Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Изпълнители

Водоснабдяване и...
  Визитка
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Договори
Информации за публикувани обяви
Представяне на възложителя
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Начало > Възложители > Поръчки на възложителя
Резултати от търсенето в регистъра - 97

Страници:7
    2 ... Последна

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (934757)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 24-09-2019
Номер на поръчката: 01021-2019-0009
Процедура:Публично състезание
Име:Изпълнение на мерки за Информация и комуникация на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК ООД, гр. Перник, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
Описание: Дейностите, предмет на поръчката за осигуряване на информация и комуникация, ще се извършват по време на реалното изпълнение на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”. Предвидените мерки за информация и комуникация трябва да бъдат изпълнени изцяло в съответствие с Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, ще се извършват с оглед осигуряване публичността и визуализацията на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/10/2019 16:30
Особености: [Запазена поръчка]   [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (934223)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 19-09-2019
Номер на поръчката: 01021-2019-0008
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на скална маса за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник
Описание: Предмета обхваща доставка на скална маса(инертен материал), представляващ нестандартен трошен камък фракция 0/63мм, с показатели по действащите БДС и EN стандарти, относно зърнометричен състав, съдържание на финна фракция, на отмиваеми частици, както и обемна насипна плътност, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация"ООД Перник. Предмета на настоящата процедура е разделен на обособени позиции, както следва:Об. поз. №1„Производствено складова база „Кристал” – с обем 6 000 тона,Об. поз. №2 „Производствено складова база „Мошино” – с обем 2500 тона Об. поз№3„Производствено складова база „Могиличе” – с обем 2500 тона ,Об. поз. №4 „Производствена складова база „Църква” – с обем 3000 тона. Об. позиция №5 Производствено складова база „Батановци” – 1000 тона,Об. поз. №6 „Производствено складова база „Радомир” – 1500 тона, Об. поз. №7 Производствено складова база „Брезник” – 600 тона, Об.Поз.№8 складова база „Земен” – 250 тона, Об. поз. №9 складова база Трън -450 тона
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/10/2019 16:30

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (933707)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 17-09-2019
Номер на поръчката: 01021-2019-0007
Процедура:Публично състезание
Име:Изпълнение на мерки за Информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,ВиК” ООД, гр. Перник
Описание: Дейностите, предмет на поръчката за осигуряване на информация и комуникация, ще се извършват по време на реалното изпълнение на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”. Предвидените мерки за информация и комуникация трябва да бъдат изпълнени изцяло в съответствие с Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, ще се извършват с оглед осигуряване публичността и визуализацията на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/10/2019 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (929724)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 26-08-2019
Номер на поръчката: 01021-2019-0005
Процедура:Открита процедура
Име:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020"
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник за управление на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/10/2019 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (911346)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 14-05-2019
Номер на поръчката: 01021-2019-0004
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на полиетиленови тръби и водопроводни части за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД гр.Перник
Описание: В предмета на обществената поръчка се включва доставка на водопроводни части, необходими за поддържането на водопроводната мрежа в експлоатационните райони на дружеството, а именно тръби и фитинги от ПЕПВ различни диаметри, спирателни кранове, пожарни хидранти, аварийни скоби, поцинковани фитинги, чугунени водовземни скоби, фланци стоманени глухи и свободни, фланци чугунени глухи. Срокът на изпълнение на поръчката е 12/дванадесет / месеца.Предмета на обществената поръчка е разделен на пет обособени позиции.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (893045)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 07-02-2019
Номер на поръчката: 01021-2019-0003
Име:Доставка на горива за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник в 6 / шест / обособени позиции.
Описание: Доставка чрез карти за безналично плащане на горива за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник в 6 / шест / обособени позиции, след сключване на борсов договор както следва: Позиция 1: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВИК ООД клон Перник Позиция 2: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВИК ООД клон Радомир Позиция 3: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВИК ООД клон Земен Позиция 4: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВИК ООД клон Брезник Позиция 5: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВИК ООД клон Трън Позиция 6: Доставка на газьол за извън пътна техника (гориво за отопление) за нуждите на ВИК ООД клон Перник Количество: КУПУВАЧЪТ си запазва правото по време на договора да променя заявените количества автомобилни горива и гориво за отопление (дизел/газьол) в рамките на +/-10%. Едногодишни прогнозни количества по отделните позиции са както следва: Позиция 1: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВиК ООД клон Перник както следва: Безоловен бензин А – 95 Н- 25 800 л. Дизелово моторно гориво 10 ppm E5- 80 000 л. Пропан-бутан- 2 300 л. Позиция 2: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВИК ООД клон Радомир, както следва: Безоловен бензин А – 95 Н- 5 500 л. Дизелово моторно гориво 10 ppm E 5- 10 000 л. Пропан-бутан- 300 л. Позиция 3: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВИК ООД клон Земен, както следва: Безоловен бензин А – 95 Н- 2 650 л. Дизелово моторно гориво 10 ppm E5- 3 800 л. Позиция 4: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВИК ООД клон Брезник, както следва: Безоловен бензин А – 95 Н- 4 600 л. Дизелово моторно гориво 10 ppm E5- 8 300 л. Позиция 5: Доставка на автомобилни горива за нуждите на ВИК- ООД клон Трън, както следва: Безоловен бензин А – 95 Н -5 900 л. Дизелово моторно гориво 10 ppm E5 -3 100 л. Позиция 6: Доставака на газьол за извън пътна техника и трактори за нуждите на ВИК ООД клон Перник, както следва: Газьол за ИПТТ- 13 000 л. Посочените количества са приблизителни и необвързващи за КУПУВАЧА. При подписване на борсовия договор Продавача внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % от стойността на борсовия договор без ДДС . Гаранцията се представя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по следната сметка: „Водоснабдяване и канализация“ ООД Банка: Юробанк България АД Банков код (BIC): BPBIBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 60 BPBI 7947 10 87205801. Срокът на договорите по шестте позиции е 24 месеца. При сключване на договора ПРОДАВАЧЪТ да е регистриран по ДДС и да представи документи по чл.58, ал.1, чл.67, ал.6 от ЗОП, както и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП. Всички условия във връзка с обществената поръчка са описани в поръчка - спесификация, които са възложени на брокер представляващ, " Водснабдяване и канализация " ООД Перник, на сесии на " Софийска стокова борса" АД.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (892010)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 01-02-2019
Номер на поръчката: 01021-2019-0002
Име:Доставка на електрическа енергия за обектите на "ВиК" ООД гр. Перник
Описание: Към настоящия момент е необходима доставка на електрическа енергия за 73 броя обекти, съгласно приложени два броя Списъка, от които: -Обекти на "ВиК" ООД гр. Перник с почасово измерване - 17 броя -Обекти на "ВиК" ООД гр. Перник със СТП - 56 броя В обществената поръчка да бъде предвидена възможност за присъединяване на нови обекти на Възложителя, както и за отпадане на обекти на Възложителя. Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия е в размер на 7 100 мегаватчаса за срок от 12 /дванадесет/ месеца.Доставките по отношение на допълнително включените обекти се извършва при същите условия. Договорът ще се сключи със срок от 12 /дванадесет/ месеца, под условие и ще прояви действие само до избор на доставчик в резултат на проведена процедура по ЗОП и сключване на договор с доставчик на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на балансираща група.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (887744)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 11-01-2019
Номер на поръчката: 01021-2019-0001
Име:Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник.
Описание: Към настоящия момент е необходим достъп и пренос на електрическа енергия за 73 броя обекти, съгласно приложени два броя Списъка, от които: -Обекти на "ВиК" ООД гр. Перник с почасово измерване - 17 броя -Обекти на "ВиК" ООД гр. Перник със СТП - 56 броя В обществената поръчка да бъде предвидена възможност за присъединяване на нови обекти на Възложителя, както и за отпадане на обекти на Възложителя. Прогнозно количество за достъп и пренос на електрическа енергия е в размер на 14 200 мегаватчаса за срок до 20 месеца.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (884820)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 20-12-2018
Номер на поръчката: 01021-2018-0008
Процедура:Публично състезание
Име:Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура
Описание: Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, финансиран по ОПОС 2014 -2020
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/01/2019 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (876843)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 06-11-2018
Номер на поръчката: 01021-2018-0007
Процедура:Публично състезание
Име:„Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството разпределени в 4 обособени позиции
Описание: Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството, разпределени в 4 /четири/ самостоятелно обособени позиции.

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (858539)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 23-07-2018
Номер на поръчката: 01021-2018-0006
Процедура:Открита процедура
Име:Организация и управление на Проект ВиК инфраструктура в обособена територия Перник, съфинансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.
Описание: ВиК ООД гр. Перник е бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за изпълнение на проект „ВиК инфраструктура в обособена територия Перник “ . В рамките на проекта е предвидено дейностите по организация и управление на проекта да се изпълняват от външен изпълнител, с оглед на необходимостта от специфична техническа, финансова и правна експертиза и административен капацитет за изпълнение на всички дейности и задачи, свързани с организация, изпълнение, контрол и отчитане на проекта. Предвид горепосоченото, настоящата обществена поръчка има за цел да избере изпълнител, който ще предоставя консултантски услуги на възложителя ВиК ООД гр. Перник за управление на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/08/2018 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (850952)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 11-06-2018
Номер на поръчката: 01021-2018-0005
Процедура:Публично състезание
Име:Охрана на обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ООД Перник
Описание: Денонощна и нощна физическа/ невъоръжена/ охрана на обекти, собственост на „В и К" ООД - гр.Перник, обособена в 8 позиции, както следват: Обособена Позиция №1- База Централно управление-гр.Перник, ул."Средец"№11. Обособена Позиция №2- Язовир "Студена" пост"Крапец". Обособена Позиция №3- Язовир "Студена" пост "Витошко" . Обособена Позиция №4- ПТБ.Кристал- производствено техническа база, гр.Перник. Обособена Позиция №5- пречиствателна станция за питейни води / ПСПВ/ - гр.Перник. Обособена Позиция №6- пречиствателна станция за отпадни води / ПСОВ/ гр.Батановци. Обособена Позиция №7- експлоатационен район гр.Радомир /база ЕР/ Обособена Позиция №8-помпена станция гр.Батановци

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (847700)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 18-05-2018
Номер на поръчката: 01021-2018-0004
Процедура:Публично състезание
Име:Доставка на скална маса за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник
Описание: Предмета на обществената поръчка обхваща доставка на скална маса(инертен материал), представляващ нестандартен трошен камък фракция 0/63мм, с показатели по действащите БДС и EN стандарти, относно зърнометричен състав, съдържание на финна фракция, на отмиваеми частици, както и обемна насипна плътност, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация"ООД Перник. Предмета на настоящата процедура е разделен на обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 Производствено складова база „Кристал”- обем 4500тона,Обособена позиция №2 „Производствено складова база „Мошино” – с обем 2500тона,Обособена позиция №3 „Производствено складова база „Могиличе”- с обем 2500тона,Обособена позиция №4 „Производствена складова база „Църква”, - с обем 4000тона, Обособена позиция №5 Производствено складова база „Батановци” - с обем 1000тона,Об позиция №6 „Производствено складова база „Радомир”, - с обем 1700тона Об поз. 7,роизводствено складова база "Брезник"-600 тона, 8Об.поз-250тона, 9Об. поз.-500тона

Документ: Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (845217)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Получен на: 03-05-2018
Номер на поръчката: 01021-2018-0003
Процедура:Открита процедура
Име:Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник
Описание: Доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти, отразени в Спикъка на обектите на ВиК ООД гр. Перник, присъединени към мрежа средно и ниско напрежение, към датата на решението за откриване на процедурата.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/06/2018 16:30

Страници:7
    2 ... Последна