответните подзаконови норм. актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изг. на оконч. доклад/и по чл.168, ал.6 от ЗУТ(за ОП1,ОП2,ОП3);Заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на строежа и самостоятелните обекти /при необходимост/,съгласно ЗКИР(за ОП1,ОП2,ОП3); Изг.на техн. паспорти на обектите/строежите съгласно чл. 176(б) от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техн.паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн.,ДВ, бр. 7.(за ОП1,ОП2,ОП3)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/05/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898521)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0015
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на изпълнител за изграждане на шумозащитна ограда в ляво на път І-9 „Варна-Бургас“ по посока на растящия километраж в участъка от км 225+633 до км 227+625“
Описание: Във връзка с реализацията на строежа е предвидена етапност при изграждане:Първи етап–с обща дължина 770м.Участък по главното направление,включително пътна връзка гр.Бургас-кв.Сарафово-шумозащитна ограда с височина 3м.,без прекъсване,с дължини съответно 198м. и 572м.Втори етап–с обща дължина 518м.Преди мостовото съоръжение на пътния възел-шумозащитна ограда без прекъсване с Н=3м.за участък с дължина 183м.При мостовото съоръжение на пътния възел-шумозащитна ограда без прекъсване с височина 4м. за участък с дължина 191м.След мостовото съоръжение на пътния възел-шумозащитна ограда без прекъсване с височина 3м. за участък с дължина 144м.Трети етап–с обща дължина 1006м.От км.225+633 по главното направление,включително пътна връзка кв.Сарафово–гр. Поморие–шумозащитна ограда без прекъсване с Н=3м. за участъци с дължини съответно 59 м.,697м. и 243м.(общо 999м.) и с височина 4м.за участък от 7м. при пътно съоръжение/плочест водосток/.РС е издадено, съгласно одобрени ТИП.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/04/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898144)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0013
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на ново, неупотребявано спец. транспортно средство за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по проект "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкре
Описание: Предмет на доставката е 1 /един/ брой ново, неупотребявано, специализирано транспортно средство (микробус) за хора с увреждания, с технически параметри посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Специализираният автомобил, следва да бъде предназначен за превоз на трудноподвижни лица, новопроизведен, в серийно производство, категория М2, отговарящ на Директива 2001/85/EC от 20 ноември 2001 г., притежаващ ЕО одобряване на типа за комплектовано или напълно комплектовано превозно средство.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/04/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898119)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0012
Процедура:Открита процедура
Име:Подготовка, организиране и провеждане на заключителна международна партньорска среща в град Бургас по проект YOUMIG
Описание: Предоставяне на комплексна услуга за успешното организиране и провеждане на заключителното събитие по проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите“, финансиран от програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020. Избраният изпълнител подготвя, координира и организира цялостното провеждане на партньорската среща. Комплексната услуга включва изработване на материали за участниците в заключителната партньорска среща, кетъринг и съпътстващи дейности съгласно техническата спецификация от документацията за участие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/04/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898239)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0014
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас“
Описание: Доставките включват: Едноместна учебна маса /Плот верзалитов или МДФ с форма правоъгълна или трапецовидна със заоблени ръбове, с място за багаж и място за окачване на ученическа чанта, препоръчителни размери на плота в см– дължина 47 - 70; широчина 39 - 50; височина 64–70/ Възможност за 3 различни цвята на плотовете. /Крака метални с овална форма, прахово боядисани, с приспособления срещу надраскване./Ученически стол/Основа метална конструкция с овална форма, прахово боядисана, с приспособления срещу надраскване/.Седалка и облегалка обемни, верзалитови или полипропиленови. Възможност за 3 различни цвята на седалките и облегалките. Учителско бюро/Бюро с шкаф и чекмедже с мин. размери 120х60 h76см, тръбна конструкция със заоблени ръбове, с челен предпазен панел/ Меки мебели тип „пуф“ Мека мебел тип „пуф“, модели „Топка“ или „Ябълка“, за деца до 10 години, Размери: Обем: 220 литра; Височина: 70 см.Ширина: 80 см.Възможности за 3 различни варианта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/04/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898690)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0017
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на компютърна и периферна техника за общинска администрация и общински съвет на Община Бургас по 3 обособени позиции
Описание: Доставка на компютърна и периферна техника за общинска администрация и общински съвет на Община Бургас по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на компютри“;Обособена позиция № 2: „Доставка на таблети“;Обособена позиция № 3: „Доставка на периферна техника“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:01/04/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897293)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 26-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0011
Процедура:Открита процедура
Име:„Ремонт и обновяване на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас"
Описание: Предвижда се извършване на следните видове ремонтни дейности: отстравянане на стара блажна боя по цокъл; шпакловка и грундиране на стени и тавани; боядисване на новошпакловани стени и тавани с латекс; демонтаж и подмяна на стари осветителни тела с ново, лед осветление; доставка и монтаж на ОСБ плоскости над паркет; доставка и монтаж на нова винилова настилка и нови первази.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/04/2019 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (897202)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 26-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0010
Процедура:Договаряне
Име:„Покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас.“
Описание: Предмет на настоящата поръчка е покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас. Характеристика на горивото – Маркиран газьол 10 ppм за плавателни средства. Количество – 30 000 л. (тридесет хиляди литра) ± 20%. Срок на договора – Договорът влиза в сила след подаване на първа заявка и е със срок 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на количеството, което от двете настъпи по-рано. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка – До 3 (три) работни дни от подаване на писмена заявка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (896911)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-02-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0009
Процедура:Договаряне
Име:„Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и от второстепенни разпоредители с бюджети“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Обекти, ползвани от администрацията на Община Бургас“; Обособена позиция № 2 „Младежки културен център Бургас“; Обособена позиция № 3 „Културен център „Морско казино“ и открита сцена „Охлюва“ .
Описание: Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и от второстепенни разпоредители с бюджети по обособени позиции: По ОП1 – "Обекти, ползвани от администрацията на Община Бургас" са изброени изчерпателно в Приложение 1 - Техническата спецификация. Обектите следва да се почистват: ежедневно, ежеседмично и годишно - основно (4 /четири/ пъти в годината); По ОП2 - „Младежки културен център Бургас", помещенията за почистване са изброени изчерпателно в Приложение 1 - Техническата спецификация. Помещенията следва да се почистват: ежедневно, ежеседмично и годишно - основно (3 /три/ пъти в годината); По ОП 3 - „Културен център „Морско казино“ и открита сцена „Охлюва“, помещенията за почистване са изброени изчерпателно в Приложение 1 - Техническата спецификация. Помещенията следва да се почистват: ежедневно, ежеседмично и годишно - основно (4 /четири/ пъти в годината).

Страници:66
    2 ... +10 Последна