Начало Карта Помощ Контакти Обратна връзка Профил English
 
Шрифт
 
0.17916139323963132
АОП Законодателство и методология Методически съвет Контрол и мониторинг Образци и списъци РОП и е-услуги Възложители

Национален центъ...
  Представяне
Възложени ОП
Договори
Изпълнители
  Стопански субекти с нарушения
  Регистър на малките и средни предприятия
Вход
 
Име  
  Парола  
 
  Регистрация на потребител
  Забравена парола
Бързи връзки
 Браншови организации
  ИАНМСП
  Агенция за хората с увреждания
 Стокови борси
Начало > Изпълнители > Възложени ОП
Резултати от търсенето в регистъра - 49

Страници:4
    2 ... Последна

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (912314)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Получен на: 17-05-2019
Номер на поръчката: 00028-2019-0006
Процедура:Договаряне
Име:“Разработване на Морски пространствен план на Република България за периода 2021-2035г.”
Описание: Поръчката обхваща дейност по разработване на Морски пространствен план на Република България (МППРБ), който да обхваща вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, изключителната икономическа зона, в това число крайбрежните морски води по смисъла на пар. 1, т. 54 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите. МППРБ следва да отчита: •интегрирането на екологичните, икономическите и социалните аспекти; •оптимизиране на взаимодействията суша – море; •съгласуване на МППРБ с пространственото планиране на територията на страната и на Черноморското крайбрежие; •осигуряване на широко участие на заинтересованите страни; •използване на най-добрите налични данни и източници на информация; •осигуряване на трансгранично сътрудничество между държавите членки и сътрудничеството с трети държави.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (910902)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Получен на: 10-05-2019
Номер на поръчката: 00028-2019-0005
Процедура:Договаряне
Име:Подкрепа за интегрирани териториални стратегии за следващия програмен период (Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2)
Описание: Подкрепа за интегрирани териториални стратегии за следващия програмен период (Изготвяне на Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 ) Предмет на поръчката е разработване на Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 (РСПР), съгласно чл. 25 и чл. 26 от Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области), като тези схеми ще изпълняват ролята на интегрирани териториални стратегии през следващия програмен период 2021-2027. Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 е стратегически документ, който определя дългосрочните перспективи и цели за устойчиво пространствено развитие на района и връзките му с други райони от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона. Регионалните схеми за пространствено развитие на район от ниво 2 следва да се разработят в съответствие с действащата Национална концепция за пространствено развитие (НКПР), нейната актуализация през 2019 г., както и с Методическите указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (910871)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Получен на: 10-05-2019
Номер на поръчката: 00028-2019-0004
Процедура:Договаряне
Име:“Актуализиране на националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г“
Описание: Предметът на обществената поръчка включва актуализиране на действащата НКПР, съгласно чл. 13 от Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области). Услугата ще бъде реализирана на територията на Република България. По отношение на националната територия, актуализираната НКПР трябва да актуализира всички свои специфични аспекти за пространствено развитие и да ги подреди йерархически съответно по вътрешнонационални териториални обхвати на ниво NUTS 1, 2 и 3. Практически Актуализираната НКПР трябва да съдържа конкретни постановки за пространствено развитие, адресирани към следните териториални нива: • Европейско ниво на пространствено развитие; • Национално ниво на пространствено развитие; • Регионално ниво на пространствено развитие. • В частност, предвид конкретните проблеми следва да бъде засегнато и областното ниво.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (850575)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Получен на: 07-06-2018
Номер на поръчката: 00028-2018-0014
Процедура:Договаряне
Име:Разработване на социално-икономически анализ на районите
Описание: Предметът на поръчката е разработване на детайлен социално-икономически и демографски анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие и други програми финансирани със средства от ЕСИФ, Националната стратегия за регионално развитие на Република България, регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на райони от ниво 2 за периода след 2020 г. В рамките на изпълнението на поръчката следва да бъдат анализирани и изведени силни и слаби страни, възможности, потенциали и заплахи пред устойчивото и балансирано регионално развитие на българските райони, области, общини и населени места, както и установяване на водещите тенденции в промените, констатирани в последните години.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от извършен контрол: Становище за осъществен контрол
Особености: [Финансиране по европейски програми]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (822783)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Получен на: 04-01-2018
Номер на поръчката: 00028-2018-0001
Процедура:Договаряне
Име:"Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие"
Описание: Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР), държавната политика за регионално развитие следва да създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините, и обхваща система от нормативно регламентирани документи, ресурси и действия на компетентните органи, насочени към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на икономическото, социалното и териториалното развитие на страната, към осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост на населението и към развиване на териториалното сътрудничество. Основната цел на услугата е изготвяне на ясна концепция за повишаване ефективността на регионалната политика за намаляване на регионалните различия и подобряване управлението и планирането на регионалното развитие, както и подготовка на една от основновните съставни части на социално-икономическия анализ на Националната стратегия за регионално развитие. Специфични цели на услугата са: Изготвянето на предложения за оптимизиране на броя, взаимообвързаността, взаимозависимостта и практическата йерархичност на стратегическите документи за регионално развитие; Предложения за подобряване на процесите по наблюдение и мониторинг на стратегическите документи за регионално развитие; Разработване на механизъм за ясна ангажираност на секторните политики с проблемите на регионалното развитие и регламентиране на институциите, които са отговорни за изпълнението на планираните дейности в стратегическите документи; Анализ на съществуващия към момента механизъм за отчитане на сравнителните предимства, спецификата и потенциала на даден район за развитие при планирането на целите, приоритетите и дейностите в стратегическите документи за регионално развитие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821647)
Възложител: Столична община
Получен на: 28-12-2017
Номер на поръчката: 00087-2017-0147
Процедура:Открита процедура
Име:Сключване на Рамково споразумение за Изработване на подробни устройствени планове, схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или рекламни елементи и подробни комуникационно-транспортни планове
Описание: Предмет на обществената поръчка за сключване на Рамково споразумение е „Изработване на подробни устройствени планове, схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или рекламни елементи и подробни комуникационно-транспортни планове” по обособени позиции, изпълним при условията, описани в документацията по обществената поръчка. • Обособена позиция 1 – Изработване на подробни устройствени планове (ПУП) • Обособена позиция 2 – Изработване на работни устройствени планове (РУП) • Обособена позиция 3 – Изработване на Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии • Обособена позиция 4 – Изработване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане • Обособена позиция 5 – Изработване на подробни комуникационно-транспортни планове (ПКТП)
Особености: [Рамково споразумение]  

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (814736)
Възложител: Община Шумен
Получен на: 13-11-2017
Номер на поръчката: 00138-2017-0046
Процедура:Пряко договаряне
Име:„Частично изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен във връзка с отстраняване на явни фактически грешки“
Описание: Частично изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен във връзка с отстраняване на явни фактически грешки, съгласно Решение № 570, протокол № 24 от 28.09.2017 г. на Общински съвет Шумен.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (814107)
Възложител: Община Роман
Получен на: 09-11-2017
Номер на поръчката: 00253-2017-0003
Процедура:Публично състезание
Име:„ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН“
Описание: Ремонт на улична мрежа на територията на община Роман” Обособена позиция 1: „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“. Обособена позиция 2: „Ремонт на улици на територията на община Роман“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/11/2017 17:00

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (794951)
Възложител: Община Хисаря
Получен на: 06-07-2017
Номер на поръчката: 00188-2017-0002
Процедура:Договаряне
Име:Изготвяне на Екологична оценка на ОУП на Община Хисаря
Описание: Изготвяне на Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Хисаря
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (790764)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 08-06-2017
Номер на поръчката: 00426-2017-0017
Процедура:Публично състезание
Име:„Избор на изпълнител за изготвяне на проект на подробен устройствен план за неурегулирани територии в община Кюстендил, по обособени позиции“
Описание: Избор на изпълнител за изготвяне на проект на подробен устройствен план за неурегулирани територии в община Кюстендил по обособени позиции, в съответствие с предвиждането на Общия устройствен план на община Кюстендил за включване на територии включени в регулационните граници на гр. Кюстендил и съгласно одобрените Задания за проектиране с Решения №№421, 422, 423, 424, 425, 426 и 427 от 16.02.2017 г. на Общински съвет-Кюстендил.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (757772)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 14-11-2016
Номер на поръчката: 00169-2016-0019
Процедура:Открита процедура
Име:„Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Ловеч“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на Общ устройствен план на община Ловеч. Проектът на Общ устройствен план на община Ловеч да се разработи в две фази: Предварителен проект и Окончателен проект. Във фаза Предварителен проект да се изготвят Екологична оценка и Оценка за съвместимостта по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) по обем и съдържание в съответствие с действащата нормативна база за устройство на територията. В случай, че след обсъждането и разглеждането на предварителния проект на ОУПО Ловеч по чл.127 от ЗУТ, се наложат съществени изменения в проекта, следва екологичната оценка и оценката на съвместимостта да се преработят и съобразят приетите изменения. Проектът на Общ устройствен план на община Ловеч обхваща цялата територия на общината, състояща се от 1 град - Ловеч и 34 села, заедно с техните землища съгласно чл.105, т.1 от ЗУТ. Община Ловеч е разположена в Централна Северна България на площ от 946 км2.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:21/12/2016 17:00

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (747124)
Възложител: Община Златоград
Получен на: 30-08-2016
Номер на поръчката: 00183-2016-0008
Процедура:Публично състезание
Име:„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”
Описание: Предметът на настоящата поръчка включва два вида дейности: Дейност 1 – Изготвяне на общ устройствен план на Община Златоград, която дейност следва да се реализира в два етапа, както следва: 1. Етап I – Изработване на предварителен проект на ОУПО; 2. Етап II – Изработване на окончателен проект на ОУПО. Дейност 2 – Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на проекта за общ устройствен план на Община Златоград.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:20/09/2016 17:30

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (744004)
Възложител: Община Ракитово
Получен на: 09-08-2016
Номер на поръчката: 00149-2016-0006
Процедура:Открита процедура
Име:„Изготвяне на Общ устройствен план на Община Ракитово“
Описание: „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Ракитово“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/09/2016 17:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (729117)
Възложител: Община Хисаря
Получен на: 14-04-2016
Номер на поръчката: 00188-2016-0002
Процедура:Открита процедура
Име:ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект. Главната цел на Общия устройствен план на Общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Хисаря природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство и съгласно предоставените от Възложителя Технически спецификации - Том IV от настоящата Документация, Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря - Том VII от настоящата Документация. В Заданието за разработване на Общ устройствен план на Община Хисаря и в Техническите спецификации са формулирани основните изисквания към Общия устройствен план на Общината и са подробно разписани съдържанието и обхватът на дейностите, които следва да бъдат извършени от Изпълнителя. Със Заданието се представят проблемите на Община Хисаря, които предстоят за решаване с методите на устройственото планиране през следващите години, и основните насоки за бъдещото развитие на Общината, които трябва да доведат до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда. Във връзка с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ успоредно с изработването на Общ устройствен план на Община Хисаря ще бъде изготвена и Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Хисаря. Иготвянето на Част Екологичната оценка на Общия устройствен план на Община Хисаря е предмет на друга процедура по реда на ЗОП.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/05/2016 17:00

Страници:4
    2 ... Последна