Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 939

Страници:68
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927552)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-08-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0045
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас по две обособе
Описание: „Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на автомобил 6+1 места за нуждите на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”; Обособена позиция 2: „Автомобил тип микробус 5+1 места – за превоз на служители и разнос на храна, за нуждите на Детска кухня“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/09/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926208)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-08-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0043
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на дейности по строително-монтажни работи в акваторията на лодкостоянка „Крайоморие“ относно съоръжения за акостиране на лодки“
Описание: Проучване, проектиране и изграждане на усилени понтонни кейове - Монтаж на понтони, фингери, пасарели, аксесоари и система за закотвяне, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/09/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926259)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-08-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0044
Процедура:Публично състезание
Име:Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проект “Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езер
Описание: Настоящата обществена поръчка включва предоставяне на консултантска услуга за изготвяне на тръжна документация за 4 броя обществени поръчки по проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/08/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923022)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0042
Процедура:Открита процедура
Име:„Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и застраховка на служители на община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”
Описание: Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”, включващи: 1. Обособена позиция 1: „МПС - застраховки „Гражданска отговорност” „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”, "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща гражданска отговорност“; 2. Обособена позиция 2: „Електронно оборудване – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени действия на трети лица”; 3. Обособена позиция 3: „Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас“ - застрахователна защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/”; 4. Обособена позиция 4: „Служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас и общинските предприятия“ – застраховки „Злополука“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/08/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922235)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 15-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0041
Процедура:Открита процедура
Име:Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции
Описание: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Бургас.Поръчката има за цел да компенсира превозвачите, определени за изпълнители по настоящата процедура, за извършени разходи за превоз на лицата ползващи преференции по реда на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (обн. ДВ, бр.51 от 07.07.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 4 юли 2017г.).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/08/2019 17:15

Документ: Обявление за конкурс за проект (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС) (921864)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0040
Процедура:Конкурс за проект
Име:Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).
Описание: Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/08/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919888)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 02-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0039
Процедура:Открита процедура
Име:Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас
Описание: Обществената поръчка има за цел да избере проектанти/проектантски колективи, за изпълнение на Услугата, като зпълнителите следва да изпълнят задачата при спазване на изискванията подробно описани в заданията за проектиране, по реда и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове.Проектното решение трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за проектиране и на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. ПИП трябва да бъде придружен с обследване по части, в достатъчен обхват, за да се изяснят и обосноват приетите технически решения, като се посочат нормативните документи, използвани при проектирането и задължителни за спазване при последващите дейности по изготвяне на инвестиционни проекти и строителство, изисквания за изпълнение, изпитания и експлоатация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/08/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919584)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0038
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции
Описание: Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по 8 обособени позиции, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/07/2019 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (919470)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-07-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0037
Процедура:Договаряне
Име:Преработка на инвестиционен проект с цел обособяване на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище, в зона „Д“, ж. к. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас
Описание: Проект „Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“ е включен в инвестиционната програма на Община Бургас и има отношение към отчитане постигане на индикатор за продукт „Население ползващо подобрени социални услуги“. Обхватът и съдържанието на инвестиционния проект трябва да бъде разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към Закона за устройство на териториите (ЗУТ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).При проектиране на Кризисния център да се спазват изискванията на Методическото ръководство за предоставяне на социална услуга «Кризисен център». Преработката на проекта следва да се спази изискването потоците за жилищната сграда и кризисния център трябва да бъдат изцяло разделени. Към проектните части да се приложат актуални копия на удостоверения за правоспособност от КИИП и КАБ и актуални застрахователни полици по чл.171 от ЗУТ. Всички копия следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919356)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0036
Процедура:Открита процедура
Име:Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас
Описание: Предметът на обществената поръчка е определяне на обхват на основни и специфични замърсители на атмосферния въздух, приложимите методи за измерване и локации на точките на измерване. Предвидените за допълнително проследяване основни и специфични замърсители на въздуха в Бургас са сероводород, бензен, толуен, етилбензен, о- и р-ксилен, формалдехид, ФПЧ, ПАВ и ?-, ?-пинени. Предвидените зони за разполагане на пробовземна апаратура за допълнително проследяване на атмосферни замърсители са: кв. Долно Езерово; к-с „Славейков“ – 2 точки за измерване; к-с „Възраждане“; к-с „Меден Рудник“; к-с „Изгрев“; кв. Сарафово; гр. Българово.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/08/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919344)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0035
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:
Описание: Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по 7 обособени позиции, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/07/2019 17:15
Особености: [Запазена поръчка]   [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917932)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 21-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0034
Процедура:Открита процедура
Име:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС
Описание: В рамките на настаящятя поръчка се предвижда да се проектира и изгради анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652т/год., което представлява: 65 % от всички генерирани хранителни отпадъци на територията на РСУО Бургас, 25 % от всички генерирани зелени отпадъци, 6 % от всички генерирани отпадъци от хартия и картон и 4% от всички генерирани дървесни отпадъци, както и инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, както и когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/07/2019 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917618)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 20-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0033
Процедура:Открита процедура
Име:"Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции:
Описание: "Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 „София-Бургас“ км. 486+082; Обособена позиция № 2 „Светофарна уредба на кръстовище ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас”. За ПО1: На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка. Стълб №3 и Стълб №4 са с напречно сечение Ф219х7мм, а Стълб №1 и Стълб №2 са с напречно сечение Ф194х6мм. За ОП2: Светофарната уредба се състои от светофарни стълбове, рамо и рoгатка. На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото и два без рамо.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/08/2019 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (917438)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 19-06-2019
Номер на поръчката: 00797-2019-0032
Процедура:Договаряне
Име:Авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализация на следният обект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на нефтохимика, пл. “Тройката“ №1, УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.181"
Описание: Авторският надзор по проекта се осъществява по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работния инвестиционен проект, както и да дава указания по време на изпълнението. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект, съгласно чл. 162 от ЗУТ. За обекта е изготвен работен проект по части: Демонтажи; Архитектура;Строителни конструкции;Водоснабдяване и канализация;Електро инсталации;ВИК;ОВК;Пожароизвестяване;СОТ;СКС;Озвучаване;Оповестителна система;Сценична механизация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Страници:68
    2 ... +10 Последна