Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 845

Страници:61
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (835894)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 16-03-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0011
Процедура:Открита процедура
Име:„ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО УЛ."РУЖА" В КВ.ЛОЗОВО НА ГР.БУРГАС “
Описание: „ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО УЛ."РУЖА" В КВ.ЛОЗОВО НА ГР.БУРГАС “
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/04/2018 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (835793)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 16-03-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0010
Процедура:Договаряне
Име:„Покупка на дизелово гориво за нуждите на дома на НХК, собственост на Община Бургас.“
Описание: Предмет на настоящата поръчка е покупка на дизелово гориво за нуждите на дома на НХК, собственост на Община Бургас. Характеристика на горивото – Дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра не повече от 0,001 %. Количество – 40 000 л.(четиридесет хиляди литра) ± 20%. Срок на договора – договорът влиза в сила от датата на сключване и е за срок от 1 /една/ година или до изчерпване на количеството, което от двете събития настъпи по- рано. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка – до 3 /три/ работни дни от подаване на заявката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (832459)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0008
Процедура:Открита процедура
Име:Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти
Описание: Настоящата поръчка е за сключване на рамково споразумение с трима изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат за период от 2 години от сключване на договор, включително относно цените, в съответствие с чл.81, ал.2 от ЗОП, с предмет: „Предоставяне на услуги по организиране на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти“. В изпълнение на проекти, финансирани както от различни програми, така и със средства на Община Бургас, се организират разнообразни по формат и обхват събития. Тъй като не е възможно предварително да бъдат определени точният им брой и време на провеждане, както и проектите, които предстоят да бъдат одобрени и стартирани, настоящата поръчка има за цел да определи условията за възлагане на договорите на база на отделните компоненти съгласно типа събитие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/04/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]   [Рамково споразумение]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (832878)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-03-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0009
Процедура:Договаряне
Име:„Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 06.07.2018 г. (пет нощувки) за 630 участника по 4 (четири) обособени позиции“
Описание: Обособена позиция № 1: Настаняване на 250 души в двойна стая с включена нощувка, закуска, обяд и вечеря на човек, за периода от 01.07.2018 г. – 06.07.2018 г. Обособена позиция № 2: Настаняване на 100 души в двойна и/или тройна стая с включена нощувка, закуска, обяд и вечеря на човек, за периода от 01.07.2018 г. – 06.07.2018 г. Обособена позиция № 3: Настаняване на 200 души в двойна и/или тройна стая с нощувка включена нощувка, закуска, обяд и вечеря на човек, за периода от 01.07.2018 г. – 06.07.2018 г. Обособена позиция № 4: Настаняване на 80 души в двойна и/или тройна стая с нощувка включена нощувка, закуска, обяд и вечеря на човек, за периода от 01.07.2018 г. – 06.07.2018 г. Прогнозна стойност: за ОП 1 - 82 568.81 лв. без ДДС; за ОП 2 - 27 522.93 лв. без ДДС; за ОП 3 - 36 697.25 лв. без ДДС; ОП 4 - 22 018.35 лв. без ДДС. Участниците следва да предложат стойност за нощувка, с включена закуска на блок маса, обяд и вечеря, която не може да превишава прогнозната стойност по съответната обособена позиция. Съгласно чл. 66, ал. 2 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), данъчната ставка за предоставянето на услугите, свързани с предмета на поръчката е в размер 9 на сто. Не се допуска предлагане на храна, приготвена от предния ден. Предлаганата храна трябва да е с добър търговски вид. В случай, че приготвената храна е с отклонение в качеството, същата следва незабавно да се подмени. Хотелски стаи, в които ще бъдат настанени участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018, трябва да са със самостоятелен санитарен възел и топла вода. Количеството на извършените услуги се установява от представители на Възложителя, съвместно с Изпълнителя. За установяване на извършените услуги се съставят двустранни протоколи за извършените такива.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829989)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 14-02-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0007
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на нов електрически автомобил – категория N 1 (съгл. чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на Община Бургас“
Описание: Превозното средство, обект на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:Автомобилът да е: фабрично нов, неупотребяван, и от модел, който не е спрян от производство;да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквиваленти;да бъде тестван, с гаранция и доказан произход, окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация, всички на български език;да бъде придружен със сертификат за типово одобрение за предлагания модел автомобил на територията на ЕС.Изпълнителят да осигури пълно сервизно обслужване за гаранционния срок, като разходите за транспорт на превозното средство до най–близкия сервиз са за сметка на доставчика.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/03/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829639)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-02-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0005
Процедура:Открита процедура
Име:Организиране и провеждане на 6 концерта, 6 спортни мероприятия, 1 пленер за детска рисунка на тема "Дъга на толерантността", 1 уъркшоп за изработване на глинени изделия, традиционни костюми на етнос
Описание: Организиране и провеждане на 6 концерта, 6 спортни мероприятия, 1 пленер за детска рисунка на тема "Дъга на толерантността", 1 уъркшоп за изработване на глинени изделия, традиционни костюми на етносите, изделия от прежда и декупаж, „Дни на отворените врати“ за родители и близка семейна среда и на 10 екскурзии за децата от целевите групи в ДГ „Звездица Зорница“, ДГ „Детелина“, ДГ „Веселушко“, ДГ „Калинка“ – кв. Рудник и ДГ „Теменуга“ – с. Равнец по Проект BG05M2OP001-3.001-0040 „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M2OP001-3.001-0040-С01/27.07.2017 г., по две обособени позиции, посочени в раздел II1.6.) Разделяне на обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/03/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (829888)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 13-02-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0006
Процедура:Договаряне
Име:„Покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас.“
Описание: Предмет на настоящата поръчка е покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас. Характеристика на горивото – Маркиран газьол 10 ppм за плавателни средства. Количество – 35 000 л. (тридесет и пет хиляди литра) ± 20%. Срок на договора – Договорът влиза в сила след подаване на първа заявка и е със срок 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на количеството, което от двете настъпи по-рано. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка – До 3 (три) работни дни от подаване на писмена заявка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (828877)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 07-02-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0004
Процедура:Договаряне
Име:„Закупуване на течни горива – дизелово гориво и безоловен бензин А95Н, съгласно Приложение № 1- неразделна част от документацията, за МПС собственост и на разпореждане на Община Бургас и нейни поделения ОП „Общински имоти“, ОП „Спортни имоти“, ОП „Транспорт“, ОП „Туризъм“, ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, СЗ „Център за временно настаняване-2.“
Описание: Предмет на настоящата поръчка е закупуване на течни горива – дизелово гориво и безоловен бензин А95Н, съгласно Приложение № 1- неразделна част от документацията, за МПС собственост и на разпореждане на Община Бургас и нейни поделения ОП „Общински имоти“, ОП „Спортни имоти“, ОП „Транспорт“, ОП „Туризъм“, ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, СЗ „Център за временно настаняване-2. Количество: Автомобилен бензин А95Н – 78 000 л. /седемдесет и осем хиляди литра/ +15% и Дизелово гориво – 52 000 л. /петдесет и две хиляди литра/ +15%. Срок на доставка и срок на договора: ежедневно за срок от 2 (две) години, считано от 23.02.2018 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (826958)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 26-01-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0003
Процедура:Открита процедура
Име:Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на Европейски морски ден и съпътстващи събития в град Бургас по 2 обособени позиции
Описание: Настоящата поръчка е разделена на две обособени позиции съобразно естеството на услугите и дейностите в съдържанието й. ОП1: организация, управление и логистика при провеждането на събитие „Европейски морски ден“ ОП2: Кетъринг за събитие „Европейски морски ден“ Участниците могат да подават оферти както само за едната, така и за двете обособени позиции. В случай, че за двете обособени позиции бъдат избрани различни изпълнители, те следва да се координират за изпълнение на дейностите съгласно програмата на събитието. Избраният/ите изпълнител/и следва да осъществи цялостната организация, управление и логистика на събитието „Европейски морски ден“, в съответствие с обхвата, посочен в Техническата спецификация – Раздел ІІІ от документацията. Потенциален брой участници: 900.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/03/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (825685)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 22-01-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0001
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разход
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 34 обекта на Община Бургас (8 броя обекти с товаров профил-СТП и 26 броя –недиректни), намиращи се на територията на града.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/02/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (825688)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 22-01-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0002
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на
Описание: Предметът на поръчката включва предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети, след подаване на заявка от страна на Възложителя, за конкретен брой SIM-карти. SIM-картите ще бъдат на различни корпоративни планове, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в корпоративната група. Предоставените услуги ще бъдат използвани от администрацията на Община Бургас, кметства, общински предприятия, социални заведения и др. Обем на поръчката: Брой SIM карти - 650 мобилни карти, както и 420 карти за предаване на данни за светофарни уредби и осветление.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:01/03/2018 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (821879)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-12-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0056
Процедура:Пряко договаряне
Име:„Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас; Обособена позиция № 2: „Доставка на обувки за нуждите на Отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас; Обособена позиция № 3: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Духов оркестър при ОП „Летен театър, фестивали и концерти“
Описание: Обособена позиция № 1: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас 1 дамска риза к.р.-16 бр. 2 дамска риза д.р.-16 бр. 3 дамски панталон-летен-8бр. 4 дамски панталон-зимен-8 бр. 5 дамско яке -олекотено /срок на износване 2 год./-5 бр. 6 дамско яке -ватирано/срок на износване 2 год./-5бр. 7 мъжка риза к.р.-10бр. 8 мъжка риза д.р-.10бр. 9 мъжки панталон-летен-5 бр. 10 мъжки панталон-зимен-5бр. 11 мъжко яке -олекотено /срок на 2износване 2 год./-3бр. 12 мъжко яке -ватирано /срок на износване 2 год./-3 бр. 13 плетена фланела-13бр. 14 бродерия на герб и надпис-162бр. Обособена позиция № 2: „Доставка на обувки за нуждите на Отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас 1 дамски обувки-летни-8бр. 2 дамски обувки-зимни-8бр. 3 мъжки обувки-летни-5 бр. 4 мъжки обувки-зимни-5 бр. Обособена позиция № 3: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Духов оркестър при ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ 1 Лятно сиво сако от плат с подплата- дамско -1бр. 2 Лятно сиво сако от плат с подплата- мъжко -21 бр. 3 Риза светло синя с къс ръкав-дамско-1бр. 4 Риза светло синя с къс ръкав-мъжко-21бр. 5 Летен сив панталон-дамско-1бр. 6 Летен сив панталон-мъжко-21бр. 7 Вратовръзки тъмно сини-дамско-1 бр. 8 Вратовръзки тъмно сини-мъжко-21 бр.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (821495)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 22-12-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0055
Процедура:Договаряне
Име: „Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1, съоръжения и инсталации на обект: „Регионално депо „Братово-запад“ в резултат от настъпили неблагоприятни климатични условия“.
Описание: Възстановяване на съоръженията, инсталациите и обслужващата инфраструктура на територията на Регионално депо „Братово - Запад“, включително: клетка 1 и обслужващ временен път, дренажна система, ретензионен басейн, резервоар за дъждовни води и противопожарна система, ЛПСОВ и др., частично или напълно разрушени в резултат на проливни дъждове.1.Възстановяване на опорна дига Клетка 1:Облекчаване на натоварването върху дигата от към страната на депото в зоната на нарушаване целостта на дигата;Почистване на изровения участък на опорната дига;Възстановяване на опорната дига;Възстановяване на подкопания фундамент на навеса за верижна техника;Довършителни работи по опорната дига.2.Възстановяване на ретензионен басейн:Изпразване и почистване на ретензионния басейн;Почистване на изровения участък на опорната дига;Възстановяване на ретензионния басейн;Довършителни работи: След пълното възстановяване на ретезионния басейн е необходимо положи покриващ слой хумус – 30 см и затревяване по външните откоси на дигите му.3.Възстановяване на дъждовен резервоар с помпено и противопожарна система.4.Възстановяване на дъждовна отводнителна система.5.Ремонтни дейности по провод за инфилтрат,включително ревизия кранове, ремонт и осушаване на шахти, възстановяване и ремонт на помпи.6.Корекция отводнителна система пред Регионално депо и благоустрояване,включително почистване и възстановяване на отводнителни канали и тръбни водостоци.7.Възстановяване ЛПСОВ и площадка.8.Възстановяване пътища и площадки, включително почистване, възстановяване на вертикална планировка и настилки за следните площадки и пътища на територията на Регионалното депо.9.Почистване и корекция дере – изгребване на наноси от почви и отпадъци, възстановяване на корито и откоси.10.Възстановяване ограда, откоси и отводнителен окоп - Южно и Югоизточно от Клетка 1 до портал и Северозападно от централния вход.11.Външно кабелно захранване-почистване на кабелни шахти от наноси и тиня.Идентифицирани ограничения за изпълнение на СМР:Изпълнителят следва да организира така строително-монтажните работи, че да гарантира безпрепятствена и непрекъсната експлоатация на депо за ТБО. За целта следва да ограничи своите работи само върху указаната му строителна площадка и по никакъв начин да не възпрепятства експлоатацията на депото.Възлаганите работи ще се изпълняват, съгласно изискванията на съответните СМР при спазване на действащите в страната нормативни документи, относно строителството, стандарти и изисквания за безопасни условия на труда и опазване на околната среда.Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител /съгл.Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти/.Влаганите строителни продукти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговаря на БДС.Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, или Наредба № 1 за държавното приемане, определени от датата на приемане на обекта с удостоверение за ползване или приемно предавателен протокол.Гаранционни срокове–съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 от Наредба№ 2/2003 на МРРБ.Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване изискванията за безопасност съгласно:Наредба № 3/14.05.1996 г.,Наредба № 2/05.05.1987 г.,Наредба № 2/22.03.2004 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (820460)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18-12-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0054
Процедура:Договаряне
Име:"Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат за ДГ "Чайка", гр. Бургас."
Описание: Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат за ДГ „Чайка” - гр. Бургас, съобразно следната техническа спецификация: I.Доставка на материали и съоръжения за инсталациите - 1.Доставка и монтаж на термопомпен агрегат (вода-въздух),Отоплителна мощност 157,9kW (Тт=45/40С; Твн=5С),Охладителна мощност 149,4kW (Тт=7/12С; Твн=35С),Nел max =71,6 kW /380V, ESEER 3,67, COP 2,97,размери 2273/2136/1330mm,тегло 1200 kg; 2.Буферен съд 300l неемайлиран с изолация;3.Спирателен кран DN80;4.Стоманена тръба DN80;5.Топлоизолация от микропореста гума 89/19мм;6.Зареждане с антифриз на инсталация-агрегат топлообменник,етилен гликол 40%;7.Захранващ кабел СВТ-с 5х16мм2;8.Автоматичен прекъсвач.II.Монтажни работи по инсталациите-1.Източване на инсталация-агрегат топлообменник;2.Демонтаж на повреден термопомпен агрегат (вода-въздух);3.Преработка на рама.III.Пусково-наладъчни работи и гаранционно обслужване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол

Страници:61
    2 ... +10 Последна