Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Община Опан
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 54

Страници:4
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929794)
Възложител: Община Опан
Получен на: 26-08-2019
Номер на поръчката: 00971-2019-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/09/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921524)
Възложител: Община Опан
Получен на: 11-07-2019
Номер на поръчката: 00971-2019-0002
Процедура:Публично състезание
Име:„Инженеринг: Корекция Средно дере - с. Бял извор, общ. Опан ”
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за корекция на „Средно дере”, с. Бяла река. Настоящата поръчка има три обособени позиции. Обособена позиция номер 1: „Инженеринг: Корекция Средно дере - с. Бял извор, общ. Опан- етап I” Обособена позиция номер 2: „Инженеринг: Корекция Средно дере - с. Бял извор, общ. Опан- етап II” Обособена позиция номер 3: „Инженеринг: Корекция Средно дере - с. Бял извор, общ. Опан- етап III”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/08/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891637)
Възложител: Община Опан
Получен на: 30-01-2019
Номер на поръчката: 00971-2019-0001
Процедура:Публично състезание
Име:Строително-монтажни работи за изпълнение на обект: „Реконструкция и подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Опан, Община Опан – втори етап"
Описание: Основната цел на проекта е реконструкция и подмяна на част от съществуващата водопроводна мрежа, чиято обща дължина е 3 903,82 л. м. и предв. за изгр. СВО-171бр. Трасето на водопроводите ще минава в уличното платно. Водопроводите ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/ за налягане 1,0 MРa. За фасони части ще се използват фланшови и лепени съединения.Сградните водопроводни отклонения към прилежащите сгради и имоти, ще се изградят с изграждането на водопровода, от водопровода до границата на имота. Максимум през 200 m ще се монтират пожарни хидранти. Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта. За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническа спецификация - Приложение № 1.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/02/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (875984)
Възложител: Община Опан
Получен на: 31-10-2018
Номер на поръчката: 00971-2018-0006
Процедура:Публично състезание
Име:"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с.Опан, ДГ с.Бял извор и ОбУ "Христо Ботев" с.Опан, Обществена трапезария "Топъл обяд"
Описание: Община Опан ще доставя хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с.Опан, ДГ с.Бял извор и ОбУ "Христо Ботев" с.Опан и Обществена трапезария "Топъл обяд по четири обособени позиции

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (841123)
Възложител: Община Опан
Получен на: 05-04-2018
Номер на поръчката: 00971-2018-0005
Процедура:Договаряне
Име:Упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, ОУ „Христо Ботев“ с.Опан”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00740 от 01.12.2017г. подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г.
Описание: Услугата се изразява в периодичен авторски надзор по време на строителството от Изпълнителя, оказване на техническа помощ, участва в комисии, както и в съставяне и подписване на актове и протоколи, контролира точното спазване на изработения от него инвестиционен проект.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (840865)
Възложител: Община Опан
Получен на: 04-04-2018
Номер на поръчката: 00971-2018-0004
Процедура:Публично състезание
Име:„Доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Опан“
Описание: С проект: „Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, ОУ „Христо Ботев“ с.Опан“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00740 от 01.12.2017г. подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. се предвижда да се обнови материалната база на училището. Новото оборудване и обзавеждане ще позволи предоставянето на съвременни условия и модерни методи на обучение, което ще допринесе за подобряване качеството на образованието в училището – обект на интервенция. Освен подобряване на интериора, ще се създадат и по-добри, комфортни и здравословни условия за обучение и столово хранене на подрастващите.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/05/2018 16:45
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (840861)
Възложител: Община Опан
Получен на: 04-04-2018
Номер на поръчката: 00971-2018-0003
Процедура:Публично състезание
Име:ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА УЧИЛИЩЕН ДВОР И СГРАДА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕЛО ОПАН, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Описание: Обхват на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 С проект: „Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, ОУ „Христо Ботев“ с.Опан“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00740 от 01.12.2017г. подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. се предвижда да се извърши реконструкция на училищния двор включващо земни и бетонови работи, настилки на плац и алеи, изграждане на спортни игрища и съоръжения към тях. Обхват на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 С поръчката се предвижда да се извърши вътрешен ремонт в сградата на училището на К -3,75 Сутерен включващ ученически стол, кухня, умивалници и санитарни помещения, коридори и помещения, като са предвидени настилки, зидарски и мазачески работи, ВиК работи и др.
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836265)
Възложител: Община Опан
Получен на: 19-03-2018
Номер на поръчката: 00971-2018-0002
Процедура:Публично състезание
Име:Изпълнение на Строително-ремонтни работи в населените места на Община Опан
Описание: Намерението на Община Опан, Област Стара Загора е да се извършат ремонти на сгради и места, посещавани всекидневно от населението на общината.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/04/2018 16:45

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (834159)
Възложител: Община Опан
Получен на: 09-03-2018
Номер на поръчката: 00971-2018-0001
Процедура:Пряко договаряне
Име:Авариен ремонт на участъци от Път SZR2112 /III-503, Опан-Симеоновград/ - Столетово 1,5 км и Път SZR2112 /III-503, Опан-Симеоновград/ - Васил Левски - Бащино 3,3 км.
Описание: Авариен ремонт на участъци от Път SZR2112 /III-503, Опан-Симеоновград/ - Столетово 1,5 км и Път SZR2112 /III-503, Опан-Симеоновград/ - Васил Левски - Бащино 3,3 км.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (807066)
Възложител: Община Опан
Получен на: 27-09-2017
Номер на поръчката: 00971-2017-0004
Процедура:Пряко договаряне
Име:Превоз на ученици и учители от ОУ „ Христо Ботев“ с. Опан, деца от ЦДГ с. Бял извор и служители в общинска администрация Опан по маршрут: с.Опан - гр.Стара Загора и обратно.
Описание: “Превоз на ученици и учители от ОУ „ Христо Ботев“ с. Опан, деца от ЦДГ с. Бял извор и служители в общинска администрация Опан” по Маршрут: Опан – Стара Загора и обратно – с дължина на маршрута 65 км на ден; прогнозен брой дни -520; Брой на местата в превозното средство – над 22 места.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (803684)
Възложител: Община Опан
Получен на: 04-09-2017
Номер на поръчката: 00971-2017-0003
Процедура:Пряко договаряне
Име:Превоз на ученици и учители от ОУ „ Христо Ботев“ с. Опан, деца от ЦДГ с. Бял извор и служители в общинска администрация Опан
Описание: “Превоз на ученици и учители от ОУ „ Христо Ботев“ с. Опан, деца от ЦДГ с. Бял извор и служители в общинска администрация Опан” по Маршрут №1: Опан – Бял извор – Тракия – Опан – Ястребово – Средец – Опан и обратно – с дължина на маршрута 100 км на ден; прогнозен брой дни -340; Брой на местата в превозното средство – над 22 места.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (802982)
Възложител: Община Опан
Получен на: 30-08-2017
Номер на поръчката: 00971-2017-0002
Процедура:Пряко договаряне
Име:Строително-ремонтни работи за отстраняване на щети от бурен вятър, проливни дъждове и градушка на сгради - кметства с.Венец, с. Тракия, с.Бяло поле и сграда ДГ "Изворче", с.Бял извор
Описание: Следствие на бурен вятър, проливни дъждове и градушка през месец Август 2017г. са нанесени щети по покривите и помещенията вътре в сградите, което налага спешни ремонтни работи. Неотложността на ремонтите следва от факта, ще всички сгради са обществени и се посещават, както от служителите, така от деца и от граждани на общината
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (795151)
Възложител: Община Опан
Получен на: 10-07-2017
Номер на поръчката: 00971-2017-0001
Процедура:Публично състезание
Име:Превоз на ученици и учители от ОУ „ Христо Ботев“ с. Опан, деца от ЦДГ с. Бял извор и служители в общинска администрация Опан
Описание: Осигуряване на превоз на учениците в Основно училище "Христо Ботев" с.Опан и служители в общинска администрация Опан. Превозът ще се осъществява по предварително определени маршрути, а именно: Маршрут №1 - Опан-Бял извор-Тракия-Опан-Ястребово-Средец-Опан и обратно Маршрут №2 - Опан-Бащино-Васил Левски-Столетово-Бяло поле-Опан и обратно Маршрут №3 - Опан-Пъстрен-Кравино-Княжевско-Опан и обратно Маршрут №4 - Стара Загора-Опан и обратно Финансирането на обществената поръчка се извършва от бюджета на община Опан от Републиканския бюджет на Република България
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:31/07/2017 16:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (754849)
Възложител: Община Опан
Получен на: 25-10-2016
Номер на поръчката: 00971-2016-0010
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, с настройка тип „Вариопреса“; Употребяван товарен автомобил тип „Самосвал“ и нова тракторна косачк
Описание: Община Опан ще проведе, чрез публично състезание, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, с настройка тип „Вариопреса“; Употребяван товарен автомобил тип „Самосвал“ и нова тракторна косачка за нуждите на община Опан“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/11/2016 16:30

Страници:4
    2 ... Последна