Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Ценово
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 49

Страници:4
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914852)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 04-06-2019
Номер на поръчката: 00956-2019-0002
Процедура:Публично състезание
Име:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ И УЛ. „ЕТЪР“ В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“
Описание: Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложената към настоящата документация за участие - Количествена сметка ( Образец №5). Изискванията към тяхното изпълнение са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/06/2019 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887476)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 10-01-2019
Номер на поръчката: 00956-2019-0001
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на специализиран автомобил с висока проходимост за работа при тежки терени с интервенционно оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-Б
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на специализиран автомобил с висока проходимост за работа при тежки терени с интервенционно оборудване, подробно описани в Техническата спецификация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/02/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885403)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 27-12-2018
Номер на поръчката: 00956-2018-0006
Процедура:Публично състезание
Име:“Разработване на 1 обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка”
Описание: Участникът следва да разработи 1 обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично партньорство между община Ценово, комуна Хотареле и комуна Гряка, което ще послужи за реализирането на проект “Партньорство за трансгранично сътрудничество Ценово-Хотареле-Греака срещу природните рискове”. Досега липсват съвместни усилия на всички заинтересовани страни, за да изградят обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично партньорство, с цел повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/01/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878376)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 14-11-2018
Номер на поръчката: 00956-2018-0005
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Ценово, област Русе по десет обособени позиции“
Описание: Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител/и, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Ценово по обособени позиции, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на съответните договори. Видът и количеството хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни. Възложителят ще заявява доставянето на хранителни продукти, съобразно възникналите необходимости на съответните общински структури. Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество стоки по вид и/или брой, без от това да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици за него.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (876388)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 02-11-2018
Номер на поръчката: 00956-2018-0004
Процедура:Пряко договаряне
Име:„Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публични събития за нуждите на община Ценово по проект “Трансгранично партньорство между Ценово-Хоталере-Гряка срещу природни рискове“, регистрационен номер ROBG-417, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V­A Румъния ­ България 2014 ­ 2020”.
Описание: „Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публични събития за нуждите на община Ценово по проект “Трансгранично партньорство между Ценово-Хотеларе-Гряка срещу природни рискове“, регистрационен номер ROBG-417, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V­A Румъния ­ България 2014 ­ 2020”, което включва: 1. Организиране и провеждане на Кампания за повишаване на осведомеността, Русе/Ценово, България за 160 участника; 2. Организиране и провеждане на обучение, Русе/Ценово, България за 30 участника; 3. Организиране и провеждане на кръгла маса, Русе/Ценово, България за 60 участника.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876387)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 02-11-2018
Номер на поръчката: 00956-2018-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018-2019 ГОДИНА“
Описание: Услугата за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Ценово през експлоатационен сезон 2018-2019 година се състои в снегопочистване и машинно опесъчаване с материали на Изпълнителя. Общата дължина на общинските пътища е: 34,310 км. ? път – RSE1211 Белцов - Беляново - Кривина 22.710 км.; ? път – RSE1210 Долна Студена – Ботров 4,400 км.; ? път – RSE3210 Новград – Караманово 7.200, км.; Дейностите по изпълнение на услугата са подробно описани в техническите спецификации за изпълнение на услугата Количеството на извършваната услуга е в зависимост от нуждитеи количеството снеговалеж през сезона, както и необходимостта от опесъчаване е в зависимост от появилите се заснежени участъци по посочените пътища - предмет на снегопочистване през зимния сезон.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/11/2018 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (845748)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 08-05-2018
Номер на поръчката: 00956-2018-0002
Процедура:Публично състезание
Име:Разработване на 1 наръчник за обучение и 1 обща стратегия за интегрирана устойчива енергийна ефективност
Описание: Разработване на 1 наръчник за обучение и 1 обща стратегия за интегрирана устойчива енергийна ефективност по проект 16.5.2.010 Cross-border advanced training programme for Giurgiu county and Ruse district administration (Програма за трансгранично обучение между окръжен съвет Гюргево и областна администрация Русе), финансиран по Програма INTERREG VA Румъния – България 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/05/2018 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (844879)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 30-04-2018
Номер на поръчката: 00956-2018-0001
Процедура:Пряко договаряне
Име:„Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране, провеждане, логистично обезпечаване, включително и хотелско настаняване, на мероприятия за нуждите на община Ценово по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V­A Румъния ­ България 2014 ­ 2020, по обособени позиции“
Описание: „Предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОП, като услугите влизат в обхвата на Приложение 2 от ЗОП. Във връзка с предоставяне на услугите,се предвижда изпълнение на следните дейности. По Обособена позиция 1 – Организиране и провеждане на мероприятия по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V­A Румъния ­ България 2014 ­ 2020: Организиране и провеждане на кръгла маса - Русе/Ценово, България за 30 участника/1 ден; Организиране и провеждане на семинар - Русе/Ценово, България за 30 участника/1 ден; организиране и провеждане на мероприятие „Обмен на добри практики“ - Гюсинг, Австрия за 30 участника/4 дни. Обособена позиция 2 - Логистично обезпечаване, включително и хотелско настаняване във връзка с мероприятия по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V­A Румъния ­ България 2014 ­ 2020: Услуги за отдаване под наем на автобуси с водач и превоз на пътници; услуги по настаняване в хотел и покупка на самолетни билети. Обемът на дейностите е подробно описан в техническите спецификации.
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (809412)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 11-10-2017
Номер на поръчката: 00956-2017-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017-2018 ГОДИНА“
Описание: Услугата за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Ценово през експлоатационен сезон 2017-2018 година се състои в снегопочистване и машинно опесъчаване с материали на Изпълнителя. Общата дължина на общинските пътища е: 34,310 км. ? път – RSE1211 Белцов - Беляново - Кривина 22.710 км.; ? път – RSE1210 Долна Студена – Ботров 4,400 км.; ? път – RSE3210 Новград – Караманово 7.200, км.; Дейностите по изпълнение на услугата са подробно описани в техническите спецификации за изпълнение на услугата Количеството на извършваната услуга е в зависимост от нуждитеи количеството снеговалеж през сезона, както и необходимостта от опесъчаване е в зависимост от появилите се заснежени участъци по посочените пътища - предмет на снегопочистване през зимния сезон.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/11/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (801278)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 18-08-2017
Номер на поръчката: 00956-2017-0002
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на горива за моторни превозни средства собственост на Община Ценово
Описание: Доставката на горивата за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – бензин А95, дизелово гориво и пропан бутан (автогаз) да се изпълнява при следните при следните условия: а/ доставка от собствени и/ или наети бензиностанции; б/ периодично при нужда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; в/ период на изпълнение на доставките до 24 (двадесет и четири) месеца; г/ 24 часово обслужване; д/ Необходими количества горива: № вид Количество/литри 1 Бензин А-95 30 000 литра 2 Дизелово гориво 40 000 литра 3 Пропан бутан (автогаз) 5 000 литра Забележка: Посочените количества горива са ориентировъчни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото да намалява и увеличава количествата им в зависимост от нуждите си, но в рамките наобявената стойност на поръчката.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/09/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (786152)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 09-05-2017
Номер на поръчката: 00956-2017-0001
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Ценово, за обекти общинска собственост
Описание: В предмета на поръчката се включва доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение за нуждите на Община Ценово, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/05/2017 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (754568)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 24-10-2016
Номер на поръчката: 00956-2016-0007
Процедура:Публично състезание
Име:„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016-2017 ГОДИНА“
Описание: Услугата за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Ценово през експлоатационен сезон 2016-2017 година се състои в снегопочистване и машинно опесъчаване с материали на Изпълнителя. Общата дължина на общинските пътища е: 34,310 км. ? път – RSE1211 Белцов - Беляново - Кривина 22.710 км.; ? път – RSE1210 Долна Студена – Ботров 4,400 км.; ? път – RSE3210 Новград – Караманово 7.200, км.; Дейностите по изпълнение на услугата са подробно описани в техническите спецификации за изпълнение на услугата
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/11/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (747138)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 30-08-2016
Номер на поръчката: 00956-2016-0006
Процедура:Публично състезание
Име:„Изработване на проект за Общ устройствен план на община Ценово, област Русе, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимостта (ОС)“
Описание: Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши следните дейности: - проектно-проучвателни работи и изготвяне на опорен план; - изготвяне на предварителен проект; - изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимостта на ОУП; - окончателен проект. Общият устройствен план на Община Ценово следва да бъде изработен при спазване на одобреното „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Ценово”. Целта на Плановото задание за изработване на ОУП на община Ценово е да очертае проблемите на територията и да формулира основните цели и изискванията към ОУП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/09/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (741994)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 26-07-2016
Номер на поръчката: 00956-2016-0004
Процедура:Открита процедура
Име:Изготвяне на инв.проект във фаза "работен" и упраж. на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения ... продължение в поле Допълнителна информа
Описание: В обхвата на поръчката са следните дейности: А. Проектиране: •Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Получаване на всички необходими становища и разрешения съгл. българското законодателство; •Работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на ел. носител. Съдържанието на ел. носител да съответства на хартиения. Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгл. одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. Повече информация относно обема на услугите се съдържа в Техническите спецификации, публикувани на сайта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:31/08/2016 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Страници:4
    2 ... Последна