Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 818

Страници:59
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (809974)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 13-10-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0040
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас по обособ
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас, а именно: доставка на прясна, замразена риба и морски деликатеси. Месо и месни продукти. Мляко, млечни продукти и яйца. Хляб и хлебни изделия. Други хранителни продукти, пресни плодове и зеленчуци, напитки – алкохолни, безалкохолни и топли напитки, консервирани, замразени и пакетирани хранителни продукти. Видове хранителни продукти и напитки са за периода на обществената поръчка и са съобразени със заложените в бюджета на Общинско предприятие „Туризъм“ средства. Възложителят си запазва правото да не заяви целия асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на поверените му за стопанисване и управление Заведения за хранене и развлечения.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/11/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (809504)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 11-10-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0039
Процедура:Открита процедура
Име:Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва:
Описание: Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните ? разпоредители с бюджети; Обособена позиция 2: Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните ? разпоредители с бюджети.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/11/2017 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (804601)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 11-09-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0038
Процедура:Договаряне
Име:"Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление.”
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на Природен газ /метан/ - компресиран за отопление, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубически метър за срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца или до изчерпване на количеството. Налягането на доставения природен газ /метан/ - компресиран е 20 МРа. Количество: 100 000 нм (сто хиляди нормални кубични метри) + 20% (плюс- минус двадесет процента). Място на предаване: франко обекти на територията на Община Бургас, съгласно Приложение. Срок на доставка: до 3 /три/ работни дни след всяка заявка. В цената да бъдат включени разходите за: компресиране, логистика, транспорт и товаро-разтоварни разходи франко обекти на територията на Община Бургас, съгласно Приложение.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (804431)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 08-09-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0037
Процедура:Договаряне
Име:Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК)- ОП „Транспорт“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на свързаност за общински паркинги. Обособена позиция 2: Предоставяне на свързаност за обекти от обществения транспорт.
Описание: Предоставяне на свързаност за общински паркинги и свързаност и интернет за обекти от обществения транспорт.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (801640)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 21-08-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0036
Процедура:Открита процедура
Име:„Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас“
Описание: С инвестиционния проект се цели подобряване и повишаване ефективното използване на ресурсите от минерални води на територията на в.з. Минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас“, чрез изграждане на необходимата инфраструктура за пренос на минерална вода с обща дължина 2 858 м.; ремонт и реконструкция на Сондаж Б-191 и разработване на Сондаж Б-165. Основните дейности, са насочени към задоволяване потребностите на настоящи и бъдещи потребители на минерални води и обхващат изграждане на 2858 м. водопроводна мрежа за минерална вода, от които захранени от сондаж Б-191 – 2472м. и 386 м. – от Сондаж 165. Водата от находище „Бургаски минерални бани” е хипертермална (температура 41оС), прясна (с обща минерализация 0.62 g/l), алкална, хлоридно-хидрокарбонатно-натриева, силициева и флуорна по състав. Съдържанието на метасилициева киселина е над балнеозначимите концентрации. Съдържанието на флуорид е значително над границите на нормите за питейни води – 6-9.4 mg/l.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/10/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (798340)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-07-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0035
Процедура:Открита процедура
Име:Изработване на ПУБ по две обособени позиции
Описание: Изработване на ПУБ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр.Бургас и ПУП - ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура, в землището на ж.к.„Меден рудник“, гр.Бургас; Обособена позиция 2: Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиране на ПИ с ид.07079.8.378 по КК на гр.Бургас, с отреждане „за приют за кучета“ и ПУП - ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до УПИ, в местност „Кара баир“, землище на ж.к.„Меден рудник“, гр.Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/09/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (797238)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 21-07-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0034
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ
Описание: Сградата представлява Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, намираща се в гр.Бургас, ул.Сан Стефано №32.В нея се предоставят две социални услуги “Дневен център за работа с деца на улицата“, за подпомагане социалната рехабилитация и интеграция на деца трайно или частично живеещи и работещи на улицата, предотвратяване отпадането им от училище, превенция на просията, работа на терен. Центърът е с капацитет 15 места, като децата са насочени от Отдел “Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Бургас и „Център за социална рехабилитация и интеграция“. С дейностите, включени в настоящия проект, се цели увеличаване броя на потребителите на услугата с включване на още 10 младежи с физически увреждания, които ще могат да ползват услугата и всички специализирани кабинети на ет.2 и ет.3.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/08/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (796383)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 17-07-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0033
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на нетна активна ел.енергия от изпълнител,координатор на станд.бал-ща група,за ниско напр-ние с пълно адм. на инф. поток с ЕСО и поемане на разх.за небаланси за обекти на ул.осв.на Общ.Бургас
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 456 обекта на Община Бургас (429 броя обекти с товаров профил-СТП и 27 броя –недиректни ), намиращи се на територията на града.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:31/08/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (794936)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 06-07-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0032
Процедура:Открита процедура
Име:“Доставка на хр.продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Общ.Бургас за периода 2017–2019г.по две Обособ.позиции:ОП1-Доставка на замр. зеленчуци;ОП2-Доставка на риба и разфасовки“
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2017 – 2019 г., по две обособени позиции, както следва: ОП1 - Доставка на замразени зеленчуци; ОП2 - Доставка на риба и разфасовки.По Обособена позиция 1, предмета на поръчката включва доставка на следните хранителни продукти:1. Чушки замразени-1.000 кг.,2. Спанак-замразен, внос- 1.000 кг., 3. Спанак-замразен, български- 10.000 кг., 4. Зелен грах замразен, внос- 1.000 кг.5. Зелен грах замразен, български- 10.000 кг., 6.Зелен боб, замразен- 0.450.кг., 7. Микс гювеч, замразен- 0.400 кг., 8. Броколи – замразени- 0.450 кг., 9. Карфиол – замразен- 0.450 кг.По Обособена позиция 2, предмета на поръчката включва на следните хранителни продукти: 1. Сьомга – филе- 1.000 кг., 2. Сьомгова пъстърва- 1.000 кг., 3. Скумрия 400/500- 1.000 кг., 4. Мерлуза- 1.000 кг., 5. Акула филе- 1.000 кг., 6. Хек – филе – 1.000 кг.7. Ментай филе- 1.000 кг

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (794277)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 03-07-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0031
Процедура:Открита процедура
Име:Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ”
Описание: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ” - Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас в Център за административни услуги „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща територията на: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, и с. Изворище.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/08/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (793846)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29-06-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0030
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по микроразплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“
Описание: За правилната работа на системата следва да се осигурят стандартни гласови услуги, реализирани по SIP протокол. Системата приема по SIP протокол входящи разговори само от един предварително зададен IP адрес.Фиксираният IP адрес трябва да бъде предварително дефиниран, като той не трябва да се променя с друг фиксиран адрес без предварително писмено уведомление, направено не по-късно от 14 дни от датата на влизането му в сила и потвърждение на Възложителя.Броя на едновременните телефонни разговори по SIP протокол трябва да е минимум 4. При необходимост и след писмена заявка от страна на Възложителя тези канали трябва да могат да бъдат увеличени.Трябва да се гарантира, че системите за връзка ще работят нормално в рамките на работното време на Възложителя в указаните от него начален и краен час и всички разговори ще бъдат рутирани до съответния сървър, обслужващ Call центъра.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/08/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (789712)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-06-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0029
Процедура:Открита процедура
Име:„Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил – тип „Паяк“ – доставка при условията на финансов лизинг“
Описание: Изисквания- Да се доставят чрез покупка на финансов лизинг -два броя нови специализирани автомобили за репатриране тип „Паяк", -серийно производство, -произведени след датата на обявяване на обществената поръчка, -автомобилите трябва да са неупотребявани. -да отговарят на актуалните (действащи към момента) Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти, -да отговарят на минимални техническите параметри, залегнали в Документацията по настоящата обществена поръчка
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/07/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (787191)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 15-05-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0028
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане
Описание: При изпълнение на поръчката е необходимо да се доставят, при условията на покупка на изплащане, 4 броя нови леки автомобили за нуждите на Община Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/06/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (786273)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 09-05-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0027
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти на следните обекти: 1. „Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с „Лазур“, ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас.“ 2. „Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/06/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:59
    2 ... +10 Последна