Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Бургас
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 890

Страници:64
    2 ... +10 Последна

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (882945)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 11-12-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0056
Процедура:Договаряне
Име:“Доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на Община Бургас“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на Община Бургас. Доставяния хляб следва да бъде „Добруджа“, нарязан по утвърден стандарт „България” УС-03-2011 и/или „Бял”, нарязан по утвърден стандарт „България” УС-02-2011.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881956)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-12-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0055
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на инфо. поток с ЕСО и поемане наразходите за небаланси
Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Бургас, намиращи се на територията на общината. Обектите, които обхваща са: Регионално депо „Братово-Запад“; Плувен спортен комплекс „Парк Арена“-к-с Славейсков /закрит пл.басейн/ и Културен атракцион парк Росенец- о-в Св.Анастасия.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/01/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881263)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30-11-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0054
Процедура:Открита процедура
Име:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изграждането на обект „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона хижи – eтап 2“ и ЛПСОВ 1 от етап 1“
Описание: 1.Стр. надзор в съотв. с чл. 168 от ЗУТ, законосъобр.започване на строежа съгл. чл. 157 на ЗУТ, даване на стр. линия, регистр. Заповедна книга;к-л по спазв. на изискв. на одобр. инвестиц. проекти и технич. специф. в съотв. с чл. 169 на ЗУТ;контрол на материалите и оборудването;проверка и подп. всички актове и протоколи по време на строит-то съгл. Наредба №3 за съставяне на актове и прот. по време на строит-то;пров. на изг. екзек. докум-я; съставяне на конс. акт, удостов., че строежът е изп. съобразно одобр. проекти, завер. екзек. докум-я, изискв. към строежа и усл. на сключ. дог.; участие във всички дейности за изд. на Разреш-е за ползване;инспекция на обекта след издаване Разреш. за ползване;да изпълнява от името на Възлож. функц. на координатор по БЗ;изг. на Оконч. доклад съгл. чл.168, ал. 6 от ЗУТ и изд. на тех. паспорт; изг.на отчет съгл. прилож.№6 от Наредбата за СОИ на ПУСО2.Заснемане и нанасяне в кадастр. карта и кадастр. регистри на строежа и самост. обекти, съгласно ЗКИР.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/01/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880524)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 27-11-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0053
Процедура:Открита процедура
Име:„Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална планетариумна проекторна система в „Детски научен център” на Морска гара Бургас“
Описание: В настоящата обществена поръчка следва се да изпълнят доставките и последващите - монтаж, инсталиране и тестване на технологично оборудване, представляващо по своята техническа същност и предназначение Планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на небето, вкл. на Земята, Марс, Луната и др. За целта на разполагането на технологичното оборудване ще бъде изградена специална конструкция в имот, намиращ се в УПИ IV, кв. 1, с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас, отреден за „Детски научен център“ в гр. Бургас, изграждането на която не е предмет на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/01/2019 17:15

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (880153)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 23-11-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0052
Процедура:Договаряне
Име:„Доставка, монтаж и тестване на интерактивни инсталации за целите на изпълнение на идейна концепция за създаване на уникален творчески продукт – „Детски научен център“ с Планетариум в гр. Бургас“.
Описание: Основните насоки при доставката, монтажа и тестването на всички елементи, предмет на обществената поръчка, са следните: Основни изисквания към интерактивни инсталации, предмет на доставка, монтаж и инсталиране – специфични изисквания, разпределение на зоните по теми: • Специфични изисквания към инсталациите: • Да бъдат съобразени с темите на обособените в експозиционната площ зони, както следва: Зона Иновации, Зона Енергия, Зона Откривателство; • Да бъдат насочени и подбрани съобразно идентифицираните в идейната концепция целеви групи, като стимулират интереса на младите хора към науката, технологиите и иновациите и предоставят възможност за обучение чрез преживяване; • Да следват логическата последователност, определена при разпределението на изложбените пространства, която са гарантира завършеност и цялост на творческия продукт; • Да повишават популярността и достъпността на естествените и техническите науки и възможностите за кариерно развитие, свързани с тях; • Да демонстрират и насърчават практически ориентираното образование сред най-младите възпитаници на училищата, представяйки информацията по неформални начини; • Да излизат извън рамките на статичните експозиции, като предоставят възможност целевите групи да станат активна част от обучителния процес; • Теми и брой на интерактивните инсталации, разпределени по зони: 1. Зона Иновация – 4 интерактивни инсталации, проследяващи развитието на човечеството благодарение на способността на хората да изобретяват и да намират различни приложения на съществуващите в природата материали и ресурси със следното съдържание и характеристики: • Инсталация, която да обяснява и показва нагледно характеристиките на морските обитатели, както и спецификите в структурата на различните видове риби, която влияе върху уменията им да оцеляват и скоростта им; • Инсталация, чрез която посетителите ще могат да изпробват движението на съдове с различни форми през „плувен канал“. • Инсталация, която да представя видовете естествени и синтетични материали и процесите на еволюция при тяхната употреба; • Инсталация, която да представя характеристиките на солта и нейните свойства. 2. Зона Енергия – 6 интерактивни инсталации, които да представят нагледно различни варианти за произвеждане на енергия и нейните форми. Възобновяемите енергийни източници, тяхното приложение и употреба със следното съдържание и характеристики: • Инсталация, която да показва различните електрически потоци и необходимата енергия за захранване на различни устройства; • Инсталация, която да демонстрира силата на вълните, като източник на енергия; • Инсталация, която да демонстрира силата на вятър, като източник на енергия; • Инсталация, която да представя пътя на електрическата енергията; • Инсталация, която да представя метод за извличане на енергия чрез „трансфера“ на вода, изпомпвана от воден басейн, разположен на ниско, до такъв, който е на по-висока надморска височина; • Инсталация, която да описва динамичната нестабилност на еластична структура в поток (течение). 3. Зона Откривателство – 5 интерактивни инсталации, които да представят нагледно възможностите за развитие на човечеството в описаните сфери чрез откриването на нови пособия, напредването на технологиите и по какъв начин те ще повлияят на нашето бъдеще, със следното съдържание и характеристики: • Инсталация – уред за измерване на ъглово разстояние между два видими обекта, т. е. надморската височина на обекта; • Инсталация – уред, с който да се измерва географката ширина в северното полукълбо – макет на земята, разположен в полукупол, върху който е изобразена карта на звездния небосвод; • Инсталация, която да представя факторите, които влияят върху климата; • Инсталация – която да представя принципа на движение на плавателните морски средства; • Инсталация, която да показва нови начини за изследване на морето, в това число сонар и триизмерно картографиране.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878476)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 14-11-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0051
Процедура:Открита процедура
Име:„Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас по обособени позиции:
Описание: По ОП 1 - Обект – административни сгради Община Бургас:1. Почистването да е, както следва: Годишно основно почистване – четири пъти в годината;Ежедневнопоичистване;Ежеседмично почистване; Осигуряване на ежедневно дежурство в рамките на работното време на администрацията в сградата на ул. „Александровска“ № 26;ОП 2 - Младежки културен център Бургас със следните обособени кабинети, зали и общи помещения- ул. „Гладстон“ 39: Три пъти в годината основно почистване;Ежедневно почистване; Ежеседмично почистване. За извършване на ежедневните дейности по почистване следва да се осигури ежедневно дежурство в рамките на раб. вр. на център от 7:00-22:00 ОП 3 - Обект: Културен център „Морско казино“ и открита сцена „Охлюва“: Четири пъти в годината основно почистване; Ежедневно почистване; Ежеседмично почистване; За извършване на ежедневните дейности по почистване да се осигури ежедневно дежурство в рамките на раб. вр. от 8:00 до 20:00ч.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:19/12/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877993)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-11-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0050
Процедура:Открита процедура
Име:„Изпълнение на СМР за обект: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – Зона Хижи – Eтап 2 и ЛПСОВ 1 от Етап 1“ – Подобект 1: Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“–Зона Хижи "
Описание: Строежът е ІІ-ра категория по смисъла на чл.4,ал.2,т.2 и т.3 от НАРЕДБА №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.Дейности по ОП1:Водоснабдителна мрежа,Битова канализационна мрежа,Дъждовна канализационна мрежа,КПС1,КПС2,Канализационен тласкател 1 и 2.Дейности по ОП2:Предвижда се изграждане на 2 етапа.ЛПОВ 1 е с капацитет 1500ЕЖ. Имотът е с обща площ 4 217 m2= 4.217 dca, от които са усвоени целите на изграждане на ЛПСОВ 1- 1.226 dca.ЛПСОВ 2 е с капацитет 1500 ЕЖ. Имотът е с обща площ 3 966 m2 = 3.966 dca.Пълният обхват, обем и изискванията към изпълнението на дейностите по процерурата са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации-Приложение 10 към Документацията за поръчка,достъпна на профила на купувача.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/01/2019 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877034)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 06-11-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0049
Процедура:Открита процедура
Име:„Външен топлопровод за захранване на сградата на ПГ по Транспорт-гр. Бургас, находяща се в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазур“.
Описание: Предвижда се да бъде изграден довеждащ топлопровод от камера № K47 / находяща се до фонтан „Гъбките“на кръстовището на бул. „Демокрация“ и ул. “Адам Мицкевич“/ до абонатна станция, монтирана в реконструираната сграда на ПГ по Транспорт – гр.Бургас в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазур“, преминаващ в трасето на улично платно на бул. „Демокрация“ в посока бул.“Стефан Стамболов“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/12/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876225)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 01-11-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0048
Процедура:Открита процедура
Име:"Изпълнение на строително - ремонтни работи - преустройство на съществуваща сграда в център за обществена подкрепа в ПИ № 07079.618.123.1, находящ се в УПИ VI 2356 /ПИ07079.618.123/, кв.21, по плана н
Описание: Проектът предвижда ремонт и преустройство на съществуваща двуетажна сграда със сутерен /ПИ 07079.618.123.1/ в „Център за обществена подкрепа”, находяща се в УПИ VІ /ПИ 07079.618.123/, кв.21, по плана на ЦГЧ гр. Бургас и ограда на УПИ VІ /ПИ 07079.618.123/, кв.21. В рамките на проектното решение се предвижда: Промяна на функционалното разпределение на съществуващата сградата; Ремонт на сградата; Благоустрояване на двора на сградата; Изграждане на ограда по регулационните граници на урегулираният имот. Промяната на функционалното разпределение на съществуващата сградата е във връзка новата функция, която тя ще изпълнява, като „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 100 места.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/12/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (873427)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 16-10-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0047
Процедура:Открита процедура
Име:„Предоставяне на кетъринг услуги за нуждите на община Бургас “
Описание: Предоставяне на кетъринг услуги за нуждите на Община Бургас, включващи доставка на храна, напитки, осигуряване на кетъринг оборудване (при необходимост) и персонал за различни събития и прояви на Община Бургас - срещи, семинари, конференции, фестивали, конкурси, изложби, изложения и кампании и др. с международно, национално и местно значение, организирани по инициатива или с участието на Община Бургас.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (872809)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 12-10-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0046
Процедура:Открита процедура
Име:„Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец“
Описание: Предмет на обществената поръчка е изготвяне на проект за ПУП–ПРЗ за имот с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец във фаза Окончателен проект в обем и съдържание, съгласно приложеното задание за проектиране и в съответствие с изисквания на Наредба №8 за ОС на УП и Наредба №7 за Правила и норми за устройство на отделните видове устройствени зони. Целта на проекта е създаване на устройствена основа за реализиране на инвестиционната инициатива на община Бургас за изграждане на високотехнологичен индустриален парк и логистичен парк. Намеренията на община Бургас са територията да се превърне в зона за изграждане на съвременни предприятия за безвредни производства, складови и обслужващи сгради и други съпътстващи дейности.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (872057)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 09-10-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0045
Процедура:Открита процедура
Име:„Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на
Описание: Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и други съдове за отпадъци до съоръжение за третиране;Ръчно почистване и транспортиране на отпадъци от улични кошчета;Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци /образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата/ до съоръжение за третиранe;Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до съоръжение за третиране;Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране;Събиране и транспортиране на зелени отпадъци до съоръжение за третиране;Събиране и транспортиране на други разделно събрани фракции до съоръжение за третиране;Доставка,експлоатация и поддръжка на контейнери за отпадъци и улични кошчета;Дейности по поддържане на чистотата на места за обществено ползване (почистване на улици,тротоари,площади,спирки на интегриран градски транспорт,велоалеи,подлези,надлези и др.места за обществено ползване);Дейности по зимно поддържане на улици и други територии за обществено полаване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (871399)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05-10-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0044
Процедура:Открита процедура
Име:Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект „Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата инфраструктура от о.т. 11 и о.т. 12, по плана
Описание: Основна цел на инициативата е посредством изграждане на обслужваща улица и нова велосипедна алея, с елементи на техническата инфраструктура да се създаде благоприятна и устойчива социална среда за жителите на кв.Лозово и създаване на условия за подобряване качеството на живот в гр. Бургас, като по този начин се повиши привлекателността на кв. Лозово, качеството и комфорта му на обитаване. Обществената поръчка има за цел да избере проектант/ проектантския колектив, който да изпълни следната услуга: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата инфраструктура от о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас до о.т. 54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас и изграждане на нова велосипедна алея от о.т. 623 и о.т. 624 до о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас.“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/11/2018 17:15

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (869373)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 25-09-2018
Номер на поръчката: 00797-2018-0043
Процедура:Открита процедура
Име:„Инженеринг (проектиране,СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бургас с идентификатор 07079.610.194.1,находяща се на ул.„Александр
Описание: Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност,при които класът на енергопотребление на общинска сградата, находяща се на ул. „Александровска“ № 26 да се повиши от „D“ на „B“.Планираните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Проектното предложение адресира три основни аспекта на потребности, свързани с: намаляване на крайното енергопотребление в сградата на Общинска администрация Бургас; подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на по-добри условия за работа на служителите; осигуряване на равен достъп и социално включване на хора с увреждания.Строежът е III-та категория съгл. чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ и чл.6, ал.3,т.4 от Наредба №1 от 30 юли 2003г на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.За обекта е съставен технически паспорт рег. № ТП-263 от 24.07.2017г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:13/11/2018 17:15
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:64
    2 ... +10 Последна