Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 807

Страници:58
    2 ... +10 Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (789712)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-06-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0029
Процедура:Открита процедура
Име:„Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил – тип „Паяк“ – доставка при условията на финансов лизинг“
Описание: Изисквания- Да се доставят чрез покупка на финансов лизинг -два броя нови специализирани автомобили за репатриране тип „Паяк", -серийно производство, -произведени след датата на обявяване на обществената поръчка, -автомобилите трябва да са неупотребявани. -да отговарят на актуалните (действащи към момента) Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти, -да отговарят на минимални техническите параметри, залегнали в Документацията по настоящата обществена поръчка
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/07/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (787191)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 15-05-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0028
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане
Описание: При изпълнение на поръчката е необходимо да се доставят, при условията на покупка на изплащане, 4 броя нови леки автомобили за нуждите на Община Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/06/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (786273)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 09-05-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0027
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти на следните обекти: 1. „Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с „Лазур“, ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас.“ 2. „Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/06/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (785242)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 02-05-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0026
Процедура:Открита процедура
Име:„Определяне на изпълнител за строителство на „ЦДГ №4 „Калинка“ кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море“, в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море – гр.Бургас и изграждане на довеждащия водо
Описание: Съществуващата сграда на детската градина в кв. Черно море е стара и амортизирана. Необходимо е да бъде построена нова сграда, която да отговаря на съвременните изисквания за обучение на деца. След направените предпроектни проучвания беше стигнато до най-удачното решение за проектиране на нова двуетажна сграда със сутерен, която да удовлетвори нуждите на населеното място от детска градина с две групи. Строителството е ситуирано на място, което няма да пречи детскта градина да работи до изграждане на новата сграда. Има одобрен технически инвестиционен проект, за който има издадено разрешение за строеж № И-59/21.12.2016
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/07/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (784329)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 24-04-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0025
Процедура:Открита процедура
Име:Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.Долно езерово,гр.Бургас.Дублиращ отводнителен колектор по ул.“Младост“ и по ул.Георги Дълбошки;Реконструкция мостово съоръжение.
Описание: "Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул.“Младост“ и по ул.“Георги Дълбошки“; Реконструкция мостово съоръжение при кръстовището на улици „Захари Зограф“ и „Петко Д. Петков“" по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 Етап 1.1.1- Реконструкция на съществуващото мостово съоръжение/водосток на кръстовището на улици „Захари Зограф“ и „Петко Д. Петков“. Обособена позиция 2 Етап 1.1.2- Изграждане на отводнителен колектор 210/90см по улици „Младост“ и „Георги Дълбошки“ до заустване в съществуващата корекция с размери 240/120см при ул.“Петко Д. Петков“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:12/06/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (781809)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 04-04-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0024
Процедура:Публично състезание
Име:„Техн. обезпеч-е на събитията част от дейността на ОП „ЛТФК“, събития от нац. и местно знач-е част от Култ. програма на Общ. Б-с и на други събития и кампании по иниц.а на Общ-та.“ по 2 обос. позиц.
Описание: Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината.“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Техническо обезпечаване на събитията, част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, включваща следните събития: „Бургас и Морето“, „Пясъчен фестивал“, „Международен фолклорен фестивал“ и др.; Обособена позиция 2 - Техническо обезпечаване на събития от национално и местно значение, част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/05/2017 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (781609)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 03-04-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0023
Процедура:Договаряне
Име:Изготвяне на технически проект на база одобрен идеен проект за сграда № 3 – „Археологически музей и реплика на римска баня“, подобект на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде“ – Термополис при Бургаските минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас“.
Описание: Изготвяне на технически проект на база одобрен идеен проект за сграда № 3 – „Археологически музей и реплика на римска баня“, подобект на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде“ – Термополис при Бургаските минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (776244)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 13-03-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0022
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка, монтаж/ инсталиране и поддъжка на допълнително оборудване за мониторинг на водите на територията на община Бургас в надграждане на същшествуваща дъждомерна с метеорологични сензори
Описание: В рамките на настоящата обществена поръчка е предвиден монтаж на 4 бр. станции за измерване на водно ниво захранвани със соларни панели и видеокамери за наблюдение, 1 бр. станция за измерване на морско ниво захранвана със соларен панел и видеокамера за наблюдение и 4 бр. сензори (1 бр. сензор за измерване скорост и посока на вятъра, 1 бр. сензор за измерване на температура и влажност на въздуха, 1 бр. Сензор за слънчева радиация и 1 бр. Сензор за атмосферно налягане)за надграждане на съществуваща дъждомерна станция.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/04/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775507)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 07-03-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0021
Процедура:Открита процедура
Име:„Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“
Описание: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“: - ул.“Отец Паисий“ от о.т.68 до о.т. 79; - ул.“Възраждане“ от о.т.83 до о.т.249; -ул.“Лермонтов“ от о.т.247 до о.т.241 и от о.т.120 до о.т.248; -ул.“Шипка“ от о.т.73 до о.т.75; -ул.“Константин Фотинов“ от о.т.119 до о.т.203; -ул.“Успенска“ о.т.271-272-273-240; -ул.“Иларион Макариополски“ от о.т.241 до о.т.276; - ул.“Граф Игнатиев“ от о.т.274 до о.т.276; - ул.“Гео Милев“ от о.т.272 до о.т.277.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/04/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774625)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0019
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт и реконструкция на сградата на Професионална гимназия по Транспорт, гр. Бургас и на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, а именно: - строителни работи и преустройство на сгради; - оформяне на зелени площи; - работа по метални елементи и конструкции; - ремонт на покривни конструкции; - ремонт и поставяне на изолация по покривни конструкции; - поставяне на изолация на обекта; - монтаж на дограма; - строителни и монтажни работи по водоснабдителни и канализационни инсталации; - строителни и монтажни работи по отоплителни, вентилационни и климатични инсталации; - ремонт на ел. инсталации и др.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/04/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774557)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0018
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на нетна активна ел.енергия от изпълнител,координатор на станд.бал-ща група,за ниско напр-ние с пълно адм. на инф. поток с ЕСО и поемане на разх.за небаланси за обекти на ул.осв.на Общ.Бургас
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 456 обекта на Община Бургас (429 броя обекти с товаров профил-СТП и 27 броя –недиректни ), намиращи се на територията на града.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/04/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774659)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 28-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0020
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени позиции:
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали и материали за школа по изобразително изкуство. Обособена позиция 2. Доставка на учебни и игрови пособия и учебни помагала.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:05/04/2017 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774130)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 24-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0017
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:
Описание: Поръчката предвижда доставка и монтаж на оборудване, включващо изпитателни стендове, стругове, разстъргващи машини и фрези, шлосерски изделия, косачки, косачки за тревни площи и др. за три професионални училища на територията на гр. Бургас; таблети, компютърно оборудване, изграждане на локална мрежа, климатици, сървъри, POS терминал, прожекционни апарати, GPS софтуер и оборудване и др. за четири професионални училища на територията на гр. Бургас.; кухненско оборудване, включващо хладилници и фризери, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба и принадлежности за ресторантьорство, домакински роботи, миксери за хранителни продукти, електронагревателни уреди, уреди за подгряване на ястия, печки, електрически фурни, микровълнови печки, скари за печене, котлони и др. за Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:06/04/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (774128)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 24-02-2017
Номер на поръчката: 00797-2017-0016
Процедура:Открита процедура
Име:Изпълнение на строително - монтажни работи по две обособени позиции, подробно описани в разделите за всяка обособена позиция
Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОП1: „Реконструкция на пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов“ до ул. “Демокрация“, гр.Бургас“; ОП2: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/05/2017 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:58
    2 ... +10 Последна